24 luty 2014 roku Sprawozdanie finansowe OPP

Report
Sprawozdanie finansowe OPP
- warsztaty
 24
luty 2014 roku
Co składa się na sprawozdanie finansowe
OPP nieprowadzących działalności?
●
●
BILANS
INFORMACJA
DODATKOWA
●
RACHUNEK
ZYSKÓW I STRAT
Załącznik nr 1 Rozporządzenie
MF z dnia 15 listopada 2001 r.
W bilansie wykazuje się informacje o stanie
aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg
rachunkowych poprzedniego (np. 31.12.2012)
i bieżącego roku obrotowego (np. 31.12.2013)
AKTYWA = PASYWA !
BILANS - aktywa
II. Należności krótkoterminowe
Aktywa
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe (KLASYFIKACJA)
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Środki pieniężne
2. Pozostałe aktywa finansowe
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Suma aktywów = A + B + C
BILANS - pasywa
Pasywa
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
A. Fundusze własne
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów
I. Fundusz statutowy
i pożyczek
II. Fundusz z aktualizacji wyceny
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
1. Kredyty i pożyczki
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość
2. Inne zobowiązania
dodatnia)
3. Fundusze specjalne
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość
III. Rezerwy na zobowiązania
ujemna)
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
Suma pasywów : A + B
Rachunek zysków i strat
W rachunku wyników wykazuje się przychody
i zyski oraz koszty i straty za poprzedni i bieżący
rok obrotowy.
Załącznik nr 2 Rozporządzenia MF z dnia
15 listopada 2001 r.
A. Przychody z działalności statutowej
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i
I. Składki brutto określone statutem
inne świadczenia
II. Inne przychody określone statutem
5. Amortyzacja
B. Koszty realizacji zadań statutowych
6. Pozostałe
C. Wynik finansowy na działalności statutowej
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)
(wielkość dodatnia lub ujemna) (A – B)
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)
D. Koszty administracyjne:
G. Przychody finansowe
1. Zużycie materiałów i energii
H. Koszty finansowe
2. Usługi obce
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie
3. Podatki i opłaty
działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)
(C – D + E – F + G – H)
Rachunek ZiS c.d.
.J Zyski i straty nadzwyczajne:
I. Zyski nadzwyczajne — wielkość dodatnia
II. Straty nadzwyczajne — wielkość ujemna
K. Wynik finansowy ogółem (I + J)
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego
(wielkość ujemna)
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego
(wielkość dodatnia)
PLAN KONT
Zespół „0” – środki trwałe
Zespół „1” – środki pieniężne
Zespół „2” – rozrachunki
Zespół „3” – zapasy
Zespół „5” – koszty statutowe i administracyjne (zespół „4”)
Zespół „6” – rozliczenia międzyokresowe
Zespół „7” – przychody i koszty powiązane
Zespół „8” – fundusze, wynik finansowy
Konta syntetyczne i analityczne
Konto syntetyczne (główne ) – składa się z trzech
cyfr, z czego pierwsza oznacza dany zespół
Np. 130 – zespół 1, rachunki bankowe
Konto analityczne (szczegółowe) – jako pod konto ,
konta głównego
Np. 130-1 Bank Millenium lub 130-001
Zespół „0” Aktywa trwałe
010 – środki trwałe (nieruchomości, maszyny,
środki transportu itd.)
020 – wartości niematerialne i prawne
070 – odpisy umorzeniowe środków trwałych
075 – odpisy umorzeniowe wartości
niematerialnych i prawnych
080 – środki trwałe w budowie
Zespół „1” środki pieniężne
100 – kasa
130 – rachunki bankowe
136 – kredyty bankowe
137 – lokaty bankowe
145 – środki pieniężne w drodze (kasa-bank)
Zespół „2” – rozrachunki
201 – rozrachunki z odbiorcami krajowymi
202 – rozrachunki z dostawcami krajowymi
204 – rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi
220 – rozrachunki publicznoprawne (ZUS/PODATKI)
230 – rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
235 – rozrachunki z wolontariuszami
Zespół „3” Materiały i towary
301 – rozliczenie zakupu
310 – materiały
330 - towary
Zespół „4” – koszty wg rodzaju
400 – amortyzacja
410 – zużycie materiałów i energii ( 411, 419)
429 – pozostałe usługi obce
430 - wynagrodzenia
440 – ubezpieczenia
450 – podatki i opłaty
465 – usługi bankowe
467 – podróże służbowe
Zespół „5” – koszty realizacji zadań
statutowych i administracyjnych
500 – koszty działalności statutowej
550 – koszty administracyjne wg podziału z rozporządzenie:
550-1 : zużycie materiałów i energii
550-2 : usługi obce
550-3 : podatki i opłaty
550-4 : wynagrodzenie oraz ubezpieczenie społeczne
550-5 : amortyzacja
550-6 : pozostałe
Zespół „6” – rozliczenia
międzyokresowe koszów
641 – rozliczenie międzyokresowe kosztów –
czynne – poniesione, ale dotyczące przyszłych
okresów
642 – rozliczenie międzyokresowe kosztów –
bierne – nieponiesione, ale dotyczące bieżących
okresów
Zespół „7” – przychody i koszty
700 – przychody z działalności statutowej
750 – przychody finansowe
751 – koszty finansowe
760 – pozostałe przychody
761 – pozostałe koszty
Zespół „8” fundusz, wynik finansowy
800 – fundusz statutowy
820 – rozliczenie wyniku finansowego (pod datą
zatwierdzenia sprawozdania za miniony rok)
845 – przychody przyszłych okresów
860 – wynik finansowy

similar documents