obrazovanje odraslih zadaća andragoške znanosti i

Report
OBRAZOVANJE ODRASLIH
ZADAĆA ANDRAGOŠKE ZNANOSTI I
ANDRAGOŠKIH RADNIKA
Zagreb, 27.01.2011.
Pripremila: Rozalija Filipović Baljak prof.
[email protected]
USTANOVE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SU:
• Obrazovanje odraslih mogu provoditi pučka otvorena
učilišta, osnovne škole, srednje škole, visoka učilišta,
škole stranih jezika, ustanove za smještaj i skrb
osoba s posebnim potrebama te penološke i druge
ustanove (u daljnjem tekstu: ustanove za
obrazovanje odraslih), ako ispunjavaju uvjete
propisane Zakonom o obrazovanju odraslih.
• Osnivaju se temeljem rješenja Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa RH, čija služba obavlja upravni i
inspekcijski nadzor.
• Certifikati koje izdaju Ustanove za obrazovanje
odraslih imaju istu snagu kako i certifikati stečeni
redovitim obrazovanjem i upisuju se u radnu knjižicu.
OBLICI NASTAVE U USTANOVAMA ZA
OBRAZOVANJE ODRASLIH
• Program se može izvoditi: redovitom nastavom,
• konzultativno-instruktivnom nastavom, dopisnokonzultativnom nastavom, otvorenom nastavom,
telenastavom, nastavom na daljinu, multimedijski te
na drugi primjeren način.
• Programi obrazovanja odraslih prilagođeni su dobi,
prethodnom obrazovanju, znanju, vještinama i
sposobnostima odraslih.
Odrasli mogu dokazati znanja, vještine i sposobnosti,
neovisno o načinu na koji su stečena, polaganjem
ispita.
KOD ODRASLIH OSOBA TRAŽE SE SLIJEDEĆA
ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI:
– čitanja, pisanja i računanja,
– vladanja materinjim i stranim jezicima,
– vladanja informacijsko-komunikacijskom
tehnologijom,
– za rad u struci,
– za poduzetništvo i menadžment,
– kreativnog izražavanja i sudjelovanja u kulturnim i
umjetničkim događanjima,
– za odgovorno obavljanje temeljnih građanskih
prava i dužnosti i znanja o aktivnom građanstvu,
– za očuvanje i zaštitu okoliša, posebne socijalne
vještine i sposobnosti te druga znanja.
ULOGA I RAD ANDRAGOŠKIH NASTAVNIKAMENTORA
• Program izvode: učitelji, nastavnici, profesori, stručni
suradnici, predavači, treneri, voditelji i drugi (u
daljnjem tekstu: andragoški radnici).
Andragoški radnici moraju ispunjavati uvjete
propisane programom.
• Andragoški radnici zasnivaju radni odnos u
ustanovama za obrazovanje odraslih sukladno
odredbama Zakona o radu ili se sklapa ugovor o djelu.
Andragoški radnici imaju pravo i obvezu stručnog i
andragoškog usavršavanja.
PONUDA OBRAZOVNIH PROGRAMA
• Ponuda obrazovnih programa je raznovrsna i odnosi
ne na; programe završavanja osnovnog obrazovanja,
programe stručnog osposobljavanja, srednjoškolskog
obrazovanja, gimnazijskog obrazovanja,
usavršavanja, obrazovanja na veleučilištima i
sveučilištima.
• Sve osobe koje imaju 15 godina mogu se uključiti u
obrazovanje odraslih.
• Obrazovanje odraslih financira osoba koja se želi
obrazovati.
•
•
•
•
•
OSNOVNO OBRAZOVANJE
Može se završiti
-instruktivno konzultativnom nastavom,
-dopisno i e- učenjem.
Za ovu realizaciju potrebo je imati osobno računalo i
obrazovati polaznike za učenje putem interneta i email komunikaciju.
Ustanova koja provodi obrazovanje šalje polazniku
upute kao učiti, katalog ispitnih pitanja, stručni
materijal i pregled www.adresa na kojima se može
naći stručni materijal potreban za učenje.
•
•
•
•
•
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
Nakon završenog osnovnog obrazovanja mogu se
upisati različiti programi stručnog osposobljavanja za
obavljanje jednostavnijih poslova.
Stručno osposobljavanje može trajati od 20-200 sati
obrazovanja.
Javna isprava-certifikat upisuje se u radnu knjižicu.
Programi osposobljavanja mogu biti;osposobljavanje
za korištenje računala, cvjećar-aranžer,
pomoćni prodavač i drugi.
•
•
•
•
•
SREDNJA STRUČNA SPREMA
Srednja stručna sprema može se stjecati u trogodišnjem
i četverogodišnjem trajanju.
Programi stjecanja srednje stručne spreme za odrasle
osobe ne mogu trajati manje od 6 mjeseci za jednu
školsku godinu.
Nakon završenog trogodišnjeg obrazovanja na primjer za
elektroničara –mehaničara ne može se polagati državna
matura.
Četverogodišnje obrazovanje za ekonomistu daje nam
mogućnost polaganja državne mature, prema Vašoj želji,
ali nije obvezno. Završnim ispitom stječe se srednja
stručna sprema za ekonomista-ekonomisticu.
Doškolovanje je završavanje jednog ili više razreda
koje niste završili redovitim školovanjem. U ustanovi za
obrazovanje odraslih možete nastaviti školovanje u istom
zanimanju ili u drugom zanimanju za koje Vam se
priznaju položeni ispiti iz prethodnog školovanja i
određuje razlika ispita koju trebate položiti za novo
odabrano zanimanje.
• POLAGANJE DRŽAVNE MATURE
NAKON ZAVRŠENOG ČETVEROGODIŠNJEG
OBRAZOVANJA U GIMNAZIJI
• Obrazovanje odraslih osoba prema gimnazijskom
programu može se ostvariti u učilištima ili
gimnazijama. Godina školovanja traje najmanje 6
mjeseci po školskoj godini.
• Nakon uspješno položenih ispita i godina školovanja
polaže se državna matura.
• Temeljem rezultata položene državne mature možete
odabrati Veleučilište ili Sveučilište na kojem želite
studirati.
•
•
•
•
•
•
•
STRUČNA USAVRŠAVANJA
Nakon završenog srednjoškolskog ili gimnazijskog
obrazovanja možete se stručno usavršavati. Stručno
usavršavanje je peta razina obrazovanja i mogu se upisati
različiti programi usavršavanja kao na primjer: Web
dizajner, operater na računalu, samostalni knjigovođa …
Programi stručnog usavršavanja traju najmanje 500 sati.
Javna isprava-certifikat priznata je kao i zanimanje koje ste
stekli nakon uspješno položenih ispita.
FAKULTETSKO OBRAZOVANJE NA VELEUČILIŠTIMA
I SVEUČILIŠTIMA
Nakon državne mature može se upisati sveučilišno
obrazovanje sukladno postignutim rezultatima na
državnoj maturi.
Odrasle osobe plaćaju troškove Veleučilišnog i
Sveučilišnog obrazovanja.
Sve informacije o upisima možete naći na internetu.
SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO
• Socijalno poduzetništvo kao koncept koji integrira
stvaranje ekonomske i socijalne vrijednosti, prisutan je
u teoriji i u praksi već jedno stoljeće, i to na globalnoj
razini. Isto tako i poduzetništvo u privatnom sektoru
može djelovati u socijalnom duhu.
• Većina poduzeća i organizacija u privatnom sektoru
stvara značajne društvene vrijednosti u
obliku zaposlenja, poboljšanja uvjeta rada,
konkurentskog okruženja, pružanja potrebnih
proizvoda i usluga, a i sam porez koji ti subjekti
plaćaju dalje se koristi u socijalne svrhe.
S konceptom socijalnog poduzetništva hrvatska javnost
upoznata je tek nedavno, dok je snažniji
razvoj broja socijalnih poduzetnika započeo nakon
Domovinskog rata.
• Socijalni poduzetnici pokreću tvrtke ne radi profita
•
•
•
•
•
nego zbog socijalne vrijednosti za okolinu u kojoj žive.
Obrazovanje za socijalno poduzetništvo
Vodeće svjetske obrazovne ustanove poput Harvarda i
Oxforda, uvode programe obrazovanja iz socijalnog
poduzetništva, čak otvaraju i svoje centre za socijalno
poduzetništvo. Diplomci vodećih poslovnih škola i visoki
manageri počinju gledati na neprofitni sektor kao na privlačnu
opciju pri odabiru karijere.
Najčešća neprofitna poduzeća obavljaju slijedeće
poslove:
Izdavačke, tiskarske, računalne djelatnosti, grafičko
oblikovanje, priprema za tisak, izrada www. stranice i
programiranje, digitalni tisak, izrada promidžbenih materijala.
Poduzeća sa osnovnom socijalnom djelatnošću kao na
primjer: računovodstveni i knjigovodstveni poslovi, revizijski
poslovi, porezno savjetovanje neprofitnih organizacija,
vođenje financijske dokumentacije, rad u pismohranama na
računalnom evidentiranju dokumenata i specijalizirani servisi.

similar documents