PPTX - K4DS

Report
การศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อระดับสติปัญญาเด็กช่ วงวัย 3-5 ปี
ในจังหวัดปัตตานี
ความสาคัญของปั ญหา
 จากการสารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทย
พบว่า ภาคใต้ใน
ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา มีคา่ ระดับสติปัญญาทีน่ อ้ ยกว่า
ภาคอืน่ ๆ (สถาบันราชานุกูล,2550)
 การสารวจระดับสติปัญญาเด็กไทย
ปี 2554 พบว่า ระดับสติปัญญา
เด็กในจังหวัดปั ตตานี อยูใ่ นลาดับที่ 75 ของประเทศ โดยมีระดับ
สติปัญญาเฉลี่ยที่ 91.06 ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ปกติแต่คอ่ นไปทางตา่
(สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน่ ราชนครินทร์,2554)
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาระดับสติปัญญาเด็กช่ วงวัย 3-5 ปี ในจังหวัดปัตตานี
2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยที่มีความสั มพันธ์ ต่อระดับสติปัญญาเด็กช่ วงวัย
3-5 ปี ในจังหวัดปัตตานี
3. เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่ วนบุคคล ปัจจัยด้ านครอบครัว
และปัจจัยด้ านสถานศึกษาทีม่ ีอทิ ธิพลระดับสติปัญญาเด็กช่ วงวัย
3-5 ปี ในจังหวัดปัตตานี
กรอบการศึกษา
ตัวแปรต้ น คือ
ปัจจัยด้ านบุคคล
ด้ านครอบครั ว
 ด้ านสถานศึกษา
-
ตัวแปรตาม คือ
ระดับสติปัญญา
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบถึงปัจจัยสั มพันธ์ ต่อระดับสติปัญญา
เด็กช่ วง 3-5 ปี
2. นาผลการศึกษาวิจัยเป็ นแนวทางในการ
ส่ งเสริมสติปัญญาเด็กช่ วง 3-5 ปี ได้ อย่ าง
เหมาะสมมีความสอดคล้องกับบริบทของ
พืน้ ที่
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากร
ได้แก่ เด็กทีม่ ีอายุระหว่าง 3-5 ปี ทีศ่ ึกษาในศูนย์เด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาลภาครัฐ และภาคเอกชน ทัง้ หมด 12 อาเภอ
ในจังหวัดปั ตตานี จานวน 28,801 คน
่ ีอายุระหว่าง 3-5 ปี จานวน 819 คน
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กทีม
แบ่งเป็ น ศูนย์เด็กเล็กจานวน 273 คน โรงเรียนอนุบาลภาครัฐจานวน
273 คน และภาคเอกชนจานวน 273 คน
ใช้วธิ ีสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน(Multi-stage sampling) ได้กลุม่
ตัวอย่าง 7 อาเภอ/อาเภอละ 3 ประเภทโรงเรียน/โรงเรียนละ 39 คน
กลุ่มตัวอย่ าง เด็กวัย 3- 5 ปี 819 คน
7 อาเภอ/
27 โรงเรียน
จ.ปัตตานี
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ประกอบ
ร.ร.อนุบาลรัฐ
273 คน
ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล
819 คน
ศูนย์ เด็กเล็ก
273 คน
ร.ร. อนุบาลเอกชน
273 คน
ครู
27 คน
เครือ่ งมือที่ใช้
1. แบบประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี
2. แบบสอบถามเรือ่ งปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อระดับสติปัญญาเด็กอายุ
3-5 ปี ในจังหวัดปั ตตานีสาหรับครูผดู ้ ูแลเด็ก/ครูพี่เลี้ยง
3. แบบสอบถามเรือ่ งปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อระดับสติปัญญาเด็กอายุ
3-5 ปี ในจังหวัดปั ตตานีสาหรับผูป้ กครอง/ผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นักจิตวิทยา ศูนย์ฯ 15 เป็ นหลักในการประเมินความสามารถ
ทางเชาว์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี
2. นักจิตวิทยาประจาศูนย์เยียวยาฯ ในอาเภอทีเ่ ป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
ช่วยประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี
3. ชี้แจง ครูผดู ้ ูแล/ครูพ่ีเลี้ยง ในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
เด็กทีเ่ ป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
4. ชี้แจง ผูป้ กครอง/ผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก ในการตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับเด็กทีเ่ ป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
ผลการวิจัย
ระดับสติปัญญาเด็กวัย 3-5 ปี
ระดับสติปัญญาต่ากว่าค่ามาตรฐาน
จานวน 133 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.2
ระดับสติปัญญาตามมาตรฐาน
จานวน 686 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.8
ตารางแสดงจานวนและระดับระดับสติปัญญาเด็ก
ค่าIQ
120 ขึ้นไป
110-119
90-109
80-89
70-79
50-59
ตา่ กว่า 50
ระดับIQ
ฉลาดมาก
ฉลาด
ปานกลาง
ทึบ
คาบเส้น
ปั ญญาอ่อน
ปั ญญาอ่อนมาก
จานวน
145
179
366
104
25
3
0
ร้อยละ
17.70
21.48
44.68
12.69
3.05
0.36
0
ภาพแสดงการกระจายของIQ เด็กในจังหวัดปั ตตานี แบ่งตาม
ระดับIQเปรียบเทียบกับเกณฑ์การกระจายปกติ
ปัจจัยทีม่ ีความสั มพันธ์
แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน
ปั จจัยส่ วนบุคคล คือ อายุของเด็ก ความผิดปกติแรก
คลอด การดื่มนมมารดา การรับวัคซี น
ปัจจัยด้านครอบครัว คือ ระดับการศึกษาบิดามารดา อาชีพบิดา-มารดา การสื่ อสารภาษาไทย ใน
ครอบครัว การให้ความรักความอบอุ่น การให้เด็กทา
กิจวัตรประจาวันส่ วนตัวด้วยตนเอง การบริ โภคอาหาร
ปัจจัยด้านสถานศึกษา คือ อาเภอที่ต้ งั สถานศึกษา
ประเภทสถานศึกษา การเข้าเรี ยนของเด็ก เด็กได้ยนิ /รับรู้
ข่าวสารความรุ นแรง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นที่มีโอกาสเกิดผลต่อระดับสติปัญญาเด็กอายุ 3-5 ปี
ในจังหวัดปั ตตานี
1.ประเภทของ -โรงเรียนอนุบาลของรัฐมีโอกาสทีเ่ ด็กจะมีระดับสติปัญญา
สถานศึกษา
(IQ) ตา่ กว่า 90 อยู่ 2.33 เท่าของเด็กทีเ่ รียนใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
-โรงเรียนอนุบาลเอกชนเด็กมีโอกาสทีจ่ ะมีระดับสติปัญญา
(IQ) ตา่ กว่า 90 อยูท่ ่ี 1.37 ของเด็กทีเ่ รียนใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
2.อาชีพของ
-ผูป้ กครองทีป่ ระกอบอาชีพอืน่ ๆทีไ่ ม่ใช้อาชีพ ธุรกิจ
ผูป้ กครอง
รัฐวิสาหกิจ ราชการ จะมีโอกาสทีเ่ ด็กจะมีระดับสติปัญญา
(IQ) ตา่ กว่า 90 อยู่ 2.31 เท่าของ 3 อาชีพนี้
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นที่มีโอกาสเกิดผลต่อระดับสติปัญญาเด็กอายุ 3-5 ปี
ในจังหวัดปั ตตานี (ต่อ)
3.เวลาการเข้า
เรียนของเด็ก
4.เด็กมีความ
ผิดปกติขณะ
คลอด
-ถ้าเด็กมาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 90 โอกาสทีเ่ ด็กจะมีระดับ
สติปัญญา (IQ) ตา่ กว่า 90 อยู่ 1.8 เท่าของเด็กทีม่ า
เรียนเกินร้อยละ 90
-เด็กมีความผิดปกติขณะคลอดมีโอกาสทีเ่ ด็กจะมีระดับ
สติปัญญา (IQ) ตา่ กว่า 90 อยู่ 2.61 เท่าของเด็กทีไ่ ม่
มีความผิดปกติขณะคลอด
5.การทีเ่ ด็กได้รบั -การทีเ่ ด็กได้รบั รูข้ ่าวสารความรุนแรงบ่อยๆ มีโอกาสทีเ่ ด็กจะมี
รูข้ ่าวสารความ ระดับสติปัญญา (IQ) ตา่ กว่า 90 อยู่ 1.69 เท่าของ
รุนแรงบ่อยๆ
เด็กทีไ่ ด้รบั รูข้ ่าวสารความรุนแรงบางหรือไม่เคยรับรูข้ ่าวสาร
ความรุนแรง
ขอบคุณค่ะ

similar documents