- สำนักระบาดวิทยา

Report
สรุ ปผลการดาเนินงาน
พัฒนาจังหวัดต้นแบบตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ จังหวัดสระแก้ว
เป้ าหมายที่ 1 : การป้ องกันการแพร่ ระบาด
ของเชื้อดื้อยา (Infectious disease)
1. มีวิเคราะห์โรควัณโรค/สถานการณ์ทุก 3 เดือน
/ไข้มาลาเรี ย ทุกเดือน
2. มีการทดสอบการดื้อยาวัณโรค
3. มีการเฝ้ าระวังการดื้อยามาลาเรี ย
เป้ าหมายที่ 2 : การป้ องกันการเกิด และแพร่ ระบาด
ของโรคจากสัตว์สู่ คนอุบตั ิใหม่ (Zoonosis)
1. ตาบล ONE HEALTH อาเภอละ 1 ตาบล
2. มีการพัฒนา อสม./อาสาสมัครปศุสตั ว์ประจาตาบล
3. การตรวจสุ ขภาพสัตว์และตรวจตัดกรองสัตว์ขา้ มเขตแดน
4. มีการแลกเปลี่ยนระบบข้อมูล MBDS ระหว่างประเทศ
5. การส่ งเสริ มเกษตรกรรายย่อยเลี้ยงไก่พ้นื เมืองตามระบบ
การผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP)
เป้ าหมายที่ 2 : การป้ องกันการเกิด และแพร่ ระบาด
ของโรคจากสัตว์สู่ คนอุบตั ิใหม่ (Zoonosis) (ต่อ)
6. การดาเนินงานโครงการ RABIES FREE ZONE
7. การสารวจความชุกของเชื้อไข้หวัดนกชนิด H5N1 และ
H7N9 ในไก่ชนและคนเลี้ยงไก่ชน จังหวัดสระแก้ว ปี 2557
8. มีการฉี ดวัคซี นทั้งในสัตว์และในคน เช่น พิษสุ นขั บ้า
ไข้หวัดใหญ่
เป้ าหมายที่ 3 : ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety)
1. สุ่ มตรวจสารปนเปื้ อนในอาหารบริ เวณตลาดชายแดน
2. ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยอาหารเสี่ ยง แก่เครื อข่าย
หน่วยงานและประชาชน
เป้ าหมายที่ 4 : ความปลอดภัยด้านสารเคมี (Chemical)
1. มีกลุ่มงานส่ งเสริ มสุ ขภาพรับผิดชอบโรคและภัยสุ ขภาพ
ด้านสารเคมี
2. มีการคัดกรองสารเคมีในเกษตรกร และการให้ความรู้
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เป้ าหมายที่ 5 : Radiological and nuclear
ยังไม่มีการดาเนินการ
เป้ าหมายที่ 6 : การป้ องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
(Hospital infection control)
1. มีผปู้ ระสานงานหลักด้าน IC ทุกโรงพยาบาล
2. มีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ IC กระจายอยูค่ รอบคลุม
3. มีคู่มือแนวทางปฏิบตั ิครบถ้วนทุกระดับเป็ นแนวทางเดียวกัน
4. มีการให้คาปรึ กษาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้โดยโรงพยาบาลแม่ข่าย
(ทางการ/ไม่เป็ นทางการ)
5. มีการส่ งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหลักสู ตร IC
เป้ าหมายที่ 7 : การพัฒนาห้องปฏิบตั ิการ เครื อข่าย
ห้องปฏิบตั ิการ และการจัดส่ ง specimens
1. มีการพัฒนาห้องปฏิบตั ิการของ รพร.สก และโดย
ได้รับการถ่ายโอนอุปกรณ์และทักษะ จากโครงการ
IEIP
เป้ าหมายที่ 8 : Point of entry
1. มีการแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาช่องทางเข้าออก
ประเทศ โดยความเห็นชอบจาก ผวจ.
2. มีการกาหนดขั้นตอน (SOPs)การดาเนินการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิ นที่ช่องทางฯ ร่ วมกันระหว่างสานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัดสระแก้วและด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศอรัญประเทศ
เป้ าหมายที่ 9 : Situation Awareness Team
1. มีการตรวจจับการระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดใหญ่
ไข้หวัดนก Diarrhea Food Poisoning ไข้เลือดออก และ
โรคติดต่ออื่นๆ ที่สาคัญ
2. อยูเ่ วรเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา นอกเวลาและ
วันหยุดราชการ
3. วิเคราะห์สถานการณ์รายสัปดาห์ รายเดือน
4. สรุ ปจัดทารายงานเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา ประจาปี
เป้าหมายที่ 10 : ทีมสอบสวนควบคุมโรค (SRRT)
1. มีการแต่งตั้งทีม SRRT ครอบคลุมระดับจังหวัด อาเภอ และตาบล
2. สอบสวนการระบาดของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก
Diarrhea Food Poisoning ไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่นๆ ที่สาคัญ
ในพื้นที่
3. จัดประกวดอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืน
4. พัฒนาทักษะโดยจัดประกวดผลงานการสอบสวนโรคฉบับ
สมบูรณ์ ระดับจังหวัด
5. ทีม SRRT ระดับจังหวัดและอาเภอผ่านการประเมินรับรอง
มาตรฐาน ร้อยละ 90
6. จัดตั้งและอบรมทีม SRRT ระหว่างประเทศ
เป้ าหมายที่ 11 : การรับมือภาวะฉุกเฉิ น (EOC)
1. จังหวัดสระแก้วมีศูนย์ปฏิบตั ิการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิ นทางสาธารณสุ ข (Emergency Operation
Center ,EOC) มีคาสัง่ และแผนปฏิบตั ิการ
เป้ าหมายที่ 12 : การพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม
(Prevent, Detectและ Respond)
1. จังหวัดสระแก้ว มีนกั ระบาดวิทยาผ่านการอบรม
ไม่นอ้ ยกว่า 120 ชัว่ โมง จานวน 6 คน ผ่านเกณฑ์
เป้าหมายที่ 2 : การป้องกันการเกิด
และแพรระบาดของโรคจากสั
ตวสู
่
์ ่ คน
อุบต
ั ใิ หม
(Zoonosis)
่
กิจกรรม
กลุมเป
่ าเนินการ งบประมา
่ ้ าหมาย ปี ทีด
๑. ทา MOU กับภาคีเครือขาย
่
One Health
5 5 6 6 62
ณ
8 9 0 1
/ / / / / ๒๐๐,๐๐
๐ บาท
ปศ./อปท./
เกษตรกรผู้
เลีย
้ งสั ตว/์
ดาน/
่
อุทยาน/NGO
s
๒. สนับสนุ นให้มีตง้ั ศูนยประสานงาน
ร้อยละ 50
/
์
ภาคีเครือขาย
One Health ระดับ
ของตาบลใน
่
อาเภอและตาบล
อาเภอ
๓. พัฒนาตาบล One Health
ร้อยละ 80
ของตาบลใน
อาเภอ
45,000
บาท
/
45,000
บาท
กิจกรรม
6. ประชุมผู้รับผิดชอบงานระดับ
อาเภอ และตาบล One health
7. อบรม อสม. One Health
8. นิเทศ การดาเนินงาน
กลุมเป
่ ้ าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
งาน สสอ.
รพ. 40 คน
อสม.ในต.
One Health
9 อาเภอ
ปี ทีด
่ าเนินการ งบประมา
5 5 6 6 62
ณ
8 9 0 1
/
12,600
บาท
/
/
9. ประเมินขบวนการควบคุมโรค
ไข้เลือดออกระดับตาบล (IVM) ใช้
งบอาเภอควบคุมโรคเขมแข็
ง
้
9 อาเภอ
/
10. ประกวดนวตกรรมสุขภาพหนึ่ง
เดียว
11. ประเมินผลยุทธศาสตร ์ One
9 อาเภอ
/
9 อาเภอ
/
งบ
CUP
5,400
บาท
รวมกั
บ
่
อาเภอ
ควบคุม
โรค
เข้มแข็ง
86,450
บาท
100,000
เป้าหมายที่ 1 : การป้องกันการแพร่
ระบาดของเชือ
้ ดือ
้ ยา (Infectious
disease)
กิจกรรม
กลุมเปาหมาย
ปี ทีด
่ าเนินการ งบประมา
่
1. ประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารพัฒนา
คุณภาพระบบเครือขายการดู
แล
่
ผู้ป่วยวัณโรคตามมาตรฐาน NTP ปี
2558
2. ประเมินมาตรฐานการดาเนินงาน
วัณโรคตามมาตรฐาน NTP
3. ฟื้ นฟูและเพิม
่ ทักษะการทาDOT
ในเจ้าหน้าทีส
่ าธารณสุข
้
รพ./สสอ.ทุก
อาเภอ
5 5 60 61 6
ณ
8 9
2
/
29,500
บาท
รพ.ทุกแหง่
/
จนท. รพ.
๙
คน
จนท.สสอ.
๙
คน
จนท.สสจ.
คน
/
๒
4,800
บาท
๑๒๐,๐๐
๐ บาท
เป้าหมายที่ 7 : การพัฒนา
ห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร เครือขายห
ั ก
ิ าร
่
้องปฏิบต
และการจั
ด
ส
ง
specimens
่
กิจกรรม
กลุมเป
ปี ทีด
่ าเนินการ งบประมา
่ ้ าหมาย
5 5 6 6 62
8 9 0 1
๑.ประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
พัฒนาห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
และเครือขาย
่
จนท.Lab
รพ. ๑๘
คน
SRRT
อาเภอ
๔๕ คน
ผู้เกีย
่ วข้อง
๗ คน
รวม
/
ณ
๓๐๐,๐๐
๐ บาท
เป้าหมายที่ 3 : ความปลอดภัยดาน
้
อาหาร(Food Safety)
กิจกรรม
๑. สารวจชนิดของอาหาร
ปี ละ ๒ ครัง้
2. ตรวจสอบคุณภาพ
อาหารโดยรถ Mobile
ของกรมวิทยฯ์
กลุมเป
่ ้ าหมาย
๑. ร้านค้า
ในตลาด
โรงเกลือ
2. ผู้
จาหน่าย
อาหาร
และ
ผู้ประกอบ
การพืน
้ ที่
ปี ทีด
่ าเนินการ งบประมา
5 5 6 6 62
ณ
8 9 0 1
/ / / / ๒๐๐,๐๐
๐ บาท
เป้าหมายที่ 10 : ทีมสอบสวนควบคุม
โรค (SRRT)
กิจกรรม
กลุมเป
ปี ทีด
่ าเนินการ
งบประมา
่ ้ าหมาย
5
8
โครงการบูรณาการควบคุมโรคเขมแข็
ง จังหวัด
้
สระแกว
้ 2558
5
9
6
0
6 62
1
ณ
1. ยกระดับ อาเภอควบคุมโรคเขมแข็
งให้ดีเลิศ (คงมาตรฐาน) และพัฒนาศั กยภาพ
้
SRRT ระดับอาเภอ ให้ไดตามเกณฑ
้
์
1) ประชุมผูรั
40 คน
/
14,000
้ บผิดชอบ งาน SRRT
โรคติดตอ
และภัยสุขภาพ(ทุกโรค)
บาท
่
2) สรุปจัดทารายงานเฝ้าระวังทางระบาด 1 เลม
/
21,000
่
วิทยา จังหวัดสระแกว
บาท
้ ประจาปี
๒๕๕๗
3) จัดประกวดอาเภอควบคุมโรคเขมแข็
ง 1 ครัง้
/
48,950
้
แบบยัง่ ยืน
บาท
4) ประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารประกวดผลงาน
1 ครัง้ /60 คน
/
52,700
การสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ ์ ระดับ
บาท
จังหวัด
2. พัฒนาศั กยภาพระบบระบาดวิทยาระดับตาบล
กิจกรรม
กลุมเป
่ ้ าหมาย
ปี ทีด
่ าเนินการ งบประมา
5 5 6 6 62
ณ
8 9 0 1
3. การพัฒนาเครือขาย
SRRT Border เพือ
่ พัฒนาสู่มาตรฐาน
IHR 2005
่
1) ประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร การ
รพ./รพ.สต./ /
400,000
บาท
ประสานแผนเครือขาย
เพือ
่
ดาน/สสจ.
/
่
่
พัฒนาการดาเนินงานสู่มาตรฐาน
สสอ.และ
IHR2005 (ปี ละ 2 ครัง้
ครัง้ ละ เครือขาย
่
3 วัน )
ทัง้ ไทยและ
กัมพูชารวม
70 คน
2) ประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร การฝึ ก
รพ./รพ.สต./ /
30,000
ปฏิบต
ั ก
ิ ารดาเนินงาน นักระบาด
ดาน/
สสจ. /
บาท
่
วิทยาภาคสนาม
สสอ.และ
เครือขาย
่
40 คน
3) อบรมภาษากัมพูชา
รพ./รพ.สต./ /
150,000
บาท
ดาน/
สสจ. /
่
กิจกรรม
5) ประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร การเพิม
่ ขีด
สมรรถนะทีม SRRT Border ดาน
้
การสอบสวนโรคตามแนวทาง
IHR 3 วัน
กลุมเป
่ ้ าหมาย
ปี ทีด
่ าเนินการ งบประมา
5 5 6 6 62
ณ
8 9 0 1
/
300,000
รพ. รพ.สต.
ดาน
สสจ.
่
สสอ.และ
เครือขาย
่
ผู้เข้ารวม
30
่
คน ทัง้ ไทย
และกัมพูชา
6) ทาKM/นาเสนอผลงาน/จัดทาคูมื
/
่ อ รพ. รพ.สต.
ดาน
สสจ.
่
สสอ.และ
เครือขาย
่
7) นิเทศ ติดตามการดาเนินงาน
9 อาเภอ
/
บาท
24,000
บาท
100,000
บาท
Thank you for your attention

similar documents