TOP ukryty

Report
TOP odkryty – TOP ukryty;
SIĘGNIJ PO TWÓJ SKARB
Anna Wierzchowska-Szymanek
OTK 2013 w Publicznym Gimnazjum w Rogolinie
Tyle wiemy o sobie,
ile nas sprawdzono.
Wisława Szymborska
„Recepta na karierę”
1.Świadomość własnego potencjału
2. Dobra orientacja w świecie pracy
3. Umiejętność korzystania z różnych źródeł
informacji
4. Otwartość i elastyczne dostosowanie się do zmian
5. Samodzielność , aktywność, inicjatywa
w działaniu
6. Gotowość uczenia się przez całe życie……
„Recepta na karierę” - c.d.
7………………………
8………………………………
…………………………
……………………………
………………………………………
……………………………
Podpis, data………………..
TOP - Twój Osobisty Potencjał
5
6
Czym jest POTENCJAŁ?
• wszystko to, co sobą reprezentujesz,
co posiadasz jako osobiste wyposażenie, co jest
ogromnie indywidualne i tylko dla Ciebie
charakterystyczne
• kapitał społeczny (zasoby ludzkie)
• Twój SKARB
• źródło Twojego dobrobytu i dobrostanu
7
Potencjał – wąskie znaczenie
inteligencja / zdolności, głównie inteligencja ogólna (IQ)
lata 80-te (nowość):
inteligencja emocjonalna (EQ)
obecnie:
inteligencja = IQ + EQ
8
9
Twój potencjał to:
uzdolnienia
temperament
cele
motywacje
Twój potencjał to, także:
• Twój stan zdrowia
• Twoje ciało: aparycja i wizerunek
• Twoje kompetencje, czyli
„kierunkowy” zestaw:
– wiedzy
– umiejętności
– postaw
– cech osobowości
11
TWÓJ szczególny SKARB –
kompetencje społeczne
gdy szukasz
pracy
gdy tracisz
pracę
• 70 % = wiedza fachowa
• 30 % = kompetencje
społeczne
• 70 % = brak kompetencji
społecznych
• 30 % = brak wiedzy
fachowej / merytorycznej
12
Twój potencjał to też - adekwatne
poczucie wartości, poziom samooceny
Uwaga !=> gdy:
zbyt wysokie
przeszacowanie
możliwości, poczucie
niespełniania,
oczekiwanie nagród
brak satysfakcji,
frustracja, agresja,
hyperaktywność
zbyt niskie
poczucie niekompetencji i
zagrożenia, brak wiary
w siebie, unikanie
wyzwań i nagród
brak satysfakcji, apatia,
hamowanie aktywności,
rezygnacja z rozwoju
13
Jak funkcjonują zawodowo osoby
z zawyżoną i zaniżoną samooceną?
(za: J.E. Karney, 1998)
Samoocena zaniżona














nadwrażliwość
agresywność
podejrzliwość
konfliktowość
niska motywacja do pracy
zaniżane aspiracje
mniejszy od możliwego rozwój
niepewność, lęki
obawa przed ośmieszeniem
unikanie sytuacji trudnych
poczucie bezradności
izolacja społeczna, dystans
bierność i zależność
unikanie odpowiedzialności
i inicjatywy
 trudności w podejmowaniu decyzji
Samoocena zawyżona











zawyżanie celów
zawyżanie swoich możliwości
podejmowanie zbyt trudnych zadań
częste stany frustracji
cecha zarozumiałości
zmienna motywacja
przekonanie o swojej nieomylności i
wyjątkowości
hałaśliwy sposób bycia
samopotwierdzanie
permanentne niezadowolenie
poczucie niezawinionych porażek
Twoje życie zawodowe
- to Twoje, przyszłe
kilkadziesiąt lat życia,
a więc
„ta gra warta jest świeczki”!
15
OD CZEGO ZACZĄĆ ?
16
POGŁĘBIANIE
ŚWIADOMOŚCI SIEBIE, to:
• odkrywanie wiedzy o sobie – „tyle wiemy o sobie, ile nas
sprawdzono”
•
budowanie umiejętność samooceny ( z autokontrolą jej
adekwatności)
• rozwijanie przekonania, że posiadasz coś, czego jeszcze
„nie sprawdzono”
• aktywne poszukiwanie sposobów „upłynnienia”
i zainwestowania potencjału oraz „dopasowania” go do
świata/pracy oraz pracy/świata - do siebie (wymiana)
17
Magnetyzm zainteresowań i pasji
Teoria J. Hollanda:
 większość ludzi może być zaklasyfikowana do jednego
z 6-ciu typów: R, B, A, S, P, K
 każdy typ osobowości szuka odpowiedniego dla siebie typu
środowiska (np. badawczy – naukowego, artystyczny –
kreatywnego itd.)
 wzajemne dopasowanie osoby i środowiska jest procesem
długofalowym i nie zawsze w pełni świadomym; o stopniu
dopasowania świadczą: zadowolenie z pracy, stabilność
zawodowa i poziom osiągnięć zawodowych
(za: T. Nowacki)
18
TOP odkryty – źródła
• autorefleksja, autoocena
• psychotesty
• testy i profesjonalne narzędzia pomiaru
psychologów, doradców zawodowych, coachów,
nauczycieli, pedagogów
• „twarde” dane (IQ, EQ, oceny szkolne, wyniki
testów, procenty, punkty)
• opinie innych o nas
• działania i ich efekty (umiejętności, emocje)
19
„Zastanów się nad sobą. Czyż nie istnieją we mnie
siły, które się jeszcze nie rozwinęły? (...) Co sprawiło,
że stałem się właśnie takim, jakim jestem?
W jaki sposób – jeśli zechcę – stać się innym? (...) .
Zadawaj sobie podobne pytania. Powracaj do nich”.
Martin Gray
(źródło: „Siły życia”, Warszawa: PWN, 1990)
20
Dowody na TOP ukryty
• wykorzystujemy zaledwie część możliwości naszego
umysłu (badania psychoneurologii, NLP itp.)
• efekty pracy specjalistów mnemotechiki, terapii,
trenerów sportu, coachów
• stany medytacji (joga, sztuki wschodu)
• działanie systemów jakości
• rozwój cywilizacji, postęp techniczny
• rekordy (sport, Księga Guinessa)
21
TOP ukryty - przekraczanie
granic możliwości
- prowadzenie pojazdu nogami
- malowanie ustami
- zdobycie bieguna mimo amputacji nóg (Janek Mela)
- pokonanie kanału La Manche przez kobietę
o szczątkowych 4-ch kończynach
- Beethoven komponował, będąc pod koniec życia
głuchym
- niezliczone przykłady osiągnięć człowieka
w sytuacjach ekstremalnych
22
Dlaczego nie odkrywamy TOP-u?
• zakłócenia samooceny
• działanie „ukrytego programu”: stygmatyzmy (np.: „nie dla
Ciebie to czy tamto” lub „twoje miejsce jest tu, a nie tam”);
stereotypy („kobiety nie robią kariery”), tradycje (np. „miejsce
kobiety jest w domu”)
• problemy z formułowaniem marzeń i celów
• deficyty wewnątrzsterowności (musisz być „zarządzany”)
• hamowana potrzeba wolności i kreacji / autokreacji
• niska determinacja osiągnięć, zbyt słabe pragnienie sukcesu /
szczęścia
23
„Każdy może rozpocząć nowe, wiodące
do spełnienia życie, jeśli ma
świadomość własnego wizerunku
i potrafi go zmieniać”.
Maxwell Maltz
24
Recepta na uwalnianie TOP:
„użyj POTĘGI ŚWIADOMOŚCI”*
(*M. Maltz, „Nowa psychocybernetyka, czyli jak być panem samego siebie”, 2003)
1. Zrozum, jaką rolę w postrzeganiu własnej osoby pełni
wyobraźnia
2. Użyj wyobraźni do stworzenia obrazów sukcesu
3. Zidentyfikuj fałszywe mniemania o sobie, rzuć im wyzwanie i
usuń je
4. Uwolnij się od stresowych reakcji emocjonalnych, które
zaburzają nasze wewnętrzne myślenie
5. Ustal konkretne, związane z sukcesem cele.
25
6. Doskonal konkretne, wiodące do sukcesu aspekty
osobowości
7. Potraktuj negatywne doświadczenia nie jako porażki, lecz
jako informacje zwrotne, dzięki którym poprawisz swój kurs
do celu
8. Usuń hamujące Twoją osobowość blizny emocjonalne
9. Odpieraj ataki innych na Twoją godność własną,
odpowiednio i twórczo reagując na presję emocjonalną
10. Wbuduj w swoją osobowość poczucie sukcesu.
26
Mihaly Csikszentmihalyi
- twórca teorii „flow”
http://www.ted.com/talks/lang/pl/mihaly_csikszentmihalyi_on_flow.html
27
„Flow” czyli „przepływ” - najczęściej opisywany jest jako:
„uczucie szczęścia i spełnienia, totalna koncentracja na
zadaniu(…), z zaburzeniem poczucia czasu, gdzie minuty
stają się godzinami a godziny minutami”...
Ludzie doświadczają tego stanu, kiedy są pogrążeni bez reszty w
tym, co robią i nic innego poza tym nie ma znaczenia;
wykonując czynności zawodowe, w których doznają
satysfakcji z poczucia mistrzostwa i realizacji pasji.
Są to momenty - chwile albo dłuższy czas, indywidualnie
„otrzymany” na doświadczanie głębokiej satysfakcji (tzw.
„optymalne doświadczenie”), w których „czujemy, że
kontrolujemy nasze działania, że jesteśmy panami swego
losu”
28
Tajemnica flow:
„osobowość autoteliczna”
efekt żmudnej pracy nad sobą…
pozwala przekształcać przeszkody i problemy
w możliwości działania
dąży do wewnętrznej harmonii, unika chaosu
sięga po energię pozytywną
poszukuje spójności i integracji siebie ze światem zewnętrznym
dąży do poczucia władzy / kontroli nad sobą bez chęci władzy
nad światem
pozwala cieszyć się drobnymi sukcesami
29
„Wykonuj swą pracę z sercem, jakkolwiek
byłaby skromna;
ją jedynie posiadasz
w zmiennych kolejach losu”
„Desiderata” - tekst, przyjęty, jako anonimowy,
datowany na 1692r.,
znaleziony w kościele św. Pawła w Baltimore
30
foto ze źródła: http://przemyslawbajno.pl
Moje dla Ciebie życzenia
„Niech Twoje osiągnięcia, zarówno jak i plany,
będą dla Ciebie źródłem radości…
Rozwijaj siłę ducha…
Bądź dla siebie łagodny…
Bądź uważny…
Dąż do szczęścia…”
- za „Desideratą” -
Anna Wierzchowska - Szymanek
32

similar documents