Dr. Berczik Ábel NGM helyettes államtitkár előadása a

Report
Költségvetés – 2015
Dr. Berczik Ábel
helyettes államtitkár
1
2015. évi költségvetés prioritásai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
a család az első
munka mindenkinek
ingyen tankönyv és pedagógus béremelés
több pénz az egészségügyben
a rendvédelmi dolgozók megbecsülése
támogatás a gazdáknak
értékálló nyugdíjak
több uniós forrás
bürokráciacsökkentés
stabil pénzügyek, tartós gazdasági növekedés
2
Feladatmegosztás az állam és az önkormányzatok
között
• 2010-től kezdődő önkormányzati megújulás, feladatok újrastrukturálása.
Megyei önkormányzatoknál csak a területfejlesztési feladatok maradtak
• 2013-tól az államigazgatási feladatok nagyrészt elkerültek az
önkormányzatoktól, csak a helyi szinten szabályozandó ügyek maradtak
• Köznevelési feladatok közül csak az óvodai ellátás és 3000 fő felett az
iskola működtetés maradt önkormányzati feladat
• Egészségügyi feladatok közül csak az alapellátás és a járó-beteg
szakellátás helyi feladat
• Szociális feladatok közül a települési segélyezés, alapszolgáltatások,
nappali ellátás, hajléktalanok ellátása, gyermekek átmeneti gondozása
• Kulturális területen a könyvtárak, múzeumok (megyei jogú városok) és
a kiállítóhelyek, tájházak, mozgókönyvtár
3
Helyi önkormányzatok központi költségvetési
támogatásainak alakulása
Év
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.*
2013.*
2014.*
2015. tv. javaslat*
IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet teljesítés
adatok (mFt)
1 421 716,0
1 308 451,9
1 259 386,6
1 195 626,5
1 066 707,2
674 808,4
715 854,9
649 264,6
*A Kormány önkormányzati rendszermegújító programjának eredményeként, az állam és önkormányzatok
közötti feladatok újraelosztása 2012-től a megyei, majd 2013-tól a települési feladatok csökkenését, és így a
helyi önkormányzatoknak juttatandó támogatási források szűkülését is jelentette. 2015-re az azóta meghozott
döntések eredményeképpen még érdemben változik a főösszeg.
4
Feladatalapú finanszírozási rendszer
• 2013. évtől - az önkormányzati reform részeként - a megmaradt,
ellátandó feladatok új szemléletű finanszírozása került
bevezetésre.
• A korábban önkormányzati feladatellátást szolgáló helyben maradó
és átengedett központi bevételek (SZJA, illetékek, gépjárműadó
60%-a) 2013. évtől a megnövekedett állami feladatok ellátását
szolgálják.
• A főként lakosságszám, illetve ellátotti létszám alapú normatív
finanszírozási rendszert felváltotta a feladat alapú finanszírozás.
• Az új finanszírozási rendszerben nyújtott támogatások kötött
felhasználású támogatások.
• A finanszírozási rendszerben továbbra is működik kiegyenlítő
mechanizmus (beszámítás rendszere).
5
A helyi önkormányzatok 2015. évi
finanszírozási rendszere
•
A feladatalapú finanszírozási rendszer
2013 – a rendszer bevezetése, alapvetéseinek lefektetése
2014 – a rendszer kiigazítása, finomhangolása, kiterjesztése
2015 – a feladatalapú finanszírozás megszilárdítása, egyedi problémák kezelése
•
A 2015. év finanszírozási struktúrája:
• a gépjárműadó 40%-a illeti meg továbbra is a helyi önkormányzatokat,
• Települési adók bevezetése segélyezésre és fejlesztési feladatok kiadásaira,
• Ipa bevétel elsősorban szociális ellátási feladatokra, az önkormányzati hivatalok
személyi juttatásaira csak korlátozottan használhatók fel.
• Állami támogatások rendszerének kiigazítása:
• Általános működési támogatások köre bővül, „Beszámítás” mellett „Kiegészítés”-t
is tartalmaz a rendszer
• Egyes ágazati alapellátás és szakellátás működésének támogatása növekszik
• A segélyezés rendszerének átalakításával a finanszírozás változik
• Önkormányzati fejlesztési támogatások keretösszegének emelése
• Önkormányzati fejezeti tartalék csökken, csak egyedi problémák kezelésére szolgál
• Az üdülőhelyi feladatok támogatása 1,55 Ft/fő-re növekszik
6
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
2014. évi előirányzat
Év közben beépülő előirányzatok
Szociális ágazati pótlék 11 havi rész beépítése az alaptámogatásokba
Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatása
A KLIK-nek átadott önkormányzati források
2015. évi bázis
Szociális ágazati pótlék 12. havi rész beépítése az alaptámogatásokba
Pedagógus életpálya többletigényének óvodapedagógusokra jutó része
Üdülőhelyi feladatok támogatásának többletigénye
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatása
Előadó-művészeti szervek minősítése miatt átcsoportosítás a XX. fejezetbe
E-útdíj kompenzáció megszüntetése
Óvoda kapacitás bővítése
Önkormányzati fejlesztések támogatásának növelése
Békásmegyeri piac rekonstrukció
A segélyezés területén várható változások összesített hatása a fejezetben
2015. évi előirányzat
715 854,9
5 555,8
605,8
2 500,0
-20 000,0
704 516,5
505,1
3 752,8
1 092,3
-12 500,0
-23,3
-5 000,0
1 934,9
620,0
150,0
-4 563,4
690 484,9
7
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
2015. évi benyújtott előirányzat
Költségvetési módosító indítványok és mutatószám-felmérés
átvezetése
Óvodapedagógusok minősítése
Segélyezés a járásokhoz kerül át
690 484,9
2 188,8
-49 002,7
Biztos Kezdet Gyerekházak támogatásának átadása
-268,5
Évközi intézmény mozgások 2015. évi hatásainak átvezetése
Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítés a IX. fejezetbe
kerül
Konszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása
-497,9
2015. évi elfogadott előirányzat
360,0
6 000,0
649 264,6
8
Ágazati támogatások 1.
- Általános működési támogatások 1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása
2. Településüzemeltetés jogcímeinek támogatása (zöldterület, köztemető
(temetővel nem rendelkező önk. támogatása!), közvilágítás, közutak)
3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (korábban
központosított előirányzat)
4. Üdülőhelyi feladatok támogatása (korábban központosított előirányzat)
5. Egyéb kötelező feladatok támogatása (a korábbiaknál differenciáltabb)
•
•
•
1 000 fő alatti települések: legalább 4 millió forint alaptámogatás
1 000 fő lakosságszám feletti települések (ahol az egy lakosra jutó adóerőképesség nem éri el a 20 000 forintot): legalább 5 millió forintos támogatás,
az egyik kategóriába sem eső települések: 3 millió forintra számíthatnak
ezen a jogcímen.
FONTOS!
• Központi Statisztikai (OSAP) adatszolgáltatás alapján történő feladat
finanszírozás
• Megfelelő szakfeladatra történő év közbeni könyvelés elvárása
9
Ágazati támogatások 2.
- Köznevelés I. FONTOS! Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2)
bekezdése 2015. szeptember 1-jén lép hatályba
3 éves kortól kötelező óvodáztatás bevezetése
Kiemelt kormányzati célkitűzés: esélyegyenlőség megteremtése a nevelésben,
hátrányos helyzetűek korai oktatásba való terelésének megalapozása
Önkormányzatok érintettsége: óvodai férőhelyek növelése, korszerű óvodai
nevelés és infrastruktúra biztosítása
2015. évi költségvetési törvénytervezetben ehhez kapcsolódóan:
- Emelt összegű működtetési támogatást
- Új célzott (2 500,0 M Ft) fejlesztési forrásokat biztosít
10
Ágazati támogatások 3.
- Köznevelés II. Óvodák központi költségvetési támogatása
- Óvodapedagógusok és segítők elismert átlagbér alapú támogatása
- A bértámogatás követi a pedagógus életpálya rendszerét
- Külön támogatás a minősített óvodapedagógusok illetménynövelésének ellentételezésére
- Emelt összegű óvodaműködtetési támogatás (68.000 forint/fő – várhatóan még nőhet)
- Továbbra is támogatott a társult óvodába járó gyermekek utaztatása
Óvodai kapacitásbővítést célzó fejlesztések támogatása
- Új előirányzat, 2 500,0 millió forint
- Pályázati rendszer a meglévő óvodai férőhelyhiány megszüntetése érdekében
- NGM pályázati kiírás a támogatási feltételekről
Köznevelési feladatok egyéb támogatás
- Korm. Rendelet alapján 2 500,0 millió forintos előirányzat a KLIK által fenntartott
köznevelési intézmények működtetői, illetve a hozzájárulást fizetők számára
- 2015.: működtetésről szóló újabb döntés éve lesz!
11
Ágazati támogatások 3.
- Szociális terület I. Kisgyermek ellátások (bölcsőde, családi napközi)
• 2014. évben bevezetett rendszer fennmarad
• A támogatás összegének meghatározásakor figyelembe vett osztószám csökken
• bölcsődéknél 240-es osztószám 235-re,
• családi napköziknél 251-ről 240-re változik.
Gyermekek átmeneti ellátása
• Bevezetésre kerül a feladat alapú finanszírozás a szakosított ellátások mintájára.
• Feladatalapú finanszírozás bértámogatásból és üzemeltetési támogatásból áll.
• Közel 1 milliárd forintos többletfinanszírozást jelent az érintett intézményeknek.
Szociális bentlakásos intézmények felújítása (400,0 millió forint)
• Elsősorban az ideiglenes bejegyzéssel rendelkező intézményekre koncentráló
forrás, célja a jogszabályi feltételek teljesítése
• NGM hatáskörben kerül elosztásra, az év első felében
12
Ágazati támogatások 4.
- Szociális terület II. Gyermekétkeztetés (58 000,0 millió forint)
• Kiemelt kormányzati célkitűzés, hogy egy gyermek se éhezzen
• Több, mint 10%-os, 5,4 milliárd forintos többlettámogatás az idei évhez képest
• Kisebb módosítások a bértámogatásban, a kategóriák közötti folyamatos
növekedés biztosítása
Nyári gyermekétkeztetés jogcímen 360 millió forint többletforrást biztosít a központi
költségvetés a 2015. évre (összesen 3 000,0 millió forintot) – ezzel még több
rászoruló gyermek vonható be az étkeztetésbe.
Új jogcím a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása (várhatóan 1
milliárd forint).
13
Ágazati támogatások 5.
- Szociális terület III. Segélyezés
A Kormány célja, hogy 2018-ig megvalósuljon a munkaképes népesség körében a teljes
foglalkoztatottság.
Ennek elérése érdekében a segélyezés terén alapvető változások történnek:
• 2018-ig az FHT-sok fokozatosan a munkaerőpiacra kerülnek, első lépésként 2015. II.
félévétől egynegyedük közfoglalkoztatott lesz,
• Az FHT megállapítása és folyósítása 2015. március 1-jétől a járásokhoz kerül,
• A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől megszűnik. A munkaképesek FHT-ra, a
betegek és gyermeket nevelők egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra
lesznek jogosultak, a többiek települési segélyt kaphatnak.
• A lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás 2015. március 1-jétől
fokozatosan beolvad a települési támogatásba,
• Az önkormányzati segély új neve települési támogatás lesz, az önkormányzatok sokkal
több élethelyzetben és volumenben adnak e jogcímen segélyt (ehhez, valamint egyéb
szociális feladatokhoz adóerőképességtől függő támogatás jár).
14
Ágazati támogatások 6.
- Kulturális terület Nyilvános könyvtári, muzeális intézményi és közművelődési feladatok
• 1 500,0 millió forinttal magasabb támogatás 2015-ben.
• A többlet segíti a kistelepülések nyilvános könyvtári és közművelődési
tevékenységét
• a fajlagos összeg változatlanul hagyása mellett legalább 1,2 millió forint
minimális támogatás (1 793 db kistelepülést érint pozitívan)
• A kulturális feladatok átrendeződése miatt a könyvtárak érdekeltségnövelő
támogatása beépül az önkormányzatok kulturális ágazati feladatai közé.
A korábbi érdekeltségnövelő támogatás átalakul
• 2015. évben közművelődési feladatokra és a muzeális intézmények szakmai
támogatására lehet igénybe venni
• Differenciáltabb a felhasználási célok meghatározása, pályázati kiírás keretében
lehet a támogatást igényelni.
15
Beszámítás - Kiegészítés
• Egyes költségvetési támogatások összegét csökkenti az elvárt iparűzési
adóbevétel
• A beszámítás a 2014. évinél differenciáltabb módon történik:
• Az alacsony adóbevételi potenciállal rendelkezőket (8 500 forint alatt) a
beszámítás helyett kiegészítést kapnak (az általános támogatások összegére
vetített, meghatározott százalékú kiegészítő támogatással), e felett sávosan
jelentkezik az elvonás.
• Kibővül a beszámítás alá tartozó támogatások köre a külterületi
támogatással, az ifa kiegészítéssel és az egyéb önkormányzati feladatok
támogatásának 50 %-ával.
• A levonandó számított bevétel az ipa adóalap 0,5 %-áról 0,55 %-ára nő, a
nagyon magas adóbevétellel bíró önkormányzatok esetében még magasabb
0,65 %-ot is elérő mértékkel.
• A sávokat a következő táblázat mutatja be.
16
Beszámítás - Kiegészítés
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Kategóriák a települési önkormányzat egy
lakosra jutó adóerő-képessége szerint (forint)
alsó határ
felső határ
Támogatáscsökkentés
mértéke a számított
bevétel százalékában
Kiegészítés
a beszámítás, kiegészítés
alapjának százalékában
1
5000
0
25
5 001
8 501
10 001
12 001
15 001
18 001
24 001
36 001
42 001
60 001
100 001
8 500
10 000
12 000
15 000
18 000
24 000
36 000
42 000
60 000
100 000
0
10
20
40
60
85
95
100
105
110
120
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Köszönöm a figyelmüket!
18

similar documents