агаарын навигацийн үйлчилгээний газар

Report
АГААРЫН НАВИГАЦИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ГАЗАР
ДАРГА П.ГАНБОЛД
Агуулга
Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Өнөөгийн түвшин
Шинэчлэлийн ажлууд
Шинэчлэлээс гарах үр дүн
Ойрын хугацаанд шийдвэрлэх асуудлууд
АЭРОНАВИГАЦИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ГАЗРЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛТ
“ДЭЛХИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЖИШИГТ НИЙЦСЭН АГААРЫН
НАВИГАЦИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ҮЗҮҮЛЭХ“
Холбоо
навигаци
ажиглалт
Шалгалтын
нислэг,
нислэгийн
журам
Агаарын
хөдөлгөөний
үйлчилгээ
АГААРЫН
НАВИГАЦИЙН
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Нисэхийн
цаг уурын
мэдээ
үйлчилгээ
Нисэхийн
мэдээллийн
үйлчилгээ
НИСЛЭГИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ, АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ӨСӨЛТ
56758
60000
51294
53793
50000
43014
39718
40000
30000
Олон улсын
өнгөрөлт
20000
Олон улсын
хөөрөлт,буулт
10000
2791
2780
4441
3218
5723
4168
7744
4359
6981
4541
0
I/01 - IX/01
I/01 - IX/01
I/01 - IX/01
I/01 - IX/01
I/01 - IX/01
2009 он
2010 он
2011 он
2012 он
2013 он
Орон нутгийн
хөөрөлт,буулт
ИКАО-оос хэрэгжүүлж байгаа төсөл
хөтөлбөрүүдийг
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GPI-1 Flexible use of airspace
GPI-2 Reduced vertical separation minima
Агаарын
навигацийн
үйлчилгээний
GPI-3 Harmonization of level systems
газрын зүгээс олон улсын иргэний
GPI-4 Alignment of upper airspace classifications
нисэхийн байгууллагаас
хэрэгжүүлж
GPI-5 RNAV and RNP (Performance based navigation)
байгаа нийт 23 төсөл хөтөлбөрөөс 8
GPI-6 Air traffic flow management
GPI-7 Dynamic and flexible ATS route management
хөтөлбөрийг Монгол улсын агаарын зай
GPI-8 Collaborative airspace design and management
болон
Иргэний
нисэхийн
салбарт
GPI-9 Situational awareness
нэвтрүүлэхээр
амжилттай
ажиллаж
GPI-10 Terminal area design and management
байна
GPI-11 RNP and RNAV SIDs and STARs
GPI-12 Functional integration of ground systems with airborne systems
GPI-13 Aerodrome design and management
GPI-14 Runway operations
GPI-15 Match IMC and VMC operating capacity
GPI-16 Decision support systems and alerting systems
GPI-17 Data link applications
GPI-18 Aeronautical information
GPI-19 Meteorological systems
GPI-20 WGS-84 The implementation of WGS-84 by all States.
GPI-21 Navigation Systems
GPI-22 Communication infrastructure
GPI-23 Aeronautical radio spectrum
Агаарын замын сүлжил, агаарын зайн
зохион байгуулалт
АГААРЫН ЗАЙН АНГИЛАЛ
Нисэх буудлуудын аэродром,ойртолтын
удирдлагын бүсүүдийг нислэгийн эрчимжилт,
тоноглолыг харгалзан C, D ангилалд хуваадаг.
Russia
Mongolia
14600 метрээс дээших агаарын зай
буюу “Агаарын хяналтгүй хэсэг “
G ангилал
China
6150 метрээс 14600 метр хүртлэх
агаарын зай буюу “Районы нислэгийн
хөдөлгөөний хөдөлгөөний
удирдлагын хэсэг “
А ангилал
Газрын гадаргаас дээш 6150 метр
хүртлэх агаарын зай буюу “Ойртолтын
болон аэродромын бүсийн нислэгийн
хөдөлгөөний удирдлагын хэсэг”
С, D ангилал
Бусад агаарын зай
G ангилал
АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
4-5
24
450
260
50
Ээлжээр
Цагийн турш
oрчим нислэг төлөвлөгдөж
орчим нислэг, олон улс болон орон
нутгийн хөөрөлт буулт
Эрчим нислэгт нислэгийн
хөдөлгөөний үйлчилгээгээр ханган
ажилладаг.
Агаарын навигацийн үйлчилгээний тоног
төхөөрөмжийн шинэчлэлт
ИНЕГ нь 2013 онд агаарын навигацийн үйлчилгээний тоног
төхөөрөмжийг шинэчилэх ажлын хүрээнд дараах томоохон
ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна.
Үүнд:
– Ажиглалтын радиолокатор /2 иж бүрдэл/
– Нислэг хөдөлгөөн удирдлагын автомат ажлын байрны техник
болон программ хангамж, дууны холболтын систем
– Хамааралтай ажиглалтын төхөөрөмж ADS-B /5 иж бүрдэл/
– Баруун 4 аймгийн гэрэл суултын систем
– Хэрэглээр суулт үйлдэх систем ILS /Чингис хаан ОУБ/
– Зай хэмжих төхөөрөмж DME
– Цаг уурын ажиглалтын автомат станц
– Ойртолтын бүсийн хэт богино долгионы радио станц
Агаарын навигацийн үйлчилгээний дууны
системийн ажиллах зарчим
ҮНДСЭН
Сансрын холбооны
дамжуулах байгууламж
Сансрын холбооны төв
байгууламж
Оптик холбооны
дамжуулах байгууламж
Оптик холбооны төв
байгууламж
Хэт богино
долгионы
радио станц
НӨӨЦ
Районы нислэгийн
удирдлагын төв
- ХОЛБОО - САНСРЫН ХОЛБООНЫ ДАМЖУУЛАХ
ТӨХӨӨРӨМЖ (VSAT)
1998 оноос хойш ашиглагдаж байгаа сансрын холбооны
системийг шинэчилэх ажил хийгдэж байна. Цаашид хуучин
сансрын холбооны системийг бүрэн шинэчилэх ажлыг хийж
гүйцэтгэх ба нийт 9 байрлалын газрын станцыг шинэчилэх ажил
хийгдэнэ.
Хатгал
Улаангом
Мөрөн
Их түнэл
Баян-Өлгий
Ургамал
Булган
Тосонцэнгэл
Ховд
Чойбалсан
Доной
Улаанбаатар Өндөрхаан
Алтанбулаг
Булган
(Ховд)
Алтай
Баянхонгор
Арвайхээр
Хар хорин
Бор Өндөр
БаруунУрт
Мандалговь
Далан
Сайншанд
Даланзадгад
Сансрын холбооны TerrsaSat 400 станц /22 ш/
Шинээр суурилсан сансрын холбооны станц /16 ш/
Шинээр суурилуулах /9 ш/
ОПТИК ХОЛБООНЫ ДАМЖУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖ
ИНЕГ нь 2003 оноос сансрын холбооны дамжуулах байгууламжийн
нөөц системийг бий болгох зорилгоор ажиллаж төлөвлөгөө гарган
ажиллаж ирсэн ба өнөөгийн байдлаар агаарын навигацийн
үйлчилгээний төв болон орон нутгийн 18 байрлал оптик сүлжээнд
бүрэн хамрагдаад байгаа бөгөөд 6 байрлалд цаашид оптик дамжууллыг
бий болгохоор төлөвлөн ажиллаж байна.
Улаангом
Хатгал
Мөрөн
Хэнгэрэгтэй
Баян-Өлгий
Булган
Ховд
Ургамал
Тосонцэнгэл
Улаанбаатар
Өндөрхаан
Чойбалсан
Доной
Алтанбулаг
Булган
(Ховд)
Алтай
Арвайхээр
Баянхонгор Хар хорин
Бор Өндөр
Мандалговь
Далан
Сайншанд
Даланзадгад
Оптик холбооны дамжуулалтай байрлал
Оптик холбооны дамжуулалгүй байрлал
БаруунУрт
АГААР ГАЗРЫН ХОЛБООНЫ АЛСЫН УДИРДЛАГАТАЙ
ХЭТ БОГИНО ДОЛГИОНЫ РАДИО СТАНЦ
Хэнгэрэгтэй
Улаангом
Мөрөн
Баян-Өлгий
Тосонцэнгэл
Ховд
Булган
Ургамал
Өндөрхаан
Доной
Цэцэрлэг
Чойбалсан
Улаанбаатар
Булган
(Ховд)
Бор-Өндөр
Алтай
БаруунУрт
Баянхонгор
Арвайхээр
Мандалговь
Далан
Сайншанд
Даланзадгад
Ханбумбат
Агаар газрын холбооны алсын
удирдлагатай хэт богино долгионы
радио станц нь нийт 20 байрлалд 2
сувгийн 23 иж бүрдэл байна.
Агаар газрын холбооны алсын удирдлагатай хэт богино долгионы радио станц RCAG
АГААРЫН НАВИГАЦИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЙГУУЛАМЖУУДЫН
БЭЛТГЭЛ ЦАХИЛГААНЫБАЙГУУЛАМЖУУД
Баруун Туруун
Хатгал
Хэнгэрэгтэй
Улаангом
Мөрөн
Баян-Өлгий
Тосонцэнгэл
Ховд
Булган
Ургамал
Өндөрхаан
Доной
Цэцэрлэг
Чойбалсан
Улаанбаатар
Мөнх-Өлзийт
Булган
(Ховд)
Хар Хорин
Бор-Өндөр
Алтай
Баянхонгор
БаруунУрт
Арвайхээр
Мандалговь
Далан
Сайншанд
Даланзадгад
Агаарын навигацийн үйлчилгээний тоног төхөөрөмжүүдийн бэлэн
байдлыг хангахад нийт 87 ширхэг дизель генераторийг ашиглаж байна.
АЖИГЛАЛТЫН РАДИОЛОКАТОР
ИНЕГ-ын зүгээс 2008 оноос ажиглалтын радиолокаторийн тоног
төхөөрөмжийг нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээнд ашиглаж
эхлэх зорилт тавин ажиллаж эхэлсэн. Энэ ажлын хүрээнд Мөрөн, Улаанбаатар,
Бор-Өндөр байрлалуудад эхний ээлжийн тоног төхөөрөмжүүдийг суурилуулан
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагад 2012 оны 8 сарын 23-ны өдрөөс албан
ёсоор ашиглаж эхэлсэн.
2012 онд хоёрдугаар ээлжийн
ажиглалтын
радиолокаторийн тоног төхөөрөмжүүдийг Баруун
Урт, Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо байрлалд
суурилуулан 2013 оны 9 сард үйл ажиллагаанд
ашиглахаар төлөвлөж байна.
Улаангом
Мөрөн
Баян-Өлгий
Ховд
Ургамал
Тосонцэнгэл
Дадал
Булган
Өндөрхаан
Доной
Цэцэрлэг
Улаанбаатар
Чойбалсан
Булган
(Ховд)
Алтай
БаруунУрт
БаянхонгорАрвайхээр
Мандалговь
Далан
Сайншанд
Даланзадгад
2013 онд гуравдугаар ээлжийн ажиглалтын радиолокаторийн тоног төхөөрөмжүүдийг
Баянхонгор, Дорноговь байрлалд суурилуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.
Нислэг хөдөлгөөн удирдлагын автомат ажлын
байрны техник болон программ хангамж
• Нислэг хөдөлгөөн удирдлагад ажиглалтын тоног
төхөөрөмжийн
ашиглаж
эхлэхтэй
зэрэгцэн
автомат ажлын байрны тоног төхөөрөмжийг
шинэчилэх ажлыг хийж гүйцэтгэн 2012 оны 8 сарын
23-ны өдрөөс ашиглаж эхэлсэн.
• Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөн удирдах шинэ байрыг
барьж
байгуулах
ажилтай
уялдуулан
тус
байгууламжийг агаарын навигацийн үйлчилгээний
тоног төхөөрөмжөөр тоноглох зорилгоор 2013 онд
нислэг хөдөлгөөн удирдах автоматжуулсан ажлын
байрыг дууны холболтын төв системийн хамт
суурилуулахаар ажиллаж байна.
Хамааралтай ажиглалтын систем
буюу ADS-B
Хамааралтай
ажиглалтын
систем буюу ADS-B системийг
үндсэн
3
үе
шаттайгаар
хэрэгжүүлэхээр
төлөвлөж
байна.
– Нэгдүгээр
үе
шат
/Мөрөн,
Улаанбаатар, Дорноговь, Булган,
Баруун-Урт/
– Хоёрдугаар үе шат /Баянхонгор,
Арвайхээр, Өмнөговь, Өндөрхаан,
Дорнод/
– Гуравдугаар үе шат /Ховд, Алтай,
Завхан Ургамал, Баян-Өлгийн,
Увс/
Хамааралтай ажиглалтын систем
буюу ADS-B
Улаангом
Мөрөн
Баян-Өлгий
Ургамал
Дадал
Булган
Тосонцэнгэл
Ховд
Доной
Цэцэрлэг
Улаанбаатар
Өндөрхаан
Чойбалсан
Булган
(Ховд)
Алтай
БаруунУрт
Баянхонгор Арвайхээр
Мандалговь
Далан
Сайншанд
Даланзадгад
ГЭРЭЛ СУУЛТЫН СИСТЕМ
Гэрэл суултын системийг
2013 онд Увс, Хөвсгөл, ГовьАлтай,
Завхан
аймгийн
нисэх
буудлуудад
суурилуулахаар
ажиллаж
байна.
ГЭРЭЛ СУУЛТЫН СИСТЕМ
Улаангом
Мөрөн
Баян-Өлгий
Ургамал
Дадал
Булган
Тосонцэнгэл
Ховд
Доной
Цэцэрлэг
Улаанбаатар
Өндөрхаан
Чойбалсан
Булган
(Ховд)
Алтай
БаруунУрт
Баянхонгор Арвайхээр
Мандалговь
Далан
Сайншанд
Даланзадгад
Одоо байгаа
Шинээр суурилуулах
Хэрэглэлээр буулт үйлдэх систем
буюу ILS
Чингис хаан олон
улсын нисэх буудлын
Хэрэглэлээр
буулт
үйлдэх
системийг
2013 оны 9 сард
багтаан
шинэчлэн
суурилуулах
ажлыг
гүйцэттгэж байна.
Чингис хаан ОУБ
DME буюу зай хэмжих төхөөрөмж
• Ази номхон далайн орнуудын Олон улсын иргэний
нисэхийн байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа PBN буюу
үзүүлэлтэд тулгуурласан навигацийг хэрэгжүүлэх
зорилгоор DME станцыг нийт 20 иж бүрдлийг
худалдан авч суурилуулахаас 2013 онд 10 DME
станцыг суурилуулахаар төлөвлөж байна.
• 2013 онд суурилагдах DME станцууд нь агаарын
замын ачаалал бүхий районд суурилуулагдах ба тус
станцыг суурилуулснаар үзүүлэлтэд тулгуурласан
навигацийг хэрэгжүүлэх боломж бий болно.
ЗАЙ ХЭМЖИХ ТӨХӨӨРӨМЖ (DME)
SULOK
NOPUS
Ulgii
(ZMUL)
NIGOR
Ulaangom
(ZMUG)
TEBUS
Baruunturuun
(ZMBT)
Улаангом
ZMUM
Khovd
(ZMKD)
DARNO
Ургамал
URGAM
ZMHH
Donoi (ZMDN)
Доной
46 48.6N
97 12.6E
ZMDL
Дархан
Tudevtai
(ZMTD)
Улаанбаатар
MorinUui
ZMTG
Цэцэрлэг
KENTA
ARGAT
MODUN
MENOR
DEGIR
ANIKU
Мандалговь
ZMMG
Далан
DALAN
POLHO
INTIK
Даланзадгад
More than two
DME/DME
UPDATE AREA
LOCATION OF DME STATION
ZMOT
LEGEND
INTERNATIONAL
EN-ROUTE
AIRPORT OR RCAG SITE
SCALE
0 km
350 km
700 km
ZMTM
Өндөрхаан
TEKOR
MORIT
DME/DME
UPDATE AREA
UNDUR
Sainshand
Сайншанд
(ZMSH)
Dalanzadgad
(ZMDZ)
DME COVERAGE
(200 NM)
ZMSM
Baruun-Urt
Underkhaan (ZMBU)
(ZMUH)
Баруун-Урт
Арвайхээр
BayanKhongor Arvaikheer
Баянхонгор
(ZMAH)
(ZMBH)
(ZMAT)
DORUTL
Choibalsan
Дорнод
(ZMCD)
ZMHU
Altai
Алтай
NOTE:
COVERAGE OF DME &
UPDATE AREA
FL=9,000m (20 stations)
Дадал
BAGAT
Ulaanbaatar
(ZMUB)
Булган
(ZMTL)
SILUS
Bulgan Sum
(ZMBS)
Bulgan
(ZMBN)
Tosontsenge
Тосонцэнгэл
46 53.4N
92 27.5E
SERNA
LETBI
Muren
(ZMMN)
Мөрөн
TOMES
ZMTD
Ховд
ZMHG
REPORTING POINT
01
02
03
04
05
06
07
08
08
09
ZMAH
ZMAT
ZMBN
ZMBH
ZMBU
ZMCD
ZMDL
ZMDN
ZMDZ
ZMKD
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ZMMG
ZMMN
ZMSH
ZMTG
ZMTL
ZMUG
HMUH
DALAN
Morin-Uui
URGAM
Шинээр суурилуулах DME станц 2013 онд Булган, тосонцэнгэл, доной, цэцэрлэг, арвайхээр,
даланзадгад, мандалговь, өндөрхаан, далан, баруун-урт
Одоо байгаа DVOR/DME станц 2 дугаар ээлжинд Улаангом, Ховд, Ургамал, Баянхонгор, Далан, Дорнод
ЗАЙ ХЭМЖИХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН СУУРИЛУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ
/2013 ОНД НИЙЛҮҮЛЭГДЭХ/
Улаангом
Мөрөн
Баян-Өлгий
Дархан
Түдэвтэй
Ховд
Ургамал
Доной
Булган
(Ховд)
Дадал
Булган
Тосонцэнгэл
Өндөрхаан
Цэцэрлэг
Чойбалсан
Улаанбаатар
Арвайхээр
Алтай
БаруунУрт
Баянхонгор
Хар хорин
Мандалговь
Далан
Сайншанд
Даланзадгад
Шинээр суурилуулах DME станц
ARM-150 NDB / 12 ширхэг
ПАР-10 NDB / 5 ширхэг / шинэчилэх
Суурилуулагдсан DVOR/DME станц
DME/NDB төлөвлөлт
ШАЛГАЛТЫН НИСЛЭГ,
НИСЛЭГИЙН ЖУРАМ
Нислэгийн журам зохиолт
• Агаарын навигацийн үйлчилгээний чиглүүлэх радио
станцыг ашиглан А/В ангиллын агаарын хөлөг
хэрэглэлээр оролт үйлдэх нислэгийн журам 4,
• С ангиллын агаарын хөлөг хэрэглэлээр оролт үйлдэх
нислэгийн журам 2
Шалгалтын нислэг
Төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус, тусгай зориулалтын
нийт 11
шалгалтын нислэгийн үйл ажиллагааг 112 цагийн
багтаамжтайгаар гүйцэтгэлээ
НИСЭХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
“INTERNET SELF BRIEFING”
2013.06.01
ӨДРӨӨС ЭХЛЭН
ХЭРЭГЛЭГЧ
ИНТЕРНЭТ СҮЛЖЭЭ АШИГЛАЖ
НИСЛЭГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (FPL) дамжуулах
НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХОЛБОГДОЛТОЙ
МЭДЭЭ дамжуулах
НИСЛЭГИЙН ӨМНӨХ МЭДЭЭЛЛИЙН ТОВХИМОЛ
(PIB) бэлдэх
НИСЭХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ
А В Т О М АТ Ж У У Л А Х
1
3
НИСЛЭГИЙН ЗУРГИЙН
АВТОМАТЖУУЛАЛТ
ҮЕ ШАТ
90%
Суурилуулах ажлыг хийгдэж дууссан,
одоо шалгалт, тохируулга хийгдэж байна.
2013 он 1-р сар
ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ОЛОН УЛСАН БАЙГУУЛЛАГА
ЕРӨНХИЙ ГАЗАР “GOSGAP”
НИСЭХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙНҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
АНХАН ШАТНЫ
ОЛОН УЛСЫН
СУ Р ГА Л Т
УЛААНБААТАР
ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН
Шинэчлэлийн ажлууд
Бодит ажиглалтын системийг нислэгийн
хөдөлгөөний үйлчилгээнд ашигласнаар, Хэвтээ
зайчлалыг багасгаж агаарын зайн нэвтрэн
өнгөрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлнэ.
2012 оноос өмнө 150 км буюу 10 минут
Хэвтээ зайчлал
2012 онд 90 км
2012 оноос өмнө 150 км
2014 онд 30 км
Шинэчлэлийн ажлууд
• Агаарын навигацийн үйлчилгээний
чиглэлийн хүний нөөцийн
чадамжийг дээшлүүлэх
– Хүний нөөцийг сонгох шалгаруулах
– Сургах, дадлагжуулах
Шинэчлэлийн ажлууд
• Агаарын тээвэрлэгчидтэй хамтын
ажиллагааг өргөжүүлэх
– Эдийн засгийн үр ашигтай
– Аюулгүй ажиллагааг дээшлүүлэх
– Техник технологийн шинэчлэлтийг агаарын
тээвэрлэгч нарын хэрэгцээ шаарддлагатай
уялдуулах
ОЙРЫН ҮЕД ШИЙДВЭРЛЭХ
АСУУДАЛ
• Хүний нөөцийг бэлтгэх, чадваржуулах сургалтын
чанарыг олон улсын стандартанд хүргэх
• Цаг уурын мэдээллийн үйлчилгээний харьяалалыг
зөв оновчтой зохион байгуулах
• Шинээр агаарын хаалга нээх – БНХАУ-тай хиллэдэг
агаарын хаалганы тоог нэмэгдүүлэх
АНХААРАЛ ТАВЬСАНД
БАЯРЛАЛАА

similar documents