Formidlingskursus gymnasiepraktik + rullende uni

Report
AARHUS
UNIVERSITET
27. AUGUST 2010
FORMIDLINGSKURSUS
GYMNASIEPRAKTIK OG DET RULLENDE UNIVERSITET
INTRODUKTION TIL KURSUSINDHOLD OG
PRODUKTKRAV
SUSANNE TH. JENSEN
VICEREKTOR
ODDER GYMNASIUM
pRÆSEN
TATION
AARHUS
UNIVERSITET
27. AUGUST 2010
HVAD SKAL I KUNNE EFTER ENDT KURSUS?
Have kendskab til gymnasiet og elevernes forudsætninger
Have grundlæggende forståelse af almen didaktik,
pædagogik ,læring
Have viden om formidlingens virkemidler med sprog, krop og
sjæl
---------------------------------------------------------------Summa-summarum:
Have værktøjerne til at planlægge og udføre et
undervisningsmodul, herunder taxonomi,
sekvensering og elevaktivering
AARHUS
UNIVERSITET
27. AUGUST 2010
INDHOLD & PROCES; ITERATION OG ENACTMENT
1.kursusgang: Kursusinformation; almendidaktik, lektionsplan
Planlægning af den enkelte lektion
2.kursusgang: Teaching and learning – formidling og elevaktivering i
læringsprocessen.
 Planlægning af den enkelte lektion; ny viden og refleksion
3.kursusgang: fagnær- og fagfremmed didaktik og metode
 Planlægning af den enkelte lektion; ny viden og refleksion
4.kursusgang: Lektionsplanen som planlægnings- og refleksionsværktøj;
feedback m gode råd fra gymnasielærere
----------------------------------------------------------------------------------------Praksisafprøvning af lektionsplan – ny viden og refleksion - revision af
lektionsplan, ny afprøvning……….
AARHUS
UNIVERSITET
27. AUGUST 2010
TRE KURSUSPRODUKTER
› 1) Titel + abstract på max 30 ord - til gymnasielæreren
› NB. abstract skrives til sidst
› 2) Lektionsplan / 90 min - til dig selv
› 3) Lektieark – til elevernes forberedelse på ca 15 min
AARHUS
UNIVERSITET
Glæd jer til at møde eleverne
27. AUGUST 2010
AARHUS
UNIVERSITET
Glæd jer til at møde eleverne –
af alle slags
27. AUGUST 2010
AARHUS
UNIVERSITET
27. AUGUST 2010
EKSEMPEL PÅ TITLER
 ”Peter Seeberg – et dyresyn der giver mennesket kamp til stregen ”
 ”Hvorfor er USA så religiøst sammenlignet med andre i-lande?
 ”Tabet af uskyld – forræderi og brodermord under den spanske borgerkrig ”
 ”De komplekse tal - vejen til altid at kunne finde to løsninger til en
andengradsligning”
 ”At kunne lugte gener, eller: Mine gener og jagten på den perfekte kæreste”
 ”Laseren: Fra pegepind til våben”
Eksempler på lektionsplaner
• Dansk
• Biologi-øvelsestime
Lektionsplan i dansk (70 min)
Sekvens
Materiale
Navne
Fokus på kortprosa
Beskrivelse
Kompetence
Min.
Opsummering – Hvad er det
nu der kendertegner
kortprosa
Hvor har vis et det indtil nu?
10 min.
5 min.
Præsentation af
dagens lektion
Vha. ppt.
Gruppearbejde med fokus
med forskelligt fokus
Præsentation
Pararbejde; fortolkning
Fællesopsamling
Gruppearbejde
Spørgsmål og grupper
på Google docks.
Astrid Saalbach
”Kødet”
Materialet er nu
tilgængeligt for alle på
Google docks
Grupperne arbejde med
teksten med forskelligt fokus
Præsentation af
gruppearbejdet
Formål
Bla. Med
fokus på
symbolik
15 min.
Alle fokuspunkterne
præsenteres nu
Præsentation /
formidling
25 min.
Par arbejde
Tal sammen to og to om en
fortolkning at teksten
Tid til at tænk før
det bliver
præsenteret i
fællesskab
5 -10 min.
Fælles
Fælles fortolkning at teksten
10 min.
Spørgsmål til gruppearbejdet
1) Præsentér hinanden for nogle af de symboler, I bemærkede, da I læste
novellen derhjemme. Notér dem ned og undersøg i fællesskab, hvorvidt der
er belæg i teksten for dem eller ej.
2) Lav en personkarakteristik af faderen, sådan som han præsenteres i
starten af novellen. Hvilket forhold har han til sine omgivelser – til sine
døtre?
3) Find det sted i novellen, hvor man som læser bliver klar over, at manden
har mistet sin kone.
4) Gå tæt på teksten og registrér hvilke ord og vendinger, der bliver brugt om
”fryseren”.
5 ) Overvej hvilken symbolik, der kan ligge i novellens 3 sidste linjer.
7) Prøv at samle jeres iagttagelser i en fortolkning af novellen.
Lektionsplan biologiøvelse (70 min)
Sekvens
Materiale
Navne
Kort præsentation af
dagens time
Huskekort
Beskrivelse
Kompetence
Lille præsentation
Huskekort i kuverter
Præsentation af
mikroskopet
Min.
5 min
3 og 3 gentager vi øvelsen
med huskekortene- Læs
spørgsmålet højt og svar
selv, har du problemer får
du hjælp af dine
kammerater
Gentagelse –
Formidling
Reminder om, hvad
vi skal se efter når vi
kigger på de
forskellige
celletyper
10 min
Lærerstyret præsentation af
mikroskopet
Viden om hvordan
mikroskopet
anvendes/
håndteres
5 min.
Hvad skal der ske og
hvordan opfører
man sig i et lab.
5 min.
Dagens øvelse
Øvelsesvejledning
Lærerstyret præsentation af
dagens øvelse – også med
fokus på sikkerhed
Øvelsen udføres
Øvelsesvejledning
Smart board anvendes
ligeledes til fælles at se på
præparater
Opsamling og
oprydning
Formål
Lab.
kompetance
35 min.
10 min.
AARHUS
UNIVERSITET
LEKTIER, LEKTIECAFÉ - LEKTIEARK
27. AUGUST 2010
AARHUS
UNIVERSITET
27. AUGUST 2010
INTRODUKTION TIL UNDERVISNINGEN:
KRÆFT – OM ÅRSAGERNE BAG DEN FRYGTEDE SYGDOM
Hver tredje dansker bliver ramt af en kræftsygdom inden de fylder 75 år –
Hver tredje..! Men hvorfor får vi egentlig kræft? Og hvorfor kan vi ikke
udrydde det?
For at forstå grunden til at kræft virker uløseligt forbundet med
det at leve, er man nødt til at betragte kræft ud fra et overordnet biologisk
perspektiv - er det kun mennesker der får kræft? Bliver kræft mere og mere
hyppigt og hvorfor?
En fuld forståelse kræver desuden, at man zoomer ind og forsøger at forstå
sygdommens årsag på celle- og molekyleniveau.
Forskningen i kræft har haft høj prioritet gennem mange år, og vores viden
om sygdommens årsager er steget markant. Derfor kan vi nu forsøge at
besvare nogle af alle de spørgsmål, der uundgåeligt dukker op, når man
først begynder at spekulere over, hvad der egentlig ligger bag den frygtede
sygdom.
AARHUS
UNIVERSITET
27. AUGUST 2010
ELEVERNES FORBEREDELSE TIL UNDERVISNINGEN:
› Alle:
› 1. Skriv en liste på mindst 5 faktorer, der øger risikoen for kræft.
› 2. Overvej hvorfor evolutionær udvælgelse (”den stærkeste overlever”) ikke
har udryddet kræft. Skriv 3-5 linjer.
› 3. Frivilligt
› Stil dit eget spørgsmål om årsagerne til kræft – har du et muligt svar?
AARHUS
UNIVERSITET
SUMMEØVELSE
› Hvad karakteriserer ” Elevernes forberedelse til
undervisningen”
› Kort diskussion
27. AUGUST 2010
AARHUS
UNIVERSITET
27. AUGUST 2010
Introduktion til undervisningen:
Øst- og vesttyskland: to forskellige stater?
 Hvorfor og hvordan var Tyskland delt fra 1945 frem til genforeningen i
1990?
 Hvordan fandt genforeningen sted?
 Hvilke regler skulle gælde fremover i det forenede Tyskland?
 Hvad var egentlig forskellene mellem Øst- og Vesttyskland.?
 Vi analyserer nogle tabeller samt rundspørger, som jeg medbringer .
Vi arbejder i grupper, så hver gruppe får en opgave, som den i
fællesskab skal diskutere. Herefter splittes grupperne op, så en elev fra
hver gruppe samles og danner en ny gruppe. I den nye gruppe skal I
hver især præsentere det emne, som I lige har diskuteret i forrige
gruppe.
 Til sidst følger en uddybende opsamling af jeres opgaver, hvor vi
diskuterer om man opnået en enhed i Tyskland? eller om forskellene i
Øst- og Vesttyskland var/er for graverende?
AARHUS
UNIVERSITET
27. AUGUST 2010
ELEVERNES FORBEREDELSE TIL UNDERVISNINGEN
1) Læs kun afsnittet ”Et NYT Tyskland?” på:
http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=93129 .
2) Til frivillig læsning:
http://www.bpb.de/publikationen/JWV4VS,0,Wie_ist_es_um_die_innere_Einhei
t_Deutschlands_bestellt_Essay.html .
3). Har du set filmene Goodbye Lenin eller De andres liv? Hvis ”ja” nedskriv da 5-7
stikord, der karakteriserer DDR.
AARHUS
UNIVERSITET
SUMMEØVELSE
› Hvad karakteriserer ” Elevernes forberedelse til undervisningen”
› Kort diskussion
27. AUGUST 2010
AARHUS
UNIVERSITET
AFSLUTNING
”Eleverne bliver i højere grad viden(med)producenter”
› Diskuter mulige implikationer af udsagnet i forhold til
formulering af lektiearket
27. AUGUST 2010

similar documents