Slajd 1

Report
„Młodzi a polityka”
Statystyki z ankiet
Opr. M. Walaszczyk
1
1. Czy oddasz swój głos w tegorocznych
wyborach do Europarlamentu i Samorządu
Terytorialnego?
Czy oddasz swój
głos w
tegorocznych
wyborach?, Tak,
47.50%
Opr. M. Walaszczyk
Czy oddasz swój
głos w
tegorocznych
wyborach?, Nie ,
22.50%
Czy oddasz swój
głos w
tegorocznych
wyborach?, Nie
wiem , 30%
2
2. Dlaczego nie weźmiesz/weźmiesz udziału w
głosowaniu?
Kolumna1, Nie
interesuję się
polityką, 42.50%
Kolumna1, Każdy
głos jest bardzoKolumna1, Chcę
mieć wpływ na
ważny,
27.50%
Kolumna1, Mój
politykę, 22.50%
głos nic nie
Kolumna1, Inne,
znaczy, 0%
7.50%
Opr. M. Walaszczyk
3
3. Jakie są według Ciebie przyczyny niskiego
zainteresowania wyborami wśród osób młodych?
1. Zły przykład dawany przez starsze pokolenie, które nie
bierze udziału w wyborach.
2. Trudne pojęcia związane z polityką.
3. Obojętność ludzi młodych na sprawy związane z polityką
zarówno lokalną jak i krajową.
4. Brak czasu na zagłębianie się w sprawy związane z polityką.
5. Mała świadomość ludzi młodych o wadze wyborów.
6. Złe przedstawienie danego tematu w środkach masowego
przekazu.
Opr. M. Walaszczyk
4
4. W jaki sposób bierzesz udział w życiu
społecznym?
Seria 1,
Seria 1, Nie robię
Pomagam przy
nic
,
72.50%
organizacji
Seria 1, Działam
różnych imprez
w Samorządzie
Seria 1, Działam
Seria 1, Działam
na terenie
Uczniowskim ,
w wolontariacie,
w MRM Bielawa,
miasta, 7.50%
5%
0%
10%
Seria 1, Inne , 5%
Opr. M. Walaszczyk
5
5. W jaki sposób bierzesz udział w życiu
politycznym lokalnym lub krajowym?
Działam w organizacji
młodzieżowej
Biorę lub zamierzam brać
udział w wyborach
Planuję zostać radnym, a w
Biorę lub
przyszłości
zamierzam brać
posłem/senatorem
udział w
Inne, Kolumna1,
wyborach ,
Chciałbym/chciałabym
40%
Kolumna1, 45%
założyć partię polityczną
Planuję zostać
radnym, a w
Inne
przyszłości Chciałbym/chciał
Działam w
posłem/senatore
organizacji
abym założyć
m, Kolumna1,
młodzieżowej ,
partię polityczną,
10%
Kolumna1, 0%
Kolumna1, 5%
Opr. M. Walaszczyk
6
6. Jakie są Twoje pomysły na to, aby młodzież
brała aktywny udział w wyborach i życiu
politycznym?
1. Zwiększenie świadomości osób młodych o wadze wyborów.
2. Uświadomienie młodzieży, że to od nich zależy sytuacja
polityczna na terenie zarówno miasta, powiatu jak i kraju.
3. Ciekawe przedstawienie istoty polityki na lekcjach wiedzy o
społeczeństwie.
4. Prowadzenie debat na tematy związane z polityką.
5. Partie polityczne powinny w większej mierze skupić się na
potrzebach młodzieży i pomocy im.
Opr. M. Walaszczyk
7
Dziękuję za uwagę
Opr. M. Walaszczyk
8

similar documents