***** 1 - СОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ

Report
СОУ “Йордан Йовков” – гр. Русе
Движение на ученици
от 16.09.2013 г. до 06.02.2014 г.
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
първи срок
в началото на уч.година- 495 бр.
брой ученици към 06.02.2014 г.- 492 бр.
Движение на ученици
от 16.09.2013 г. до 06.02.2014 г.
14
придошли от други
училища - 14 бр.
12
10
заминали за чужбина- 2
бр.
8
преминали в друга
форма на обучение- 5 бр.
6
4
преместени по тяхно
желание в друго
училище- 10 бр.
2
0
първи срок
ДВИЖЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ПО
КЛАСОВЕ
/ I- IV КЛАС/
I- IV клас
3
2.5
2
придошли
1.5
преместeни по тяхно
желание
1
0.5
0
1 клас
2 клас
3 клас
4 клас
Придошли – 5
ученици
Преместени – 3
ученици
ДВИЖЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ПО
КЛАСОВЕ
/ V- VIII КЛАС/
V-VIII клас
4
3.5
3
2.5
придошли
2
напуснали ученици
1.5
Придошли – 7
ученици
Преместени – 9
ученици
1
0.5
0
5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
ДВИЖЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ПО
КЛАСОВЕ
/ IX- XII КЛАС/
IX – XII клас
3
2.5
2
придошли
1.5
напуснали
самостоятелна форма
1
0.5
0
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас
Придошли – 2
ученици
Преместени в
самостоятелна
форма – 5 ученици
70
60
50
40
30
20
10
0
1 клас
3 клас
5 клас
в нач.на уч.год
7 клас
9 клас
към 06.02.2014 г.
11 клас
Отсъствия
 За първи учебен срок на Учебната 2013/2014 г. в СОУ
“Йордан Йовков”- Русе, са допуснати:
 13 460 извинени
!!! Средно по 27,1 извинени
 878 неизвинени отсъствия
и 1,8 неизвинени
от 492 ученици.
14000
12000
10000
извинени- 13 460
8000
неизвинени- 878
6000
4000
2000
0
Отсъствия I- XII клас
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
извинени
неизвинени
I-IV
клас
5,327
1
VVIII
клас
4,204
204
IX XII
клас
3,929
673
Няма отпаднали ученици от
училищното обучение през първи
учебен срок на учебната 2013/2014 г.
Наказания I-VIII клас
 Наказания по чл.80 ал.1 от ПДУ и чл.139 ал.1
т.1 от ППЗНП
са наложени на 5 ученици от V клас, на 4
ученици от VI клас, на 2 от VII клас и на 5
ученик от VIII клас.
 Наказания по чл.139 ал.1 т.2 и чл.80 ал.1 т. 3
от ПДУ “Предупреждение за преместване в
друго училище” - физическо насилие над
съученик
Никола Великов Николов – IV “б” клас
Наказания IX-XII клас
 Поради по –големия брой неизвинени
отсъствия наказание по чл.139 ал.1 т.1
“Забележка” е наложено, както следва:




IX клас – на 13 ученици
X клас – на 5 ученици
XI клас – на 6 ученици
XII клас – на 3 ученици
 Наказание по чл.139 ал.1 т.2 и чл.80 ал.1
т.2 от ПДУ “ Предупреждение за
преместване в друго училище”


•
IX клас – на 3 ученици
X клас – на 2 ученици
XI клас – на 2 ученици
Наказания IX-XII клас
Наказания по чл. 139, ал.1, т. 3 “Преместване от
дневна в самостоятелна форма на обучение е
наложено на:
1) Бехтерин Айхан Бейти от X клас за прилагане на
физическо насилие върху съученик;
2) Петър Емилов Маринов от XI клас за прилагане на
физическо и психическо насилие над съученици.
3) Махмуд Сунаев Махмудов от XI клас за допуснати над
60 неизвинени отсъствия
4) Рашид Сунаев Махмудов от XI клас за допуснати над
100 неизвинени отсъствия.
Статистика за наложените
наказания през първия срок
25
20
"Забележка
15
Предупреждение за
премествне в др.
училище"
10
5
0
I-IV клас
V- VIII клас IX-XII клас
 Училищната комисия за борба с
противообществените прояви е провела
срещи с провинилите се ученици и
родителите им.
 Преди налагането на наказанията,
съгласно ППЗНП и ПДУ общинската
служба “Закрила на детето” е уведомена с
писма в съответния седемдневен
предварителен срок.
Резултати от УВР V- XII клас
Среден успех V- VIII клас
/добър 4,23/
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
среден успех
4.33
4.73
4.13
3.72
Среден успех IX- XII клас
/Добър 3,86/
4.4
4.2
4
3.8
3.6
3.4
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас
среден успех
3.68
3.73
3.79
4.24
Среден успех I- XII клас
4.3
4.2
4.1
4
3.9
3.8
3.7
3.6
V -VIII клас
IX - XII клас
среден успех
4.23
3.86
Добър: 3,92
Среден успех по
предмети
V – VIII клас
Български език и литература
/ V- VIII клас/ - Добър 4,04
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
среден успех
4.38
4.67
3.67
3.42
Български език и литература
/ IX- XII клас/ - Добър 3,71
4.1
4
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас
среден успех
3.73
3.42
3.62
4.05
Български език и литература
/ V- XII клас/ - Добър 3,95
4.3
4.2
4.1
4
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
5- 8 клас
9 - 12 клас
среден успех
4.22
3.67
ЗИП - Български език и литература
/ X- XII клас/ - Добър 3,98
4.1
4.05
4
3.95
3.9
3.85
3.8
10 клас
11 клас
12 клас
среден успех
4.08
3.95
3.9
Английски език
/ V- VIII клас/ - Добър 4,07
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
среден успех
3.85
4.85
3.72
3.84
Английски език
/ IX- XII клас/ - Добър 3,94
5
4
3
2
1
0
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас
среден успех
3.46
4
3.9
4.39
Английски език
/ V- XII клас/ - Добър 3,96
4.08
4.06
4.04
4.02
4
3.98
3.96
3.94
3.92
3.9
3.88
3.86
5 - 8 клас
9 - 12 klas
среден успех
4.07
3.94
Руски език
/ IX- XII клас/ - Добър 4,05
Среден успех
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Среден успех
9 клас
4
10 клас
4.09
11 клас
0
12 клас
0
Математика
/ V- VIII клас/ - Добър 3,64
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
среден успех
3.44
4.26
3.05
3.79
Математика
/ IX- XII клас/ - Среден 3,44
4
3
2
1
0
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас
среден успех
3
3.64
3.29
3.83
Математика
/ V- XII клас/ - Среден 3,47
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
5 - 8 клас
9 - 12 клас
среден успех
3.91
3.12
Информатика /успех- Среден 3,43/
Информационни технологии /успех – Добър 3,64/
Информатика
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас
3.23
3.18
3.3
4
Информационни
технологии
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
10 клас
11 клас
12 клас
3
3.75
4.16
Човекът и природата /V-VI клас/
среден успех – Мн. добър 4,53
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
5 "a" клас
5 "б" клас
6 "а" клас
6 "б" клас
4.92
3.92
4.81
4.72
История и цивилизация
/ V- VIII клас/ - Добър 3,79
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
среден успех
3.98
4.23
0
3.51
История и цивилизация
/ IX- XII клас/ - Среден 3,30
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас
среден успех
3.31
3.27
3.33
0
История и цивилизация
/ V- XII клас/ - Добър 3,55
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3
5 - 8 клас
9 - 12 klas
среден успех
3.79
3.3
География и икономика
/ V- VIII клас/ - Добър 3,79
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
3.94
3.97
0
3.47
География и икономика
/ IX- XII клас/ - Добър 3,53
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас
среден успех
3.23
0
0
3.83
География и икономика
/ V- XII клас/ - Добър 3,66
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3
2.9
5 - 8 клас
9 - 12 klas
среден успех
3.79
3.25
Свят и личност - Много добър 4,89
Етика и право - Добър 4,36
Психология и логика – Добър 4,36
Химия и опазване на околната среда
/успех –Добър 4,16/
5
4
3
2
1
0
7 "а" клас
7 "б " клас
8 клас
9 клас
10 клас
среден успех
4.21
4.1
0
3.92
3.91
Биология и здравно образование
/успех – Добър 3,71/
5
4
3
2
1
0
7 "а" клас
7 "б" клас
8 "а" клас
9 клас
10 клас
среден успех
4.25
3.97
3.74
3.53
3.45
Физика и астрономия
/успех - Добър 3,75/
4.2
4.1
4
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
8 клас
9 клас
10 клас
среден успех
3.63
3.54
4.18
Музика
/ V- VIII клас/ - Мн.добър 5,09
5.8
5.6
5.4
5.2
5
4.8
4.6
6 "а" клас
6 "б " клас
7 "а" клас
7 "б " клас
среден успех
5.67
5.33
5.04
5
Изобразително изкуство/ V- VIII клас/ Мн.добър 4,96
6
5
4
3
2
1
0
5 "а" клас
5 "б" клас
6 "а" клас
6 "б" клас
8 клас
Среден успех
5.08
4.78
5.57
5.39
4.45
Физическо възпитание и спорт
/ V- VIII клас/ - Мн. добър 4,81
6
5
4
3
2
1
0
5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
среден успех
4.84
5.11
5.33
3.97
Физическо възпитание и спорт
/ IX- XII клас/ - Мн. добър 4,85
6
5
4
3
2
1
0
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас
среден успех
4.9
4
5.26
5.23
Обобщена диаграма на изучаваните
предмети
6
5
4
3
2
1
0
СРЕДЕН УСПЕХ
БЕЛ
англлийски език
руски език
математика
информатика
ИТ
Човекът и природата
история
география
физика
химия
биология
музика
изобразително икуство
ФВС
През учебната 2013/2014 г. училището
работи по различни проекти,
национални програми и кампании:
 Проект “УСПЕХ”
 Проект “Включващо обучение”
 Национална програма “С грижа за всеки ученик”
 Кампания “Участвам и променям”
 Общинска програма “Здрави деца в здрави
семейства”
 Национална стратегия “За борба с наркотиците”
Класирани ученици на
състезания в начален етап
Коледно математическо състезание
 Даниел Красимиров Василев – I “а” – IV място
 Иван Пламенов Иванов - I “а” – VI място
 Пламена Пламенова Стоянова – I “а” – VI място
 Кристиян Красимиров Василев - I “а” – VI място
Участие на учениците от I “a” клас в
концерт посветен на Деня на
християнското семейство в Пленарна
зала на Общината.
Коледно математическо състезание
Алекс Мартинов Камакян – I “в” – XIV място
Кремена Красимирова Иванова - IV “а” - VII място
Симеон Спасимиров Василев – II “а” – X място
Мартин Бориславов Коджабашев – II “б” – III място
Математическо състезание “Паисий
Хилендарски” за Деня на народните
будители
Симона Мартинова Ненкова – IV “а” - VIII място
Михаела Стоянова Стойчева - IV “а” - VII място
Емилия Георгиева Георгиева – II “а” – V място
Класирани за Областен кръг от
олимпиадата по математика
 Венета Златкова Христова – IV “а”
 Симона Мартинова Ненкова - IV “а”
 Михаела Стоянова Стойчева - IV “а”
 Кремена Красимирова Иванова - IV “а”
Математическо състезание
“Черноризец Храбър”
Ивайло Миленов Димитров – III “б” – X място
Коледен турнир по спортно
ориентиране
 Валентин Пламенов Русев – III “б” – I място
Отлично представяне на
литературния конкурс, посветен на
Патронния празник
• Емилия Георгиева Георгиева – II “a” клас
• Десислава Венциславова Петрова - II “a” клас
• Васил Димитров Орлов - III “a” клас
• Бурчин Дюрхан Демиран – I “в” клас
Класирани ученици на конкурс за
лично творчество и олимпиада по БЕЛ
 В конкурса за лично творчество,
посветен на патрона, участваха на
80 ученици от I до XII клас
 В Общинския кръг на Олимпиадата
по БЕЛ участваха 49 ученици. От
тях бяха класирани за Областния
кръг 15 ученици.
 В Областния кръг на Олимпиадата
по БЕЛ резултатите са:
 1 ученичка от VI “а” клас – Отличен
6,00
 9 ученици от V и VI клас – с оценка
Мн. добър
 3 ученици от V и VI kлас – с оценка
Добър
Проведена е пробна матура по БЕЛ в
12 клас, като са показани добри
резултати.
Чужди езици
 Усилията на преподавателите по
английски език през първия учебен срок,
са насочени към усвояване на основните
компоненти на езика и към подготовката
на учениците от VII и XII клас за външно
оценяване и ДЗИ.
 Във връзка с това бяха извършени
следните дейности:
 1) Консултации с учениците;
 2) Пробна матура в XII клас;
 3) Мултимедиен урок в XII клас, свързан с
компонента от матурата слушане с
разбиране;
 4) За първа година в нашето училище е
създадена група по СИП – Руски език в VIII
клас, включваща 15 ученици. Приятно
преживяване за учениците и учителите бе
откритото занятие на групата – урок чае
питие по случай Нова година. Бе проведен
и един извънучилищен урок с цел
изучаване на лексиката от носители на
езика.
Математика
 Учениците от V – VIII клас участваха в
математическите състезания
организирани от СМБ – Русе „Паисий
Хилендарски” и Коледно математическо
състезание. Проведен е първи кръг на
олимпиадата по математика в училище
през м. декември.
 Масово участваха ученици от VІІ класове,
поради това, че формата на олимпиадата
съвпада с формата на НВО.
През месец януари 2014 г. се
проведе национално изследване
по математика с учениците от
ХII клас .
 Учениците от нашето училище показаха
според възможностите си добри
резултати.
През месец юни 2014 г. ще се
проведе национално изследване
по математика с учениците от ХI
клас .
Състезания по информационни
технологии
X Коледно състезание по ИТ
 За картичка
 Мелин Олчай Мехмед – V “а” – IV място
 За презентация
 Геновева Росенова Генова от VI “a” – V място
 Габриела Георгиева Дурчева от VI “a” – VI
място
 Виктор Букев от VIII клас – VIII място
Учениците от 11 и 12 клас взеха участие в
конкурс, обявен от Регионална инспекция
по околна среда и водите – Русе.
Изработиха плакати на тема „Световният
ден на влажните зони - 2 февруари”.
Kласираните на първо място са:
 Пламен Венциславов Христов – XII клас
 Берна Мустафа Акманова – XII клас
Учениците бяха подкрепени от г-жа
Миглена Димитрова – старши учител по
география и икономика.
Природни науки – биология и ЗО,
химия и ООС и физика и
астрономия
 Учебната подготовка по тези предмети е
насочена към добро представяне на
външното оценяване и ДЗИ.
 Продължава работата на нашето
училище по националната здравна
програма „СИНДИ”.
 Идеята за добро здраве и хармония на
човека с природата е заложена и в
програмата по СИП - Здравно
образование. В групата участват 15
ученици от VI клас.
География, история и
философски цикъл
 Учебната подготовка по тези предмети е
насочена към добро представяне на НВО
и ДЗИ.
 През месец декември в Регионален
исторически музей учениците от 9 и 12
клас под ръководството на госпожа Сн.
Богданова – ПД, представиха проекти на
социално-етични теми, свързани с
модата.
 През месец януари 2014 година както е
заложено по план на МО, г-жа Снежана
Богданова – ПД и учител по Свят и
личност, изнесе открит урок с учениците от
12 клас – „Виртуално пътешествие в
Европа”, презентирано пред горен курс.
 Клуб “Мога да споря” през тази учебна
година постави акценти на наболелите
проблеми в учебно-възпитателната
работа. Пред учениците от V-XII клас бе
проведено занятие “Стоп на агресията”,
което бе предшествано от анкета по
темата, проведена сред учениците и
учителите. В мероприятието участваха
представители на Детска педагогическа

similar documents