Slide 1 - Дархан Уул

Report
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС
Дархан-Уул аймгийн
улсын төсвийн талаарх
инфографик
Вэб: [email protected]
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС
Гэмт хэргийн тоо болон эрүүлжүүлэгдсэн хүний тоо, жил
бүрийн эцсийн байдлаар
5377
599
2010
5498
557
2011
Гэмт хэрэг
5642
619
2012
5836
5444
754
2013
888
2014
Эрүүлжүүлэгдсэн
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС
Гэмт хэргийн тоо болон
эрүүлжүүлэгдсэн хүний тоо, 2014 оны
1-р улирлын байдлаар
Гэмт хэргийн тоо болон
эрүүлжүүлэгдсэн хүний тоо, 2014 оны
2-р улирлын байдлаар
2729
2344
1883
1440
927
445
238
160
97
2014 I
2014 II
Гэмт хэрэг
2014 III
2014 IV
Эрүүлжүүлэгдсэн
Гэмт хэргийн тоо болон
эрүүлжүүлэгдсэн хүний тоо, 2014 оны
3-р улирлын байдлаар
4179
3611
3208
2014 V
Гэмт хэрэг
654
587
2014 VII
Гэмт хэрэг
2014 IX
Эрүүлжүүлэгдсэн
Эрүүлжүүлэгдсэн
2014 X
Гэмт хэрэг
5836
5208
888
819
744
2014 VIII
2014 VI
Гэмт хэргийн тоо болон
эрүүлжүүлэгдсэн хүний тоо, 2014 оны
4-р улирлын байдлаар
4772
533
470
405
324
2014 XI
2014 XII
Эрүүлжүүлэгдсэн

similar documents