Pobierz

Report
Metoda zdyskontowanych
dywidend
DDM – Dividend Discount Model
Doc. dr Sławomir Wymysłowski
Model nieograniczonego czasowo cyklu życia firmy:

DIVn
VE  
n
n 1 (1  rE )
gdzie:
DIVn – kwota dywidend wypłacanych na koniec każdego roku w liczbie
n okresów
rE – koszt kapitału własnego (oczekiwana stopa zwrotu z akcji)
Model o stałej stopie wzrostu:
DIV0  (1  g ) DIV1
VE 

rE  g
rE  g
gdzie:
DIV0 – wartość ostatnio wypłaconych dywidend,
DIV1 – wartość planowanych do wypłaty dywidend w najbliższym roku
Model dwufazowy
 (1  g ) n 

DIV0  (1  g )  1 
n 
(1  g ) 
DIVn1

VE 

rE  g n  (1  rE )n
rE  g
gdzie:
g – zakładana ponadprzeciętna stopa wzrostu w pierwszym okresie
funkcjonowania firmy
gn – zakładana stopa wzrostu zrównoważonego w okresie stabilizacji
wartości
DIVn+1 – zakładana wartość dywidend wypłacanych w okresie stabilizacji
działania przedsiębiorstwa
Zastosowanie w wycenie modelu dwufazowego dyskontowania dywidend
wymaga rozstrzygnięcia kilku kwestii:
• Ustalenia długości trwania okresu ponadprzeciętnego wzrostu, na przykład
poprzez analizę cyklu życia produktów oferowanych przez spółkę,
• Przyjęcia skokowej zmiany stopy wzrostu, choć w rzeczywistości mamy
raczej do czynienia ze stopniowym liniowym spadkiem tempa wzrostu z
okresu na okres,
• Ustalenia stopy wypłaty dywidend w dwóch rozpatrywanych okresach
wzrostu; sugeruje się, aby w celu osiągania wzrostu ponadprzeciętnego
zakładać niski współczynnik wypłaty dywidend, a w okresie niższego
wzrostu przyjmować wyższy współczynnik ,
• Zbadania wrażliwości wyniku wyceny na wielkość stopy wzrostu w
porównaniu z oczekiwaną stopą zwrotu (kosztem kapitału)3
3
przykład ten wraz z rozwiązaniem zaczerpnięto z książki P. Szczepankowski (2007) „Wycena i zarządzanie wartością
przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN s. 224
Z modelu wynika, że determinantami wartości przedsiębiorstwa
cechującego się zmiennym tempem wzrostu są:
1 – wielkość stopy ponadprzeciętnego wzrostu, inna niż stopy
wzrostu zrównoważonego,
2 – długość ponadprzeciętnego okresu wzrostu,
3 – zyskowność realizowanych projektów rozwojowych,
4 – stopień ryzyka danej spółki odzwierciedlony w stopie kosztu jej
kapitału własnego4.
4
przykład ten wraz z rozwiązaniem zaczerpnięto z książki P. Szczepankowski (2007) „Wycena i zarządzanie wartością
przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN s. 224
Model trójfazowy
  1  g  n1 
1
 
1  
DIV0  (1  g1 )   1  rE   DIV0  (1  g1 ) n1  (1  g 2 )
VE 



1  rE
(1  rE ) n1 1
 1  g1 
 1  
 

 1  rE  
  1  g  n2 
2
 
1  
1

r
DIV0  (1  g1 ) n1  (1  g 2 ) n2  (1  g c )
 
E  
 1 g   
(rE  g c )  (1  rE ) n1  n2
2
 
 
  1  rE  
gdzie:
g1 - stopa wzrostu ponadprzeciętnego,
g2 - stopa wzrostu w okresie przejściowym
gc - zrównoważona, stabilna stopa wzrostu
n1 - czas wzrostu ponadprzeciętnego (liczba lat)
n2 - czas wzrostu w okresie przejściowym (liczba lat)
Model zerowego wzrostu
DIV
VE 
rE
gdzie:
DIV – prognozowana uśredniona stała wartość rocznych dywidend
Gdyby wypłata pierwszej średniej wartości dywidendy miała nastąpić w
dniu wyceny lub tuż po nim, wówczas wartość kapitału własnego
ustalałoby się z formuły:
DIV
VE  DIV 
rE
Wartość przedsiębiorstwa a wartość
firmy
Doc. dr Sławomir Wymysłowski
Przedsiębiorstwo
Według KC - zespół składników materialnych i
niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych
zadań gospodarczych, w skład których wchodzą:
• Firma (nazwa), znaki towarowe i inne oznaczenia indywidualizujące
przedsiębiorstwo
• Księgi handlowe
• Nieruchomości i ruchomości należące do przedsiębiorstwa, w tym
produkty i materiały
• Patenty, wzory użytkowe i zdobnicze
• Zobowiązania i obciążenia związane z prowadzeniem
przedsiębiorstwa
• Prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali zajmowanych pezez
przedsiębiorstwo
Firma
• Nazwa, pod którą kupiec, spółka handlowa lub
inny rodzaj przedsiębiorcy prowadzi swoje
przedsiębiorstwo
• Element składowy przedsiębiorstwa,
występujący w obrocie, niejednokrotnie o
dużej wartości majątkowej, będący
przedmiotem prawa podmiotowego do
przedsiębiorstwa
Firma c.d.
Element marki produktu (czasem synonim
marki), która oznacza nazwę, symbol, znak
graficzny, kolor, kompozycje przestrzenne,
melodie lub ich kombinacje, stworzone w celu
oznaczenia produktu i odróżnienia go od
produktu konkurenta.
Wartość firmy
Pojawia się w specyficznej sytuacji – w momencie
nabycia, przejęcia, konsolidacji jednostki lub jej
części i jest uwidaczniana w bilansie. Wg UoR to
różnica między ceną nabycia określonej jednostki
lub zorganizowanej jej części, a niższą od niej
wartością godziwą przejętych aktywów netto.
Jeśli cena nabycia jednostki lub zorganizowanej
jej części jest niższa od wartości godziwej
przejętych aktywów netto, to różnica stanowi
ujemna wartość firmy
Wartość godziwa
Kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby
zostać wymieniony, a zobowiązanie
uregulowane w warunkach transakcji
rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i
dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze
sobą stronami
Amortyzacja wartości firmy
Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych wartości
firmy w okresie nie dłuższym niż 5 lat, a w
uzasadnionych przypadkach (opisanych w informacji
dodatkowej) kierownik jednostki może wydłużyć ten
okres do lat 20. odpisy dokonywane są metodą
liniową i zaliczane:
• W przypadku dodatniej wartości firmy - do pozostałych
kosztów operacyjnych
• W przypadku ujemnej wartości firmy - do pozostałych
przychodów operacyjnych
Analiza fundamentalna
Doc. dr Sławomir Wymysłowski
Obszary analizy fundamentalnej
- Makroekonomiczny
- Mezoekonomiczny
- Mikroekonomiczny
Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
• Analiza makroekonomiczna – koniunktura,
podatki, stopa procentowa, stopa inflacji,
stopa bezrobocia, tempo wzrostu PKB
• Analiza branży - popyt, miejsce w cyklu życia
poszczególnych branży, pięć sił Portera
(bariery wejścia i wyjścia, siła przetargowa
odbiorców, siła przetargowa dostawców,
substytuty, konkurenci)
Analiza wewnętrzna spółki
• Analiza sytuacyjna – ocena spółki na tle
konkurentów, czyli miejsce zajmowane w branży;
przedmiotem są przede wszystkim czynniki
pozafinansowe, główną metodą – analiza SWOT
• Analiza finansowa – ocena: aktywów i pasywów,
przychodów, kosztów i wyników finansowych,
wpływów i wydatków, rentowności, płynności,
aktywności finansowej, struktury kapitałowej ,
produktywności, prawdopodobieństwa upadłości
Wewnętrzna wartość akcji
• Wycena metodami dochodowymi
• Konfrontacja z rynkową ceną akcji
• Decyzja: kupić-sprzedać, nie kupować-nie
sprzedawać

similar documents