Klik Sini - PPD Kluang

Report
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
1
Akta Pendidikan 1996
Peraturan-Peraturan Pendidikan
(Kurikulum Kebangsaan) 1997
“… SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUK
KURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANG
MERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN, KEMAHIRAN,
NORMA,
NILAI,
UNSUR
KEBUDAYAAN
DAN
KEPERCAYAAN UNTUK MEMBANTU PERKEMBANGAN
SESEORANG MURID DENGAN SEPENUHNYA DARI SEGI
JASMANI, ROHANI, MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUK
MENANAM DAN MEMPERTINGKATKAN NILAI MORAL
YANG DIINGINI DAN UNTUK MENYAMPAIKAN
PENGETAHUAN”
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
•
•
Kurikulum
Baru
Sekolah
Rendah
(KBSR)
•
Kurikulum
Bersepadu
Sekolah
Rendah
(KBSR)
KBSR
(Semakan)
•
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
2011
2003
1993
1983
Kurikulum
Standard
Sekolah
Rendah
(KSSR)
Ekuiti dan Kualiti
Semua murid perlu diberi pendidikan
yang sama dan berkualiti
Akauntabiliti
Pentadbir dan guru memastikan murid
melepasi piawaian standard yang
ditetapkan
Skema dan piawai pengukuran
Pengetahuan dan kemahiran perlu diukur
dengan jelas
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KURIKULUM
Suatu
pengalaman
pembelajaran
yang terancang
ke arah
mencapai
penghasilan
pembelajaran
yang
dihasratkan
KANDUNGAN
APAKAH OBJEKTIF
PEMBELAJARAN YANG HENDAK
DICAPAI?
APAKAH PENGALAMAN
PEMBELAJARAN YANG BOLEH
MENCAPAI OBJEKTIF?
BAGAIMANAKAH PENGALAMAN
PEMBELAJARAN BOLEH
DIRANCANG SECARA BERKESAN?
PEDAGOGI
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAGAIMANAKAH CARA
MENENTUKAN HASRAT
PEMBELAJARAN SUDAH
TERCAPAI?
PENTAKSIRAN
(PPK, 2001)
KANDUNGAN
KURIKULUM
PEDAGOGI
•
•
Isi kandungan mata pelajaran
Matlamat dan objektif
pembelajaran/hasil pembelajaran
yang dihasratkan melalui mata
pelajaran tersebut.
•
Pengalaman pembelajaran yang
seharusnya dilalui menerusi teknik
dan kaedah yang berkualiti ke arah
mencapai objektif pembelajaran
Susun atur pengalaman
pembelajaran yang terancang bagi
mencapai objektif pembelajaran
•
• Kaedah yang digunakan dalam
proses pembelajaran untuk
PENTAKSIRAN
menentukan objektif pembelajaran
telah dicapai
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
• Mendapatkan gambaran
tentang perkembangan
murid
• Menilai keberkesanan
PdP
• Membantu memperbaiki
PdP
• Membantu perancangan
tindakan susulan
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
•
•
•
Memahami tujuan
mereka belajar dan
mengetahui kemajuan
pembelajaran mereka
Meningkatkan motivasi
dan keyakinan diri
Mendapat maklumbalas
tentang tindak susul
yang perlu dilakukan
9
PENTAKSIRAN DALAM BILIK DARJAH
FORMATIF
SUMATIF
• Secara berterusan dalam
proses PdP
• Maklum balas tentang
sejauh mana sesuatu hasil
pembelajaran telah dikuasai
• Maklumat tentang
kelemahan dan kekuatan
serta potensi seseorang
murid
• Contoh: latihan, kerja
rumah, kuiz, lembaran kerja,
tugasan projek murid dan
pemerhatian
• Pentaksiran pada akhir
unit pembelajaran,
penggal, bulan atau tahun
• Memberikan nilai yang
membezakan pencapaian
seorang murid dengan
murid lain
• Digunakan untuk
membuat pemilihan
• Contoh: Ujian topikal,
ujian bulanan,
peperiksaan penggal
persekolahan
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
10
Semasa PdP
Berlaku pada akhir suatu
tempoh pembelajaran
Pelaporan dalam
bentuk deskriptif
Dilaksanakan secara
berterusan
Maklumat membantu
meningkatkan kualiti
PdP
Tindakan susulan
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Pelaporan dalam
bentuk skor/gred
Berkala
Maklumat
menunjukkan tahap
pencapaian murid
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
• PENTAKSIRAN PUSAT
• PENTAKSIRAN SEKOLAH
• PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN
DAN KOKURIKULUM
• PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
APA
• Satu dokumen yang
mengintegrasikan
kurikulum dan
pentaksiran.
• Standard Kandungan
(SK), Standard
Pembelajaran (SP) dan
Standard Prestasi (SPi).
MENGAPA
• Membantu untuk
memudahkan guru
melaksanakan pentaksiran
dalam proses PdP.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAGAIMANA
•
Guru melaksanakan PdP dan
menjalankan pentaksiran dengan
merujuk satu dokumen sahaja.
•
Guru mentaksir perkembangan
dan pencapaian murid melalui
Standard Prestasi.
13
Standard
Kandungan
Penyataan spesifik
tentang perkara yang
murid patut ketahui
dan boleh lakukan
dalam suatu tempoh
persekolahan
merangkumi aspek
pengetahuan,
kemahiran dan nilai.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Standard
Pembelajaran
Satu penetapan
kriteria atau
indikator kualiti
pembelajaran dan
pencapaian yang
boleh diukur bagi
setiap standard
kandungan.
Standard
Prestasi
Satu set kriteria
yang menunjukkan
tahap-tahap
penguasaan murid
sebagai petunjuk
bahawa sesuatu
perkara itu telah
dikuasai.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Tafsiran Tahap Penguasaan Secara Umum
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau
memberi respons terhadap perkara yang asas.
2
Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi
atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.
3
Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu
kemahiran pada suatu situasi.
4
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu
mengikut prosedur atau secara sistematik.
5
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan
mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap
positif.
6
Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada
untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap
positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PELAPORAN TAHAP PENGUASAAN MURID
• TIDAK SECARA DALAM TALIAN
• MENGGUNAKAN APLIKASI MS EXCEL
• GURU PERLU MEMBUAT PENTAKSIRAN APABILA
LENGKAP MENGAJAR SATU KELOMPOK STANDARD
KANDUNGAN DAN PEMBELAJARAN
• REKOD DISIMPAN DI SEKOLAH UNTUK:
- TINDAK SUSUL
- PELAPORAN KEPADA PIHAK BERKEPENTINGAN
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
NOTA
 TIADA UJIAN SETARA DI
PERINGKAT DAERAH, NEGERI
ATAU SEKOLAH CONTOHNYA
UJIAN BULANAN SETARA.
 UJIAN PERTENGAHAN DAN
AKHIR TAHUN DILAKSANAKAN
DI SEKOLAH SEBAGAI
PENTAKSIRAN SUMATIF.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Garis Masa Pelaksanaan Penggunaan DSKP
Kohort
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Tahun 6
2011
KSSR DSK+DSP
KBSR
SP+HSP
2012
KSSR DSK+DSP
KSSR DSK+DSP
KBSR
SP+HSP
KBSR
SP+HSP
2013
KSSR DSK+DSP
KSSR DSK+DSP
KSSR DSK+DSP
2014
KSSR DSK+3PM
KSSR DSK+3PM
KSSR DSK+3PM
2015
KSSR DSK+3PM
KSSR DSK+3PM
KSSR DSK+3PM
2016
KSSR DSK+3PM
KSSR DSK+3PM
KSSR DSK+3PM
KBSR
SP+HSP
KBSR
SP+HSP
KBSR
SP+HSP
KSSR
DSKP
KSSR
DSKP
KSSR
DSKP
KBSR
SP+HSP
KBSR
SP+HSP
KBSR
SP+HSP
KBSR
SP+HSP
KSSR
DSKP
KSSR
DSKP
KBSR
SP+HSP
KBSR
SP+HSP
KBSR
SP+HSP
KBSR
SP+HSP
KBSR
SP+HSP
KSSR
DSKP
2017
KSSR
semakan
DSKP
KSSR DSK+3PM
KSSR DSK+3PM
KSSR
DSKP
KSSR
DSKP
KSSR
DSKP
2018
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
KSSR DSK+3PM
KSSR
DSKP
KSSR
DSKP
KSSR
DSKP
2019
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
DSKP
KSSR
DSKP
KSSR
DSKP
2020
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
DSKP
KSSR
DSKP
2021
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
DSKP
2022
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
MATA PELAJARAN
MATA PELAJARAN TERAS
Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Matematik
Sains
Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani
Pendidikan Kesihatan
Pend. Seni Visual
Pend. Muzik
Reka Bentuk & Teknologi/Teknologi Maklumat dan
Komunikasi
Sejarah
MATA PELAJARAN ELEKTIF
B. Arab/BCSK/BTSK/B. Iban/B. Kadazandusun/B. Semai
Perhimpunan
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Jumlah
MASA DALAM SEMINGGU (MINIT)
SK
SJKC
SJKT
300
300
180
120
180
60
30
60
30
240
180
300
180
120
150
60
30
60
30
240
180
300
180
120
150
60
30
60
30
60
60
60
60
60
60
90
30
1500
30
1500
30
1500
KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL
(PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY)
Mengadakan perjumpaan bersama panitia pada setiap minggu,
1 - 2 jam selepas waktu sekolah. Pengisian termasuk:
•
Melaksanakan kursus kepada panitia mengikut mata
pelajaran.
•
Membuat perancangan PdP bersama panitia (lesson study).
•
Membincangkan strategi PdP berkesan.
•
Melaksanakan coaching and mentoring.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
23

similar documents