program rada fonda - fond za zaštitu okoliša fbih

Report
Sadržaj prezentacije:
o Uvod: Problemi zaštite okoliša
o O Fondu
1. Osnovne informacije o Fondu
2. Djelatnost Fonda
3. Program rada Fonda
4. Partneri i suradnici Fonda
5. Zakonska regulativa
6. Programska politika Fonda
o Prihodi i rashodi Fonda
1. Prihodi Fonda
2. Prihodi i rashodi od naknada
3. Oblici dodjele sredstava Fonda
4. Struktura ukupno planiranih prihoda i rashoda Fonda za 2012. godinu
5. Trend kretanja planiranih prihoda
o Finansirane aktivnosti Fonda
1.
2.
3.
4.
5.
Projekat čišćenja obala vodotoka 2010. godine
Javni poziv u 2010. godini
Javni poziv u 2011. godini
Javni pozivi u 2012. godini (prvi i drugi Javni poziv)
Raspodjela sredstava po programskim aktivnostima prema dosadašnjim javnim
pozivima
6. Zastupljenost projekata prema dosadašnjim javnim pozivima po tipu korisnika i po
kantonima
7. Grafički prikaz ukupno prikupljenih sredstava iz kantona od vodnih naknada (do
30.09.2012.) I ukupno ugovorenih vrijednosti za finansiranje projekata po kantonima
8. Aktivnosti po odlukama Upravnog odbora Fonda
o Ostale aktivnosti Fonda koje su u toku
o Planovi za budućnost
PROBLEMI ZAŠTITE OKOLIŠA
Zagađen okoliš se negativno odražava
na zdravlje i dobrobit čovječanstva
Onečišćenje zemlje,vode,zraka, narušen
biodiverzitet Alarmantno stanje
PROBLEMI ZAŠTITE OKOLIŠA
Glavni problemi vezani za
okoliš dovode do dišnih i
kardiovaskularnih bolesti,
karcinoma, astme i alergija,
kao i reproduktivnih,
neuroloških i brojnih drugih
poremećaja i bolesti
Ekološke katastrofe
otkrivaju temeljne
društvene,
ekonomske i
političke probleme
što onemogućava
gospodarski i
društveni napredak
Zagađenje zraka od
strane 10.000 najvećih
zagađujućih objekata
građane Evrope je
koštalo između 102 i 169
milijardi eura u 2009. g.
(analiza Evropske
agencije za okoliš)
PROBLEMI ZAŠTITE OKOLIŠA U BIH
Brojne divlje deponije, neprijatan
miris rijeka, nelegalna sječa šuma,
neracionalno korištenje pitke vode,
nerazvijena ekološka svijest građana
Požari uzrokuju gubitak šumskog
fonda, eroziju tla, nestanak brojnih
životnih zajednica i mnoge druge
štetne posljedice
Sve su ovo problemi koji prate
ekološku situaciju u BiH
Od ovosezonskih požara uništeno je
preko 5000 hektara šume
NEPROCJENJIVA ŠTETA
PROBLEMI ZAŠTITE OKOLIŠA U BIH
Nerijetko najljepša izletišta u BiH izgledaju kao mjesta za
odlaganje otpada
Podaci o razgradnji otpada:
Drvene šibice
6 mjeseci
Stari papir
3-12 mjeseci
Filter cigarete
1-2 godine
Staklene boce
4000 godina
Plastične vrećice, boce i
korpe za boce
100-1000 godina
Al limenke
10-100 godina
PROBLEMI ZAŠTITE OKOLIŠA U BIH
Ovakav odnos
prema prirodi
pruža odlično
skrovište i izvor
hrane raznim
štetočinama što
dovodi do
higijenskoepidemioloških
problema
Prisutan je i
estetski problem,
koji stvaraju divlje
deponije svojim
izgledom i
neugodnim
mirisom
Ovakvo stanje
okoliša
negativno se
odražava na
turizam
Obradive
površine izložene
su zagađenju, pa
imaju manju
vrijednost što
negativno utiče
na razvoj
poljoprivrede
S druge strane,
zdravim okolišem
se postiže
smanjenje
siromaštva,
poboljšanje
zdravlja i održivi
razvoj
Na području
Federacije BiH
institucija koja
svojim radom
daje doprinos
rješenju ovih
problema je
FOND ZA
ZAŠTITU
OKOLIŠA
FBiH
O FONDU
Fond za zaštitu okoliša je strukturirana, neprofitna, finansijska institucija u svojstvu
pravnog lica s pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o Fondu i
Statutom Fonda.
Osnovan je Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša 8. jula 2003. godine, a postao je
operativan tek u 2010. godini.
Osnivač Fonda je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.
Zadatak Fonda je postizanje sistemskog i cjelovitog očuvanja kvalitete svih komponenti
okoliša u cilju postizanja osnovnog prava građana na čist i zdrav okoliš.
Fond u svom radu primjenjuje načela transparentnosti, javnosti, objektivnosti i
odgovornosti u odlučivanju i primjeni međunarodno priznatih standarda.
DJELATNOST
Djelatnost Fonda čini prikupljanje i distribucija finansijskih sredstava za zaštitu
okoliša na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a naročito za slijedeće
namjene:
Suzbijanje štete
po okoliš
Finansiranje edukacije i
informisanja u oblasti
zaštite okoliša
Podršku u ostvarivanju
zadataka iz oblasti zaštite
okoliša koji proizilaze iz
obaveza prema
Očuvanje zaštićenih prirodnih područja međunarodnoj zajednici
Sufinansiranje sprečavanja ili
otklanjanja štete po okoliš koja
zahtjeva neposrednu intervenciju
Pripremu, provedbu i razvoj
programa, projekata i sličnih
aktivnosti u oblasti očuvanja,
održivog korištenja, zaštite i
unapređenja stanja okoliša i
korištenja obnovljivih izvora
energije.
Unapređivanje razvoja
ekonomske strukture
koja je povoljna po okoliš
PROGRAM RADA FONDA
Programske
aktivnosti unutar
Fonda
Programske aktivnosti
sa nadležnim
institucijama u zemlji i
inostranstvu
Praćenje zakonske
regulative između EU i
BiH
Implementacija
finansijskih sredstava
kroz projekte iz oblasti
zaštite okoliša
Saradnja sa
naučnim
institucijama
Aktivnosti na donošenju
potrebne zakonske
regulative za
ostvarivanje prihoda
Fonda u skladu sa
Zakonom o Fondu
Aktivnosti na
produbljivanju saradnje
sa nevladinim
organizacijama,
ekološkim društvima i
drugim asocijacijama
Saradnja sa
medijima u cilju
promocije
programskih
aktivnosti Fonda i
zaštite okoliša
Održivog razvoja
Učešće javnosti i
pristup
informacijama
Načelo saradnje i
podjele
odgovornosti
PROGRAM RADA
FONDA SLIJEDI
NAČELA
Načelo
zagađivač plaća
Predostrožnosti i
prevencije
Načelo zamjene
Načelo
integralnog
pristupa
PARTNERI I SARADNICI FONDA
Partneri
Vlada FBiH
(osnivač)
Ministarstvo
vanjske trgovine i
ekonomskih
odnosa BiH
Fond za
zaštitu okoliša
FBiH
Korisnici
sredstava
Saradnici
ZAKONSKA REGULATIVA
Fond za zaštitu okoliša u svom radu rukovodi se:
Zakonom o zaštiti okoliša FBiH od 08.07.2003. (Službene novine FBiH, br.
33/03)
Zakonom o vodama od 13. 11. 2006.(Službene novine FBiH, br. 70/06)
Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša FBiH od 08.07.2003. (Službene
novine FBiH, br. 33/03)
Statutom Fonda za zaštitu okoliša FBiH od 22.11.2005. (Službene novine
FBiH, br. 33/06)
Pravilnicima i uredbama koji uređuju rad Fonda i oblast zaštite okoliša
Programska politika Fonda bazirana je na:
• Akcionom planu za zaštitu okoliša BiH- NEAP (2003.)
• Federalnoj strategiji zaštite okoliša (2008.- 2018.)
Strategiji upravljanja otpadom (2008.)
Strategiji zaštite zraka (2008.)
Strategiji zaštite prirode (2008.)
Strategiji zaštite zemljišta (2008.)
Strategiji upravljanja vodama (2009.)
PRIHODI FONDA
Uredbom je predviđena visina:
- JEDINIČNIH NAKNADA (u
zavisnosti od tipa vozila)
- POSEBNIH NAKNADA ( u
zavisnosti od: vrste motora i
pogonskog goriva, zapremine
motora i starosti vozila)
Uredba o posebnim naknadama za
okoliš koje se plaćaju pri
registraciji motornih vozila.
Stupila na snagu 08.04.2011.
godine
Naknade za okoliš od vozila sa motornim pogonom
Fond za zaštitu
okoliša FBiH
30%
70%
Budžeti kantona
Uredba o vrstama naknada i
kriterijumima za obračun
naknada za zagađivače
zraka.
Stupila na snagu 20.
10.2011. godine.
Pravilnik o načinu
obračunavanja i plaćanja, te
rokovima obračunavanja i
plaćanja naknada za
zagađivače zraka.
Stupio je na snagu
01.12.2011. godine.
Visina naknade se
obračunava prema vrsti,
količini ili osobinama
emisija slijedećih
zagađujućih materija: SO2,
NO2 i čvrstih čestica
(prašine).
Naknade zagađivača zraka
Sredstva prikupljena u Fond za zaštitu okoliša FBiH
Sufinansiranje projekata s ciljem smanjenja zagađenja zraka
Privrednim subjektima u
skladu sa planskim
programom i okolinskom
dozvolom
Projekti i programi
lokalne zajednice u
sanaciji šteta,
monitoringa i poboljšanja
kvalitete zraka
Članom 169. i 170. Zakona
predviđena je visina:
-Opće vodne naknade
-Posebne vodne naknade
Zakon o vodama
Stupio na snagu 21.11.2006. godine.
Opće i posebne vodne naknade
15%
Fond za zaštitu
okoliša FBiH
40%
Agencijama za vodno
područje rijeke Save i
vodno područje
Jadranskog sliva
45%
Budžeti kantona
Projekte upravljanja
otpadnim vodama i
projekte održivog
korištenja voda
Projekte zaštite
voda, izvorišta voda
i vodozaštitnih zona
Sufinansiranje
projekata čija je
implementacija u
toku, a od značaja
su za FBiH
Sredstva od vodnih
naknada koja
pristižu u Fond
izdvajaju se za:
Projekte sanacije i
neposredne
intervencije u
slučaju ekoloških
katastrofa
Jačanje javne
svijesti o značaju
zaštite voda
Rješavanje problema u
vodosnabdijevanju i sistemu
upravljanja vodnim
resursima
OBLICI DODJELE SREDSTAVA FONDA
Sredstva Fonda dodjeljuju se korisnicima sredstava u obliku:
Strukturu ukupno planiranih prihoda Fonda za 2012. g. čine
1
Opće vodne naknade
2
Posebne vodne naknade
3
Jedinične naknade koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila
4
Posebne naknade koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila
5
Naknade za zagađivače zraka
6
Prihodi od kamata po viđenju
7
Ostali prihodi
Strukturu ukupno planiranih rashoda Fonda za 2012. g. čine
1 Priprema, provedba i razvoj programa, projekata i sličnih aktivnosti u području
očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređenja stanja okoliša i korištenja
obnovljivih izvora energije na temelju provedenih javnih poziva u 2012. godini.
(68%)
2 Interventna sredstva (1,97%)
3 Tekući transferi kantonima u skladu sa Zakonom – raspodjela sredstava (22%)
4 Sredstva za finansiranje rada Fonda (8%)
5 Sredstva za povrat pogrešno uplaćenih i više uplaćenih sredstava (0,03%)
TREND KRETANJA PLANIRANIH PRIHODA
izraženo u KM
70,000,000
60,000,000
50,000,000
50,000,000
PLANIRANI
PRIHODI
38,873,000
40,000,000
35,588,000
PRIHODI
PLANIRANI
REBALANSOM
29,119,000
30,000,000
21,906,000
20,000,000
17,392,000
11,600,000
10,000,000
0
2009
2010
2011
2012
2013
FINANSIRANE AKTIVNOSTI FONDA:
Projekat čišćenja obala vodotoka 2010.
Javni pozivi za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih
aktivnosti iz
područja zaštite okoliša za 2010., 2011. i 2012. godinu
Aktivnosti po Odlukama Upravnog odbora Fonda
PROJEKAT ČIŠĆENJA OBALA
VODOTOKA 2010
Počeo je u aprilu 2010. godine, a završen je u decembru
2011. godine
 Implementiran je na teritoriji 37 općina FBiH u 9 kantona
 Očišćeno je ukupno 565,54 km obala vodotoka
Fond je sufinansirao 80% vrijednosti projekta
PROJEKAT ČIŠĆENJA OBALA
VODOTOKA 2010
REZULTATI:
 Prikupljeno 2.900 m³ biomase koja je samljevena i predata za dalje korištenje
(kao energent)
 Prikupljeno je 980 t komunalnog otpada
 4000 m³ PET ambalaže je propisno presovano i predato za reciklažu i dalje
korištenje
 U projekat su bila uključena javna komunalna preduzeća, općinske strukture
civilne zaštite, nevladine organizacije, a angažovani su i radnici sa biroa za
zapošljavanje.
 Direktno na terenu je bilo angažovano oko 1300 radnika
Općina Odžak
Općina Gračanica
Općina Kakanj
Općina Travnik
JAVNI POZIV U 2010. GODINI
Na Javni poziv u 2010. godini je pristiglo ukupno 176 aplikacija, od kojih je 86 zadovoljilo
formalno-pravne uslove, a za sufinansiranje je odabrano 47 projekata. U ovom Javnom
pozivu su bila zastupljena četiri programa:
5%
Program I - Upravljanje
otpadnim vodama
(16 aplikanata)
10%
50%
Program II - Korištenje voda
(17 aplikanata)
35%
Program III - Zaštita vodotoka
(7 aplikanata)
Program IV - Upravljanje
vodnim resursima čija je
implementacija u toku
(7 aplikanata)
Općina Visoko/Izgradnja regulacije Ilijinog potoka
Zemaljski muzej BiH, Sarajevo/Svijet vodenih i močvarnih staništa
Natron Hayat Maglaj/ Odvođenje i zbrinjavanje mulja
JAVNI POZIV U 2011. GODINI
Na Javni poziv u 2011. godini je pristiglo ukupno 260 aplikacija, od kojih je 208 zadovoljilo
formalno-pravne uslove, a za sufinansiranje je odabrano 88 projekata. U ovom Javnom
pozivu su bila zastupljena četiri programa:
Program I - Upravljanje vodama i
korištenje voda
(51 aplikant)
Program II - Zaštita voda
(17 aplikanata)
12%
3%
18%
67%
Program III - Sufinansiranje
djelimično završenih projekata
(10 aplikanata)
Program IV - Jačanje javne svijesti
o značaju zaštite voda
(10 aplikanata)
Agromediteranski fakultet Mostar / Zaštita voda sadnjom ambijentalnih biljnih vrsta
MITA Group d.o.o. Sarajevo / Jačanje javne svijesti o značaju zaštite voda
Općina Žepče /Rješavanje vodosnabdijevanja MZ Lug Brankovići i MZ Donja Ozimica
JAVNI POZIVI U 2012. GODINI
U 2012. godini su rapisana dva Javna poziva. Na oba poziva je pristiglo 429 aplikacija,
od kojih su 322 aplikacije zadovoljile formalno pravne uslove, 163 aplikacije su
odobrene za sufinasiranje prema različitim programima.
PRVI JAVNI POZIV
 Program Jačanje javne svijesti o značaju okoliša – 59 aplikanata
(ukupno odobreno 684.000,00 KM)
DRUGI JAVNI POZIV
 LOT 1 (Program I i Program II) - 80 aplikanata
 LOT 2 (Program I i Program II) - 24 aplikanta
(ukupno odobreno 18.832.000,00 KM)
PRVI JAVNI POZIV U 2012. GODINI
Na ovaj Javni poziv je pristiglo ukupno 231 aplikacija, od kojih je njih 162 zadovoljilo
formalno-pravne uslove. Za sufinansiranje je odabrano 59 projekata. U ovom Javnom
pozivu su bila zastupljena četiri programa:
Program I - Projekti nevladinih udruženja
i drugih neprofitnih organizacija
(31 aplikant)
11%
Program II - Studije javnih naučnih i
visokoškolskih institucija
(14 aplikanata)
Program III - Kongresi, simpoziji i okrugli
stolovi udruženja ili javnih naučnih i
visokoškolskih institucija
(8 aplikanata)
Program IV - Naučno-stručna literatura i
publikacije relevantne za oblast zaštite
okoliša
(6 aplikanata)
25%
7%
57%
DRUGI JAVNI POZIV U 2012. GODINI
Predmet ovog Javnog poziva je raspodjela sredstava:
LOT 1.
Za sufinansiranje programa,
projekata i sličnih aktivnosti
sredstvima prikupljenim od općih i
posebnih vodnih naknada
Projekti od interesa za
Federaciju BiH
(projekti kanalizacionih
sistema i postrojenja
za prečišćavanje
otpadnih voda urbanih
područja)
Ostali projekti
iz oblasti
zaštite voda
LOT 2.
Za sufinansiranje programa,
projekata i sličnih aktivnosti od
sredstava prikupljenih naknadama
za okoliš koje se plaćaju pri
registraciji motornih vozila
Projekti zaštite
zraka urbanih
sredinasmanjenje emisija
štetnih plinova od
saobraćaja
Projekti
poboljšanja
očuvanja i
monitoringa
kvalitete zraka
DRUGI JAVNI POZIV U 2012. GODINI
Na ovaj Javni poziv je pristiglo ukupno 198 aplikacija, od kojih je 160 zadovoljilo formalnopravne uslove. Za sufinasiranje su odabrena 104 projekta. Predmet ovog Javnog poziva bila je
raspodjela sredstava prema četiri programa kroz dva LOT-a:
1%
LOT 1/Program I - Projekti od interesa
za FBiH (projekti kanalizacionih sistema
i postrojenja za prečišćavanje otpadnih
voda urbanih područja) - 18 aplikanata
14%
44%
41%
LOT 1/Program II - Zaštita voda - 62
aplikanta
LOT 2/Program I - Smanjenje emisija
štetnih plinova od saobraćaja - 3
aplikanta
LOT 2/Program II - Poboljšanja,
očuvanja i monitoring kvaliteta zraka 21 aplikant
RASPODJELA SREDSTAVA PO PROGRAMSKIM AKTIVNOSTIMA
PREMA DOSADAŠNJIM JAVNIM POZIVIMA
Upravljanje otpadnim vodama i korištenje voda (102 projekta)
Zaštita voda, flore i faune (84 projekta)
Upravljanje vodnim resursima - implemenatcija u toku (17 projekata)
Jačanje javne svijesti o značaju zaštite vode (69 projekata)
Smanjenje emisija štetnih plinova od saobraćaja (3 projekta)
Poboljšanje, očuvanje i monitoring kvalitete zraka (21 projekat)
56.58%
27.82%
5.20%
Program I
Program II
Program III
2.76%
Program IV
0.69%
Program V
6.96%
Program VI
ZASTUPLJENOST PROJEKATA PREMA DOSADAŠNJIM JAVNIM
POZIVIMA PO TIPU KORISNIKA
Organi lokalne uprave 121 projekat
14.77%
40.60%
10.40%
Neprofitne organizacije 49 projekata
Javna preduzeća - 53
projekata
17.79%
16.44%
Privatna preduzeća - 31
projekata
Ostali - 44 projekta
ZASTUPLJENOST PROJEKATA PREMA DOSADAŠNJIM
JAVNIM POZIVIMA PO KANTONIMA U FBiH
UNSKO - SANSKI KANTON
POSAVSKI KANTON
3%
2%
7%
TUZLANSKI KANTON
11%
26%
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
17%
5%
BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON
SREDNJEBOSANSKI KANTON
15%
12%
2%
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKI
KANTON
ZAPADNOHERCEGOVAČKI
KANTON
KANTON SARAJEVO
HERCEG-BOSANSKA ŽUPANIJA
(KANTON 10)
GRAFIČKI PRIKAZ UKUPNO PRIKUPLJENIH SREDSTAVA (DO 30.09.2012.) I
UKUPNO UGOVORENIH VRIJEDNOSTI ZA FINANSIRANJE PROJEKATA
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
USK
PK
TK
PRIKUPLJENA SREDSTVA
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
K10
UGOVORENE VRIJEDNOSTI ZA FINANSIRANJE PROJEKATA
ZASTUPLJENOST AKTIVNOSTI PO ODLUKAMA
UPRAVNOG ODBORA
Interventna sredstva
10.11%
2.55%
36.93%
Projekti sanacije korita i slapišta
rijeke Plive i Trebižat
21.42%
Projekti sanacije i neposredne
intervencije zaštite okoliša
28.99%
Projekti jačanja javne svijesti
Projekti afirmacije i promocije
Fonda kroz projekte i programe
zaštite okoliša
OSTALE AKTIVNOSTI FONDA KOJE SU U TOKU
PROIZVOĐAČI,UVOZNICI,
PUNIOCI I PAKERI,
DISTRIBUTERI, TRGOVCI
PROIZVOĐAČI,UVOZNICI,
PUNIOCI I PAKERI,
DISTRIBUTERI, TRGOVCI
DVA
MOGUĆA
SMJERA
Ugovori
OPERATERI
SUSTAVA
FOND ZA
ZAŠTITU
OKOLIŠA FBiH
KOMUNALNA
PODUZEĆA
ULAGANJE U
KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU
SUFINANCIRANJE NOVIH
PROJEKTA IZ OBLASTI
UPRAVLJANJA OTPADOM
Prema Uredbi o vrstama naknada i kriterijumima za
obračun naknada za zagađivače zraka, kao i prema
Pravilniku o načinu obračunavanja i plaćanja, te rokovima
obračunavanja i plaćanja naknada za zagađivače zraka
Fond je uspostavio sistem obračuna naknade na području
Federacije, kao i registar baze podataka svih zagađivača na
području Federacije BiH
Dalje aktivnosti su u toku u skladu sa Uredbom
Vlade Federacije
(Služebene novine FBiH broj 1031/11 od 04. 10.2011.g.)
PLANOVI ZA BUDUĆNOST
Donošenje potrebne zakonske regulative unutar Vlade FBiH
Harmonizacija zakonske regulative
 Sa standardima EU
 Unutar FBiH
 U pogledu visine naknada za prikupljanje, reciklažu i zbrinjavanje pojedinih vrsta
otpada sa Entitetom Republike Srpske i Brčko Distrikta
Saradnja sa naučnim institucijama i nevladinim sektorom.
Promocija rada Fonda putem sredstava informisanja
Edukacija javnosti kroz finansiranje projekata iz oblasti jačanja javne svijesti u cilju
zaštite i očuvanja okoliša
U toku je izmjena i dopuna Zakona o Fondu za zaštitu okoliša FBiH koji u prijedlogu
Zakona dobija novo ime – FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU EFIKASNOST
FEDERACIJE BIH
Usklađivanje akata u skladu sa usvojenim Zakonom o Fondu
Nastavak daljih aktivnosti na implementaciji i monitoringu sredstava Fonda
Hamdije Čemerlića 39A
71 000 Sarajevo
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosna i Hercegovina
Tel./Phone: +387 (0)33 723 680
Fax.: +387 (0)33 723 688
E-mail: [email protected]
Sarajevo, oktobar 2012.godine

similar documents