Chapter 3. Labor Productivity and Comparative Advantage

Report
Chapter 3
İşgücü Verimliliği
ve Karşılaştırmalı
Üstünlük:
Ricardo Modeli
Slides prepared by Thomas Bishop
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
Önizleme
Fırsat maliyetleri ve karşılaştırmalı üstünlük
Tek faktörlü Ricardo modeli
Üretim olanakları
Ticaretin kazanımları
Ücretler ve ticaret
Karşılaştırmalı üstünlükle ilgili yanılsamalar
Taşıma masrafları ve ticareti yapılamayan
(non-traded) ürünler
• Ampirik kanıt
•
•
•
•
•
•
•
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-2
Giriş
Neden ticaret olduğuna ilişkin teoriler:
• Ülkeler arasındaki işgücü, işgücü becerileri, fiziki
sermaye, doğal kaynaklar ve teknolojideki farklılıklar
• Büyük ölçekli ekonomiler (economies of scale) (büyük
ölçek daha verimlidir)
bunlar ülkeler için verimli avantaj sağlar
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-3
Giriş (devam)
• Ricardo modeli (chapter 3) : ülkeler arasındaki
işgücü verimliliği farklılığını (teknoloji farkından
dolayı) inceler.
 Prodüktivite farklılığı genellikle teknoloji farkı ile
açıklanır.
• Heckscher-Ohlin modeli (chapter 4): ülkeler
arasındaki işgücü, işgücü becerileri, fiziki
sermaye, toprak ve diğer üretim faktörlerindeki
farklılıkları inceler.
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-4
Karşılaştırmalı Üstünlük
ve Fırsat Maliyeti
• David Ricardo ve karşılaştırmalı üstünlük
kavramı,1817
• Ricardo modeli fırsat maliyeti ve
karşılaştırmalı üstünlük kavramlarına dayanır.
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-5
Karşılaştırmalı Üstünlük
ve Fırsat Maliyeti
• Fırsat maliyeti bir seçim yapılırken vazgeçilmek
zorunda kalınan ikinci en iyi alternatiftir.
• Bir aktivitenin fırsat maliyeti o aktiviteyi yapmak
için vazgeçilmek zorunda kalınan en iyi öteki
alternatiftir.
• Bir malı üretmenin fırsat maliyeti o malı üretirken
kullanılan kaynaklar nedeniyle üretilemeyen
diğer mal(lar)ın maliyetini ölçer.
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-6
Karşılaştırmalı Üstünlük
ve Fırsat Maliyeti (devam)
• Bir ülke ürün ve hizmet üretiminde kaynaklarını
kullanırken fırsat maliyetleri ile karşılaşır.
• Örneğin, şarap ve peynir üretiminde limitli sayıda kişi
çalıştırılabilir.
 Şarap üretiminin fırsat maliyeti: üretilemeyen peynir
 Peynir üretiminin fırsat maliyeti: üretilemeyen şarap
• Ülkenin karşılaştığı ikilemler (trade off): sınırlı sayıda
kaynaklar ile ne kadar şarap ve kıyafet üretmelidir?
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-7
Karşılaştırmalı Üstünlük
ve Fırsat Maliyeti (devam)
• Eğer bir ürünü üretmenin fırsat maliyeti A ülkesinde B
ülkesine göre düşükse A ülkesinin o ürünün
üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğü vardır.
• Bir ürünün üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğü olan
bir ülke, o ürünü üretirken kaynaklarını başka
ürünlerin üretimine göre en verimli şekilde kullanıyor
demektir.
• Karşılaştırmalı üstünlük uzmanlaşmayı doğurur
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-8
Karşılaştırmalı Üstünlük
ve Fırsat Maliyeti (devam)
• ABD’de 10 milyon gül üretiminde kullanılan
aynı kaynaklar ile 100,000 bilgisayar
üretilebilirdi.
• Kolombiya’da 10 milyon gül üretiminde
kullanılan aynı kaynaklar ile 30,000 bilgisayar
üretilebilirdi.
• Kolombiya’daki işçiler ABD’dekilere göre
bilgisayar üretiminde daha az verimliler.
3-9
Karşılaştırmalı Üstünlük
ve Fırsat Maliyeti (devam)
• Kolombiya’nın daha düşük bir gül üretim
fırsat maliyeti var.
Kolombiya 10 milyon gül üretebilir, aksi
halde üretebileceği 30,000 bilgisayar
karşılık.
ABD 10 milyon gül üretebilir, aksi halde
üretebileceği 100,000 bilgisayar karşılık.
3-10
Karşılaştırmalı Üstünlük
ve Fırsat Maliyeti (devam)
• ABD’nin daha düşük bir bilgisayar üretim fırsat
maliyeti var.
 Kolombiya 30,000 bilgisayar üretebilir, aksi halde
üretebileceği 10 milyon güle karşılık.
 ABD 100,000 bilgisayar üretebilir, aksi halde
üretebileceği 10 milyon güle karşılık.
 ABD 30,000 bilgisayar üretebilir, aksi halde
üretebileceği 3.3 milyon güle karşılık
3-11
Karşılaştırmalı Üstünlük
ve Fırsat Maliyeti (devam)
• Eğer bir ürünü üretmenin fırsat maliyeti A ülkesinde
diğer ülkelere göre düşükse A ülkesinin o ürünün
üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğü vardır.
ABD’nin bilgisayar üretiminde has a
karşılaştırmalı üstünlüğü var.
Kolombiya’nın gül üretiminde has a
karşılaştırmalı üstünlüğü var.
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-12
Comparative Advantage and
Opportunity Cost (cont.)
• Başlangıçta Kolombiya’nın bilgisayar, ABD’nin
gül ürettiğini varsayalım. Ve her iki ülke de
hem gül hem bilgisayar tüketmek istiyorlar.
• Her iki ülke de daha iyi duruma getirilebilir mi?
3-13
Tablo 3-1: Üretimdeki Değişim
Varsayımı
3-14
Karşılaştırmalı Üstünlük ve Ticaret
• Ülkeler karşılaştırmalı üstünlükleri olan üretimde
uzmanlaşırlarsa daha fazla ürün ve hizmet üretilebilir.
 ABD’nin gül üretimini durdurup o kaynakları 100,000
bilgisayar üretimi için kullandır.
 Kolombiya’nın 30,000 bilgisayar üretimini durdurup yerine
gül ürettir.
 karşılaştırmalı üstünlükleri olan ürünü üretirlerse (ABD
bilgisayar ve Kolombiya gül üretirse) hala aynı şekilde 10
milyon adet gül tüketebilirler. Ayrıca 100,000 – 30,000 =
70,000 fazla bilgisayar tüketebilirler.
• Bu basit gül ve bilgisayar örneği Ricardo modelinin
arkasındaki mantığı anlatıyor.
3-15
Karşılaştırmalı Üstünlük Örneği
Portekiz
İngiltere
Kıyafet
120
100
şarap
90
80
Birim Üretim Saati
• İngiltere her iki üründe de mutlak üstünlüğe sahip
Portekiz
İngiltere
120/90=96/72
90/120=90/120
100/80=90/72
80/100=96/120
Fırsat maliyeti
Kıyafet
Şarap
• Portekiz’in şarap üretiminde fırsat maliyeti İngiltere’ye
göre düşük
 İngiltere kıyafet üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip
 Portekiz şarap üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-16
Tek Faktörlü Ricardo Modeli (devam)
Tek Faktörlü Ricardo modelinin varsayımları:
1. Sadece 2 ülke: yerli ve yabancı
2. Üretim ve tüketimi yapılan sadece 2 ürün var:
Ör: şarap & peynir ( notasyon: c:cheese ,
w:wine)
3. Rekabet (“competition”) işçilerin üretimlerinin
değerine eş “rekabetçi” (“compettitive”) ücret
almalarına ve işçilerin en yüksek ücreti veren
endüstride çalışmalarını sağlıyor.
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-17
Tek Faktörlü Ricardo Modeli (devam)
Tek Faktörlü Ricardo modelinin varsayımları:
4. Üretim için tek kaynak gerekli: İş gücü
5. İş gücü verimliliği, teknoloji farkından dolayı, ülkeden
ülkeye farklı. Ancak her ülkedeki iş gücü verimliliği
yıllara göre sabit.
6. Her ülkedeki toplam iş gücü arzı sabit.
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-18
Tek Faktörlü Ricardo Modeli (devam)
• Birim iş gücü gerekleri (ihtiyacı): bir birim
çıktı üretmek için kullanılan sabit miktardaki
işgücü saati.
 aLC yerli ülkedeki peynir üretimi için birim işgücü
ihtiyacı. örneğin, if aLC = 1 ise, yerli ülkede 1kg
peynir üretmek için toplam 1 saat işgücüne ihtiyaç
var.
 aLW yerli ülkedeki şarap üretimi için birim işgücü
ihtiyacı.örneğin, aLW = 2 ise, yerli ülkede 1 litre
şarap üretmek için toplam 2 saat işgücüne ihtiyaç
var.
 Yüksek birim iş gücü ihtiyacı → düşük iş gücü
verimliliği.
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-19
Tek Faktörlü Ricardo Modeli (devam)
• Toplam işgücü arzı sabit olduğu için ülkede
çalışılan toplam iş saati L sabit sayısı ile
tanımlanır.
• İşgücü arzı L yerli ülkede çalışılan toplam
saati gösteriyor (sabit bir sayı).
• Peynir üretimi QC kaç kilo peynir üretildiğini
gösteriyor.
• Şarap üretimi QW kaç litre şarap üretildiğini
gösteriyor.
3-20
Üretim Olanakları
(Production Possibilities)
• Üretim Olanakları Eğrisi (Production Possibility Frontier)
(PPF) bir ülkenin sınırlı kaynakları ile üretebileceği maksimüm
ürün bileşimlerini gösterir.
• QC : üretilen peynir miktarı
• QW : üretilen şarap miktarı
• Yerli ekonomi için üretim olanakları eğrisi nin denklemi:
• aLCQC + aLWQW = L
1 kilo peynir
üretimi için
gereken işgücü
Toplam
peynir
üretimi
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
1 litre şarap
üretimi için
gereken işgücü
Toplam işgücü
kaynağı
Toplam
şarap
üretimi
3-21
Şekil 3-1: Yerli Üretim Olanakları Eğrisi
(PPF)
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-22
Üretim Olanakları
(Production Possibilities) (devam)
PPF:
aLCQC + aLWQW = L
Üretilebilecek maksimum peynir miktarı : QC = L/aLC , QW = 0 iken.
Üretilebilecek maksimum şarap miktarı : QW = L/aLW , QC = 0 iken.
• QW = 0 iken QC = L/aLC
( PPF’in y eksenini kestiği nokta)
• QC = 0 iken QW = L/aLW
( PPF’in x eksenini kestiği nokta)
• PPF denklemi: QW = L/aLW – (aLC /aLW )QC ,
• PPF eğimi= – (aLC /aLW )
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-23
Üretim Olanakları
(Production Possibilities) (devam)
• Örnek: Ülkedeki toplam işgücü arzı 1,000 saat.
• PPF denklemi:


aLCQC + aLWQW ≤ L
QC + 2 QW ≤ 1,000.
• Maximum peynir üretimi 1,000 kilo.
• Maximum şarap üretimi is 500 litre.
3-24
Üretim Olanakları
(Production Possibilities) (devam)
• Ekonomi tüm kaynaklarını kullanırsa:
• peynir üretiminin fırsat maliyeti yerli ülkenin 1 kg daha
fazla peynir üretmek için üretmekten vazgeçeceği
şarap miktarıdır = (aLC /aLW )
• Bu maliyet her iki birim işgücü ihtiyacı sabit olduğu için
sabit bir sayıdır.
• Peynirin fırsat maliyeti PPF’in eğiminin mutlak değerine
eşittir.
• QW = L/aLW – (aLC /aLW )QC
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-25
Üretim Olanakları
(Production Possibilities) (devam)
Fırsat Maliyeti Hesaplama Mantığı:
• 1 litre şarap üretmek için aLW saat işgücüne ihtiyaç var.
Peynir üretimine harcanan her birim saat şarap üretimine
harcanabilirdi, ve o her bir saatte
1 saat /(aLW saat/litre şarap) = (1/aLW) litre şarap üretilebilirdi.
• 1 kg ekstra peynir üretmek için aLC saat işgücüne ihtiyaç var.
1 kg ekstra peynir üretmek için gereken aLC saat içerisinde
üretilebilecek şarap miktarı = aLC x (1/aLW) litre şarap = aLC
/aLW litre şarap = peynir üretiminin fırsat maliyeti
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-26
Üretim Olanakları
(Production Possibilities) (devam)
Karşılaşılan ikilem (azalan şarap üretimine karşılık artan
peynir üretimi) bize peynir üretiminin şarap üretimi
cinsinden fırsat maliyetini gösterir = aLC /aLW.
Örneğin, 1 saat işgücü peynir için kullanılacaksa bu
ekstra işgücü ile
1 saat /(2 saat/1litre şarap) = ½ litre şarap üretilebilirdi.
• 1 kilo peynir üretmenin fırsat maliyeti ½ litre şarap.
3-27
Ricardo Modelinde Ticaret
• Yerli ülke hem şarap hem peynir üretiminde daha
verimli. Yani tüm üretimde mutlak üstünlüğü
(absolute advantage) var: peynir ve şarap üretimi
için işgücü gerekleri yabancı ülkedekinden düşük.
aLC < a*LC ve aLW < a*LW
“*” yabancı ülke değişkenlerini gösteriyor
• Bir ülkenin her iki ürün üretiminde de daha verimli
olabilir, ancak sadece bir ürün üretiminde
karşılaştırmalı üstünlüğü vardır.
• Bir ülke tüm ürünlerin en (düşük) verimli üreticisi olsa
bile ticaretten fayda sağlar.
3-28
Ricardo Modelinde Ticaret (devam)
• Yerli ülkenin peynir üretiminde karşılaştırmalı
üstünlüğü olduğunu varsayalım.
• Peynir üretmenin fırsat maliyeti yabancı
ülkedekine göre düşük:
aLC /aLW < a*LC /a*LW
• Yerli ülke peynir üretimini arttırınca şarap
üretimini yabancı ülkenin düşüreceğinden
daha az düşürüyor.
3-29
Ticaretin Kazanımları
• Ticaretin kazanımı ülkenin kaynaklarını en
verimli kullanan üretimde uzmanlaşması ve bu
üretimden elde edilen gelirler ile istediği ürün
ve hizmetleri diğer ülkelerden satın
almasından doğar.
 “En verimli kullanan üretim” den kasıt ülkenin
karşılaştırmalı üstünlüğü olduğu ürünü üretmesidir.
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-30
Ticaretin Kazanımları (devam)
• Ticaret ile peynirin relatif fiyatının artması
sonucu yerli işgücü sahipleri peynir
üretiminden daha yüksek bir gelir kazanırlar.
• Yabancı işgücü sahipleri şarap üretiminden
daha yüksek bir gelir kazanırlar çünkü ticaret
ile peynirin relatif fiyatı düşer (peynir ucuzlar)
ve şarabın relatif fiyatı yükselir.
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-31
Ticaretin Kazanımları (devam)
• Ticareti peyniri şaraba (ya da şarabı peynire)
dönüştüren endirekt bir üretim metodu (ya da farklı
yeni bir teknoloji) olarak düşünün.
• Bu teknoloji olmadan, bir ülke kaynaklarını tüketmek
istediği tüm ürünleri üretecek şekilde tahsis etmek
durumunda.
• Bu teknoloji ile, bir ülke belirli bir üretimde
uzmanlaşabilir ve ürünlerini “ticaret” ile tüketmek
istediği diğer ürünlere dönüştürebilir.
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-32
Ticaretin Kazanımları (devam)
• Ticaret olması durumunda tüketim olanakları üretim
olanaklarının ötesine geçer (artar).
• (Ticaret olmadan, tüketim üretilen mallar ile sınırlıdır.)
• Ticaret ile, her ülkedeki tüketim artar çünkü her
ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğü olduğu ürünün
üretiminde uzmanlaşmasıyla dünya üretimi de artar.
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-33
Şekil 3-4: Ticaret Tüketim Olanaklarını
Arttırır
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-34
Sayısal Örnek
Yerli ve Yabancı ülke için Birim İşgücü Gerekleri
Peynir
Şarap
Yerli
aLC = 1 saat/kg
aLW = 2 saat/Litre
Yabancı
a*LC = 6 saat/kg
a*LC = 3 saat/Litre
Yerli ülkenin peynir üretmesinin fırsat maliyeti nedir?
• aLC /aLW = ½ ( 1 kg peynir üretmek için ½ litre şarap
üretmekten vazgeçmek durumunda)
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-35
Sayısal Örnek
Yerli ve Yabancı ülke için Birim İşgücü Gerekleri
Peynir
Şarap
Yerli
aLC = 1 saat/kg
aLW = 2 saat/Litre
Yabancı
a*LC = 6 saat/kg
a*LC = 3 saat/Litre
Yabancı ülkenin peynir üretmesinin fırsat maliyeti nedir?
• a*LC /a*LW = 2 (1 kg peynir üretmek için 2 litre şarap
üretmekten vazgeçmek durumunda)
aLC /aLW = 1/2 < a*LC /a*LW = 2
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-36
Sayısal Örnek (devam)
• Yerli ülke her iki sanayide de daha verimli, ancak
sadece peynir üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe
sahip.
aLC /aLW = 1/2 < a*LC /a*LW = 2
• Yabancı ülke her iki sanayide de daha az verimli,
ancak şarap üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe
sahip.
• Soru: Yerli ülkenin şarap üretimi fırsat maliyeti nedir?
Ve peynir üretimi fırsat maliyeti nedir?
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-37
Sayısal Örnek (devam)
• Ticaret ile, peynirin şaraba göre relatif denge fiyatı
peynirin iki fırsat maliyeti arasında bir yerde olur.
• (bkz. Şekil 3-4)
Yani aLC /aLW = 1/2 ile a*LC /a*LW = 2 arasında olmalıdır.
(Ör: PC /PW = 1 olabilir. i.e. 1 kg peynir 1 litre şarapla ticaret
edilebilir).
Ticaret peynirin relatif fiyatının yerli ülkede artmasına,
yabancı ülkede düşmesine sebep olur.
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-38
Taşıma Masrafları
ve Ticareti Yapılamayan Ürünler
(Non-traded Goods)
•
Ricardo modeli ülkelerin üretimde tamamen
spesiyalleşmesini öngörür.
•
Ancak tam spesiyalleşmesini 3 sebepten ötürü çok
nadirdir:
1. Birden fazla üretim faktörünün olması
spesiyalleşme eğilimini azaltır. (chapter 4)
2. Korumacılık (chapters 8–11)
3. Taşıma masrafları ticareti azaltır ya da önler, bu
da her ülkenin aynı ürün ya da servisi üretmesine
sebep olabilir
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-40
Taşıma Masrafları
ve Ticareti Olmayan Ürünler
(Non-traded Goods) (devam)
• Taşıma masrafı dikkate alındığında bazı ürünlerin
ithalatı yerine üretimi daha avantajlı olur.
 Ör: Ağırlık/değer oranı yüksek ürünlerin ticareti düşüktür.
(çimento gibi)
• Yüksek ulaşım maliyetinden dolayı hiç ticareti
olmayan (non-traded) ürün ve hizmetler vardır.
 (Ör: saç kesimi ve araba tamiri)
 Ülkeler gelirlerinin büyük bir oranını ticareti olmayan ürün ve
hizmetlere harcarlar.
 Bu verinin yer çekimi modeline ve ülkeler arası gelir
transferini inceleyen modellere etkileri (ch 5) vardır.
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-41
Ampirik Kanıt
Ricardo Modeli gerçek dünyaya uyuyor mu, gerçekleşen
ticaret akımları hakkında doğru öngörüde bulunuyor
mu?
1. Gerçek hayatta görülmeyen derecede yüksek bir
spesiyalleşme öngörüyor.
2. Ülke genelinin ticaretten kazanacağını öngörür.
Ancak uluslararası ticaretin ülke içindeki gelir
dağılımına etkisini büyüktür.
3. Ülkeler arasındaki kaynak farklılıklarının ticaret
oluşumuna etkisini dikkate almaz. (ch 4,5)
4. Ölçek ekonomisinin (economies of scale) ticarete
etkisini, ve dolayısıyla birbirine benzer ülkeler
arasındaki ticareti açıklamaz. (ch 7,8)
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-42
Ampirik Kanıt (devam)
Yukarıdaki eksiklikler dışında Ricardo modelinin temel
öngörüsü (ülkelerin prodüktiviteleri relatif olarak
yüksek olan ürünler ihraç etmesi gerektiği) yüksek
oranda doğrulanmıştır.
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-43
Ampirik Kanıt (devam)
• Ülkeler prodüktivitesi relatif olarak yüksek olan
ürünleri mi ihraç ediyorlar?
 1951 yılında 26 üretim sanayii için A.B.D. ihracatının İngiltere
ihracatına oranı ile A.B.D. ve İngiltere işgücü verimlilik
oranları karşılaştırıldığında (Şekil 3-6)
(Bella Blassa, 1963)
• EVET
Bu zamanda ABD’nin 26 sanayinin tümünde de mutlak
üstünlüğü vardı.
Ancak yine de ABD’nin az verimli sektörlerinde ihracat
oranları düşüktü.
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-44
Şekil 3-6: Prodüktivite ve İhracat
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-45
Ampirik Kanıt (devam)
• Son yıllardaki ampirik kanıt ise daha az
belirgin.
• Büyüyen dünya ticaretinden ve artan
uzmanlaşmadan dolayı günümüzde ülkelerin
neyi kötü yaptığını göremiyor, o sektöre ait
verimliliği ölçemiyoruz. (ülkeler karşılaştırmalı
dezavantajları olan ürünü üretmiyorlar)
 :Ör: Birçok ülke uçak imal etmiyor.
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-46
Tablo 3-4 Çin vs Almanya, 1995
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-47
Ampirik Kanıt (devam)
• 1995 verisi ile belirli endüstriler için
Çin’deki üretim ve verimliliğini Almanya
ile karşılaştırması.
Çin’deki verimlilik (işgücü başı üretim)
Almanya’dakinin ortalama sadece %5’i.
Giyimde, Çin verimliliği Almanya’nınkinin
%20’si. Çin’e tekstil üretiminde güçlü bir
karşılaştırmalı üstünlük yaratıyor.
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-48
Ampirik Kanıt (devam)
Ricardo modelinin temel sonuçları ampirik
kanıtla desteklenmektedir.
Ricardo Modelinin geçerli iki temel sonucu:
1. Uluslararası ticarette verimlilik farklılıklarının
önemi bir rolü vardır.
2. Ticaret karşılaştırmalı üstünlüğe
(comparative advantage) dayanır, mutlak
üstünlüğe (absolute advantage) değil.
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
3-49

similar documents