ภาวะโภชนาการเด็ก อ.สง่า

Report
เด็กผอม – เด็กอ้วน
ล้วนเป็นปัญหาของชาติ
โดย
อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ B.Sci,MCN.
ี่ วชาญโภชนาการ
• น ักวิชาการเชย
• ผูจ
้ ัดการศูนย์ประสานงานโภชนาการสมว ัย
ั ส
• ทีป
่ รึกษากิตศ
ิ กดิ
์ มาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
1
สรุป
ปัญหาโภชนาการในเด็กไทย
ปล่อยไว้
ประเทศไทยหายนะ
2
ปัญหาใหญ่
เด็กขาดสารอาหาร
ย ังไม่หมด
เด็กอ้วนพุง
่ เต็มประเทศ
3
ผลกระทบ
เด็กผอม
IQ ตา
่
จน
เด็กอ้วน
ผูใ้ หญ่อว้ น
โรค
คนไทยมีคณ
ุ ภาพชวี ต
ิ ตา
่
ทาให้ชาติไม่เจริญ
4
5
ทาไมเด็กไทย
กินไม่เป็น
อย่าโทษเด็ก
ผูใ้ หญ่ใจดี ต้องมีความร ับผิดชอบ
6
เด็กไทย ....
• ขาดภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันทางปัญญา
ิ ใจกินอาหารตามความรูส
ึ
• ต ัดสน
้ ก
• คาดไม่ถงึ ว่า ผลการกินไม่เป็น
จะวกกล ับมาทาลายชวี ต
ิ ต ัวเอง
7
ความจริงของเด็กไทย ...
• ไม่ได้กน
ิ อาหารเชา้
• กินอาหารเชา้ ทีข
่ าดคุณภาพ / ไม่พอ
• กินอาหารกลางว ันคุณภาพตา
่
• กิน – ดืม
่ อาหารว่าง หวาน – ม ัน เค็ม
จ ัด
• ปฏิเสธกินผ ัก
• ละทิง้ อาหารไทย
8
ความจริงทีค
่ น
้ พบ
ห่างก ัน 5 ปี
เด็กไทยว ัยก่อนเรียน
้ ร้อยละ 40
อ้วนเพิม
่ ขึน
9
อีก 10 ปี
เด็กไทย 1 ใน 5
จะเป็นโรคอ้วน !!!
10
เด็กไทยว ัยเรียน
เดินมา 10 คน
จะอ้วน – ท้วม 2 – 3 คน
11
เด็กไทยจานวนมาก
ขาด ไอ โอ ดีน
และ
ธาตุเหล็ก
IQ ตา
่
12
IQ ปกติ 90 – 100
แต่
เด็กไทย 91
13
เด็กไทยว ัยเรียน
ร้อยละ 49.6
กินขนมกรุบกรอบประจา
ห่างก ัน 3 ปี
กินเพิม
่ 2 เท่า
14
เด็กไทย
จ่ายเงิน 1 แสนล้านบาท / ปี
ื้ ขนมด้อยคุณค่า
ซอ
เฉลีย
่ คนละ 9,800 บาทต่อปี
ื 3,024 บาท
จ่ายเงินเรียนหน ังสอ
15
่ นมาก
โรงเรียนสว
จ ัดอาหารกลางว ัน และอาหารว่าง
ทีใ่ ห้พล ังงานสูง
16
เด็กไทย 1 ใน 3
กินอาหารประเภท
แป้ง ไขม ัน นา้ ตาล และโซเดียม
สูง
เป็นประจา
17
เด็กไทยจานวนมาก
กิน ผ ัก ผลไม้ ไม่พอ
้ น
ควรกินผ ักว ันละ 12 ชอ
้ น
แต่เด็กไทยกิน 1 – 2 ชอ
18
อาหารว่างของเด็กไทย
ไร้คณ
ุ ค่า
19
ข้อมูลน่าสนใจ
โรงเรียนทีจ
่ ัดผลไม้
ให้เด็กกินเป็นอาหารว่าง
จะมีเด็กอ้วนน้อยกว่า
โรงเรียนไม่ได้จ ัด
สูงถึงร้อยละ 30
20
ข้อมูลน่าสนใจ
โรงเรียนทีไ่ ด้ร ับการสน ับสนุน
ทากิจกรรมจากบริษ ัทเครือ
่ งดืม
่
นา้ อ ัดลม และขนม
มีเด็กอ้วนเป็น 1.5 เท่า
ของโรงเรียนทีไ่ ม่ได้ร ับ
21
ข้อมูลน่าสนใจ
โรงเรียนทีจ
่ าหน่ายนา้ อ ัดลม
และเครือ
่ งดืม
่ รสหวาน
มีเด็กอ้วนเป็น 2 เท่า
ของโรงเรียนทีไ่ ม่ได้ขาย
22
ข้อมูลน่าสนใจ
โรงเรียนทีท
่ ากิจกรรมทางกาย
ั
อย่างน้อย 3 ครงต่
ั้ อสปดาห์
มีเด็กอ้วนน้อยกว่า
โรงเรียนทีไ่ ม่ได้จ ัด
ร้อยละ 20
23
ในทีส
่ ด
ุ
ห่างก ันแค่ 5 ปี
เด็กไทยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2
จากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 18
เพราะ
อ้วน
24
ประเทศไทย
ใชเ้ งิน 7 – 8 หมืน
่ ล้านบาท / ปี
ร ักษาคนป่วย
โรคเบาหวาน และโรคห ัวใจหลอดเลือด
25
คาถาม ?
แล้วจะทาอย่างไร ?
• ปล่อยไว้ไม่เป็นไร ?
่ ญ
• ไม่ใชป
ั หาของฉ ัน
• อย่าแบกประเทศไทยไว้
้ าตงนาน
• อยูก
่ ันแบบนีม
ั้
ไม่เห็นเป็นอะไร
่ ร
• ไม่ใชธ
ุ ะของฉ ัน
26
ปัญหาโภชนาการ
เป็นปัญหาภาระกิจ
ของทุกคน
จะละเลยไม่ได้
27
ได้เวลา
ทีท
่ ก
ุ คนต้องใสใ่ จ
แก้ไขปัญหา นาพาให้เด็กไทย
โภชนาการสมว ัย
28
โครงการพัฒนาระบบและกลไก
เพือ
่ เด็กไทยมีโภชนาการสมวัย
นายสง่า ดามาพงษ์
ผู ้จัดการโครงการพัฒนาระบบและกลไก
เพือ
่ เด็กไทยมีโภชนาการสมวัย สสส.
ว ัตถุประสงค์
ั
เพือ
่ เสริมสร้างศกยภาพและสมรรถนะ
ของ อปท. โรงเรียน ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็ก
้ งเด็ก สถานร ับเลีย
้ งเด็กและชุมชน
บ้านร ับเลีย
รวมทงภาคี
ั้
เครือข่าย ในการพ ัฒนาพฤติกรรม
่ ารมี
โภชนาการ ทีพ
่ งึ ประสงค์ เพือ
่ นาไปสูก
โภชนาการสมว ัยของทารก เด็กว ัยก่อนเรียน
และเด็กว ัยเรียน
ทีมนักการตลาดเชงิ สังคม ทีมวิชาการ
กลไกโภชนาการสมว ัย
0-3 ปี
แม่ พ่อฯ ครอบคร ัว
ทีมปฏิบต
ั ก
ิ าร
และ
นักขาย
แผนยุทธศาสตร์
สมวัย 3 ปี
1 ปี
อบต./
เทศบาล
สพท.
โครงการ
สมวัย
ท ้องถิน
่
จังหวัด
ผดด.
แม่คร ัว
อสม.
แกนนา
ื่ ชุมชน
สอ
โครงการ
สมวัย
อาหารในโรงเรียน
ึ ษา/มหาดไทย สื่ อสารสาธารณะ
ศก
ชุมชน
3-5 ปี
ศพด.
้ ง
บ้านร ับเลีย
้ ง
สถานร ับเลีย
6-14 ปี
โรง
เรียน
•
คูม
่ อ
ื
บริหารจ ัดการ •
•
(อปท)
•
ผูบ
้ ริหาร
•
• คูม
่ อ
ื บริหารจัดการ
HUB/ทีมภาค นโยบาย
0-5 ปี
• ภาพพลิก FBDG (แกนนา อสม.)
• บทความหอกระจายข่าว
ี งตามสาย
เสย
ั ้ วิทยุชม
• บทความสน
ุ ชน
ผูบ
้ ริหาร
ครู
แม่คร ัว
ร้านค้า
ผูป
้ กครอง
สื่ อสาร
สาธารณะ
• นิทาน “หมา
่ ๆ”
• นิทาน “แม่ย ังจาได้”
• คูม
่ อ
ื “พ่อแม่”
ครู
คูม
่ อ
ื ผดด. ร่วมใจสร ้างเด็กไทยฯ
คูม
่ อ
ื ชว่ ยเด็กไทยให ้กินขนมดี
นิทาน “แม่ยังจาได ้”
โปรแกรมอาหารกลางวัน
โปรแกรมเฝ้ าระวัง
หลักสูตร
อบรม
ื่ สร ้างสรรค์ฯ
สอ
แม่คร ัว และผูป
้ ระกอบการ
• คูม
่ อ
ื แม่ครัวอนามัยฯ
• คูม
่ อ
ื ชว่ ยเด็กไทย
ให ้กินขนมดี
• โปรแกรมอาหารกลางวัน
• โปรแกรมเฝ้ าระวัง
• ชุดเรียนรู ้กลาง(บูรณาการใน 8 สาระ)
ระบบบริหารจัดการ
ขอขอบพระคุณ
แทนเด็กไทย

similar documents