Predavanje-IX

Report
IX-PREDAVANJE
TEHNOLOSKI ASPEKTI
DOC.DR NEDZAD OSMANKAC
IX-PREDAVANJE
Način istraživanja sadrži opšte filozofske
metode, opšte naučne i posebne metode naučne
discipline i primenjuju se:
1. Empirijska istraživanja proučavaju praksu,
postojeća iskustva (empiriju), tj. stvaralačku
stvarnost.
2. Teorijska istraživanja su rezultat misaone
prerade danih i unapred uzetih ili primljenih
podataka.

IX-PREDAVANJE
U većini antropoloških nauka mogu se svrstati u
pet grupa i to:
1. metode
generisanja hipoteza,
2. metode prikupljanja podataka,
3. metode izbora uzorka ispitanika,
4. metode merenja podataka i
5. metode obrade podataka
IX-PREDAVANJE
1.Metod generisanja hipoteze
IX-PREDAVANJE
Metode kojima se jedino može uočiti problem i
postaviti ga u obliku hipoteza, koje se zatim
moraju eksperimentalno ili situaciono verifikovati,
jesu:
A) metoda introspekcije,
B) metoda spekulacije i
C) metoda generalizacije

IX-PREDAVANJE



Metodom introspekcije (samoposmatra-nja) ne mogu
se dobiti merljivi podaci i ne postoji nikakva kontrola
nad valjanošću tih podataka.
Metoda spekulacije (razmišljanja) kada su sve nauke
bile deo filozofije, predstavljala je osnovnu metodu
pomoću koje se do saznanja dolazilo sis-temom
logičke redukcije, da bi se kasnije metodom
diferencijacije razvile u empirijske nauke
Metoda generalizacije (uopštavanja) svodi se na
uopštavanje pojedinačnih podataka ili pojedi-načnih
informacija, odnosno tendenciju da se donese opšti
zaključak iz što manje podataka.
IX-PREDAVANJE
2) Metode prikupljanja podataka
IX-PREDAVANJE
Osnovne metode svih nauka i uglavnom
razlikujemo četiri dominantne metode:

(a) metoda opservacije,
(b) metoda modelovanja,
(c) kibernetička metoda i
(d) eksperimentalna metoda
IX-PREDAVANJE
(a) Metoda opservacije
Metoda opservacije (posmatranja, opažanja) sastoji
se u opisivanju stanja i razvoja na osnovu posmatranja i često se naziva i deskriptivna metoda.
Predmet opservacije mogu biti određena stanja
(odnosi, uticaji), razni procesi (primena programskih
sadržina, metoda, organizacije), učinci (nivo
usvojenosti znanja, uspesi, neuspesi), mišljenja i
stavovi (o nastavi, nastavniku, fizičkom vaspitanju,
takmičenju), kao i ostali događaji i pojave.
IX-PREDAVANJE
b) Metoda modelovanja
Ova metoda oslanja se na klasičnu metodu analogije
(isto-vrsnost i istovetnost u osobinama i odnosima).
 Oblici modela, prema izražajnim sredstvima
pomoću kojih se mogu prikupiti podaci, mogu biti:
- teorijski (informacioni, verbalni, opisni, spekulativni,
hipotetski),
- grafički (crteži, sheme, grafikoni), i
- simbolički (matematički, kibernetički).
IX-PREDAVANJE
c) Kibernetička metoda
Ova metoda sastoji se u indirektnom prikupljanju
poda-taka o strukturi sistema, pod uslovom da se
poznaje struktura ulaznih varijabli (onoga što
deluje na sistem), ali i strukturi izlaznih varijabli
(rekcije sistema na osnovu uticaja delovanje
primenjenih varijabli).
IX-PREDAVANJE
d)
Eksperimentalna metoda
Ova metoda je način prikupljanja podataka o
reakcijama ljudi putem izlaznih varijabli na
osnovu delovanja različitog broja ulaznih varijabli,
koji su sadržani u okviru namerno konstruisanog
eksperimentalnog (oglednog) tretmana (postupka), odnosno programskih sadržina, tj. stimulusa.
IX-PREDAVANJE
Metode izbora uzorka ispitanika
 Mnoge antropološke pojave se proučavaju (istražuju) na
uzorku, a uopštavaju (generalizuju) na populaciji.
 Populacija je skup svih jedinica istog roda, iste vrste, istih
predmeta, istih svojstava itd.
 Populacija se može definisati kao grupa individua ili pojava koje
poseduju zajedničke osobine, sposobnosti ili karakteristike. Za nju
se koristi i naziv statistička masa. S obzirom da je populacija
prevelika masa, u najvećem broju slučajeva istraživanja koristi
uzorak koji u potpunosti predstavlja (reprezentuje) populaciju.
 Uzorak je deo populacije koji ima svojstva populacije. Za
uzorak je karakteristično da mora biti reprezentativan i dovoljno
velik.
3)
IX-PREDAVANJE
4) Metode merenja u fizičkom vaspitanju
 Svaka egzaktna nauka zasniva se na podacima
koji su dobijeni merenjem. Meriti znači eksperimentalnim putem odrediti pravu vrednost merne
veličine i pripadne vrednosti.
 Danas je u međunarodnoj upotrebi Međunarodni
sistem jedinica sa međunarodnom skraćenicom
SI, čije su osnovne veličine: dužina, masa, vreme,
intenzitet i dr
IX-PREDAVANJE
Brojčani podaci se dobijaju pomoću najrazličitijih
tehnika merenja (koje se definiše kao pridavanje
brojeva predmetima i događajima), a na osnovu
neke od mernih skala (raspoređivanje u brojne
kategorije - skale procene), kao što su:
1. nominalna
2. ordinalna
3. intervalna
4. srazmerna
IX-PREDAVANJE
Prikupiti neki podatak znači izmeriti neku
pojavu, događaj ili proces, pod uslovom da on
objektivno i realno postoji.
 Podaci
se
mogu
sakupiti
tehnikom:
posmatranja,
anketiranja,
skaliranja
i
testiranja, a zatim se sređuju, grupišu, unose u
računar
i
odgovarajućim
matematičkostatističkim postupcima obrađuju, kao zavisne
ili nezavisne varijable.

IX-PREDAVANJE
1) Konceptualizacija istraživanja
- Teorijski model (utvrđivanje nekog problema i predmeta istraživanja
na osnovu različitih mogućnosti i projekcija...);
- Ciljevi i hipoteze (određivanje ciljeva, a na osnovu njih generisanje
adekvatnih hipoteza, za optimalna ishodišta);
- Uzorak ispitanika (izbor reprezentativnog uzorka ispitanika iz
populacije nad kojom se sprovodi istraživanje);
- Izbor varijabli (izbor sistema varijabli po antropološkim prostorima,
zadovoljavajuće metrijske karakteristike, ili modifikacija postojećih ili
konstrukciju novih instrumenata);
- Eksperimentalni tretman (izrada strukture i kompozicije odabranih
standardnih, modifikovanih ili eksperimentalnih sadržina koje se
sprovode i proveravaju u eksperimental-nim grupama – zavisnim i
nezavisnim uzorcima).

IX-PREDAVANJE
2) Kondenzacija podataka
Prikupljanje podataka (tehnika merenja varijabli i unoše-nje
kvantifikovanih podataka u protokol - posmatranjem, kastioner anketiranjem, skaler - skaliranjem ili neku od mernih listi - testiranjem);
- Klasifikacija podataka (grupisanje izmerenih i kvantifiko-vanih
podataka po antropološkim prostorima, polu, obrazo-vanju, zanimanju,
dobu, stažu, vrsti aktivnosti, grupama, primeni eksperimentalnih
tretmana;
- Unos podataka (izrada i primena postupaka koji su u funkciji
odgovarajućih paketa za obradu podataka);
- Obrada podataka (izbor i primena statističkih postupaka za obradu
izmerenih podataka i verifikaciju istraživanja);
- Prikazivanje podataka (numeričko i grafičko prikazivanje statistički
obrađenih podataka, za interpretaciju i zaključak.
IX-PREDAVANJE
3) Operacionalizacija istraživanja
Verifikacija hipoteza (potvrđivanje ili odbacivanje general-nih, parcij. ili
individ. pretpostavki nakon obrade podataka);
- Logiziranje i zaključivanje (analiziranje obrađenih podataka na osnovu
numeričkih vrednosti, grafikona ili histograma, njihovo upoređivanje sa
teorijskim modelom, ciljevima i hipotezama, kao i formulisanje
relevantnih zaključaka);
- Pisanje teksta (tekstualno formulisanje i oblikovanje svih relevantnih,
selekcionisanih, sintetizovanih i logiziranih naučnih informacija);
- Lektorisanje i recenziranje (jezička i gramatička interven-cija lektora,
kao i naučna kritička analiza rada kompetetnih naučnih recenzenata ili
stručnjaka;
- Štampanje rada (tehničko oblikovanje i prezentacija teksta, tabela,
grafikona, histograma i fotografija).

IX-PREDAVANJE
HVALA NA PAZNJI
Doc.dr Nedzad Osmankac

similar documents