LPC analýza

Report
Banka filtrov - BF
Banka filtrov
• Sústava filtrov – pásmových priepustí
• Spracovanie vo frekvenčnej oblasti !!!
• Postup:
1. segmentácia v časovej oblasti
2. frekvenčné rozdelenie každého segmentu
3. výpočet reč. parametrov každého frek. pásma- energia
Delenie frek. pásma
• rovnomerné a nerovnomerné delenie pásma
• rovnomerné
fhorna = f5
fdolna = f0
počet pásiem = 4
šírka pásiem B1=B2=B3=B4=
f5  f0
poč . pásiem
Delenie frek. pásma
• nerovnomerné
• logaritmické
Bn = α . Bn-1
•
ak α = 2 ide o oktávové delenie pásma (obr)
tzn. B2 = 2 x B1
Príklad
• Načítať a nasegmentovať signál (akord_M1.wav) – okno
20ms dlhé s 0ms prekryvom
• Pre každý segment vypočítať magnitúdovú frekvenčnú
charakteristiku
• Zobrazte túto charakteristiku pomocou príkazu
imagesc() od 0 po PI
• Navrhnite lineárnu banku filtrov s 9 pásmami. Frekv.
rozsah 0 – PI (každé spektrum rozdeľte na 9 rovnakých
oblastí)
• Pre každé pásmo (oblasť) vypočítajte energiu
• BF zobrazte pomocou imagesc()
Syntéza reči - úvod
• Text To Speech – TTS systémy
hlásky
+
prozódia
Syntetizátor reči
TTS
reč
3 základné prístupy k syntéze reči
• Artikulačná – mechanické, elektromechanické
modelovanie reč. traktu napr. kempelen
• Formantová – založená na zdroji budenia a filtra
• Konkatenačná – spájanie elementárnych segmentov reči
Syntéza reči – konkatenačná syntéza
• Spájanie segmentov reči (foném, difón, trifón)
napr. slovo mama dostaneme spojením dvoch foném „m“ a „a“ postupnosťou
m + a + m + a (spájanie foném)
• difóna – reč. jednotka zložená z dvoch foném (zachytáva prechod medzi fonémami)
väčšia databáza, lepšia kvalita syntézy
Zdroje
• VUT https://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ZRE/public/
• FEI STU http://www.ktl.elf.stuba.sk/projects/speech/
• SAV - http://www.ui.savba.sk/speech/
• http://www.ivona.com

similar documents