pr w5 - e

Report
Rachunkowość
DR KRZYSZTOF JONAS
2
Podstawowe problemy wyceny aktywów i
pasywów.
Wycena.
3
 Jest





to proces zmierzający do ustalenia kwot
pieniężnych w jakich składniki sprawozdania mają
zostać ujęte i wykazane.
Wymienia się 4 zasady wyceny:
- zasada kosztu historycznego
- zasada aktualnej ceny nabycia
- zasada wartości możliwej do uzyskania (realizacji)
- zasada wartości bieżącej
Wycena.
4
 Cena nabycia to:
 Cena zakupu pomniejszona o wszelkie zmniejszenia
(opusty, rabaty, bonifikaty)
 a powiększona o cło i inne bezzwrotne podatki oraz
 Koszty bezpośrednio związane z zakupem,
(transport, ubezpieczenie, załadunek, rozładunek, a
w stosunku do środków trwałych jeszcze - instalacja,
montaż, rozruch itp..)
Wycena.
5
 Koszt wytworzenia to:
 Wartość
w cenie nabycia składników majątku
zużytych do wytworzenia danego składnika aktywów
(wyrobu gotowego, środka trwałego)
 i wykorzystanych usług obcych oraz kosztów
wynagrodzeń i innych kosztów związanych z tym
procesem.
Wycena.
6
 Wartość godziwa.
 Kwota za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać
wymieniony a zobowiązanie uregulowane
 Na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy
zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi
 Niepowiązanymi ze sobą stronami.
Wycena.
7
Składnik aktywów lub pasywów
Sposób wyceny
Środki trwałe, WNiP
Cena nabycia, koszt wytworzenia,
wartość przeszacowana
Środki trwałe w budowie
Koszt poniesiony
Inwestycje długoterminowe
Cena nabycia, wartość godziwa
Rzeczowe aktywa obrotowe
Cena nabycia lub koszt wytworzenia lecz
nie wyższe niż cena sprzedaży
Należności
Kwota wymaganej zapłaty z
zachowaniem zasady ostrożności
Inwestycje krótkoterminowe
Cena rynkowa lub cena nabycia zależnie
od tego która niższa lub wartość godziwa
Zobowiązania
Kwota wymagająca zapłaty
Rezerwy
Wiarygodnie oszacowana wartość
Kapitały własne oraz pozostałe składniki
Wartość nominalna
Środki trwałe.
8
 Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi
o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności
dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku i
przeznaczone do użytku jednostki lub oddane do
użytkowania na podstawie umowy najmu lub podobnej.
 Wycena środków trwałych.
 Początkowa:
 - cena nabycia
 - koszt wytworzenia
 - wartość godziwa
Środki trwałe.
9
 Klasyfikacja:
 1. Grunty
 2. Budynki
 3. Budowle
 4. Maszyny, aparaty i urządzenia
 5. Środki transportu
 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
 7. Inwentarz żywy
Środki trwałe.
10
W




trakcie działalności środki trwałe zmieniają
wartość na skutek:
- wystąpienia trwałej utraty wartości
- wystąpienia zużycia (amortyzacja)
+ ulepszenia środka trwałego
+ aktualizacji wartości
Środki trwałe.
11
 Trwała utrata wartości.
 Oznacza




zmniejszenie
(utratę)
oczekiwanych
korzyści związanych z dalszym wykorzystywaniem
tego środka trwałego.
Występuje w razie:
- przeznaczenia obiektu do likwidacji
- wycofania z użytkowania na skutek nieprzydatności
- wystąpienia niekorzystnych zmian w zakresie
wykorzystania obiektu
Środki trwałe.
12
 Amortyzacja.
 Wynika z faktu eksploatacji środka trwałego w





trakcie działalności.
Stanowi kosztowy wyraz zużycia środka trwałego.
Wyraża utratę wartości na skutek eksploatacji.
Amortyzuje się wszystkie środki trwałe z wyjątkiem:
- gruntów
- dzieł sztuki, eksponatów muzealnych.
Środki trwałe.
13
 Okres amortyzacji zależy od:
 - wydajności technologicznej obiektu
 - tempa postępu technicznego
 - obciążenia obiektu pracą – zużycie fizyczne
 - prawne i inne ograniczenia czasu użytkowania
 - przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży
 Amortyzację
rozpoczyna się od momentu przyjęcia
środka trwałego do używania.
 Amortyzację kończy się nie później niż z chwilą
zrównania odpisów amortyzacyjnych z wartością środka
trwałego.
Środki trwałe.
14
 Metody amortyzacji.
 - metody czasowe: liniowa, degresywno liniowa,
degresywna
 - metody naturalne
metody specjalne:
sezonowa
jednorazowa,
grupowa,
Środki trwałe.
15
 Metody, okres i stawki amortyzacji tworzą tzw. plan




amortyzacji dla każdego środka trwałego.
Ewidencja środków trwałych obejmuje:
- Karty środków trwałych – zawierają informacje
szczegółowe o każdym środku trwałym
- Księgę inwentarzową – lista użytkowanych środków
trwałych wraz miejscem użytkowania i osobą
odpowiedzialną za stan środka trwałego
- Tabela amortyzacyjna – naliczenie amortyzacji z
podziałem na poszczególne miesiące i lata użytkowania
Środki trwałe.
16
 Ulepszenie środka trwałego.
 Oznacza
przebudowę, rozbudowę, modernizację
środka trwałego poprawiające jego użyteczność.
 Poniesione koszty ulepszenia własnego środka
trwałego powiększają wartość środka trwałego.
 Ulepszenie dokonywane w obcym środku trwałym
stanowi odrębny obiekt inwentarzowy.
Środki trwałe.
17
 Aktualizacja wartości.
 Środki
trwałe mogą również być wyceniane wg
wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne.
 Częstotliwość dokonywania przeszacowań zależy od
intensywności zmian wartości godziwej środka
trwałego.
 Jeżeli wystąpią istotne zmiany między wartością
godziwą a wartością bilansową należy dokonać
przeszacowania.
Zapasy.
18
 Do rzeczowych aktywów obrotowych zalicza się:
 - materiały – przedmioty pracy nabyte w celu
zużycia na potrzeby własne
 - półprodukty i produkty w toku – produkty pracy
będące w trakcie procesu produkcyjnego
 - produkty gotowe – wytworzone lub przetworzone
produkty pracy zdatne do sprzedaży
 - towary – rzeczowe składniki majątku nabyte w
celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym
Zapasy.
19
 Wycena i ewidencja „ruchu” zapasów odbywa się:
 - w rzeczywistych cenach ewidencyjnych
 - w stałych (planowanych) cenach ewidencyjnych
 W przypadku cen rzeczywistych wartość rozchodu




(wydania) zapasów ustala się wg metod:
- FIFO
- LIFO
- WA
- SI
Zapasy.
20
 Podstawą ewidencji zapasów są dowody księgowe
FaVat, Wz, Pz, Pw, Zw, Mm.
 Przypadkami szczególnymi w ewidencji są:
 - dostawy niefakturowane
 - zapasy w drodze
Środki pieniężne
21
 Do aktywów pieniężnych zalicza się:
 - krajowe środki pieniężne: waluta krajowa, weksle,
czeki, akredytywa, polecenie wypłaty
 - zagraniczne środki pieniężne: waluty obce, weksle,
czeki, akredytywa, polecenie wypłaty
 - odsetki naliczone lecz nieotrzymane od aktywów
finansowych utrzymywanych w celach handlowych
Środki pieniężne.
22
 Dla




potrzeb ewidencyjnych i sprawozdawczych
wyróżnia się:
- środki pieniężne w kasie
- środki pieniężne na rachunkach bankowych o
okresie zapadalności do 12 miesięcy
- inne środki pieniężne (czeki i weksle obce)
- inne aktywa pieniężne (odsetki naliczone)
 Wycena aktywów pieniężnych prowadzona jest w
wartościach nominalnych.
Środki pieniężne
23
 Szczególnym rodzajem są środki pieniężne w drodze.
 Istnienie tej kategorii jest związane z określoną




procedurą bankową obrotu środkami pieniężnymi.
Inaczej określając są to środki pieniężne o
ograniczonym dostępie (ograniczonej możliwości
dysponowania).
Środki pieniężne znajdują się (dokumentacyjnie):
- między kasą a rachunkiem bankowym
- między rachunkami bankowymi tego samego
podmiotu
Środki pieniężne.
24
 Posiadanie walut obcych wiąże się z obowiązkiem ich
wyceny:
 - w ciągu roku – średni kurs NBP z dnia operacji
 - rozchód waluty – FIFO, LIFO, WA
Aktualizacja wartości walut obcych wiąże się z
ewidencją różnic kursowych:
- Dodatnich – wzrost wartości walut
- Ujemnych – spadek wartości walut

similar documents