Rachuba czasu

Report
RACHUBA CZASU
GÓROWANIE SŁOŃCA NAD HORYZONTEM
CZYM JEST CZAS?
Jaka jest definicja czasu? Niestety w tym
przypadku możemy śmiało powiedzieć, że nie
ma jednej definicji przyjętej przez ogół
ludności. Ludzie po prostu nie potrafią
konkretnie i dosłownie określić czym jest czas.
Jedni uważają, że czas to niematerialne
continuum, które następuje według schematu
Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość,
a wydarzenia, które miały miejsce są
nieodwracalne, a wręcz także nieuniknione.
RACHUBA CZASU NA ZIEMI
Czas słoneczny – miejscowy
Jest to czas określany na podstawie
obserwacji
górowania
Słońca
nad
płaszczyzną
horyzontu
dla
danej
miejscowości i wszystkich punktów
znajdujących się na tym samym południku.
Moment górowania słońca wyznacza
południe słoneczne. Początek doby według
czasu słonecznego określamy odejmując od
południa słonecznego 12 godzin.
Czas strefowy
czas odmierzany w danej strefie czasowej.
Ziemia jest podzielona na 24 strefy czasowe.
Każda strefa czasowa ma rozciągłość
południkową równą 15°.
W całej strefie obowiązuje ten sam czas. Jest
to średni czas słoneczny południka
środkowego danej strefy. Szerokość strefy
wyznaczono dodając 7⁰30′ na wschód
i zachód od południków środkowych.
Południkiem początkowym do wyznaczania
stref czasowych, stał się południk zerowy
(Greenwich)
Czas urzędowy
umowny czas obowiązujący na danym obszarze,
najczęściej państwa lub mniejszej jednostki
podziału terytorialnego leżącej w różnych strefach
czasowych.
Czas wprowadzany przez władze danego państwa,
aby uniknąć trudności związanych ze ścisłym
zastosowaniem czasu strefowego. Np. gdyby
w Polsce ściśle stosowano się do czasu
strefowego, to większa część naszego kraju
miałaby czas U.T. + 1 h, wschodnie krańce Polski
natomiast miałyby czas U.T. + 2 h.
W Polsce i prawie w całej Europie wprowadzono
czas urzędowy letni i zimowy. Czas zimowy
określono jako U.T. + 1 h, czas letni natomiast
jako U.T. + 2 h.
OBLICZANIE CZASU SŁONECZNEGO
Przy
obliczaniu
czasu
słonecznego
(miejscowego) wykonujemy kilka prostych
kroków.
1. Znajdujemy (odczytujemy) współrzędne
geograficzne punktów (miejscowości)
dla których obliczamy czas słoneczny
2. Wykonujemy
rysunek
pomocniczy
zaznaczając południki na których leżą
wskazane miejscowości. Jeśli mamy
podany czas jednego z punktów, lub
miejsce górowania słońca, zaznaczamy je
na rysunku.
3. Obliczamy różnicę długości geograficznej
w stopniach wskazanych miejscowości.
Jeśli miasta leżą na tej samej półkuli, to od większej
wartości południka odejmij mniejszą. Np. 28˚E – 20˚E = 8˚
Jeśli miasta leżą na dwóch różnych półkulach wzdłuż
południka 0˚– to różnicę między nimi liczysz, dodając
wartości południków, np.: 20˚E + 5˚W = 25˚
PRZYKŁAD 1.
Oblicz czas słoneczny w Sydney (34˚S, 151˚E), jeśli w Warszawie (52˚ N, 21˚E) jest południe słoneczne.
Jak obliczyć czas słoneczny?
Narysuj dwa południki i zaznacz Sydney i Warszawę.
Obydwa miasta leżą na tej samej półkuli wschodniej.
Warszawa
21⁰E
Sydney
151⁰E
Oblicz oddzielającą je odległość kątową:
151˚E – 21˚ E = 130˚
Zamień odległość w stopniach na różnicę w czasie, czyli:
130˚ ∙ 4 minuty = 520 minut
Oblicz ile pełnych godzin mieści się w Twojej różnicy czasowej,
a resztę pozostaw w minutach:
520 minut : 60 minut = 8 godzin i 40 minut
Oblicz godzinę czasu słonecznego w Sydney. Ponieważ Sydney leży na wschód od Warszawy, to różnicę w czasie
trzeba dodać do czasu w Warszawie.
12.00 + 8 godzin 40 minut = 20.40
Odp. W Sydney jest godzina 20.40 czasu słonecznego.
WYSOKOŚĆ SŁOŃCA NAD HORYZONTEM
W czasie ruchu obiegowego Ziemia nachylona jest w stosunku do płaszczyzny swojej
orbity pod kątem 66°33’.
Nachylenie to powoduje, że
w tym samym miejscu na Ziemi
– w zależności od jej położenia
względem Słońca - zmienia
się wysokość górowania Słońca
nad horyzontem. Jeśli znamy
szerokość geograficzną miejsca
obserwacji, możemy obliczyć
wysokość górowania Słońca w dniach równonocy i przesileń
21 MARCA I 23 WRZEŚNIA
Promienie słoneczne padają pod kątem prostym na równiku. Wysokość Słońca nad horyzontem dla
wszystkich szerokości na kuli ziemskiej obliczamy za pomocą wzoru
h= 90⁰ - φ
22 CZERWCA
Promienie słoneczne padają pod kątem prostym na zwrotniku Raka. Wysokość Słońca nad horyzontem
w punktach obserwacji położonych na północ od zwrotnika Raka będzie wyższa o 23⁰27′ niż w dniach 21
III, i 23 IX. W punktach obserwacji położonych na południe od zwrotnika Koziorożca, wysokość słońca nad
horyzontem będzie o tę wartość niższa
Półkula północna
h=(90⁰- φ) + 23⁰27′
φ – szerokość geograficzna
h – wysokość słońca nad horyzontem
Półkula południowa
h=(90⁰- φ) - 23⁰27′
22 GRUDNIA
Promienie słoneczne padają pod kątem prostym na zwrotniku Raka. Wysokość Słońca nad horyzontem
w punktach obserwacji położonych na północ od zwrotnika Koziorożca będzie wyższa o 23⁰27′ niż w
dniach 21 III, i 23 IX. W punktach obserwacji położonych na południe od zwrotnika Raka, wysokość słońca
nad horyzontem będzie o tę wartość niższa
Półkula północna
h=(90⁰- φ) - 23⁰27′
φ – szerokość geograficzna
h – wysokość słońca nad horyzontem
Półkula południowa
h=(90⁰- φ) + 23⁰27′
PRZYKŁAD 1.
Oblicz wysokość górowania Słońca w pierwszych dniach astronomicznych pór roku w Buenos Aires (34⁰40′S,
58⁰30′W)
Analizujemy położenie miejscowości.
Buenos Aires jest położone na 34⁰40′S, czyli poza strefą międzyzwrotnikową. Należy zastosować wzory dla półkuli
południowej w odpowiednich dniach.
Wykonujemy obliczenia
21 III i 23 IX
h=90⁰- ϕ = 90⁰-34⁰40′ = 55⁰20′
22 VI
h= (90⁰ - ϕ) - 23⁰27′ = (90⁰ - 34⁰40′) - 23⁰27′ = 55⁰20′ - 23⁰27′ = 31⁰53′
22 XII
h= (90⁰ - ϕ) + 23⁰27′ = (90⁰ - 34⁰40′) + 23⁰27′ = 55⁰20′ + 23⁰27′ = 78⁰47′
Odpowiedź: Wysokość górowania Słońca w Buenos Aires w dniach 21 III i 23 IX wynosi 55⁰20′. 22 VI jest równa
31⁰53′, a 22 XII na wartość 78⁰47′
OBLICZANIE WYSOKOŚCI GÓROWANIA SŁOŃCA DLA PUNKTÓW POŁOŻONYCH
W STREFIE MIĘDZYZWROTNIKOWEJ
21 MARCA I 23 WRZEŚNIA – DNI RÓWNONOCY
h= 90⁰ - φ
W dniach 22 VI i 22 XII należy dodatkowo uwzględnić wartości związane z położeniem punktów obserwacji
wobec zwrotników czyli 23⁰27′, oraz szerokość geograficzną danego miejsca
22 CZERWCA
h= 90⁰ - (23⁰27′ - φ)
h= 90⁰ - (23⁰27′ + φ)
22 GRUDNIA
h= 90⁰ - (23⁰27′ + φ)
h= 90⁰ - (23⁰27′ - φ)
PRZYKŁAD 1.
Oblicz wysokość górowania Słońca w pierwszych dniach astronomicznych pór roku w Chartumie (15⁰33′N,
32⁰35′E)
Analizujemy położenie miejscowości.
Chartum jest położone na 15⁰33′N, w strefie międzyzwrotnikowej. Należy zastosować wzory dla półkuli
północnej w odpowiednich dniach.
Wykonujemy obliczenia
21 III i 23 IX
h=90⁰- ϕ = 90⁰-15⁰33′ = 74⁰27′
23⁰ - 15⁰ = 8⁰ (czyli 7⁰60′)
27′ - 33′ = -6′
Zatem 7⁰60′ - 6′ = 7⁰54′
22 VI
h= 90⁰ - (23⁰27′ - ϕ) = 90⁰ - (23⁰27′ - 15⁰33′) =90⁰ - 7⁰54′ = 82⁰06′
22 XII
h= 90⁰ - (23⁰27′ + ϕ) = 90⁰ - (23⁰27′ + 15⁰33′) =90⁰ - 39⁰ = 51⁰
Odpowiedź: Wysokość górowania Słońca w Chartumie w dniach 21 III i 23 IX wynosi 74⁰27′. 22 VI jest równa
82⁰06′, a 22 XII na wartość 51⁰

similar documents