Biheiviorizmas - Mykolo Romerio universitetas

Report
SDK R.Jančaitytė




Kokios sąvokos apibūdina biheviorizmo
teoriją.
Kokie yra biheviorizmo teorijos principai.
Kas yra išmokimo teorija
Kaip biheviorizmo teorija gali būti taikoma
socialinio darbo praktikoje.


Biheiviorizmas, kaip psichologijos teorija,
formavosi XX a pradžioje.
Žymiausiais biheiviorizmo teoretikais laikomi
R.E. Alberti ir M.L. Emmons, A. Bandura, B.F.
Skinner, J.B. Watson ir R.Rayner, J. Wolpe


Teorijos objektas – žmogaus elgesys.
Filosofinis teorijos pagrindas – išmokimo
teorija.

Esminis biheiviorizmo indėlis į socialinį darbą
– empirinių mokslinių tyrimų pritaikymas
socialinio darbo praktikoje .
S
R



kiekvienas individo elgesys yra tam tikrų
praeities įvykių rezultatas,
žmogus mokosi ir stebėdamas kitus
padeda
suprasti,
kaip
žmogus
įgyja
sudėtingus idealus ir vertybes

Socialiniai darbuotojai, kurie vadovaujasi šia
teorija, turi išsiaiškinti, ką galima pakeisti
artimiausioje
aplinkoje,
kad
pasikeistų
problemiškas elgesys




Trejų metų vaikas, pradėjęs lankyti darželį, beveik
nustojo vaikščioti ir tik šliaužiodavo.
Specialistai, savaitę stebėję kaip vaikas elgiasi
grupėje, nustatė, kad, kai tik vaikas pradėdavo
šliaužioti, auklėtojos iškart atkreipdavo į jį dėmesį,
kalbindavo, imdavo ant rankų, o stovėdamas ir
eidamas jis tokio dėmesio nesulaukdavo.
Remiantis tuo stebėjimu, buvo sudaryta programa,
pagal kurią auklėtojos daugiau nekreipdavo dėmesio į
vaiką, kai tas šliaužiodavo, bet užtat elgėsi su juo
dėmesingai, šiltai, kai jis atsistodavo ar mėgindavo
eiti.
Po tokių auklėtojų veiksmų vaikas jau po savaitės
pradėjo elgtis normaliai.


Specialistų dėmesys buvo kreipiamas į vaiko
auklėtojų elgesį, kurį galima tiesiogiai stebėti,
ir keičiamas buvo tik elgesys.
Bihevioristai stengiasi rasti tam tikro elgesio
tiesiogines priežastis bei pasekmes ir kaip
pakeisti aplinkos sąlygas, kad elgesys
pasikeistų norima kryptimi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Atlikti dabartinio elgesio diagnostinę analizę\
Įvardinti nepageidaujamą elgesį
Aiškiai apibrėžti pageidaujamą elgesį
suformuluoti tikslus.
Sudaryti sutartį.
Stebėti ir vertiniti
Įtvirtinti pokyčius
bei
1.
padėti klientui įvertinti savo elgesį,
2.
palyginti tuos vertinimus su
pašalinio stebėtojo vertinimais,
3.
padėti žmogui nusistatyti pageidaujamą elgesį,
4.
numatyti išorinius determinantus, turinčius įtakos
pokyčiams, ir perduoti jų kontrolę pačiam klientui,
5.
mokyti save pagirti ir paskatinti už teigiamus
pokyčius.
profesionalo
ar

iš pradžių turi būti atlyginama truputį, tuoj pat ir už
nedidelį postūmį pageidaujamos reakcijos linkme,

sutartis turi mokyti atlikti užduoti, siekti tikslo, o ne
paklusnumo,

atlygis turi būti garbingas, atitinkantis pastangas,

atlyginti reikia tik už atliktą darbą užduotį,

sutartis turi būti aiški abiem pusėms, be dviprasmybių,
atveriančių kelią manipuliacijoms.

Naudojant pastiprinimus, labai svarbu parinkti tinkamus
laiko intervalus.
Elgesiui modeliuoti taikomos ir bausmės





Elgesys turi būti kontroliuojamas pateikiant pozityvius
stimulus.
Tie, kurie baudžia, visada atrodo saugūs.
Priemonėms, taikomoms blogai besielgiančiam asmeniui, visi
pritaria, išskyrus tą, kuriam jos taikomos.
Apdovanojimas ir bausmė nėra elgesio formavimo
priešingybės.
Elgesys, už kurį žmogus baudžiamas, linkęs pasikartoti po to,
kai bausmė nebeveikia.

nuoseklumas bei pastovumas (tuščiai negrasinkite, ką
pažadėjote, įvykdykite, griežtai laikykitės sutarties),

nešališkumas bei ramumas (nesikarščiuokite, ypač
skirdami bausmes),

aiškumas, nustatantis taisyklės ir pasekmės ryšį bei
užkertantis kelią interpretacijoms ir manipuliacijoms,

esminių sprendimų tvirtumas, įgalinantis siekti net ir
nepopuliarių taisyklių, garantuojančių asmens (ar šalia
esančių asmenų), socialinės tarnybos saugumą ir
gerovę.

novatoriškumas ir lankstumas keičiant taktiką,
renkantis .poveikio būdus bei pasitelkiant aplinkinių
pagalbą.

objektyvumas ir teisingumas - to turite siekti, bet jei
nepavyks, turite pripažinti klaidą ir paaiškinti priežastį.



Socialiniam darbui suteikė tikslumo, objektyvios
analizes ir vertinimo, prognozuojamų pokyčių ir
apskaitos galimybes.
Nuolat kuriami naujos biheiviorizmo technikos, kurios
pripažįstamos kaip labiau veiksmingos, nei kitų teorijų.
Didelis dėmesys skiriamas moksliniam biheiviorizmo
naudojamų technikų efektyvumo pagrindimui.






Socialiniam darbui suteikė tikslumo, objektyvios analizes ir vertinimo,
prognozuojamų pokyčių ir apskaitos galimybes.
Koncentruojasi tik į elgesį ir nepadeda klientams priimti sprendimų,
pavyzdžiui, nepadeda atsakyti į tokius klausimus: ką daryti nėščiai
paauglei; kaip priversti priklausomybę turinti klientą pripažinti, kad jis
ją turi ir pan.
Nuolat kuriami naujos biheiviorizmo technikos, kurios pripažįstamos
kaip labiau veiksmingos, nei kitų teorijų.
Tyrimai dažniausiai atliekami laboratorijose, ir jų rezultatai negali būti
tiesiogiai siejami su realiu klientų gyvenimu
Didelis dėmesys skiriamas moksliniam biheiviorizmo naudojamų
technikų efektyvumo pagrindimui.
Daugybė technikų veda prie teorinio chaoso. Reikalinga sisteminis
teorinis požiūris, kuris apjungtų esamas technikas, suklasifikuotų jas ir
apibrėžtų kada ir kokiomis sąlygomis viena ar kita technika yra
efektyviausia.

Socialinis darbas. Profesinė veikla, metodai ir klientai.
Mykolo Romerio universiteas: Vilnius, 2010.

Vitkauskaitė D. Teoriniai socialinio darbo modeliai.
Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2001.


Zastrow C.H. The Practice of Social Work. Brooks/Cole
Publishing Company, 1999.



Žukauskienė R. Raidos psichologija. Valstybinis leidybos
centras. Vilnius, 1996.

similar documents