REALIZACJA WNIOSKÓW Z DEBATY SPOŁECZNEJ Z 20.11.2012r.

Report

Nawiązano kontakt z dyrektorami placówek oświatowych, w celu poinformowania o posterunkach
załóg policyjnych wydziału ruchu drogowego KPP we wskazanym rejonie.

Zadaniowano patrol szkolny, pod kątem działań prewencyjnych we wskazanym rejonie.

Od poniedziałku do piątku w godzinach nauki szkolnej w ramach realizowanych zadań policjant ze
strażnikiem miejskim patrolowali rejon parku miejskiego i okolice szkół przy ulicy Budowlanej w
Mińsku Mazowieckim,

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KSP oraz Wydziału Ruchu Drogowego KPP Mińsk
Mazowiecki w dniu 8 maja 2013 roku zorganizowali w Gimnazjum nr 2 przy ulicy Budowlanej
turnieje i konkursy oraz spotkania profilaktyczne w ramach Dnia Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym,

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili pomiary prędkości w rejonie ulicy Budowlanej.

Rejon ulicy Budowlanej w Mińsku Mazowieckim, jest stale sprawdzany i monitorowany przez
policjantów wydziału ds. nieletnich i patologii, ogniwa patrolowo-interwencyjnego i wydziału
ruchu drogowego,

W 2013 roku w rejonie szkół przy ulicy Budowlanej w Mińsku Mazowieckim nie odnotowano
poważnych zdarzeń drogowych z udziałem uczniów,

W fazie opracowywania przez Zarząd Dróg Miejskich w Mińsku Mazowieckim jest projekt nowej
organizacji ruchu w rejonie szkół na ulicy Budowlanej w Mińsku Mazowieckim.

Zadaniowano policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego pod kątem
zdecydowanej reakcji na przestępstwa i wykroczenia oraz wybryki chuligańskie,
popełniane we wskazanym rejonie,

Zwiększono liczbę policjantów skierowanych do służby patrolowej w Mińsku
Mazowieckim, w 2013 roku skierowano do służby w Mińsku Mazowieckim 5435
policjantów, natomiast w 2012 roku 5192 policjantów,

Zmniejszono o 3 minuty 19. sek. czas reakcji na zdarzenie. W 2013 roku wyniósł 8 minut
34 sek.,

Policjantów kierowano w rejon ulicy Licealnej, szczególnie w piątki i soboty, w rejon
znajdującego się tam lokalu Pub „Dujer”. We wskazanym rejonie nie odnotowano
zdarzeń o charakterze chuligańskim oraz zagrożenia związanego z uszkodzeniami
mienia,

Rejon ulicy Licealnej w Mińsku Mazowieckim, jest stale sprawdzany i monitorowany
przez policjantów wydziału ds. nieletnich i patologii, a także ogniwa patrolowointerwencyjnego,

W 2013 roku w rejonie tej ulicy były podjęte tylko 3 interwencje publiczne, a w 2012
roku 5 interwencji publicznych.

Zadaniowano policjantów ogniwa patrolowo interwencyjnego i wydziału ruchu drogowego, pod
kątem zwracania uwagi na tego typu sytuacje i zdecydowaną reakcję oraz dokładne
legitymowanie oraz sprawdzanie osób oraz pojazdów.

Nie stwierdzono występowania takiego zagrożenia we wskazanym rejonie.

21 marca 2013 roku skierowano do placówek oświatowych w powiecie mińskim pismo dotyczące
działań prewencyjnych, w związku z pierwszym dniem wiosny, w którym zwrócono szczególną
uwagę na poszanowanie zabytków oraz miejsca pamięci narodowej i budowanie w szkołach
szacunku dla takich miejsc i obiektów,

W materiałach przekazywanych lokalnym tygodnikom prasowym, zwracano uwagę na
poszanowanie miejsc i obiektów religijnych oraz historycznych,
Policjantom udało się ustalić i zatrzymać między innymi sprawców uszkodzeń:
-pomnika 1 PLM w Mińsku Mazowieckim,
-bramy na terenie nekropolii żydowskiej w Mińsku Mazowieckim.


Zlecono policjantom zadania stałe i doraźne dotyczące podejmowania działań, w celu
przeciwdziałania opisywanym zjawiskom i podejmowanie skutecznych działań w kierunku ścigania
i wykrywania sprawców przestępstw i wykroczeń. Policjanci stale monitorują zagrożenia dotyczące
aktów wandalizmu w miejscach zagrożonych popełnianiem tego rodzaju czynów zabronionych.

Policjanci monitorują szczególnie rejon cmentarza żydowskiego przy 1 PLM w Mińsku Mazowieckim
oraz cmentarza żołnierzy radzieckich przy ulicy Warszawskiej w Mińsku Mazowieckim, gdzie do tej
pory nakładano grzywny w formie mandatów karnych na osoby spożywające tam alkohol.

Zadaniowano policjantów stale i doraźnie pod kątem zwracania uwagi na tego typu sytuacje i
zdecydowaną reakcję,

Nawiązywano współpracę z lokalnymi mediami w celu zaktywizowania społeczności do
współdziałania z Policją,

Organizowano działania polegające na zwiększeniu liczby patroli w rejonach ogrodów działkowych,

Policjanci dwukrotnie ustalili i zatrzymali sprawców, w lipcu i październiku 2013 roku, którym
wstępnie udowodniono włamania i kradzieże na terenie ogrodów działkowych w Mińsku
Mazowieckim oraz na terenie mińskiej gminy,

Kierowano dzielnicowych i wywiadowców do służby w rejonach ogrodów działkowych, w celu
przeciwdziałania włamaniom kradzieżom. Policjanci na bieżąco monitorują zagrożenia dotyczące
włamań i kradzieży na terenach ogrodów działkowych.

W 2013 roku dzielnicowi przeprowadzili spotkania z mieszkańcami i sołtysami w podległych
rejonach służbowych, a także spotkania z młodzieżą,

Dzielnicowi dotarli do wszystkich sołtysów w powiecie mińskim w celu nawiązania współpracy i
pozostawienia kontaktu do dzielnicowego,

Dzielnicowi dyżurowali w punktach przyjęć dzielnicowych w Mińsku Mazowieckim przy ulicy
Kopernika i w Siennicy, gdzie spotykali się z mieszkańcami,

Dzielnicowi utrzymywali stały kontakt z administratorami oraz zarządcami budynków mieszkalnych
oraz osiedli mieszkaniowych,

W 2013 roku dzielnicowi odbyli 78 spotkań ze społeczeństwem, w tym 25 z samorządem lokalnym,
natomiast w 2012 roku 54 spotkania w tym 16 z samorządem lokalnym. Podczas odpraw
służbowych kadry kierowniczej i odpraw do służby policjantów dzielnicowych zwracano uwagę na
potrzebę zwiększenie liczby spotkań ze społeczeństwem,

Dzielnicowi byli zadaniowani do nawiązania kontaktów ze wszystkimi sołtysami i radami sołeckim
w swoich rejonach służbowych.

Zadaniowano policjantów stale i doraźnie do reagowania na przestępstwa i wykroczenia drogowe we
wskazanym rejonie,

Codziennie w ramach centralnej koordynacji obecny był tam patrol WRD,

Policjanci przeprowadzali spotkania profilaktyczne w przedszkolach i szkołach, podczas których poruszali
zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym,

Policjanci z WRD utrzymywali stały kontakt z Wójtem Gminy Dębe Wielkie Krzysztofem Kalinowskim, który
podejmował starania i składał wnioski do GDDKiA o wprowadzenie rozwiązań mających poprawić
bezpieczeństwo na drogach lokalnych, równoległych do DK nr 2,

Włączono się w akcję informacyjną, aby podkreślić działania Policji na rzecz bezpieczeństwa w ruchu
drogowym w Dębem Wielkim. W związku z tym nawiązano kontakt z TVP INFO, gdzie 23.09.2013r. ukazał się
materiał filmowy wyemitowany w Kurierze Mazowieckim, w którym wypowiadał się oficer prasowy podkom.
Daniel Niezdropa,
Rejon miejscowości Dębe Wielkie jest stale monitorowany i sprawdzany pod kątem występowania zagrożeń w
ruchu drogowym,


W 2013 roku odnotowano wzrost zdarzeń drogowych, w porównaniu z okresem 2012 roku, i tak w 2013 roku
było 38 zdarzeń, a w 2012 roku 27 zdarzeń drogowych, odnotowano 14 kolizji więcej i 3 wypadki mniej niż w
2012 roku. W 2013 roku odnotowano jedną ofiarę śmiertelną (pieszego),

GDDKiA opracowuje dokumentację związaną z wprowadzeniem progów zwalniających na drogach
równoległych do DK nr 2 w Dębem Wielkim.

Zadaniowano policjantów do reagowania na przestępstwa i wykroczenia drogowe we wskazanym
rejonie,

W obecnej chwili jest tam aktywny Fotoradar obsługiwany przez Straż Miejską w Mińsku
Mazowieckim,

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego organizowali na ulicy Sosnkowskiego stałe posterunki, w
ramach których prowadzono kontrole prędkości i badania stanu trzeźwości w ramach akcji
„Prędkość” i „Trzeźwy Kierowca” oraz „Trzeźwy Poranek”.

Zrealizowano spotkanie w dniu 5 marca 2013 roku z przedstawicielem Poradni Rodzinnej PCPR w Mińsku
Mazowieckim psychologiem Marią Albrechcińską Oleksiuk, dla policjantów pionu prewencji, dotyczące
właściwej oceny sytuacji osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Przedstawiciele KPP Mińsk Mazowiecki brali udział w konferencji zorganizowanej przez MOPS w Mińsku
Mazowieckim 11 kwietnia 2013r. w ramach realizacji zadań „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2012-2016 w mieście Mińsk Mazowiecki” zatytułowanej
„Wymiana doświadczeń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Zwiększyła się liczba sporządzanych niebieskich kart, w 2012 roku sporządzono ich 107, a w 2013 roku 259.

Przeprowadzono szereg szkoleń w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, dotyczących odpowiedniego
przeprowadzania interwencji, związanych z przemocą w rodzinie.

Komendanci Komisariatów, Naczelnicy Wydziału Prewencji i Kierownik Rewiru Dzielnicowych odbywali
spotkaniach w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych.

Kadra kierownicza brała udział w szkoleniach organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Mińsku Mazowieckim oraz GOPS-y na terenie działania poszczególnych Komisariatów.

Dzielnicowi brali udział w szkoleniach organizowanych przez Komendę Stołeczną Policji oraz Ośrodki Pomocy
Społecznej.

Dyslokowano patrole proporcjonalnie do występujących zagrożeń.

Zwiększono liczbę policjantów skierowanych do służby patrolowej na terenie działania Komisariatu Policji w
Dobrem, w 2013 roku skierowano do służby 2121 policjantów, natomiast w 2012 roku 2039 policjantów.

Utrzymano czas reakcji na terenie działania KP Dobre w 2013 roku, na poziomie 11 minut i 27 sek. Dyslokacja
patroli odbywa się każdorazowo po dokładnej ocenie występujących zagrożeń na terenie działania
Komisariatu Policji w Dobrem.

Plan budowy Komisariatu Policji w Stanisławowie został ujęty w Planie Finansowym KSP na 2013r.

Projekt budowy Komisariatu Policji w Stanisławowie został już zatwierdzony w Komendzie Stołecznej Policji.
Plan inwestycyjny będzie realizowany przez KSP.

Bieżące aktualne informacje o dzielnicowych, na przełomie 2012 roku i w 2013 roku ukazywały się cyklicznie
na łamach lokalnych tygodników,

Na stronie internetowej KPP na bieżąco wprowadzano i aktualizowano informacje na temat rejonów
służbowych i dzielnicowych,

Stworzono wykaz rewirów dzielnicowych i przesłano do wszystkich spółdzielni mieszkaniowych w Mińsku
Mazowieckim,

Podczas debat społecznych w Halinowie, Sulejówku i Dębem Wielkim przekazano mieszkańcom ulotki
informacyjne o kontakcie z poszczególnymi dzielnicowymi.

Zadaniowano policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego pod kątem zdecydowanej reakcji na
przestępstwa i wykroczenia oraz wybryki chuligańskie, popełniane we wskazanym rejonie,

Systematycznie kierowano patrole w rejon ulicy Piłsudskiego, szczególnie w piątki i soboty, w dni
organizowanych imprez w lokalach restauracyjnych i rozrywkowych,

Zwiększono liczbę policjantów skierowanych do służby patrolowej w Mińsku Mazowieckim, w 2013 roku
skierowano do służby w Mińsku Mazowieckim 5435 policjantów, natomiast w 2012 roku 5192 policjantów,

Zmniejszono o 3 minuty 19. sek. czas reakcji na zdarzenie. W 2013 roku wyniósł 8 minut 34 sek.,

Rejon ulicy Piłsudskiego jest stale nadzorowany i monitorowany przez służby Prewencji, z uwagi na to, że na
tej ulicy, na całej jej długości, znajdują się obiekty handlowe, lokale usługowe, gastronomiczne i
rozrywkowe,

Restauracja „Gawra” jest w tej chwili zamknięta, a na jej miejscu powstał kolejny lokal rozrywkowy,

Skierowano wniosek do Sądu na właściciela Pub-u „6/9”, w związku z interwencjami dotyczącymi zakłócania
ciszy nocnej.

W grudniu 2012 roku WRD KPP Mińsk Mazowiecki zorganizował działania prewencyjne ukierunkowane na
czyny zabronione popełniane przez pieszych i rowerzystów „Pieszy i Rowerzysta”. Takie działania były
kontynuowane i ponawiane w 2013 roku,

W czerwcu 2013 roku na stronie internetowej lokalnego tygodnika „Co Słychać” ukazał się materiał filmowy,
w którym zaprezentowano wywiad z Naczelnikiem WRD KPP Mińsk Mazowiecki, dotyczący bezpieczeństwa
rowerzystów w Mińsku Mazowieckim.,

W dniach 9-10.10.2013r. na terenie działania KPP w Mińsku Mazowieckim zorganizowano działania
„Bezpieczny Pieszy i Rowerzysta”,

Przekazywano do publikacji w lokalnych mediach komunikaty prewencyjne dotyczące wskazówek dla
pieszych, rowerzystów oraz kierowców.

Zadaniowano policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego, pod kątem zdecydowanej reakcji na
przestępstwa i wykroczenia oraz wybryki chuligańskie, popełniane we wskazanym rejonie,

Systematycznie kierowano w rejon Osiedla Serbinów i Targówki szereg patroli, policjantów po cywilnemu w
nieoznakowanych radiowozach, w tym wywiadowców,

Zwiększono liczbę policjantów skierowanych do służby patrolowej w Mińsku Mazowieckim, w 2013 roku
skierowano do służby w Mińsku Mazowieckim 5435 policjantów, natomiast w 2012 roku 5192 policjantów,

Zmniejszono o 3 minuty 19. sek. czas reakcji na zdarzenie. W 2013 roku wyniósł 8 minut 34 sek.,

Rejon Osiedla Serbinów jest stale nadzorowany i monitorowany przez rewir dzielnicowych, ogniwo
patrolowo-interwencyjne, wydział ruchu drogowego oraz pozostałe komórki organizacyjne KPP Mińsk
Mazowiecki.

similar documents