Projekt – Nya Vårdgivarwebben

Report
Informationsmöte för publicerare
Nya Vårdgivarwebben
•
•
•
•
•
•
•
•
Projekt Nya Vårdgivarwebben
Effektkartläggning och användartester
Projektdirektiv
Omfattning – avgränsningar
Ny struktur och grafisk design
Nytt namn
Publicerare – utbildning
Övriga frågor
140626 + 140630
Projekt – Nya Vårdgivarwebben
Bakgrund
• Skåneportalen stängs ner under 2015
• Koppling Skane.se – ny teknisk plattform
• Lansering december 2014
Omfattning
Omfång på de webbplatser som ska integreras i VGW:
•
•
•
•
Befintliga VGW
3.500 sidor
Egna webbplatser om vård (ca 30 st)
11.500
Interregionalt samarbete/FoU
2.400
Viss vårdgivarinfo på sjukhusens externa webbplatser
Projektdirektiv
Avgränsningar
Följande delar ingår inte i projektet:
•
•
•
•
arkivering av dokument
utveckling av sökmotor
genomgång av sjukhusens webbplatser
genomgång och upplägg av webbplatser för interregionalt
samarbete, Södra sjukvårdsregionen – övergripande beslut krävs
• genomgång och upplägg för området FoU – övergripande beslut krävs
Projektdirektiv
Avgränsningar
Följande avgränsningar gäller för:
• Lokala riktlinjer – projektet skapar förutsättningar för att lägga in
relevanta lokala riktlinjer i den nya strukturen; att ta fram och lägga
in dem ingår inte.
• ”Egna webbplatser” – av de 30-tal solitärer på Skåneportalen som
innehåller vårdrelaterad information ska de mindre webbplatserna
integreras i VGW under året. Resterande integreras under 2015.
Effektkartläggning &
målgruppsanalys – Inuse
1. Effektmål för Nya vårdgivarwebben
2. Användarprofiler och prioritering
3. Underlag för ny struktur
VARFÖR
EFFEKTMÅL
HUR
ANVÄNDNING
SYFTET – värdet för verksamheten
Intervjuer Koncernkontoret
MÄTOMRÅDE
MÄTPUNKT
ANVÄNDARPROFILER - motiv, drivkrafter, beteenden
Intervjuer vårdpersonal
(ANVÄNDNINGS)MÅL
EGENSKAP
VAD
LÖSNING
FUNKTION
Effektkartläggning & målgruppsanalys
Djupintervjuer – 17 st
Resursägare/övergripande verksamhetsinfo
– VGW, övergripande (Monica Larsson)
– Avtalsförvaltning (Peter Sigsjö, Maria Antonsson-Anderberg)
– Medicinska riktlinjer (Sven Oredsson)
– God Vård (Åsa Berling)
– Patientadministration (Pia Landgren)
– Tandvård (Håkan Hellbjer)
– Offentlig vård (Karin Ekelund)
Användare
– Läkare
– vårdcentral (privat)
– specialist kirurg-/medicinklinik (offentlig)
– Sjuksköterska
– vårdcentral, BVC eller BMM (Hälsoval, privat)
– sjukhus
– MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska (kommun)
– Verksamhetschef
– vårdcentral (privat)
– sjukhus
– Fysioterapeut (sjukgymnast) – (privat)
– Medicinsk sekreterare
– (privat)
– (offentlig)
VGI och VGW
Idag förvirrande för offentligt anställda som har både
VGI och VGW.
Rekommendation:
Se över fördelningen av information mellan
VGI och VGW.
Effektkartläggning
Prioritering av målgrupper
• Vårdpersonal
Ge rätt vård – stödjande (vårdprogram, riktlinjer, checklistor etc)
• Verksamhetschefer
Göra rätt sak – styrande (uppdrag, avtal, beslut etc)
• Utbildning/utveckling
Göra bättre jobb – utvecklande (utbildning, utveckling, utvärdering)
Projektdirektiv
Vision
Att Vårdgivarwebben blir ett självklart verktyg för alla
vårdgivare, både privata och offentliga, där de kan
hitta all relevant vårdrelaterad information inom
Region Skåne.
Projektdirektiv
Syfte
Region Skåne har informationsskyldighet till alla
vårdgivare. Syftet med projektet är att samla all relevant
vårdrelaterad information från Region Skåne på Vårdgivarwebben, så att alla vårdgivare som har uppdrag
för/avtal med Region Skåne får tillgång till samma
information.
Projektdirektiv
Effektmål
… Nya Vårdgivarwebben är ett arbetsverktyg som ska bidra till en
effektivisering och kvalitetsökning i vårdgivarnas verksamhet.
Alla regionala riktlinjer, rutiner och styrande dokument samt även
relevanta lokala rutiner ska finnas på nya VGW.
Mätområden:
Nya VGW ska:
- vara enkel och snabb att hitta på
- innehålla relevant och aktuell information
- vara ett självklart verktyg i vardagen.
Ny struktur och grafisk design
Nya kategorier:
• Vårdprogram & riktlinjer
• Patientadministration
• Kompetens & utveckling
• Uppdrag & avtal
• Resultat & uppföljning
• IT
Huvudingångarna – behovs- och
målgruppsorienterade
ger stöd och
vägledning för att
göra rätt i jobbet när
jag är med patienten
(för läkare och
sköterskor)
hjälper mig med
allt det praktiska
i jobbet och i
hanteringen av
patienten (för
alla)
ger möjlighet till att
göra bättre jobb
genom utveckla min
kompetens och om
vad som händer inom
området (för alla)
ger mig koll på att
vi gör rätt sak
och hur bra (för
verksamhetschef
er)
ger svar på
och stöd i
tekniska
frågor
(speciellt för
privata)
Ny struktur och grafisk design
Grafisk design:
• Vi använder samma mallar som för Skane.se
• Orange – ”vår färg”
Nya tekniska möjligheter:
• Utbildningskalender
• Kategorisering/taggning
Nytt namn
Vårdgivare i Skåne
Webbadress: http://vardgivare.skane.se
Information om namn och webbadress görs vid
lanseringen i december.
Publicerare
• Informationsmöten 26 och 30 juni
• 90 publicerare för Vårdgivarwebben
• Mål: färre ska publicera mer…
för att göra publiceringen så effektiv som möjligt, för att struktur och
upplägg ska efterlevas samt att användarvänlighet, sök- och hittbarhet
ska bli så hög som möjligt
Utbildning av publicerare
•
•
•
•
•
•
Episerver 7
Utbildningen samordnas med Skane.se
Endagskurs för de som publicerar mycket
Avdelningar betalar för kursen
Preliminära datum: 20 aug, 3 sept, 9 sept, 3 okt
E-learning/kortkurs för de som bara lägger in dokument
eller redigerar text
Att göra redan nu…
Nuvarande VGW
• Spretig struktur och svårt att navigera
• Många obesökta sidor
• Många ouppdaterade sidor
• Dåliga sökresultat (inte optimerat)
•
•
•
•
Rensa sidor/dokument – sidor med ett tydligt syfte
Ta bort avpublicerade sidor
Se över sidor – välskrivna texter och nyckelord
Uppdatera
Tidplan
Nya Vårdgivarwebben
2014
Jan
Feb
BP1
Mars
April
Maj
Juni
BP2
Juli
Aug
BP3
Sep
BP4
Okt
Nov
BP5
Dec
BP6
Planering
Målgrupps-
analys
Ta fram ny
innehållsstruktur
Utbildning
Utbildning publicerare
publicerare
Grafisk design,
interaktionsdesign
Utveckla teknik/mallar
Anpassning struktur
Utveckla teknik/mallar
Kommunikation/förankring med berörda
Inventering; Stäng ner “solitärer” (egna webbplatser), rensa material och sidor till/på VGW
Produktion skarp miljö
Genomgång av texter/textproduktion (externa resurser)
BP1 –
BP2 –
BP3 –
BP4 –
BP5 –
BP6 –
Presentera projektdirektiv
Fastställa projektdirektiv, presentation effektkartläggning
Fastställa ny övergripande struktur och grafisk design
Förslag plan för publicering i nya VGW, strategiskt
inriktningsbeslut för publicering/publicerare, Förslag
resurser/organisation 2015
Fastställa förslag; förvaltningsorganisation VGW 2015
Projektavslut, överlämning till projektägare
Leverans
Vad händer nu?
• Vi arbetar flik för flik, kontaktar berörda innan
vi gör något
• Samarbete med publicerare/faktaansvariga –
förankrar och stämmer av efter hand
• Inventering publicerare – faktaansvariga
• Övriga frågor
Kontakta oss:
www.skane.se/nyavgw

similar documents