Presentation

Report
‫مناطق اقليمی کره زمين‬
‫بر اساس طبقه بندی کوپن‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ ‬مقدمه‬
‫‪ ‬مناطق اقليمی کره زمين بر اساس طبقه بندی کوپن‬
‫‪ -1‬گرم و مرطوب حاره ای (‪)Af‬‬
‫‪ -2‬موسمی (‪)Am‬‬
‫‪ -3‬خشک و مرطوب حاره ای (‪)Aw‬‬
‫‪ -4‬مرطوب جنب حاره ای (‪)Cfa‬‬
‫‪ -5‬خشک و مرطوب معتدل (‪)Cw‬‬
‫‪ -6‬مديترانه ای (‪ Csb‬و ‪)Csa‬‬
‫‪ -7‬اقيانوس ی (‪ Cfc‬و ‪)Cfb‬‬
‫‪ -8‬قاره ای مرطوب (‪)Dwb,Dwa,Dfb,Dfa‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ ‬مناطق اقليمی کره زمين بر اساس طبقه بندی کوپن‬
‫‪ -9‬توندرا (‪)ET‬‬
‫‪ -10‬يخبندان(‪)EF‬‬
‫‪ -11‬خشک و نيمه خشک جنب حاره ای‬
‫‪ -12‬خشک و نيمه خشک منطقه معتدل‬
‫‪ -13‬خشک منطقه قطبی‬
‫‪ ‬جمع بندی‬
‫‪ ‬منابع‬
‫مقدمه‬
‫‪ ‬یکی از هدفهای عمده جغرافیا تفکیک مکان به واحدهای نسبتا مستقل‬
‫می باشد‪.‬‬
‫است وآن هم بر اساس یک یا چند معیار فرض شده‬
‫ناحیه بندی پدیده ها برحسب مکان در جغرافیا سابقه ای طوالنی‬
‫دارد‪.‬‬
‫‪ ‬در فصل نهم این کتاب به طبقه بندی اقلیم های جهان پرداخته است‬
‫که عموما این طبقه بندی به سه طریق ژنیتکی‪ ،‬توصیفی وکاربردی‬
‫انجام می شود‪.‬‬
‫‪ ‬در این فصل برخی از این انواع تقسیم بندی را نام برده و اصول‬
‫تقسیم بندی‪ ،‬مشکالت و پیشرفتهایی که در تقسیم بندیهای اقلیمی‬
‫وجود دارد را توضیح داده و به بررس ی آنها پرداخته است‪.‬‬
‫مقدمه‬
‫‪ ‬یکی از قسمت های مهم این فصل گسترش نقش آماری در تقسیم بندی‬
‫های اقلیمی می باشد که هدف آن به حداکثر رساندن شباهت ها و تفاوتها‬
‫از هم دیگر می باشد‪ .‬که از میان روشهای موجود طبقه بندی های تورنت‬
‫ویت‪ ،‬استرالر وکوپن نام برده وتحلیل شده است‪.‬‬
‫‪ ‬در ادامه مناطق اقلیمی کره زمين را بر اساس طبقه بندی کوپن و هر ناحیه‬
‫آب و هوایی آن را تبیين و با کلمات اختصاری به نمایش گذاشته شده است‪.‬‬
‫‪ ‬سیستم طبقه بندی آب و هوایی کوپن با وجود داشتن بعض ی نقاط ضعف‬
‫هنوز در اکثر کتابهای جغرافیایی آورده می شود و تقریبا تنها روش ی است که‬
‫در سیستمهای آموزش ی بر آن تاکید می شود‪.‬‬
‫مناطق اقليمی کره زمين بر اساس طبقه بندی کوپن‬
‫شماره‬
‫نام‬
‫عالمت اختصاری‬
‫‪1‬‬
‫گرم و مرطوب حاره‬
‫‪Af‬‬
‫‪2‬‬
‫موسمی‬
‫‪Am‬‬
‫‪3‬‬
‫خشک و مرطوب (ساوان)‬
‫‪ As‬و‪Aw‬‬
‫‪4‬‬
‫مرطوب جنب حاره ای‬
‫‪Cwa‬و ‪Cfa‬‬
‫‪5‬‬
‫مديترانه ای‬
‫‪ Csb‬و ‪Csa‬‬
‫‪6‬‬
‫اقيانوس ی‬
‫‪ Cfc‬و ‪Cfb‬‬
‫‪7‬‬
‫قاره ای مرطوب‬
‫‪Dwb,Dwa,Dfb,Dfa‬‬
‫‪8‬‬
‫جنب قطبی یا سرد‬
‫‪Dwb,Dwc,Dfc‬‬
‫‪9‬‬
‫توندرا‬
‫‪ET‬‬
‫‪10‬‬
‫يخبندان‬
‫‪EF‬‬
‫‪11‬‬
‫بیابانی‬
‫‪ Bwk‬و ‪Bwh‬‬
‫‪12‬‬
‫نیمه بیابانی‬
‫‪ Bsk‬و ‪Bsh‬‬
‫آب و هوای گرم و مرطوب حاره ای (‪)Af‬‬
‫‪ ‬قلمرو جغرافیایی‪:‬‬
‫‪ ‬در دو طرف خط استوا‪ ،‬در قلمرو نفوذی کمربند همگرایی بين حاره ای‪ ،‬از ‪ 10‬درجه جنوبی تا‬
‫‪ 10‬درجه شمالی‪ ،‬در بعض ی موراد در شرق قاره ها تا مدار ‪ 20‬درجه‬
‫‪ ‬حوزه پست آمازون‪ ،‬ساحل شمالغربی آمریکای جنوبی‪ ،‬حوزه کنگو و مجمع الجزایر اندونزی‪،‬‬
‫ساحل شرقی امریکای مرکزی‪ ،‬ساحل شرقی برزیل‪ ،‬جزیره ماداگاسکار و شرق فیلیپين‬
‫‪ ‬در تمام طول سال دمای باال و یکنواختی دارد‬
‫‪ ‬نوسان فصلی دما وجود ندارد در مقابل نوسان دمای روزانه زیاد است‬
‫‪ ‬مکانسیم عمده هوا در طول سال مکانیسم همرفت است‪.‬‬
‫‪ ‬رطوبت زیاد همراه با دمای نسبتا باال و یکنواخت زندگی در این نواحی را برای افراد غير‬
‫بومی بسیار دشوار می کند به طوری که به جهنم سفیدپوستان معروف شده است‪.‬‬
‫آب و هوای موسمی(‪)Am‬‬
‫‪ ‬قلمرو جغرافیایی‪ :‬سواحل غربی شبه جزیره دکن‪ ،‬ساحل خلیج گینه از‬
‫سيرالئون تا لیبریا و از نیجریه تا کامرون‪ ،‬ساحل غربی مالزی و برمه و سواحل‬
‫شمال شرقی برزیل‬
‫‪ ‬علت اصلی ایجاد یک رژیم آب و هوایی جابه جایی کمربند همگرایی بين حاره‬
‫ای به عرضهای خیلی دورتر از خط استواست‪.‬‬
‫‪ ‬فرق عمده آب و هوای ‪ Am‬با آب و هوای ‪ Af‬پراکندگی یکنواخت بارش‬
‫ساالنه است‪.‬‬
‫‪ ‬منطقه موسمی هر نیمکره زیر نفوذ بادهای گرم و مرطوب بسامان نیمکره‬
‫دیگر قرار دارد و بارانهای همرفتی شدیدی در آن می بارد‪.‬‬
‫‪ ‬بارش فصل سرد کمتر از فصل گرم است‪.‬‬
‫‪ ‬بارش در خشکترین ماه به کمتر از ‪ 6‬سانتیمتر کاهش می یابد اما در مرطوبترین‬
‫ماه به بیش از یک متر می رسد‪.‬‬
‫آب و هوای خشک و مرطوب حاره ای (‪)Aw‬‬
‫‪ ‬قلمرو جغرافیایی‪ :‬جنوب هندوستان‪ ،‬شمال استرالیا‪ ،‬شمال و جنوب حوزه کنگو‪،‬‬
‫شمال آمریکای جنوبی و سواحل آمریکای مرکزی‬
‫‪ ‬پس از آب و هوای ‪ Af‬و ‪ Am‬به طرف قطب‪ ،‬آب و هوای خشک و مرطوب‬
‫(‪ )Aw‬حاکم است‪.‬‬
‫‪ ‬در منطقه استیالی آب و هوای ‪ Aw‬تفاوت فصلی دما به علت بیشتر شدن عرض‬
‫جغرافیایی جالب توجه است‪.‬‬
‫‪ ‬طوالنی تر و شدیدتر بودن دوره خشکی‬
‫‪ ‬در فصل سرد زیر سلطه هوای نزو لی مرکز پرفشار جنب حاره ای است در نتیجه‬
‫توده هوای اقیانوس ی حاره ای به آنجا نمی رسد‪.‬‬
‫‪ ‬در تابستان بعلت حرکت مراکز پرفشار جنب حاره ای به طرف عرضهای باالتر‬
‫منطقه ‪ Aw‬زیر نفوذ هوای اقیانوس حاره ای قرار می گيرد و بارانهای همرفت‬
‫شدید در آن رخ می دهد‪.‬‬
‫آب و هوای مرطوب جنب حاره ای (‪)Cfa‬‬
‫‪ ‬قلمرو جغرافیایی‪ :‬قسمت جنوب شرقی قاره ها شامل جنوب شرقی ایاالت متحده‪،‬‬
‫جنوب شرقی چين‪ ،‬اروگوئه و نواحی مجاور آن در برزیل و آرژانتين‪ ،‬نواحی کوهپایه‬
‫ای جبال دراکنسبرگ در آفریقای جنوبی و جنوب شرقی استرالیا‬
‫‪ ‬در تابستان در بیشتر روزها بارش وجود دارد‬
‫‪ ‬علت‪ :‬همرفت‪ ،‬سیکلونهای حاره ای‪ ،‬همگرایی نسیم های دریایی‬
‫‪ ‬دماهای زیرصفر در زمستان‬
‫‪ ‬علت‪ :‬هجوم توده های هوای سرد قاره ای قطبی‬
‫‪ ‬بارش زمستانی در این مناطق کمتر از تابستان است ولی در مجموع بارش در طول‬
‫سال توزیع شده است‪.‬‬
‫‪ ‬آب و هوای ‪ Cfa‬در طرف غرب به آب و هوای خشک داخل قاره ها و در طرف‬
‫استوا به آب و هوای ‪ Aw‬یا ‪ Cw‬می پیوندد‪.‬‬
‫آب و هوای خشک و مرطوب معتدل (‪)Cw‬‬
‫‪ ‬قلمرو جغرافیایی‪ :‬در منطقه بين قلمروهای آب و هواهای ‪ Am‬یا‬
‫‪ Aw‬در جنوب و آب و هوای ‪ Cfa‬در شمال قرار دارد‪.‬‬
‫‪ ‬در هر سه نوع آب و هوای مذکور حداکثر بارش در تابستان و در فصل‬
‫سرد حداقل بارش‬
‫‪ ‬تفاوت عمده این اقلیم با ‪ Am‬یا ‪ Aw‬در نوسان ساالنه دماست‪ .‬که‬
‫در این منطقه حتی به ‪ 16‬درجه سلسیوس نيز می رسد‪.‬‬
‫‪ ‬علت اصلی این نوسان‪ :‬باال بودن عرض جغرافیایی یا عرض منطقه‬
‫‪ ‬تفاوت ‪ Cw‬با ‪ :Cfa‬نوسان ساالنه دما و بارش زمستانی در مجموع‬
‫کمتر از ‪ Cfa‬است‪.‬‬
‫آب و هوای مديترانه ای (‪ Csb‬و ‪)Csa‬‬
‫‪ ‬قلمرو جغرافیایی‪:‬‬
‫‪ ‬در حاشیه شرقی مراکز پرفشار جنب حاره ای بوجود می آید‪.‬‬
‫‪ ‬در جنوب غربی آمریکای شمالی‪ ،‬اطراف دریای مدیترانه‪ ،‬جنوب شیلی‪ ،‬جنوب‬
‫غربی آفریقا و استرالیا‬
‫‪ ‬در تابستان هیچ نوع حرکت صعودی در منطقه اتفاق نمی افتد و‬
‫شرایط خشکی بوجود می آید‪.‬‬
‫‪ ‬علت‪ :‬حرکت ظاهری خورشید و فاصله گرفتن آن از خط استوا‬
‫‪ ‬در زمستان با ورود توده هوای قاره ای قطبی بارشهای زمستانی ایجاد‬
‫شده و عامل رسیدن دما به زیر صفر می شود‪.‬‬
‫آب و هوای اقيانوس ی (‪ Cfc‬و ‪)Cfb‬‬
‫‪ ‬قلمرو جغرافیایی‪:‬‬
‫‪ ‬از مدار ‪ 40‬درجه تا حوالی مدار ‪ 60‬درجه گسترش دارد‬
‫‪ ‬در شمال غرب آمریکای شمالی (دامنه غربی کوههای راکی)‪ ،‬شمال غرب اروپا‪ ،‬جنوب‬
‫شیلی‪ ،‬جنوب استرالیا‪ ،‬جزیره تاسمانی و نیوزلند‬
‫‪ ‬در تمام طول سال توده هوای نسبتا پایدار اقیانوس ی قاره ای وجود دارد‪.‬‬
‫‪ ‬در زمستان به علت وجود سیکلونهای غربی باران از دیگر فصول بیشتر است‪.‬‬
‫‪ ‬در تابستان به علت باال بودن عرض جغرافیایی بادهای غربی غلبه دارند که البته‬
‫به شدت بادها یا سیکلونهای زمستانی نیستند‪.‬‬
‫‪ ‬در تابستان مکانیسم همرفت در ایجاد بارش موثر است‪.‬‬
‫آب و هوای قاره ای مرطوب‬
‫(‪)Dwb,Dwa,Dfb,Dfa‬‬
‫‪ ‬قلمرو جغرافیایی‪:‬‬
‫‪ ‬در نواحی شرقی و مرکزی قاره ها و در شمال آب و هوای مرطوب جنب حاره ای تا حوالی مدار ‪55‬‬
‫درجه شمالی‬
‫‪ ‬از شرق کوههای راکی تا ساحل اقیانوس اطلس‪ ،‬شمال نواحی استپی در شوروی و شمال ژاپن‬
‫‪ ‬ویژگی اصلی این اقلیم برخورد توده های هوای گرم و سرد است‪.‬‬
‫‪ ‬بیشتر بارش ساالنه در تابستان می بارد و دامنه نوسان ساالنه دما نيز باال می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬در تابستان جبهه قطبی بر اثر عقب نشینی در محدوده این اب و هوا قرار می گيرد و همراه با‬
‫ان توده هوای اقیانوس ی قاره ای وارد منطقه می شود‪ .‬این توده هوا بر مکانیسم چرخندی‬
‫یا همرفت محلی بارش ایجاد می کند‪.‬‬
‫‪ ‬کمی بارش زمستانی بدلیل استیالی توده هوای قطبی در منطقه است که هم سرد است و‬
‫هم رطوبت کافی ندارد و بارش بیشتر به صورت برف است‪.‬‬
‫آب و هوای جنب قطبی (‪)Dwb,Dwc,Dfc‬‬
‫‪ ‬قلمرو جغرافیایی‪ :‬بين مدار ‪ 55‬تا ‪ 66‬درجه شمالی (در کانادا و شوروی)‬
‫‪ ‬در محل تشکیل توده هوای قاره ای قطبی بوجود می آید و در زمستانها‬
‫محل پیشروی توده هوای قاره ای شمالگان نيز هست‪.‬‬
‫‪ ‬ميزان بارش در زمستان خیلی کم است و بر اثر سرمای زمستان تمام‬
‫بارش به صورت برف بر روی زمين یخ زده باقی می ماند‪.‬‬
‫‪ ‬در تابستان دمای زیر صفر هم در این مناطق مشاهده می شود‪.‬‬
‫‪ ‬بیشتر بارش ساالنه در تابستان رخ می دهد که در آن توده هوای‬
‫اقیانوس قاره ای با سیکلونهای برون حاره ای به منطقه وارد می شوند‪.‬‬
‫آب و هوای توندرا (‪)ET‬‬
‫‪ ‬قلمرو جغرافیایی‪ :‬به طرف شمال مدار قطبیدر کانادا و سیبری مشاهده می شود که در‬
‫نواحی شرقی این دو منطقه بدلیل تاثير خشکیها تا عرضهای جنوبی تر هم گسترش می یابد‪.‬‬
‫‪ ‬توندرا ‪ :‬اصطالحی مربوط به گیاهشناس ی است که به سرزمینهای مسطح عاری از درخت در‬
‫منطقه قطبی اطالق می شود‪.‬‬
‫‪ ‬محل تشکیل توده هوای قاره ای شمالگان است و ویژگی اصلی آن دماهای ماهانه زیر ‪+10‬‬
‫درجه سلسیوس است‪.‬‬
‫‪ ‬زمستان خیلی سرد است زیرا‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫آفتاب اصال نمی تابد و تمام ‪ 24‬ساعت شب است‪.‬‬
‫به علت پوشیده شدن سطح زمين از برف ميزان آلبدوی سطح خیلی باالست و عمده انرژی‬
‫تابش ی بر می گردد‪.‬‬
‫‪ ‬در تابستان عليرغم آفتابی بودن ‪ 24‬ساعته روزها به علت اینکه زاویه تابش خیلی کم است‬
‫و سطح زمين پوشش ی از برف دارد موجودی انرژی بسیار کم است که آن هم صزف ذوب‬
‫برفها می شود‪.‬‬
‫آب و هوای يخبندان(‪)EF‬‬
‫‪ ‬قلمرو جغرافیایی‪ :‬در گستره های یخی گرینلند و نيز جنوبگان دیده می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪ ‬دمای میانگين هیچگاه باالی صفر نیست‪.‬‬
‫‪ ‬بارش بسیار کم و حتی نزدیک به صفر است که بصورت برف نازل می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪ ‬برفی که می بارد بعلت نبود تبخير روی هم انباشته می شود و باقی می‬
‫می ماند‪.‬‬
‫‪ ‬بیالن انرژی تابش ی زمين موازنه منفی دارد و در بیشتر مواقع الیه‬
‫وارونگی مشاهئه می شود‪.‬‬
‫آب و هوای خشک و نيمه خشک جنب حاره ای‬
‫‪ ‬قلمرو جغرافیایی‪:‬‬
‫‪ ‬در دو طرف مدارهای راس الرطان و راس الجدی بين مدارهای ‪ 20‬و ‪ 25‬درجه عرض جغرافیایی‬
‫‪ ‬شمال غرب مکزیک‪ ،‬جنوب غرب ایاالت متحده‪ ،‬ساحل غربی پرو‪ ،‬شمال شیلی‪ ،‬صحرای‬
‫شمال آفرقا و سومالی‪ ،‬قسمتی از آسیای جنوب غربی (از عربستان تا پاکستان)‪ ،‬ساحل غربی‬
‫آفریقای جنوبی و مرکز استرالیا‬
‫‪ ‬نزول دینامیکی هوا در طول سال مانع صعود هرگونه هوایی می شود‪ .‬حتی در‬
‫تابستان با وجود تابش شدید خورشید و گرمی هوای مجاور زمين وجود جریان‬
‫نزو لی در طبقات باالی اتمسفر مانع صعود هوا و در نتیجه مانع تشکیل ابر و باران‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪ ‬عامل اصلی خشکی نبود مکانيزم صعود است به همين دلیل این نواحی را بیابان‬
‫دینامیک می نامند‪.‬‬
‫آب و هوای خشک و نيمه خشک منطقه معتدل‬
‫‪ ‬در قسمتهای مرکزی قاره ها و دامنه بادپناه کوههای شمالی‪-‬جنوبی امکان وجود نواحی کم باران و‬
‫خشک خیلی بیشتر است‪ .‬از این جهت این بیابانها را بیشتر بیابانهای بادپناهی می نامند‪.‬‬
‫‪ ‬علت‪ :‬توده هوای مرطوب با گذر از رشته کوه یا گذر طوالنی از روی خشکی رطوبت خود را از دست می‬
‫دهد‪.‬‬
‫‪ ‬قلمرو جغرافیایی‪ :‬بیابانهای بادپناهی عمده روی زمين که عبارتند از‪ :‬بیابانهای گبی در چين‪ ،‬قزل‬
‫قوم و قره قوم در اطرف دریای خزر در شوروی‪ ،‬بیابانهای مرکزی‪ ،‬نوادا و وایومینگ و نظایر آنها در‬
‫ایاالت متحده و بیابا پاتاگونی در آرژانتين‪ .‬تمام این بیابانها در اطراف مدار ‪ 40‬درجه قرار دارند‪.‬‬
‫‪ ‬کمی باران در این مناطق بدلیل نبود رطوبت است‪.‬‬
‫‪ ‬تفاوت ظاهری این بیابانها با بیابانهای دینامیک جنب حاره ای در پایين بودن دمای آنهاست‪.‬‬
‫‪ ‬پدیده معروف بیابانهای بادپناه گرمباد (بادفون) است‪.‬‬
‫آب و هوای خشک منطقه قطبی‬
‫‪ ‬مقدار نزوالت جوی در این منطقه ناچيز است که عامل اصلی آن پایين‬
‫بودن درجه حرارت هوا و رطوبت اندک می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬همين نزوالت کم بدلیل پایين بودن دما به صورت برف در سطح زمين‬
‫باقی می ماند‪.‬‬
‫‪ ‬بیابانهای قطبی در واقع قلمرو سیطره آب و هوای یخبندانی (‪ )Ef‬می‬
‫باشد‬
‫جمع بندی‬
‫‪ ‬کوپن بر اساس دما و بارش ماهانه و ساالنه‪ ،‬سطح زمين را به ‪ 12‬ناحیه‬
‫آب و هوایی تقسیم کرده است‪:‬‬
‫‪ -1‬آب و هوای گرم و مرطوب حاره‪ :‬بارش در تمام سال بسیار است و فصول‬
‫دمایی وجود ندارد‪.‬‬
‫‪ -2‬آب و هوای موسمی‪ :‬بیشتر بارش سال در فصل گرم انجام می شود‪ .‬سال‬
‫دارای دو فصل سرد و گرم است‪.‬‬
‫‪ -3‬آب و هوای خشک و مرطوب‪ :‬دارای دو فصل سرد و گرم است‪ .‬بارش در‬
‫فصل گرم انجام می شود و مجموع بارش ساالنه کمتر از آب و هوای موسمی‬
‫یا گرم و مرطوب حاره است‪.‬‬
‫‪ -4‬آب و هوای بیابانی‪ :‬بارش ساالنه برای رشد درخت و علف کافی نیست و‬
‫خشکی در فصل گر بسیار است‪.‬‬
‫جمع بندی‬
‫‪ -5‬آب و هوای نیمه بیابانی‪ :‬بارش ساالنه برای رشد درخت کافی نیست ولی برای‬
‫رشد علف کافی است‪.‬‬
‫‪ -6‬آب و هوای گرم و مرطوب جنب حاره‪ :‬بارش در تمام سال پراکنده است و‬
‫تابستانهای گرم و زمستانهای مالیم دارد‪ .‬این آب و هوا در مناطق کوهستانی‬
‫به آب و هوای خشک و مرطوب معتدل تبدیل می شود که زمستانهای سرد و‬
‫خشک و تابستانهای گرم و نسبتا مرطوب دارد‪.‬‬
‫‪ -7‬آب و هوای مدیترانه ای‪ :‬تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای سرد و‬
‫مرطوب دارد‪.‬‬
‫‪ -8‬آب و هوای قاره ای مرطوب‪ :‬تابستانهای گرم و زمستانهای بسیار سرد دارد و‬
‫بارش به طور یکنواخت در طول سال پراکنده است‪.‬‬
‫جمع بندی‬
‫‪ -9‬آب و هوای اقیانوس ی‪ :‬بارش ساالنه بسیار است و در طول سال وجود‬
‫دارد‪ .‬تابستانها و زمستانهای معتدل دارد‪.‬‬
‫‪ -10‬آب و هوای جنب قطبی‪ :‬بارش به علت سردی هوا کم است و‬
‫زمستانها بسیار سرد است‪.‬‬
‫‪ -11‬آب و هوای توندرا‪ :‬بارش کم است و هیچ ماهی از سال دما به باالی‬
‫‪ 10‬درجه سلسیوس نمی رسد‪.‬‬
‫‪ -12‬آب و هوای یخبندان‪ :‬زمين همیشه یخ بسته است‪.‬‬
‫منابع‬
‫پايان‬
‫با عرض تشكر و خسته نباشيد‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
27

similar documents