File - "Sveti Sava" Pančevo

Report
ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА” ПАНЧЕВО
Како је планирана, припремана и
реализована активност, кораци након
обележавања ( сумирање резултата и
планирање активности за следећу годину,
јавно оглашавање и сређивање
документације)
ПЛАНИРАЊЕ:
Библиотекар планира важне датуме и уноси их
у годишњи план рада библиотеке, годишњи
план рада школе и школски развојни план.
Библиотекар је члан тима за обележавање
важних датума.
Позив на:
Ангажованост свих
наставника
Тимски рад
Слобода избора активности
од више понуђених
(наставници и ученици
старијег узраста)
ПРИКАЗ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНА ПИСМЕНОСТИ
ОД 2011 – 2013. ГОДИНЕ
БРОЈ УЧЕНИКА У ОБЕЛЕЖАВАЊУ ДАНА
ПИСМЕНОСТИ
1000
900
800
700
600
2011
2012
2013
500
400
300
200
100
0
број ученика
ПРИКАЗ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНА ПИСМЕНОСТИ И
АНГАЖОВАНОСТ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ
САРАДНИКА
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2011
2012
2013
број
наставника
број стручних
сарадника
2011. ГОДИНА
Учествовало је 20 одељења
Рад библиотекара:
- Предложила активности
- Припрема материјала, заједнички рад на
реализацији, организација
- Фотографисање, извештавање
УЧЕНИЦИ МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА СУ
КРЕДАМА У БОЈИ ЦРТАЛИ И ПИСАЛИ ПО
БЕТОНУ ИСПРЕД ШКОЛЕ.
Два одељења
старијег узраста
су са
наставницом
ликовног
васпитања
исписивали
поруке
пријатељства
краснописом.
Наставници и ученици који су учествовали у
активности су показали интересовање за
сличним начином обележавања датума и
јубилеја и позитивно су оценили целокупну
активност.
2012. ГОДИНА
Имајући у виду да је годишњим календаром
рада 8.септембар (субота) радни ненаставни
дан, библиотекар је на седници
наставничког већа предложила да се тог
дана обележи Дан писмености. Предлог је
прихваћен са одобравањем и показано је
интересовање да се активност спроведе.
ПРЕДЛОЖЕНО ЈЕ СВИМ РАЗРЕДИМА:
- Да сви ученици тог дана
донесу своју омиљену књигу,
да са наставницима и
одељенским старешинама
проведу два часа у
школском дворишту где ће
седети у хладу и читати или
анализирати прочитано.
- Предложене
су и
следеће
активности:
ЗА 1. И 2. РАЗРЕД
Поред размене књига и
доживљаја прочитаног
понуђено је и цртање и
писање, ћириличним
писмом, кредама у боји
на бетону испред школе
Почетна слова свог
имена
Почетна слова
имена својих
другова
Имена својих
другова
Поруке пријатељства
ЗА 3. РАЗРЕД
Поред читања на
отвореном и
разговора о
омиљеним
књигама
предложено је да
ученици илуструју
насловну страну
своје омиљене
књиге
РАД У ГРУПИ – ИСТРАЖИВАЧКИ РАД –
4.РАЗРЕД
Ученици су подељени у
групе. Свака група
добија на папирима
списак речи које ће
превести на одређени
језик.
Група добија речник,
папир за плакат и
бојице
Истраживачки рад: Речник
пријатељства
Ученици треба да одређене
речи преведу на други
језик уз помоћ речника
(за енглески, немачки,
италијански и руски и грчки
језик)
РЕЧИ ПРИЈАТЕЉСТВА:
ДРУГ
ДРУГАРИЦА
СУНЦЕ
СРЕЋА
ДРУГАРСТВО
МИР
ЉУБАВ
ЕВРОПА
ИНФОРМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ – 7. РАЗРЕД
Библиотека је предложила упознавање
ученика са корисним сајтовима који
пружају информације о старим и
ретким књигама, мапама и
географским картама, књигама које су
ученицима потребне, а које не могу
позајмити у библиотеци...
КОРИСНИ И БЕЗБЕДНИ САЈТОВИ
Српска дечја дигитална
библиотека
http://scc.digital.nb.rs/coll
ection/decije
Обавезна и изборна
лектира, старе и
ретке књиге,
рукописи, мапе,
карте...
КОРИСНИ САЈТОВИ
Пројекат Растко
www.rastko.rs
Садржаји из области
књижевности и
историје...
КОРИСНИ САЈТОВИ
Антологија српске
књижевности
Библиотека Матице
српске
www.ask.rs
www.bms.ns.ac.rs
http://digital.bms.rs
WWW.KLIKNIBEZBEDNO.RS
Портал намењен деци
и родитељима
Едукативне игре
намењене
упознавању деце са
опасностима на
интернету
ИСТРАЖИВАЧКИ РАД – СРПСКИ ЈЕЗИК И ЛИКОВНО
ВАСПИТАЊЕ – 8.РАЗРЕД
Истараживачки рад:
Настанак нашег
ћириличног писма
(помоћ у
проналажењу
литературе, рад у
библиотеци и
кабинету
информатике)
Ученици су са
наставницама
српског језика и
ликовног
васпитања радили
на истраживању
развоја
ћириличног
писма.
ОЦЕНЕ:
АКТИВНОСТ ЈЕ ОДУШЕВИЛА
У Ч Е Н И К Е . Н Е К И СУ П О РА Н И Л И И
ДОШЛИ ПРЕ ВРЕМЕНА ЈЕР ИМ СЕ
ДОПА ЛА ЗАМИСАО ДА ЋЕ У
Ш К О Л С К О М Д В О Р И Ш Т У И М АТ И Ч А С
НА КОМЕ ЋЕ МОЋИ СЛОБОДНО ДА
ПРИЧАЈУ О КЊИГАМА КОЈЕ СУ
П Р О Ч И ТА Л И ТО К О М Л Е ТА .
ОЦЕНЕ:
Н А С ТА В Н И Ц И С У Б И Л И В Е С Е Л О
РА С П О Л О Ж Е Н И Ј Е Р И М Ј Е
РА Д Н И Д А Н П Р О Т Е К А О
П Р И Ј АТ Н О . У П О З Н А Л И С У
БОЉЕ СВОЈЕ У ЧЕНИКЕ.
РЕКЛИ СУ:
Потребни су нам овакви часови
Радо ћу се одазвати акцији и следеће године
Уживала сам у разговору са ученицима
Нисам знала да моји ученици толико читају
УЧЕНИЦИ СУ:
Весели
Опуштени
Слободно разговарају
Радују се дружењу
Радују се боравку на
ваздуху
Наставнике не
доживљавају као
строге критичаре
ЈАВНО ОГЛАШАВАЊЕ
Текст о оствареној
активности је послат
редакцији Просветног
прегледа.
Такође је о томе
обавештена Школска
управа Зрењанин.
Фотографије и текст се
налазе и на школском
сајту.
Пример тимског рада
у реализацији ове
активности је
похваљен од стране
ШУ и као позитиван
и подстицајан
нашао се је у
примерима добре
праксе на
семинару аутора
Милана Бојанића
из ШУ Зрењанин.
КАКО ЈЕ БИЛО ОВЕ ГОДИНЕ?
Библиотекар планира обележавање Дана
писмености у петак 6.9.2013.год.
Предлог износи на седници Наставничког већа
- да се у оквиру свих наставних предмета
организују садржаји који ће ученике упутити
на важност развоја функционалне
писмености за рад и живот у савременом
друштву.
ШТА ЈЕ УРАЂЕНО:
Цртање и писање
кредама у боји на
бетону испред школе и
заједничко читање
омиљених књига у
природи
Ученици од 1. до
3.разреда
ИНФОРМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ
www.ask.rs
www.mislisa.rs
www.kengur.dms.org.rs
www.kliknibezbedno.rs
www.nbs.rs
(http://scc.digital.nb.rs
)
www.rastko.rs
www.pravopis.rs
Представљање
корисних сајтова
ученицима 6. и 7.
разреда.
Ученици 4. и 5.
разреда су играли
игре које јачају
свест о
опасностима на
интернету
МАТЕМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ
Ученици су са наставницом радили на
попуњавању табела, цртању календара и
графикона.
ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ
Ученици од 5. до 8.разреда раде илустрацију
иницијалних слова свога имена .
НА ЧАСУ СТРАНОГ ЈЕЗИКА
Ученици су са
наставницом
енглеског језика
играли интерактивне
игре на енглеском
језику
УЧЕНИЦИ 8.РАЗРЕДА
Су писали СМС поруке уз примену правописа
(реализовани су садржаји из Језичке и
говорне културе са претходних пријемних
испита)
ЗА УЧЕНИКЕ 4. РАЗРЕДА
Истраживачки
рад на тему
„10 доказа
да смо у
септембру“.
Рад у библиотеци
Библиотекар осмишљава
питања, припрема
екциклопедије и лексиконе.
Ученици траже одговоре на
постављена питања.
Рад у групи
Излагање
Илустрација
ЗА НАСТАВНИКЕ:
У библиотеци је представљена свеска са
списком сајтова, дат је рачунар на
коришћење. Списак сајтова није коначан и
сви наставници могу да учествују у
сакупљању информација.
Седница Наставничког већа
- Извештај (библиотекар)
- Договор о јавном оглашавању ( текст пише
библиотекар) путем сајта школе, Просветног
прегледа
- Сагледавање јаких и слабих страна
ШТА О СВЕМУ ОВОМЕ МИСЛЕ НАСТАВНИЦИ
- Учитељи радо
учествују у оваквим
активностима, нема
одступања од
наставног плана већ
се само настава
прилагођава
ситуацији
- Предметни
наставници се
држе плана и
редоследа
наставних
јединица и
нерадо одступају
од планираног

similar documents