SantusMATEMATIKA

Report
MATEMATIKA
Matematika (z gréckeho μαθηματικός (mathematikós)= "milujúci poznanie"
> μάθημα (máthema) = "veda, poznanie") je väčšinou definovaná ako
štúdium zákonitostí štruktúry, zmeny a priestoru. Neformálne ju môžeme
tiež nazvať štúdiom „diagramov a čísel“. Z formálneho hľadiska je
matematika skúmanie axiomaticky definovaných formálnych štruktúr
použitím logiky a matematického označenia. Matematiku možno chápať
jednoducho ako rozšírenie hovoreného a písaného jazyka s veľmi presne
definovanou slovnou zásobou a gramatikou, za účelom opisovať a skúmať
fyzikálne a konceptuálne vzťahy.
Hoci matematika samotná sa väčšinou nepovažuje za prírodnú vedu,
špecifické štruktúry skúmané matematikmi majú často pôvod v prírodných
vedách, najmä vo fyzike. Matematici sa však zaoberajú aj štruktúrami,
ktorých pôvod nie je čisto matematický, napríklad ak poskytujú
zovšeobecnenie spájajúce niekoľko odborov alebo zjednodušujú výpočty.
Mnohí matematici sa zaoberajú určitými problémami z čisto estetických
dôvodov, chápajúc matematiku skôr ako umenie než praktickú alebo
aplikovanú vedu. Niektorí matematici nazývajú matematiku „kráľovnou
vied“.
NAJZNÁMEJŠÍ MATEMATICI
• Pytagoras
• Euklides
• Archimedes
Pytagoras
Pytagoras bol grécky matematik. Pytagoras pochádzal z ostrova Samos. Emigroval
odtiaľ údajne na znak protestu proti Polykarpovej tyranii. Precestoval Egypt aj Perziu a
zoznámil sa s náboženstvom tamojších národov i s výsledkami ich vedeckého skúmania
a pozorovania. Pytagoras sa preslávil najmä svojou Pytagorovou vetou, ktorá popisuje
vzťah, ktorý platí medzi dĺžkami strán pravouhlého trojuholníka v rovine. Slovne sa veta
dá formulovať takto: obsah štvorca zostrojeného nad preponou (najdlhšou stranou)
pravouhlého trojuholníka je rovný súčtu obsahov štvorcov zostrojených nad jeho
odvesnami.
Euklides
Euklides, bol starogrécky matematik, narodený asi 365 pred. Kristom. Je autor diela
Základy, v ktorom spresnil deduktívne chápanie matematiky, založené na definíciách,
všeobecných pojmoch, t. j. na súhrne princípov, ktoré dnes označujeme ako axiómy,
a na vzájomne od seba nezávislých postulátoch. Z Euklidových postulátov je
najznámejší posledný, piaty, že bodom v rovine možno viesť len jednu rovnobežku k
danej priamke: mnohí sa totiž tento postulát pokúšali odvodiť z predchádzajúcich.
Toto chápanie geometrie bez námietok platilo až do 19.stor.
Archimedes
Archimedes zo Syrakúz, bol grécky matematik, fyzik (mechanik, vynálezca),
astronóm a filozof. Patril k najvýznamnejším matematikom staroveku. Archimeda
preslávila jeho účasť na obrane Syrakúz počas rímskeho obliehania, kedy vojnové
stroje, ktoré navrhol pomáhali zadržať postup Rimanov. Archimedes sa považuje za
objaviteľa hustoty a Archimedovho zákona o nadnášaní telesa v tekutine (ktorý
objavil počas kúpeľa, načo vybehol nahý na ulicu s pokrikom „heuréka“ - našiel som
to). Tiež popísal zavlažovacie zariadenie, ktoré sa dodnes nazýva Archimedova
skrutka. Zaviedol pojem ťažiska a spočítal ťažisko rôznych geometrických útvarov. V
matematike dokázal, že pomer obvodu kruhu a jeho priemeru je taký istý ako pomer
obsahu kruhu a polomeru na druhú.
Môj názor na matematiku:
Podľa mňa je matematika vynikajúci predmet, len niektoré veci mi celkom
nejdú. Mám rád matematiku a chcel by som s ňou a s fyzikou v živote
pracovať.

Vypracoval : Matúš Santus
Zdroje: Internet, Odborné knihy
Dúfam že sa vám moja prezentácia páčila.
Ďakujem za pozornosť.

similar documents