Case: Osman

Report
Case: Osman
SEVU-PPT
Kirsten M. Bjerkan
Bakgrunnsinformasjon
• Osman er født i Norge av somaliske foreldre
• Bor sammen med sin mor og to yngre søsken
• Ble meldt til PP-tjenesten av helsestasjonen da
han var fire år
• Da hadde han ikke begynt å lære norsk, og hadde
få ord på somali
• Han fikk barnehageplass med spesialpedagogisk
tilbud, men hadde så stort fravær at det var
vanskelig å få noe kontinuitet i arbeidet
Utredning ved skolestart viste
• Normal hørsel
• Nonverbal IQ (Leiter-R) innenfor normalområdet
• Nonverbal og verbal IQ (WPPSI-III) under
normalområdet
• Norsk språk (TROG-2, BPVS II og Språk 6-16)
betydelig under det som er forventet for alder
• Han hadde fortsatt ikke et funksjonelt språk, verken
på somali eller norsk
Hypotese ved skolestart
• Språkvansker?
• Eller svake språklige ferdigheter pga
understimulering?
• Det er flere somaliske elever i klassen til
Osman, og de har tospråklig lærer
• Osman får tett oppfølging med
språkstimulering på både morsmål og norsk
Tospråklig utredning våren i første klasse
• BPVS II: Innenfor normalområdet på begge språk,
noe bedre på morsmål enn på norsk
• TROG-2: Under normalområdet på begge språk
• Språk 6-16: Ordspenn: bra på begge språk
Setningsminne: dårlig på begge språk
Begreper: under normalområdet på begge
språk, best på somali
• Han har svak fonologisk bevissthet og strever med
bokstavinnlæring
Adferd på skolen
– Osman er urolig og ukonsentrert
– Han virker lite motivert
– Tar ofte en klovnerolle
Hypotese og tiltak
• Fortsatt usikkert om Osman har språkvansker
eller er dårlig stimulert
• Anbefalte tiltak
• Fortsette med tospråklig fagopplæring
• Begrepslæring
• Jobbe grundig med fonologisk bevissthet og
begynnende leseopplæring
Ny tospråklig utredning våren i andre klasse
• Osman skårer nå innenfor normalområdet
på samtlige tester
– Han bøyer substantiv i flertall og bestemthet (men har
ikke alltid riktig genus), han har tempusbøying av verb
og samsvarsbøying adj + subst (et stort hus)
– Eksempel på ytring:
I friminuttet jeg spilla fotball med Adir
Adferd i klassen
– Han har blitt roligere i klassen og virker mer interessert, og
er ikke lenger klassens klovn
– Han deltar i muntlige aktiviteter
– Han kan de fleste bokstavene og er i ferd med å knekke
lesekoden
Konklusjon
• Osman har gjort store fremskritt både språklig
og adferdsmessig
• Regelmessig stimulering på begge språk og
god tilrettelegging på skolen har hatt en
positiv effekt
• Den forsinkede utviklingen skyldtes
sannsynligvis ikke en språkvanske

similar documents