اینجا

Report
‫سرمايه گذاري عبارت است از هر گونه فدا كردن ارزش ي‬
‫ا‬
‫در حال حاضر (كه معمول مشخص است)‬
‫اميد به دست آوردن هر گونه ارزش ي در زمان آينده(كه‬
‫به ا‬
‫معمول اندازه يا كيفيت آن نامعلوم است)‪.‬‬
‫به عبارتي سرمايه گذار در حال حاضر‪ ،‬ارزش مشخص ي‬
‫را فدا مي كند تا در قبال آن در آينده ارزش خاص ي كه‬
‫مورد نظرش است بدست آورد؛ مثل پرداخت وجهي بابت‬
‫خريد سهام به اميد بدست آوردن سودهاي مشخص ي از‬
‫آن در آينده‪.‬‬
‫‪ ‬مستقیم‬
‫‪ ‬بين سرمايه گذار و سرمايه پذيررابطه مستقيم برقرار مي شود‬
‫‪ ‬غير مستقیم‬
‫‪ ‬بين سرمايه گذار وسرمايه پذير يك موسسه مالي به عنوان واسطه عمل مي نمايد ‪.‬‬
‫‪ ‬نیمه مستقیم‬
‫‪‬‬
‫روش نيمه مستــقيم بين سرمايه گذار و سرمايـه پذير ‪ ،‬مـوسسات تخصصــي مانند‬
‫بانـك هاي ســرمايه گذاري ‪ Investment Banks‬قرار مي گيرند‬
‫‪‬‬
‫اين موسسات نقش ” متخصص “ و ” كارگزار“ را بازي مي نمايند‬
‫‪ .1 ‬بر اساس موضوع سرمایه گذاری‬
‫‪ .2 ‬بر اساس زمان یا مدت سرمایه گذاری‬
‫‪ .3 ‬بر حسب خطر یا ریسك سرمایه گذاری‬
‫‪ ‬امروزه شاهد هستیم که شهرداری ها و دولت های محلی در‬
‫بسیاری از شهرهای دنیا (واقع در کشورهای توسعه یافته یا در حال‬
‫توسعه)‪ ،‬به صورت روزافزونی از گسترش سرمایه گذاری شراکتی‬
‫بخش های عمومی و خصوص ی‬
‫)‪ (public private partnership‬یا ‪ ppp‬استقبال‬
‫می کنند ‪ ،‬به نحوی که مجموع ارزش پروژه هایی که در چارچوب‬
‫‪ppp‬انجام شده و به زیرساخت های شهری مربوط می شوند ‪ ،‬از‬
‫سال ‪ ۱۹۸۵‬تا به حال بالغ بر ‪ 900‬میلیارد دلر می شود‪.‬‬
‫‪ ‬الف) کمک به کاهش معضل کسری بودجه‬
‫شهرداری ها و دولت های محلی‬
‫‪ ‬ب) کاهش متوسط هزینه مربوط به ساخت‪،‬‬
‫نگهداری و تعميرات پروژه های عمرانی‬
‫‪ ‬ج) کاهش مدت زمان متوسط اتمام پروژه های‬
‫عمرانی‬
‫امروزه در بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته‪ ،‬مراکزی کامل تخصص ی برای بررس ی پتانسیل های‬
‫‪ppp‬گسترش قراردادهای ‪ ،‬آسیب شناس ی این گونه قراردادها و انجام پژوهش های علمی با هدف‬
‫بهبود بازدهی اقتصادی و اجتماعی حاصل از این قراردادها ایجاد شده اند‪ .‬تعدادی از برجسته ترین این‬
‫مراکز عبارتند از‪:‬‬
‫‪ ‬انجمن تخصص ی ‪ ppp‬در اتحادیه اروپا‪:‬‬
‫‪http://www.cream europe.eu/en/index.php ‬‬
‫‪ ‬انجمن تخصص ی ‪ ppp‬در کانادا‪:‬‬
‫‪http://www.pppcouncil.ca ‬‬
‫‪ ‬انجمن تخصص ی ‪ ppp‬در آمریکا‪:‬‬
‫‪http://www.ncppp.org ‬‬
‫‪ ‬انجمن تخصص ی ‪ ppp‬در ترکیه‪:‬‬
‫‪http://www.ppp.org.tr ‬‬
‫‪ ‬اصطالح‬
‫‪ Private Finance Initiative‬با عالمت‬
‫اختصاری ‪ ، PFI‬به طیف وسیعی از قراردادهای سرمایه گذاری‬
‫مشارکتی ‪ ۳p‬اطالق می گردد که در آنها شریک خصوص ی‪ ،‬هم در‬
‫زمینه تامين مالی پروژه نقش زیادی دارد و هم بهره برداری‪ ،‬تعمير و‬
‫نگهداری و نيز بازاریابی برای کال یا خدمات تولیدی پروژه سرمایه‬
‫گذاری را برای مدت معینی پس از راه اندازی پروژه بر عهده می گيرد‪.‬‬
‫در چنين پروژه هایی‪ ،‬بخش خصوص ی در‬
‫طراحی)‪ )design‬ساخت (‪ ، )Build‬تامين مالی‬
‫(‪ )Finance‬و نيز بهره برداری )‪ )Operate‬پروژه مشارکت‬
‫دارد‬
‫و اختصارا به آن ‪ DBFO‬گفته می شود‪.‬‬
‫معمول در تامين مالی پروژه های ‪ ، PFI‬بخش عمومی یا دولتی‬
‫تامين دارایی هایی مانند زمين و ساختمان را عهده دار می شود و‬
‫شریک خصوص ی هم مابقی منابع مالی لزم برای تکمیل پروژه را‬
‫تامين می کند‬
‫‪ .1 ‬درگيرساختن هرچه بیشتربخش خصوص ی درارائه خدمات عمومی‬
‫‪ .2 ‬انتقال بخش عمده مسئولیت وریسک مربوط به تامين مالی وبهره‬
‫برداری به شریک خصوص ی‬
‫‪ .3 ‬بهبود شرایط مالی دولت های ملی ومحلی‬
‫‪ .4 ‬کاهش قیمت تمام شده‬
‫‪ .5‬بهبود کیفیت پروژه های شهری‬
‫‪ .6‬ارتقا کیفیت خدمات‬
‫‪ .7 ‬توجه بیشتربه تهیه طرح های توجیه اقنصادی برای پروژه ها‬
‫‪ .1‬هرگز بر روی آنچه از آن اطلعات ندارید سرمایه گذاری نکنید‪.‬‬
‫آنچه درآن سرمایه گذاری می کنید مطالعه کنید و یا از مشاوران آگاه در آن‬
‫زمینه استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬ریسک پذیر باشید‪.‬‬
‫چشم بسته عمل کردن به معنای ریسک پذیر بودن نیست بلکه ریسک پذیری‬
‫بدان معناست که در عين اینکه عاقالنه عمل می کنید جسارت گرفتن تصمیم‬
‫های قاطع را داشته باشید‪.‬‬
‫‪ .3‬رازدار باشید‪.‬‬
‫آنچه سبب تمایز شما از دیگران می شود اطالعاتتان است‪ .‬یک سرمایه گذار‬
‫حرفه ای رازهای حرفه ای اش را فریاد نمی زند‪.‬‬
‫‪ .4‬اجتماعی باشید‪.‬‬
‫حضور درفضا های حرفه ای معلومات شما را خواهد افزود و اعتماد به‬
‫نفستان را دوچندان می کند ‪.‬‬
‫‪ .5‬برای سرمایه گذاری پول اصل نیست‪.‬‬
‫یک سرمایه گذار موفق از کمترین سرمایه بیشترین سود را می برد و به این‬
‫ترتیب به صورت مستمر به سرمایه اش می افزاید ‪.‬‬
‫‪ .6‬طمع نکنید‪.‬‬
‫وسوسه های سود عالی را با دیده تردید بنگرید و تالش کنید معقولنه‬
‫تصمیم بگيرید‪.‬‬
‫‪ ‬قرارداد ( ‪(Contract‬‬
‫‪ - ‬مجموعه اسناد و مدارک غير قابل تفکيک مشخص شده در‬
‫موافقتنامه است‪ ،‬که برای انجام خدمات موضوع قرارداد‪ ،‬بين دو‬
‫طرف مبادله میشود‪.‬‬
‫‪ - ‬قرارداد عبارت است از توافق ارادی دو طرف که در نتيجه آن‬
‫رابطه جديدی به وجود میآيد يا رابطه حقوقی موجود را تغيير‬
‫میدهد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫موافقتنامه ( ‪(Agreement‬‬
‫سندی است که در آن مشخصات اصلی قرارداد‪ ،‬مانند مشخصات دو‬
‫طرف‪ ،‬موضوع‪ ،‬مدت‪ ،‬حقالزحمه و تعهدات دو طرف بيان شده است و‬
‫بايد به امضای هر دو طرف برسد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بخش اول – توافق نامه‬
‫بخش دوم – شرائط عمومي قرارداد‬
‫بخش سوم – شرائط خصوص ي قرارداد‬
‫‪ ‬در اين قسمت از قرارداد مواردي همچون مشخصات طرفين قرارداد‪،‬‬
‫موضوع قرارداد‪ ،‬مبلغ ومدت قرارداد ذكر مي گردد‪.‬‬
‫همچنين مشخصات طرفين قرارداد مواردي مانند نام و نام خانوادگي‬
‫‪ ،‬محل سكونت ‪ ،‬نوع وموردي كه موجب مي شود تا قرارداد بسته‬
‫شود ومدت انجام تعهد و پايان قرارداد ذكر مي شود‪.‬‬
‫‪ ‬در اين قسمت به موارد ذيل اشاره ميگردد‪:‬‬
‫‪ -1‬شرح كار‬
‫‪ -2‬فسخ قرارداد‬
‫‪ -3‬خسارت ناش ي از عدم انجام تعهد‬
‫‪ -4‬قانون حاكم بر قرارداد( در صورتي كه يكي از طرفين خارجي‬
‫باشد)‬
‫‪ -5‬فورس ماژور( حوادث طبيعي يا غير مترقبه)‬
‫‪ -6‬چگونگي حل اختالف‬
‫‪ -7‬ضمانتنامه‬
‫‪ -8‬بيمه ‪ ،‬ماليات وعوارض قانوني‬
‫‪ ‬اگر طرفين بخواهند بعض ي از مواد شرائط عمومي قرارداد را باتوجه‬
‫به اوضاع واحوال خاص قرارداد و به ميل خود تغيير دهند و يا‬
‫شرائط و مواد جديدي به قرارداد اضافه نمايند آنها را در قرارداد‬
‫تحت عنوان شرائط خصوص ي قرارداد مي آورند‪.‬‬
‫‪ ‬شخص حقيقي ‪ :‬به آحاد وافراد انسان اطلق مي شود ‪ .‬هويت‬
‫شخص حقيقي با ثبت نام ومشخصات وي در ثبت احوال تحقق مي‬
‫يابد‪.‬‬
‫‪ ‬شخص حقوقي ‪ :‬از اجتماع اشخاص حقيقي بوجود مي آيدو از طريق‬
‫قانون يا ثبت ‪ ،‬هويت پيدا ميكند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ضمانت نامه شركت در مناقصه‬
‫ضمانت نامه شركت در مزايده‬
‫ضمانت نامه حسن اجراي تعهدات ناش ي از قرارداد‬
‫ضمانت نامه حسن انجام كار‬
‫ضمانت نامه كسور وجه الضمان‬
‫ضمانت نامه پيش پرداخت‬
‫ضمانت نامه گمركي‬
‫‪ ‬ضمانت نامه متفرقه‬
‫‪ -1‬پيمان مهندس ی و تدارک تجهيزات و کاال‬
‫)‪Engineering and procurement contract (EPC‬‬
‫‪ ‬پيمانی است که در آن مجموعه خدمات طراحی‪ ،‬مهندس ی و تأمين مصالح و‬
‫تجهيزات و نظارت بر نصب و راهاندازی توسط يک پيمانکار انجام میشود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -2‬پيمان تدارک تجهيزات و کاال و ساختمان و نصب‬
‫‪Procurement and construction contract (PC) : ‬‬
‫‪ ‬پيمانی است که در آن مجموعه خدمات تأمين‪ ،‬مصالح و تجهيزات و عمليات‬
‫ساختمان و نصب و راهاندازی توسط يک پيمانکار انجام میشود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -3‬پيمان مهندس ی‪ ،‬تدارک تجهيزات و کاال و ساختمان و نصب ‪Engineering,‬‬
‫‪procurement and construction contract (PC) :‬‬
‫يک نوع پيمان طرح و ساخت است که در آن مجموعه خدمات مهندس ای و طراحی و تهيه‬
‫و تأمين تجهيزات و مصالح و عمليات ساختمان و نصب و راهاندازی‪ ،‬تماما توسط يک‬
‫پيمانکار انجام میشود‪.‬‬
‫‪ - 4 ‬پيمان کليدگردان ‪Turnkey contract :‬‬
‫‪ - ‬پيمان کليدگردان پيمانی است که پيمانکار مسئوليت طراحی‪ ،‬تهيه و‬
‫تدارک مصالح و تجهيزات‪ ،‬ساخت و نصب و ساير کارها برای تکميل طرح را‬
‫به عهده دارد و طرح را در وضعيت عمليات و آماده بهرهبرداری تحويل کارفرما‬
‫میدهد و کارفرما فقط مسئوليت بهرهبرداری را به عهده دارد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -5‬پيمان با مبلغ ثابت ‪Fixed price contract :‬‬
‫پيمانی است که مبلغ آن در مناقصه اعلم و يا بر اساس فهرستبها تعيين میشود‪.‬‬
‫يادآوری‪ -‬در صورت تغيير در شرايط اقتصادی مبلغ نهايی قابل تعديل است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -6‬پيمان با مبلغ مقطوع ‪Firm fixed price contract - fixed price‬‬
‫‪contract :‬‬
‫پيمانی است که مبلغ آن ثابت بوده و هيچگونه تعديل قيمت به آن تعلق نمیگيرد‪.‬‬
‫اين نوع پيمان با پيمانکاری منعقد میشود ًکه تجربه اجرايی اين قبيل کارها را داشته باشد و تمام‬
‫مسئوليت قيمت متوجه وی میباشد و ضمنا بيشترين انگيزه را برای کنترل هزينهها و کارايی بيشتر‬
‫پيمانکار دارد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -7‬پيمان يک قلم ‪Lump sum contract :‬‬
‫ پيمان با مبلغ ثابت که بر اساس مناقصه تک قيمتی منعقد شده است‪.‬‬‫ پيمانی است با مبلغ ثابت برای انجام يک طرح و يا کار مشخص‪ ،‬کار يا طرح‪ ،‬با محدوده مشخص‬‫و شرايط از پيش تعيين شده و با توافق اوليه انجام میشود‪ .‬مبلغ قرارداد قابل تغيير نمیباشد مگر‬
‫اينکه حجم کار تغيير کند و دو طرف با مبلغ آن به توافق برسند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪Measurement contract :‬‬
‫‪ -8 ‬پيمان متره‬
‫‪ ‬پيمانی است که در آن‪ ،‬با اندازهگيری مقدار کار انجام شده‪ ،‬پس از‬
‫تکميل کار‪ ،‬و قيمتگذاری آن براساس فهرست بهای مورد توافق‪ ،‬از مبلغ‬
‫پيمان اطمينان حاصل میشود‪.‬‬
‫‪Contract with adjustment :‬‬
‫‪ -9 ‬پيمان با تعديل قيمت‬
‫‪ ‬پيمانی است که قيمت يا مبلغ آن با استفاده از فرمول از قبل توافق‬
‫شده تعديل میشود‪.‬‬
‫‪ -10‬پيمان مختلط مقطوع و فهرست بها‬
‫‪Firm fixed price and unit price contract :‬‬
‫‪ ‬پيمانی است که قسمتهايی از آن (که دقيقاً مشخص شده است) به‬
‫صورت مقطوع و بقيه قسمتها (که هنگام عقد پيمان دقيقاً مشخص‬
‫نيست) به صورت فهرستبها میباشد‪.‬‬
‫‪Design and construct contract :‬‬
‫‪ -11‬پيمان طرح و اجرا‬
‫‪ ‬پيمانی است که پيمانکار پروژهای را بر اساس اطالعات ارائه شده به‬
‫وسيله کارفرما‪ ،‬طراحی و اجرا میکند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ - 12‬پيمان امانی‬
‫‪Cost reimbursement contract‬‬
‫‪ ‬پيمان بر اساس هزينههای انجام شده میباشد‪.‬‬
‫‪ -13 ‬پيمان امانی با سقف هزينه‬
‫‪Target cost contract : ‬‬
‫‪ ‬پيمان امانی است که در آن سقف هزينه اوليه برآورد میشود و پس از خاتمه کار تفاوت‬
‫بين سقف هزينه و هزينه واقعی بر اساس توافق بين کارفرما و پيمانکار سرشکن میشود‪.‬‬
‫‪ -14 ‬پيمان امانی ذینفع ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪Cost plus contract‬‬
‫پيمان امانی است که پرداخت به پيمانکار بر اساس هزينههای واقعی به عالوه درصدی‬
‫از هزينهها يا دستمزد انجام میشود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -15‬پيمان امانی ذینفع با مبلغ ثابت‬
‫‪Cost plus fixed fee contract:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫پيمانی است که مبلغ آن بر اساس توافق در بدو قرارداد تعيين و ثابت میباشد‪ ،‬اين‬
‫قيمت ثابت با هزينههای عملی تغيير نمیکند مگر اينکه کارهای مورد پيمان تغيير پيدا‬
‫کند‪ ،‬اين نوع قرارداد برای پيمانکار انگيزهای برای کنترل هزينهها پديد میآورد و در غير اين‬
‫صورت خسارت زيادی را متحمل خواهد شد‪.‬‬
‫‪ - 16‬پيمان امانی ذینفع با درصد سود‬
‫‪Cost plus a percentage fee contract :‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ قراردادی است که قيمت کار پيمانکار مقطوع نيست‪ ،‬اما معادل درصد تعيين‬‫شده (به عنوان سود) عالوه بر هزينههای مستند به پيمانکار پرداخت میشود‪.‬‬
‫ پيمانی است که هزينههای مستند پيمانکار به عالوه درصدی به عنوان سود به‬‫وی پرداخت میشود‪.‬‬
‫‪ -17 ‬پيمان امانی ذینفع با قيمت ثابت و پاداش‬
‫‪Cost plus award fee contract :‬‬
‫قرارداد بر مبنای پرداخت هزينهها که شامل دو قسمت میباشد‪ -1 :‬قيمت مبنای ثابت‬
‫‪‬‬
‫‪ -2‬مبلغی به عنوان پاداش‪ ،‬که تمام يا قسمتی از آن در طول کار به پيمانکار پرداخت‬
‫اوليه‬
‫میشود‪ .‬اين پاداش انگيزهای است که پيمانکار در منابع مالی و زمان صرفهجويی کند و کيفيت فنی‬
‫کار را نيز مد نظر قرار دهد و ميزان پرداخت پاداش بر مبنای قضاوت و ارزيابی کار پيمانکار از طرف‬
‫کارفرما بر اساس پيمان تعيين میشود‪.‬‬
‫‪ -18 ‬پيمان دستمزدی‬
‫‪Labour-only contract :‬‬
‫‪ ‬پيمانی است که تنها برای تأمين نيروی کار منعقد میشود‪.‬‬
‫‪ -19 ‬پيمان مذاکرهای (توافق يا قرارداد بدون مناقصه)‬
‫‪Negotiated contract :‬‬
‫‪ - ‬قراردادی که بر اساس بررس ی صالحيت و قدرت اجرايی و سوابق و تجهيزات يک يا چند‬
‫پيمانکار بدون مناقصه منعقد میشود‪ .‬مبلغ و شرايط پيمان نيز بر اساس مذاکره تعيين میشود‪.‬‬
‫‪ -20 ‬پيمان مناقصهای‬
‫‪Competitive bid contract :‬‬
‫‪‬‬
‫پيمانی است که از طريق مناقصه و دعوت از تمام آنهايی که خواهان و دارای توان انجام آن هستند‪ ،‬برنده‬
‫مناقصه مشخص و با وی پيمان بسته میشود‪.‬‬
‫‪ -21 ‬پيمان مديريت‬
‫‪Management contract :‬‬
‫‪‬‬
‫پيمانی است که به موجب آن پيمانکار در مرحله طراحی‪ ،‬خدمات مشاورهای ارائه میکند و پس از عقد‬
‫پيمان‪ ،‬در کارگاه مسئول برنامهريزی و مديريت تمام امور و اجرای کامل پيمان میباشد‪.‬‬
‫‪ -22 ‬متمم پيمان‬
‫‪Supplementary of contract :‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ پيمانی است مستقل که در ادامه کار پيمان قبلی به منظور تکميل آن منعقد میشود‪.‬‬‫‪ -‬متمم پيمان‪ ،‬پيمانی است که در ادامه پيمان قبلی برای ادامه کار مشابه منعقد میشود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -23‬اجرای کار به روش پيمان مديريت‬
‫‪‬‬
‫‪Execution using project management contract :‬‬
‫‪‬‬
‫در اين روش اجرای کار از طريق ترک تشريفات مناقصه به يک پيمانکار مديريت واگذار‬
‫میشود و پيمانکار مديريت در ازای مديريت فنی و اجرايی حقالزحمه مقطوعی دريافت‬
‫میکند‪ .‬هزينه اجرای عمليات (به استثنای حقالزحمه مديريت) از وجهی که کارفرما به‬
‫حساب مشترک واريز میکند پرداخت میشود (حساب مشترک با امضای نماينده‬
‫کارفرما و رئيس کارگاه است)‪ .‬حداکثر هزينه اجرای عمليات بر مبنای فهرستبهای‬
‫مربوط و ضرايب آن به اضافه ‪ 20‬درصد به عنوان صعوبت نيمه کاره بودن آن محاسبه‬
‫میشود‪ .‬اين روش برای کارهايی که از پيمانکار خلع يد شده يا قسمتی از طرح که قبال ً‬
‫انجام شده است‪ ،‬به کار میرود‪( .‬موضوع بخشنامه شماره ‪ 66900‬مورخ ‪15/11/61‬‬
‫سازمان مديريت و برنامهريزی کشور)‬
‫‪‬‬
‫پيمانی است که به منظور انجام قسمتی از کار يا بخشی از خدمات توسط شخص‬
‫ثالثی با پيمانکار اصلی بسته میشود‪.‬‬
‫‪ -24 ‬پيمان دست دوم ‪Sub contract :‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -25‬قرارداد اندازهگيری مجدد ‪Remeasurement‬‬
‫‪contract :‬‬
‫پيمانی است که برای انجام کار بر اساس حجم عمليات و واحد بهای مربوط تنظيم‬
‫شده است و پرداخت بر مبنای مقادير اقالم کار انجام شده و قيمت واحد آنها صورت‬
‫میگيرد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ - 26‬پيمان مذاکرهای (توافق يا قرارداد بدون مناقصه)‬
‫‪Negotiated contract :‬‬
‫‪ - ‬قراردادی که بر اساس بررسی صالحيت و قدرت اجرايی و سوابق‬
‫و تجهيزات يک يا چند پيمانکار بدون مناقصه منعقد میشود‪ .‬مبلغ و‬
‫شرايط پيمان نيز بر اساس مذاکره تعيين میشود‪.‬‬
‫‪ -27 ‬قرارداد همسان‬
‫‪‬‬
‫‪Standard form contract - model form contract :‬‬
‫‪ ‬قراردادی است که موافقتنامه‪ ،‬شرايط عمومی‪ ،‬شرح خدمات و‬
‫حقالزحمه مصوب داشته باشد‪.‬‬
‫‪ - 28 ‬قرارداد ناهمسان‬
‫‪Customized contract : ‬‬
‫‪ ‬قرارداد ناهمسان قراردادی است که موافقتنامه‪ ،‬شرايط عمومی‪،‬‬
‫شرح خدمات يا حقالزحمه مصوب نداشته باشد و يا هر يک از‬
‫مدارک مصوب ياد شده در آنها قابل استفاده نباشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ - 29‬قرارداد پژوهشی ‪Research contract :‬‬
‫‪ ‬قراردادی است که برای انجام دادن خدمات يا کارهای‬
‫پژوهشی و تحقيقاتی مورد استفاده قرار میگيرد‬
‫‪‬‬
‫‪ - 30‬قرارداد همکاری ‪Cooperation contract‬‬
‫‪:‬‬
‫‪ ‬قرارداد همکاری عبارت است از توافقی که بين دو يا چند‬
‫شرکت مشاور يا پيمانکار برای انجام يک طرح مشخص يا يک‬
‫کار به عمل میآيد‪ .‬در اين توافق‪ ،‬حدود وظايف و مسئوليت‬
‫هر کدام از شرکتها مشخص شده است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ - 31‬قرارداد کار ‪:‬‬
‫‪ ‬قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی يا شفاهی که به موجب آن‬
‫کارگر در قبال دريافت حقالسعی‪ ،‬کاری را برای مدت موقت يا مدت‬
‫غير موقت برای کارفرما انجام میدهد‪.‬‬
‫‪ ‬تبصره ‪ -1‬حداکثر مدت موقت برای کارهايی که طبيعت آنها جنبه‬
‫غير مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهيه و به تصويب‬
‫هيئت وزيران خواهد رسيد‪.‬‬
‫‪ ‬تبصره ‪ - 2‬در کارهايی که طبيعت آنها جنبه مستمر دارد‪ ،‬در‬
‫صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود‪ ،‬قرارداد دائمی تلقی‬
‫میشود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ - 32‬موافقتنامه ليسانس ‪License agreement :‬‬
‫‪ ‬عبارت است از يک قرارداد که به وسيله آن صاحب ليسانس حق‬
‫استفاده قانونی از ليسانس را به ديگری میدهد‪.‬‬
‫انواع قراردادهای منعقده بر اساس‬
‫سيستم ‪B.O.T‬‬
‫‪ ‬الف‪ .‬قراردادهای احداث‪ ،‬راه اندازی و انتقال مالکيت‬
‫(‪)B.O.T‬‬
‫‪ ‬ب‪ .‬قراردادهای احداث‪ ،‬مالکيت‪ ،‬راه اندازی و انتقال‬
‫مالکيت )‪ )B.O.O.T‬اصطالح ‪B.O.O.T‬حروف اختصاری عبارات ‪Build, Ownership, Operate,‬‬
‫‪Transfer‬می باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ج‪ .‬قراردادهای احداث‪ ،‬مالکيت و راه اندازی )‪)B.O.O‬‬
‫اصطالح ‪B.O.O‬حروف اختصاری عبارات ‪Build, Operate, Ownership‬می باشد‪ .‬یعنی‬
‫احداث‪ ،‬مالکيت مقيد پروژه در طول مدت قرارداد و حق راه اندازی در خالل مرحله‬
‫واگذاری‪.‬‬
‫د‪ .‬قراردادهای احداث‪ ،‬اجاره و انتقال مالکيت ‪)B.L.T) :‬‬
‫اصطالح ‪B.L.T‬حروف اختصاری عبارات ‪Build, Lease, Transfer‬می باشد‪.‬‬
‫یعنی احداث پروژه برای دولت‪ ،‬اجاره آن از دولت و سپس انتقال مالکيت پروژه‬
‫به دولت بر حسب شرایط‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ه‪ .‬قراردادهای احداث‪ ،‬انتقال مالکيت و راه اندازی‬
‫(‪)B.T.O‬‬
‫اصطالح ‪B.T.O‬حروف اختصاری عبارات ‪Build, Transfer, Operate‬‬
‫می باشد‪ .‬این نوع قراردادها بين دولت و شخص یا شرکت خصوصی‬
‫سرمایه گذار جهت احداث پروژه های خدمات عمومی منعقد شده و‬
‫سپس مالکيت پروژه به دولت انتقال می یابد‪ .‬به همراه این نوع‬
‫قرارداد‪ ،‬در ازای کارکرد و درآمدهای حاصل از راه اندازی پروژه‪،‬‬
‫قرارداد دیگری جهت مدیریت و راه اندازی پروژه در طول مدت واگذاری‬
‫منعقد می گردد‪ .‬و بدین ترتيب برخالف قرارداد ()‪ ،B.O.T‬دولت از‬
‫ابتدای امر مالک پروژه خواهد بود‪.‬‬
‫‪ ‬و‪ .‬قراردادهای طراحی‪ ،‬احداث‪ ،‬تأمين اعتبار و راه اندازی‬
‫(‪)D.B.F.O‬‬
‫‪‬‬
‫اصطالح ‪D.B.F.O‬حروف اختصاری عبارات ‪Design, Build, Finance,‬‬
‫‪Operate‬می باشد‪ .‬بر اساس این نوع قراردادها دولت بر ایجاد پروژه های‬
‫زیربنائی و خدمات عمومی مطابق با شرایط فنی و طراحی های معين‬
‫شده به وسيله سيستم های مشاوره ای خود‪ ،‬با سرمایه گذار به اتفاق‬
‫نظر می رسد و سرمایه گذار نيز به وسيله تجهيزات و ماشين آالت‪ ،‬عهده‬
‫دار ایجاد و عرضه پروژه می شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ز‪ .‬قراردادهای نوسازی‪ ،‬مالکيت‪ ،‬راه اندازی و انتقال مالکيت‬
‫(‪)M.O.O.T‬‬
‫اصطالح ‪M.O.O.T‬حروف اختصاری عبارات ‪Modernize,‬‬
‫‪Operate, Own, Transfer‬می باشد‪.‬‬
‫ح‪ .‬قراردادهای بازسازی‪ ،‬مالکيت و راه اندازی ( ‪R.O.O) :‬‬
‫و اما اصطالح ‪R.O.O‬حروف اختصاری عبارات ‪Rehabilitate,‬‬
‫‪Operate, Own‬می باشد‪ .‬در این حالت‪ ،‬قرداد به منظور‬
‫بازسازی یکی از پروژه های دولتی که نياز به بازسازی و‬
‫پشتيبانی داشته باشد‪ ،‬بين دولت و سرمایه گذار منعقد می‬
‫شود‪ .‬این بازسازی می تواند در ساختمان و اثاثيه باشد یا در‬
‫ماشين آالت‪ ،‬دستگاه ها‪ ،‬تجهيزات‪ ،‬ابزار با تکنولوژی پيشرفته‬
‫و غيره‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات زیربنائی‪ ،‬شش‬
‫حالت تدریجی و تصاعدی زیر را در بر می گيرد‪:‬‬
‫‪ -1‬قراردادهای خدماتی ‪Services Contracts :‬‬
‫‪2‬قراردادهای مدیریتی (راه اندازی و نگهداری) ‪:‬‬‫‪Contracts Operation and Maintenance‬‬
‫‪3‬اجاره ‪Contracts Lease :‬‬‫‪4‬قراردادهای اعطای امتياز خدمات عمومی ‪Contracts :‬‬‫‪Concession‬‬
‫‪5‬احداث‪ ،‬مالکيت‪ ،‬راه اندازی و انتقال مالکيت‬‫( ‪B.O.O.T) :Build, Own, Operate, Transfer‬‬
‫‪6‬خصوصی سازی پروژه های زیربنائی ‪Privatization‬یا‬‫ساخت‪ ،‬مالکيت و راه اندازی‬

similar documents