Kenneth Nilsson - Avlidens journal

Report
1
Avlidens journal – vad gäller idag ?
2013-11-05
Vad sekretess innebär
• Förbud mot att lämna ut handling med viss/a uppgift/er
• Förbud mot att muntligen röja uppgift (8:2 OSL)
• Förbud mot att utnyttja utanför verksamhet (7:1 OSL)
• Sekretess gäller mellan myndigheter och självständiga
verksamhetsgrenar inom en myndighet
3
Vad men betyder
• Allt som med fog kan uppfattas som obehagligt av den enskilde
• Men för avlidna = frid, goda namn och rykte
• Men kan också vara ekonomisk förlust
• Vid sekretessprövningen kan den enskilde tillfrågas
(gäller ej avlidna, dock närstående)
4
Sekretess inom hälso- och sjukvård
(25:1 OSL)
• Gäller till förmån för enskild eller närstående
• Uppgifter om hälsotillstånd och personliga förhållanden
• Omvänt skaderekvisit – presumtion för sekretess
• Vad det omvända skaderekvisitet betyder i praktiken
(användandet i den enskilda situationen får betydelse)
5
Sekretess inom hälso- och sjukvård, forts
• Undantagsregler för forskning (25:11 OSL)
• Utlämnande med förbehåll – bara till ”enskild”
6
Sekretess för avlidna
• Närstående kan lida men
• Avlidna kan lida men
• Utrymmet för att lida men efter döden är begränsat
(Rå 1982 2:66)
• Det straffrättsliga skyddet för förtal av avliden (5:4 Brb)
• Anhöriga, och ”den frid som bör tillkomma den avlidne”
• Tidsaspekter
7
Hur sekretessen har bedömts i praxis
Typfall
• Närstående lider ekonomisk förlust (exempel: Testamentstvister,
gåvor och arvsskiften)
• Närstående utsätts för obehag (den dödes goda namn och rykte,
känsliga uppgifter av personlig natur)
• Sekretess i förhållande till närstående (den avlidne har önskat
sekretess, närstående som haft del i sjukdomsbild m.m.)
8
Praxis tolkningssvårigheter
• Individuella förhållanden
• Svårt att utläsa vilka uppgifter det handlat om vid sekretess
• Utgången i mål blir beroende av vad den som begär uppgifterna
uppger själv
9
Avslutande slutsatser
• I allmänhet är uppgifter om en normal död inte känsliga
• Har den avlidne markerat sekretess så har det betydelse
• Inte sekretess i förhållande till personer som redan känner till de
personliga förhållandena
Vid menbedömning för avlidna måste man se till:
• Vem personen var
• Vilken bild personen ville ge om sig själv
• Hur enskilda uppgifter förhåller sig till personen och
personligheten
10
Slutsatser - forts
• Uppgifter kan lämnas med förbehåll som kan undanröja ”men” –
men bara till enskilda
• Till myndigheter som bedriver forskning följer sekretessen med –
frågan blir om det är ett ”men” att uppgiften lämnas till en vidare
krets.
• Uppgifter kan lämnas i avidentifierad form
11

similar documents