Enka Schools Development Plan

Report
2008-2009’da gerçekleştirilenlerle ilgili rapor
2009-2010 için odaklanılması gereken alanlar
Gerçekleştirilenler 2008 - 2009
Alan 1: Politika, planlama ve
kalitenin sağlanması
 CIS ve NEASC akreditasyon süreci başlamıştır.
 Eylülde gerçekleştirilen ilk ziyaretten sonra başlayan 18
aylık öz değerlendirme çalışması devam etmektedir.
 Okulun tüm politikaları gözden geçirilmekte ve bir
araya getirilmektedir.
 Enka Misyonu’nun gözden geçirilmesine devam
edilmektedir.
Alan 2: Öğretme ve Öğrenme
 Müfredat geliştirmeyle ilgili önemli çalışmalar ,
önümüzdeki iki yıl boyunca sürecek online (çevrim-içi)
haritalandırma ile başlamıştır. Mevcut ilköğretim
müfredatlarının tümü online olmuş, çalışanlar Ağustos
SITE 09’da konuyla ilgili eğitim almıştır.
 Müfredat, IB felsefesine/metoduna göre gözden
geçirilmektedir.
 Ünite yazımında daha yüksek standardı sağlayan, IB ve
okul felsefesi ile amaçlarını içeren tüm okul tarafından
kullanılabilecek müfredat ünite şablonu geliştirilmiştir.
 Kural ve yeni kaynaklar doğrultusunda üstün ve özel
yetenekli öğrenci programı oluşturulmaktadır.
 Öğretim metodlarında sürekli gelişim için Koçluk
(akran koçluğu) geliştirilmeye ve kültürün bir parçası
olmaya devam etmektedir.
 Öğrenme ortamını zenginleştiren ana dili destekleme
konusundaki dil öğrenme imkanları geliştirilmektedir.
 2009’da konuyla ilgili bir uzmanın ziyaretiyle daha
önce ilköğretim orta kademede ve 4. sınıfta denenen
ve 5. sınıfta devam edilen E-portfolyoların kullanımı
yaygınlaştırılmakatdır.
 Yeni idari yazılımın (Okulnet) kurulması, tüm okul
topluluğu için bilgiye daha iyi erişimde önemli fırsatlar
sunacaktır.
 Kütüphane için uygulanan Destiny Yazılımı, herkesin
kütüphaneye erişimini artırmıştır ve ileride daha çok
online (çevrimiçi) müfredatlarla birlikte erişim daha
fazla genişletilecektir.
 İlköğretimdeki İngilizce dramaya katılımda ileride
göreceğimiz artışlar, lisede katılımın daha çok olmasını
sağlayacaktır.
 4. ve 7. sınıflardaki tüm öğrenciler için müzik
derslerinin artırılması gelecekteki müzik olanaklarını
da artırmıştır.
 Öğrencilerin sanat sergileri artmakta ve sanata daha
yüksek değer kazandırmaktadır.
 Matematik, fen ve farklı spor dallarındaki başarılar,
Greenhouse ve bilim inovasyon merkezi ile
desteklenecektir.
Alan 3: Kayıt-kabul
 3 yaş sınıfının kayıtları yapılmış, yedek listeler
başlatılmıştır.
 Kayıt-kabul politikası, SLT (üst düzey liderlik takımı)
tarafından gözden geçirilmiştir.
Alan 4: Finans
 Bütçe sürecinde mali dengeleri desteklemeye yönelik
uzun dönem planları görüşülmüş ve değerlendirilmiştir.
Alan 5: İletişim
 OAB, okul ve kulüplerle olumlu ve yararlı ilişkiler
kurmaktadır.
 Mezunlar, sayısı gittikçe artan Resmi Organizasyonlar
düzenlemekte ve okuldaki bir takım etkinliklerle
desteklenmektedir.
 Okul tanıtım toplantısı (Open House) güncellenmiştir
ve artık okulu ve aktivitelerini görsel açıdan daha iyi
temsil etmektedir.
 Çalışanlar ve idare arasındaki iletişim artmaya devam
etmektedir.
 Uluslararası ve Türk çalışanlar arasındaki iletişimi
geliştirmek için sosyal aktiviteler bu yıl artırılmıştır.
Alan 6: Mesleki Konular
 Velileri teşvik edecek Veli Eğitimleri geliştirilmektedir.
 Çalışanlar arasında koçluk ve akran işbirliğine
odaklanan mesleki gelişime devam edilmektedir.
Olumlu geribildirimler gelişimin devam ettiğini
göstermektedir.
 Başka okullar ve öğretmenler için GEMS eğitimleri
geliştirilmeye devam edilmektedir.
 Enka öğretmenleri, öğretim metodolojilerine ilişkin
fikirlerini paylaşmak üzere çalıştaylar düzenlemeye
devam etmektedir.
Alan 7: Sağlık ve Güvenlik
 Okulun risk analizi bazı alanlarda sorun olduğunu
göstermiştir. Bu sorunların hepsi SLT’de ele alınmış,
bu sorunların çoğuna öneriler doğrultusunda
ilgilenilmesine karar verilmiştir. Bazı sorunlar, oyun
alanları için normalde risk olarak kabul edildiği için
önerilere göre çözümlenmesi yönünde karara
varılmamıştır.
 İlk yardım eğitimi konusunda eğitim alan çalışan sayısı
artmıştır. Okulun yeni doktoru çalışanlara ilk yardım
eğitimi verebilmektedir.
Alan 8: Tesisler
 1. sınıfların oyun alanının düzenlenmesi
tamamlanmıştır.
 Anaokulunda 3 yaş oyun alanı tamamlanmıştır.
 Mavi alanın zemininin yenilenmesi 2009 yazında
tamamlanmıştır.
 ÇAS’ın çatısı, Prue Walsh’ın Lise öğrencilerinin oyun
alanı için tavsiyeleri doğrultusunda kaplanmıştır.
 Daha hızlı internet erişimi ve kablolama çalışmaları
devam etmektedir.
 Temiz içme suyu çeşmeleri takılmıştır.
 Öğretmenler odası daha iyi hale getirilmiştir.
 ÇAS ve D bloktaki ısıtma sistemi iyileştirilmiştir.
2009 – 2010 yılında
daha çok odaklanılacak alanlar
Gelişim Planı’ndan
Alan 1:
CIS/NEASC sürecinin desteklenmesi
Alan 2:
Tüm okul müfredatının haritalandırılması
Farklılaştırmanın daha ileri seviyede uygulanması
Öğretmen/öğrencilerin başarısının daha iyi olması için
koçluğun daha derin bir şekilde okul kültürünün bir
parçası haline getirilmesi
İki veya daha çok dile hakim bir çevrenin oluşturulması
Öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencileri desteklemesi
için özel ihtiyaçları olan özellikle de özel yeteneklilere
yönelik mesleki gelişimin sağlanması
Alan 2 devamı:
Okulda teknolojinin daha çok geliştirilmesi ve ileride
uygulanacak dizüstü bilgisayar programının
araştırılması
Daha çok konuların yer aldığı sınıf ve derslere ait web
sayfalarının oluşturulması
Internette ders ve ev ödevlerle ilgili daha çok
bilginin yer alması
Alan 4:
Dengeli bir bütçe için uzun dönemli finans planının
taslak haline getirilmesi ve görüşülmesi
Maaş ve koşullardaki eşitsizliğin mümkün
olduğunca giderilmesi
Alan 5:
Okulun web sayfasının ve paylaşılan mevcut bilgilerin
güncellenmesi
Okulun web sitesindeki 8. ve 12. sınıflara yönelik
Mezunlar bölümünün tamamlanması
OAB’nin veliler arasında topluluk oluşturma
çalışmalarının artarak devam etmesi
Alan 6:
Enka Okulları’na gelerek eğitim verecek ve
sunum yapacak uluslararası eğitimcilerin
araştırılmasına devam edilmesi
Özel Eğitim Koordinatörünün tanıştırılması
Mesleki gelişim önerileriyle birlikte kariyer
gelişiminin ana hatlarının taslak haline
getirilmesi
Alan 7:
Acil Durum Dosyasının 7. Baskısının taslağının
hazırlanması
Alan 8:
Enka Store’un kampüs dışına taşınması
konusunun değerlendirilmesi
İbrahim Betil Oditoryumu’nun iyileştirilmesi
/genişletilmesinin araştırılması
Oyun alanlarında ve çevrede Liseye yönelik teneffüs
alanlarının en iyi ne şekilde desteklenebileceğinin
planlanması ve planın uygulanması
‘Yeşil’ ve çevre bilincine sahip olmanın gerekliliği
konusunda farkındalığın artılması
Gelişim Planına Ek Olarak
 Alan 1:
 Akademik Dürüstlük Politikasının taslağının
hazırlanması ve üzerinde fikir birliğine varılması
 Nakil Sınavları Politikasının taslak haline getirilmesi ve
üzerinde fikir birliğine varılması
 Alan 3:
 Her sınıf düzeyinde nakil sınavları ve kayıt işlemleriyle
ilgili karışıklıkların giderilmesi konusuna daha çok
odaklanılması
 Alan 4:
 Dengeli bir bütçe için uzun dönemli finans planının
uygulanması ve geçmişteki açıkların kapatılması

similar documents