Prezentacja raportu

Report
Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów
finansowania inwestycji w perspektywie 2014-2020
w województwie śląskim
prezentacja raportu końcowego
Julian Zawistowski
Katowice, 11 grudnia 2012 r.
Wnioski z poddziałania 1.1.1.
• Wsparcie jest oferowane na konkurencyjnych warunkach, co
najprawdopodobniej pozwoli na wykorzystanie całości
środków
• Instrumenty cieszące się największym zainteresowaniem to:
– Preferencyjna pożyczka inwestycyjna
– Poręczenia
• Część warunków stawianych przez IZ RPO WSL istotnie wpływa
na możliwości funduszy pożyczkowych. Do takich ograniczeń
należą:
– Wymagane zabezpieczenie finansowania dla funduszu ubiegającego
się o wsparcie
– Sposób wynagradzania funduszy za zarządzanie
Ocena poddziałania 6.2.3.
• W województwie śląskim jest relatywnie duże
zainteresowanie inicjatywą JESSICA
• Wynika to ze specyfiki województwa i preferencyjnego
oprocentowania i porównywalnych do rynku innych
warunków otrzymania pożyczki
• Wnioskodawcami projektów miejskich są głównie
przedsiębiorcy
• Samorządy nie dysponują środkami na wkład własny
• Brak podania do ogólnej wiadomości kryteriów oceny
oraz wysoki poziom ogólności wymogów
Ocena poddziałania 6.2.3.
• Problemy:
– Opóźnienie we wdrażaniu programu w perspektywie 20072013
– Awersja JST do zwiększania zadłużenia
– Uzyskanie wpisu do Lokalnego Programu Rewitalizacji
– Długotrwała procedura oceny wniosków
– Mała wiedza o możliwościach poddziałania 6.2.3. wśród
potencjalnych beneficjentów
Firmy województwa a finansowanie zwrotne
• Wyniki z badania CATI: Doświadczenia
przedsiębiorców z finansowaniem zwrotnym:
Firmy województwa a finansowanie zwrotne
• Wyniki z badania CATI: Plany firm odnośnie
finansowania instrumentami zwrotnymi
Firmy województwa a finansowanie zwrotne
• Wyniki z badania CATI: Przewidywany popyt
przedsiębiorstw na instrumenty zwrotne
Propozycje rozwiązań – prezentacja koncepcji
Zastosowanie instrumentów
zwrotnych
Główne obszary:
Cel tematyczny III. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw – w
tym częściowo obszary z:
Celu tematycznego I. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
Celu tematycznego II. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych
Cel tematyczny IV. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
Rewitalizacja, w ramach celu tematycznego IX. Wspieranie włączenia społecznego i
walka z ubóstwem.
Dodatkowe obszary:
Tabor transportu publicznego, rekultywacja na cele komercyjne (Cel tematyczny VI.
Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów)
Tworzenie miejsc pracy i samozatrudnienie (Cel tematyczny VII. Promowanie
zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników)
Zastosowanie instrumentów
zwrotnych
Cel tematyczny III. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
wsparcie działalności inwestycyjnej MSP
Instrument
Pożyczki
rynkowe
Pożyczki
preferencyjne
Poręczenia
Wejście
kapitałowe
Obszar zastosowania
Ograniczone
zastosowanie
–
w
obszarach
niekonkurencyjnych z bankami, a więc głównie
w obszarach bardziej ryzykownych niż obecnie.
Podstawowy instrument wpływania na decyzje
inwestycyjne przedsiębiorców – promocja określonych
sektorów, obszarów lub typów inwestycji.
Podstawowy instrument zmniejszania niedoskonałości
rynku kredytowego, skierowany do wszystkich branż, na
wszystkie projekty inwestycyjne MSP.
Pomocniczy instrument, dla relatywnie dużych
inwestycji mikro i małych przedsiębiorstw.
Odbiorcy
MSP, zwłaszcza
o ograniczonej
zdolności kredytowej
MSP, preferencje
zależne od celów
RPO WSL
MSP, zwłaszcza
mikro i małe
MSP, mikro i
małe
Zastosowanie instrumentów
zwrotnych
Cel tematyczny III. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
wsparcie inwestycji polegających na wdrażaniu innowacji w MSP
Instrument
Obszar zastosowania
Ograniczone zastosowanie – przede wszystkim jako ew.
uzupełnienie wsparcia dotacyjnego projektów
ryzykownych.
MSP, preferencje
zależne od celów
RPO WSL
Pożyczki
preferencyjne
Podstawowe narzędzie wsparcia innowacyjnych
projektów nieryzykowanych.
MSP, preferencje
zależne od celów
RPO WSL
Wejście
kapitałowe
Pomocniczy instrument, w szczególności dla
ryzykownych, relatywnie dużych inwestycji mikro i
małych przedsiębiorstw.
Pożyczki
rynkowe
Odbiorcy
MSP
Zastosowanie instrumentów
zwrotnych
Cel tematyczny III. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
wsparcie powstawania przedsiębiorstw
Instrument
Obszar zastosowania
Odbiorcy
Pożyczki
rynkowe
Istotne narzędzie wsparcia – stosowane samodzielnie
lub jako uzupełnienie wsparcia kapitałowego.
nowe
przedsiębiorstwa
Wejście
kapitałowe
Istotne narzędzie wsparcia – zwłaszcza w wypadku
stosunkowo dużych i ryzykownych projektów.
nowe
przedsiębiorstwa
Zastosowanie instrumentów
zwrotnych
Cel tematyczny II. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych
e-usługi rynkowe
Instrument
Wejście
kapitałowe
Obszar zastosowania
Wejścia kapitałowe dla projektów polegających na
tworzeniu nowych e-usług rynkowych. Pozostałe
instrumenty – w ramach ogólnego wsparcia celu III.
Odbiorcy
MSP, w tym
powstające
Zastosowanie instrumentów
zwrotnych
Cel tematyczny I. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
Innowacje w przedsiębiorstwach
Instrument
Obszar zastosowania
Odbiorcy
Pożyczki
Wsparcie
absorpcji
technologii
i
innowacji
MSP
preferencyjne
produktowych związanych z niewielkim ryzykiem
Wejście
Wsparcie innowacji produktowych o wysokim ryzyku, w
MSP, w tym
kapitałowe
projektach dużych w stosunku do wielkości
nowe
przedsiębiorstwa
Zastosowanie instrumentów
zwrotnych
Cel tematyczny IV. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną
we wszystkich sektorach
produkcja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – źródła rozproszone
Instrument
Pożyczki
rynkowe
Pożyczki
preferencyjne
Obszar zastosowania
Podstawowe narzędzie wsparcia – celem jest
dostarczenie środków na inwestycje, przede
wszystkim podmiotom na co dzień nie prowadzącym
działalności gospodarczej.
Alternatywny instrument – do rozważenia w
zależności od decyzji w zakresie polityki społecznogospodarczej, zapewniający większe oddziaływanie
wsparcia.
Odbiorcy
właściciele domów,
wspólnoty
mieszkaniowe,
spółdzielnie, jst
właściciele domów,
wspólnoty
mieszkaniowe,
spółdzielnie, jst
Zastosowanie instrumentów
zwrotnych
Cel tematyczny IV. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną
we wszystkich sektorach
produkcja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – inne źródła
Instrument
Pożyczki
preferencyjne
Obszar zastosowania
Podstawowe narzędzie wsparcia – celem jest
zwiększenie skłonności przedsiębiorców do inwestycji
w sprawdzone rozwiązania OZE.
Odbiorcy
MSP
Zastosowanie instrumentów
zwrotnych
Cel tematyczny IV. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną
we wszystkich sektorach
termomodernizacja
Instrument
Pożyczki
rynkowe
Pożyczki
preferencyjne
Obszar zastosowania
Podstawowe narzędzie wsparcia – celem jest
dostarczenie środków na inwestycje, przede
wszystkim podmiotom na co dzień nie prowadzącym
działalności gospodarczej.
Alternatywny instrument – do rozważenia w zależności
od decyzji w zakresie polityki społeczno-gospodarczej,
zapewniający większe oddziaływanie wsparcia.
Odbiorcy
właściciele domów,
wspólnoty
mieszkaniowe,
spółdzielnie, jst
właściciele domów,
wspólnoty
mieszkaniowe,
spółdzielnie, jst
Zastosowanie instrumentów
zwrotnych
Cel tematyczny VI. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności
wykorzystania zasobów
rekultywacji zdegradowanych obszarów/terenów na cele komercyjne
Instrument
Pożyczki
preferencyjne
Obszar zastosowania
Pożyczki
preferencyjne
na
rekultywację
zdegradowanych
obszarów/terenów
na
cele
komercyjne
Odbiorcy
duże firmy
zakup środków transportu publicznego
Instrument
Pożyczki
rynkowe lub
preferencyjne
Obszar zastosowania
Pożyczki (preferencyjne lub rynkowe, w zależności od
wyboru publicznego) dla spółek JST na zakup
środków transportu publicznego.
Odbiorcy
spółki JST
Zastosowanie instrumentów
zwrotnych
Cel tematyczny VIII. Promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników
wsparcie tworzenia miejsc pracy w MSP
Instrument
Pożyczki
preferencyjne
Obszar zastosowania
Pożyczki udzielane MSP na tworzenie nowych miejsc
pracy za pośrednictwem projektów dotacyjnych dla
PSZ
Odbiorcy
MSP, za
pośrednictwem
PSZ
wsparcie dla rozpoczynających działalność gospodarczą
Instrument
Pożyczki
rynkowe
Obszar zastosowania
Mikropożyczki udzielane bezrobotnym na
rozpoczynanie działalności gospodarczej – zapewne za
pośrednictwem projektów dotacyjnych dla PSZ
Odbiorcy
bezrobotni, za
pośrednictwem
PSZ
Zastosowanie instrumentów
zwrotnych
Cel tematyczny IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.
rewitalizacja
Instrument
Pożyczki
preferencyjne
Obszar zastosowania
Pożyczki udzielane JST na projekty rewitalizacyjne w
ramach modelu post-Jessica.
Odbiorcy
Głównie JST
Modele wdrażania
Zwiększenie środków na wsparcie zwrotne i poszerzenie katalogu celów za jego
pomocą realizowanych powoduje, że refleksja nad modelem wdrażania musi
dotyczyć nie tylko wyboru instrumentów i rozwiązań instytucjonalnych (tj.
tego, w jaki sposób ostatecznie środki będą trafiać do pośredników), ale także
sposobu realizacji celów tematycznych w ramach poszczególnych
instrumentów, a więc tego, czy podejście ma mieć charakter:
• Wertykalny, tj. czy poszczególne cele mają być realizowane przez
niezależne, dedykowane im fundusze;
• Horyzontalny, tj. czy dopuszczamy realizację wielu celów w ramach jednego
narzędzia w jednym funduszu.
Modele wdrażania
Podejście wertykalne
Cel 1
Cel 2
Cel 3
fundusz
fundusz
fundusz
Instrumenty
ABC
Instrumenty
BC
Instrumenty
AC
Modele wdrażania
Podejście horyzontalne
Fundusz X
Cel 1
Cel 2
Instrument
A
Instrument
A
Instrument
B
Fundusz Y
Fundusz Z
Instrument
C
Cel 3
Instrument
B
Instrument
C
Modele wdrażania
W ramach RPO WSL 2014-2020, proponujemy zblokowanie horyzontalne (tj. w ramach
różnych modeli wdrażania) celów tematycznych w następujący sposób:
• Menadżer funduszu odpowiedzialny za instrumenty kierowane do przedsiębiorców
- połączenie interwencji z instrumentów zwrotnych w celu III., I., II. oraz w IV. i VI. w
obszarach skierowanych do przedsiębiorstw;
• Menadżer funduszu odpowiedzialny za instrumenty skierowane na rewitalizację,
koncentrujące się na JST (post-JESSICA, cel tematyczny IX.);
• Wyłonione w modelu bezpośrednim instytucje (lub instytucja, np. WFOŚiGW),
oferujące wsparcie w ramach celu IV., skierowane do podmiotów nierynkowych
(termomodernizacja, źródła rozproszone), ew. do dużych firm (w zakresie rekultywacji
w celu VI.);
• Do rozważenia: w ramach celu VIII. pożyczki na tworzenie miejsc
pracy/samozatrudnienie: w ramach projektów konkursowych dla PSZ;
• Do rozważanie: pożyczki udzielane bezpośrednio przez IZ w ramach zakupów taboru
transportu publicznego w celu VI.
Modele wdrażania – instrumenty dla
przedsiębiorstw (cele I.-IV.)
IZ
(środki EFRR)
MENADŻER
FUNDUSZU
POWIERNICZEGO
(np. BGK)
POŚREDNIK
POŚREDNIK
(fundusz
pożyczkowy)
(fundusz
poręczeniowy)
Inwestorzy
prywatni
Inwestorzy
prywatni
POŚREDNIK
(equity)
Inwestorzy
prywatni
POŚREDNIK
(poręczenie
portfelowe)
Inwestorzy
prywatni
INNY
POŚREDNIK
Inwestorzy
prywatni
Modele wdrażania - bezpośredni, podmioty
nierynkowe (cel IV.)
INSTYTUCJA
ZARZĄDZAJĄCA
FUNDUSZ
POŻYCZKOWY
FUNDUSZ
PORĘCZENIOWY
BANK
KOMERCYJNY
WFOŚiGW
Inwestorzy
Inwestorzy
Inwestorzy
Inwestorzy
Modele wdrażania
- post JESSICA (cel IX.)
IZ
(środki EFRR)
MENADŻER
FUNDUSZU
POWIERNICZEGO
(np. EBI)
FUNDUSZ ROZWOJU
OBSZARÓW MIESJKICH
(np. BOŚ)
FUNDUSZ ROZWOJU
OBSZARÓW MIEJSKICH
(np. Bank Zachodni WBK)
Inwestorzy
publiczni
i prywatni
Inwestorzy
publiczni
i prywatni
Modele wdrażania
Menadżer funduszu odpowiedzialny za instrumenty kierowane
do przedsiębiorców powinien różnicować ofertę poprzez:
• Wybór pośredników finansowych ze względu na oferowany
instrument i grupę docelową – dla tworzenia spójnej, czytelnej
oferty poszczególnych pośredników finansowych;
• Profilowanie (w porozumieniu z IZ) interwencji w ramach
instrumentów, poprzez kryteria dostępu/preferencje w ramach
poszczególnych instrumentów) – dla realizacji celów RPO WSL
2014-2020
Modele wdrażania podsumowanie
Menadżer funduszu odpowiedzialny za instrumenty kierowane do przedsiębiorców
Cel I., II., III.
Wszystkie instrumenty zwrotne
Cel IV.
Instrumenty zwrotne kierowane do przedsiębiorców
Model bezpośredni – wybór pośredników przez IZ
Cel IV.
Wsparcie do podmiotów nierynkowych.
Cel VI.
Wsparcie rekultywacji (projekty komercyjne dużych firm).
Model bezpośredni – pożyczki udzielane bezpośrednio przez IZ
Cel VI.
Pożyczki na zakup taboru transportu publicznego
Model bezpośredni – dotacje na instrumenty zwrotne dla PSZ
Cel VIII.
Pożyczki na tworzenie miejsc pracy/samozatrudnienie w ramach
projektów konkursowych dla PSZ
Menadżer funduszu odpowiedzialny za instrumenty skierowane na rewitalizację
Cel IX.
Zwrotne wsparcie rewitalizacji (głównie dla JST) w ramach modelu
post-Jessica
Modele wdrażania podsumowanie
Proponowany model wdrażania umożliwi:
• Odciążenie IZ poprzez outsourcing do menadżera funduszu
największych interwencji w tych obszarach, w których będzie
najwięcej środków;
• Specjalizację menadżerów funduszy wg obszarów i grup
docelowych;
• Optymalizację kosztów – wdrażanie bezpośrednie w tych
obszarach, w których środki i złożoność interwencji są mniejsze.
Alokacja środków
– założenia RPO WSL 2014-2020
Cel
Alokacja
(proc.
proc. alokacji
programu) proc. na IIF całkowitej na IIF
mln euro na
IIF
III. Podnoszenie konkurencyjności MSP
20,0%
50,0%
10,0%
205,8
IV. Niskoemisyjna gospodarka
15,0%
10,0%
1,5%
30,9
VI. Ochrona środowiska
7,0%
2,0%
0,1%
2,9
IX. (Rewitalizacja)
7,0%
40,0%
2,8%
57,6
49,0%
x
14,4%
297,1
RAZEM
UWAGA: Wszystkie kwoty w euro dla przyszłego programu wyliczono przy założeniu, że całkowita
alokacja w euro będzie identyczna z tą w RPO WSL 2007-2013
Alokacja środków
– założenia RPO WSL 2014-2020
• Alokacja dla proponowanych przez nas do finansowania zwrotnego w
perspektywie 2014-2020 działań, wynosi ok. 500 mln euro (wsparcie
zwrotne i bezzwrotne);
• W obecnej perspektywie, na wsparcie zwrotne (przy mniejszym
katalogu działań) przeznaczono w tych obszarach 316 mln zł (66 mln zł
w ramach Poddziałania 1.1.1. i 250 mln zł w ramach Poddziałania 6.2.3);
• Według założeń RPO WSL, na wsparcie zwrotne zostanie przeznaczone
ok. 297 mln euro;
• Oznacza to, że:
• Środki na wsparcie zwrotne firm wzrosną wg założeń ok. 12 razy;
• Środki na wsparcie rewitalizacji będą na zbliżonym do obecnego
poziomie;
• Ogółem środki na wsparcie zwrotne wzrosną trzykrotnie.
Alokacja środków
– zdolności absorpcyjne
Ocena zdolności absorpcyjnych jest o tyle utrudniona, że de facto nie jest
znana wymienność między dotacjami a wsparciem zwrotnym. Niemniej
należy zauważyć, że:
• Kapitalizacja funduszy pożyczkowych i poręczeniowych (bez Jessici)
wspartych w ramach RPO WSL stanowi zaledwie ok. 1/3 kapitalizacji
instytucji świadczących takie usługi w województwie;
• Ogółem, w relacji do PKB, kapitalizacja funduszy jest w województwie
dość niska (na tle kraju);
• Oznacza to, że potencjał zwiększenia środków we wsparciu zwrotnym
jest wysoki, chociaż zadania tego nie podzielają wszyscy
interesariusze.
Alokacja środków
a wybór publiczny
Alokacja środków pomiędzy cele tematyczne jest problematyczna, ze względu
na to, że:
• zależy od wyboru publicznego władz województwa (tj. np. na ile
termomodernizacja jest ważniejsza od rewitalizacji);
• zależy od precyzyjnych szacunków luki finansowej przedsiębiorstw,
uwzględniającej tak cechy przedsiębiorstw, jak i ryzyko projektów.
W związku z tym w propozycjach alokacji przyjęto:
• środki programu ogółem na poziomie tych z lat 2007-2014;
• podział środków między cele tematyczne (ale nie IFF) zgodny z
Założeniami.
Alokacja środków
– wariant maksimum
Cel
I. Wsparcie B+R i innowacji
II. E-usługi
III. Podnoszenie konkurencyjności MSP
IV. Niskoemisyjna gospodarka
VI. Ochrona środowiska
IX. (Rewitalizacja)
RAZEM
Alokacja (proc. proc. na
programu)
IIF
IIF proc. alokacji
całkowitej
IIF w mln
euro
15,0%
10%
1,5%
30,9
2,0%
10%
0,2%
4,1
20,0%
50,0%
10,0%
205,8
15,0%
10,0%
1,5%
30,9
7,0%
20,0%
1,4%
28,8
7,0%
40,0%
2,8%
57,6
66,0%
x
17,4%
358,0
Alokacja środków
– wariant maksimum
• W celu I. część przewidzianych obszarów wsparcia potencjalnie nadaje się do
wykorzystania instrumentów zwrotnych (w ramach de facto wsparcia
przedsiębiorstw), w związku z tym zaproponowano 10 proc. udział IIF w alokacji;
• W celu II. usługi rynkowe potencjalnie nadaje się do wykorzystania instrumentów
zwrotnych, w związku z tym zaproponowano 10 proc. udział IIF w alokacji;
• W celu III. i IV. pozostawiono propozycje Założeń bez zmian – oznacza ona bardzo
istotny wzrost roli wsparcia zwrotnego;
• W celu VI. proponuje się wykorzystanie wsparcia zwrotnego w obszarze rozwoju
taboru transportu publicznego – propozycja zwiększenia odpowiada w przybliżeniu
wydatkom RPO WSL na ten cel w obecnej perspektywie;
• W celu IX. proponuje się pozostawienia alokacji na IIF wg propozycji założeń.
Alokacja środków
– podział między instrumenty
Cel
I. Wsparcie B+R i innowacji
II. E-usługi
III. Podnoszenie konkurencyjności MSP
IV. Niskoemisyjna gospodarka
VI. Ochrona środowiska
VIII. (Tworzenie miejsc pracy)
IX. (Rewitalizacja)
RAZEM
Pożyczka
rynkowa
Pożyczka
preferenc. Poręczenie
0%
0%
20%
40%
93%
50%
0%
25%
80%
0%
25%
60%
7%
50%
100%
41%
Kapitał
0%
0%
50%
0%
0%
0%
0%
29%
20%
100%
5%
0%
0%
0%
0%
6%
IIF w mln
euro
30,9
4,1
205,8
30,9
28,8
?
57,6
358,0
Alokacja środków
– podział między instrumenty
Zaproponowany podział ma charakter kierunkowy – o
ostatecznym
podziale
powinien
zadecydować
popyt,
zdiagnozowany analizą luki finansowej. Dotyczy to przede
wszystkim instrumentów kierowanych do przedsiębiorstw.
Jednocześnie model wdrażania oparty na menadżerze funduszu
w wariancie horyzontalnym umożliwi stosunkowo łatwe
modyfikowanie założeń i dopasowywanie się do zmieniającej się
sytuacji rynkowej.
Alokacja środków
– podział między instrumenty
• Zaproponowany podział wynika przede wszystkim z diagnozy użyteczności
instrumentów w poszczególnych obszarach oraz dostępnych środków.
• W celu I. podstawowym środkiem powinny być pożyczki preferencyjne (ze względu
na efekt zachęty), uzupełnione o instrumenty kapitałowe, rezygnuje się z pożyczek
rynkowych (dostępnych w celu III).
• W celu II. można rozważyć przede wszystkim dedykowane instrumenty kapitałowe,
pozostałe wsparcie zwrotne podlega w tym obszarze pod cel I lub III.
• W celu III. proponuje się zmianę akcentów w stosunku do obecnej perspektywy, z
najszerszym wykorzystaniem poręczeń (w różnych formach) oraz pożyczek
preferencyjnych.
• W celu IV. pożyczki rynkowe kierowane są przede wszystkim dla podmiotów
nierynkowych, preferencyjne – do podmiotów rynkowych (dla stworzenia efektu
zachęty).
Alokacja środków
– podział między instrumenty
• W celu VI. podział wynika z przyjęcia, że rozwój taboru transportu publicznego
będzie finansowany pożyczkami rynkowymi;
• W celu VII. De facto podział zależy całkowicie od podjętego wyboru publicznego i
nieznanego zapotrzebowania – przyjmuje się, że pożyczki rynkowe będą udzielane
na rozpoczęcie działalności, a preferencyjne – na tworzenie nowych miejsc pracy;
• W celu IX. proponuje się koncentrację na dotychczasowej formie pomocy w ramach
instrumentu post-Jessica.
Podsumowanie propozycji
• Znaczne zwiększenie wsparcia zwrotnego dla przedsiębiorstw będzie wymagać (jeśli
ma ono realizować cele RPO WSL 2014-2020) akceptacji istotnie wyższego poziomu
ryzyka niż obecnie;
• Realizacja zaproponowanego modelu stawia wysokie wymagania instytucjonalne
przed IZ i pośrednikami finansowymi, co implikuje wykorzystanie modelu wdrażania
z menadżerami funduszów, optymalnie w modelu horyzontalnym;
• Alokacje między priorytetami są domeną wyboru publicznego i analizy luki
finansowej – zaproponowane podziały mają wstępny, ekspercki charakter i muszą
zostać zweryfikowane analizą ilościową i dyskusją z interesariuszami;
• Nie we wszystkich analizowanych wypadkach wsparcie za pomocą instrumentów
zwrotnych jest jedyną drogą – w szczególności przy wsparciu dla podmiotów
nierynkowych dotacje będą mieć większy efekt zachęty, przy braku negatywnych
efektów towarzyszących dotacyjnemu wsparciu firm – jednak będą pozbawione
innych korzyści związanych z stosowaniem wsparcia zwrotnego.
Dziękuję za uwagę
[email protected]
www.ibs.org.pl

similar documents