اختلال اضطراب فراگیر

Report
‫بنام خداوند جان و خرد‬
‫اختالالت اضطرابی‬
‫در‬
‫‪DSM-5‬‬
‫اختالالت اضطرابی‪ ،‬اختالالتی را شامل می شود که در ویژگیهای ترس و اضطراب‬
‫بیش از حد و اختالالت رفتاری مربوط سهیم هستند‪.‬‬
‫ترس‪ ،‬پاسخی هیجانی به تهدید واقعی یا تصور تهدید غریب الوقوع است که با‬
‫برانگیختگی خودمختار برای جنگ یا گریز ارتباط دارد‪.‬‬
‫اضطراب‪ ،‬پیش بینی تهدید آینده است که بیشتر با تنش عضالنی و گوش به زنگی‬
‫هنگام آماده شدن برای خطر یا رفتارهای اجتنابی ارتباط دارد‪.‬‬
‫اختالالت اضطرابی بخاطر بیش از اندازه بودن و اینکه بعد از دوره های مناسب رشد‬
‫ادامه می یابند‪ ،‬با ترس یا اضطرابی که از لحاظ رشد هنجاری هستند‪ ،‬تفاوت دارند‪.‬‬
‫آنها بخاطر مداوم بودن با ترس یا اضطرابی که اغلب ناشی از استرس است‪ ،‬تفاوت‬
‫دارند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اختالل اضطراب جدایی‬
‫اللی انتخابی‬
‫فوبی خاص‬
‫اختالل اضطراب اجتماعی (فوبی اجتماعی)‬
‫اختالل وحشتزدگی‬
‫آگورافوبی‬
‫اختالل اضطراب فراگیر‬
‫اختالل اضطرابی ناشی از مواد ‪ /‬دارو‬
‫اختالل اضطرابی ناشی از بیماری جسمانی دیگر‬
‫اختالل اضطرابی مشخص دیگر‬
‫اختالل اضطرابی نامشخص‬
‫اختالل اضطراب جدایی‬
Separation anxiety disorder
‫در ‪ DSM-IV‬این اختالل در بخش اختالالتی که معموال برای نخستین بار در نوزادی‪،‬‬
‫کودکی و یا نوجوانی تشخیص داده می شوند طبقه بندی شده اند‪ ،‬اما اکنون به عنوان یک‬
‫اختالل اضطرابی است‪.‬‬
‫عبارت بندی مالکها به نحوی است که بیشتر بیانگر نشانه های اضطراب جدایی در‬
‫بزرگسالی باشند‪.‬‬
‫مالکهای تشخیصی دیگر سن شروع قبل از ‪ 18‬سالگی را تصریح نمی کنند‪.‬‬
‫مالک طول مدت «معموال به مدت ‪ 6‬ماه یا بیشتر ادامه می یابد» برای بزرگساالن اضافه‬
‫شده تا تشخیص های اضافی ناشی از ترسهای انتقال را کاهش دهد‪.‬‬
‫‪ .A‬ترس یا اضطراب نامتناسب با رشد و بیش از اندازه درباره جدایی از کسانی که فرد‬
‫به آنها دلبسته است‪.‬‬
‫‪ .1‬ناراحتی بیش ازحد مکرر هنگام پیش بینی یا تجربه کردن جدایی از خانه یا از‬
‫اشخاص دلبسته اصلی‪.‬‬
‫‪ .2‬نگرانی مداوم و بیش ازحد درمورد ازدست دادن اشخاص دلبسته اصلی یا در وارد‬
‫شدن صدمه احتمالی به آنها‪ ،‬مانند بیماری‪ ،‬بالیا یا مرگ‪.‬‬
‫‪ .3‬نگرانی مداوم و بیش ازحد درمورد واقعه ناگوار (مثل گم شدن‪ ،‬مورد آدم ربایی قرار‬
‫گرفتن‪ ،‬تصادف کردن‪ ،‬مریض شدن) که موجب جدایی از شخص دلبسته اصلی می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪ .4‬اکراه یا امتناع مداوم از بیرون رفتن‪ ،‬دور شدن از خانه‪ ،‬رفتن به مدرسه‪ ،‬محل کار‪،‬‬
‫یا جای دیگر به علت ترس از جدایی‪.‬‬
‫‪ .5‬ترس یا بی میلی مداوم و بیش از حد درمورد تنها یا بدون اشخاص دلبسته اصلی‬
‫بودن در خانه یا محیط های دیگر‪.‬‬
‫‪ .6‬بی میلی یا امتناع مداوم در خوابیدن دور از خانه یا به خواب رفتن بدون نزدیک‬
‫بودن به شخص دلبسته اصلی‪.‬‬
‫‪ .7‬کابوسهای مکرر که موضوعات جدایی را در بر دارند‪.‬‬
‫‪ .8‬شکایتهای مکرر نشانه های جسمانی (مثل سردرد‪ ،‬دل درد‪ ،‬تهوع‪ ،‬استفراغ) وقتی‬
‫جدایی از اشخاص دلبسته اصلی روی می دهد یا انتظار می رود‪.‬‬
‫‪ .B‬این ترس‪ ،‬اضطراب‪ ،‬یا اجتناب مداوم است‪ ،‬حداقل ‪ 4‬هفته در کودکان و نوجوانان و‬
‫معموال ‪ 6‬ماه یا بیشتر در بزرگساالن ادامه می یابد‪.‬‬
‫‪ .C‬این اختالل ناراحتی یا اختالل قابل مالحظه بالینی در عملکرد اجتماعی‪ ،‬تحصیلی‪،‬‬
‫شغلی‪ ،‬یا زمینه های مهم دیگر عملکرد ایجاد می کند‪.‬‬
‫‪ .D‬این اختالل با اختالل روانی دیگر بهتر توجیه نمی شود‪ ،‬مانند امتناع از ترک کردن‬
‫خانه به علت مقاومت بیش ازحد در برابر تغییر در اختالل طیف اوتیسم؛ هذیانها یا‬
‫توهمات مربوط به جدایی در اختالالت روانپریشی؛ امتناع از بیرون رفتن بدون‬
‫همراه قابل اعتماد در آگورافوبی؛ نگرانی ها درباره بیماری یا صدمه دیگر که برای‬
‫افراد مهم دیگر روی می دهد در اختالل اضطراب فراگیر؛ یا نگرانیها درباره مبتال‬
‫بودن به یک بیماری در اختالل اضطراب بیماری‪.‬‬
‫‪ ‬اختالل اضطراب فراگیر‪ .‬اضطراب جدایی عمدتا به جدایی از اشخاص دلبسته‬
‫مربوط می شود‪.‬‬
‫‪ ‬اختالل اضطراب اجتماعی‪ .‬امتناع از مدرسه ممکن است ناشی از اختالل اضطراب‬
‫اجتماعی باشد‪ .‬در چنین مواردی اجتناب از مدرسه بجای نگرانی از دور بودن از‬
‫اشخاص دلبسته‪ ،‬از قضاوت شدن منفی توسط دیگران ناشی می شود‪.‬‬
‫در کودکان‪ ،‬اختالل اضطراب جدایی همزمانی باالیی با اختالل اضطراب فراگیر و‬
‫فوبی خاص دارد‪.‬‬
‫در بزرگساالن اختالالت همزمان معمول عبارتند از فوبی خاص‪ ،PTSD ،‬اختالل‬
‫وحشتزدگی‪ ،‬اختالل اضطراب فراگیر‪ ،‬اگورافوبی‪ ،OCD ،‬و اختالالت‬
‫شخصیت‪.‬‬
‫اختالالت افسردگی و دوقطبی نیز در بزرگساالن با اختالل اضطراب جدایی‬
‫همزمان هستند‪.‬‬
‫اللی انتخابی‬
Selective Mutism
‫در ‪ DSM-IV‬این اختالل در بخش اختالالتی که معموال برای نخستین بار در‬
‫نوزادی‪ ،‬کودکی و یا نوجوانی تشخیص داده می شوند طبقه بندی شده اند‪،‬‬
‫اما اکنون به عنوان یک اختالل اضطرابی طبقه بندی می شود به این علت‬
‫که اکثریت قابل توجهی از کودکان مبتال به اللی انتخابی‪ ،‬مضطرب هستند‪.‬‬
‫مالکهای تشخیصی این اختالل عمدتا بدون تغییر مانده اند‪.‬‬
‫‪.A‬‬
‫‪.B‬‬
‫‪.C‬‬
‫‪.D‬‬
‫ناتوانی مداوم صحبت کردن در موقعیتهای اجتماعی که انتظار صحبت کردن در آنها‬
‫میرود با وجود صحبت کردن در موقعیتهای دیگر‪.‬‬
‫این اختالل پیشرفت تحصیلی یا شغلی یا ارتباط اجتماعی را مختل میکند‪.‬‬
‫ناتوانی در صحبت کردن ناشی از ناآگاهی از زبان گفتاری یا احساس ناراحتی از آن‬
‫نیست‪.‬‬
‫این اختالل با اختالل ارتباطی بهتر توجیه نمی شود و منحصرا در طول اختالل طیف‬
‫اوتیسم‪ ،‬اسکیزوفرنی‪ ،‬یا اختالل روانپریشی دیگر روی نمی دهد‪.‬‬
‫‪ ‬اختالالت ارتباط‪ .‬بر خالف اللی انتخابی مشکل گویایی در این اختالالت به موقعیت‬
‫اجتماعی خاص محدود نمی شود‪.‬‬
‫‪ ‬اختالالت عصبی ـ رشدی و اسکیزوفرنی و پسیکوزهای دیگر‪ .‬افراد مبتال به این‬
‫اختالالت ممکن است مشکالتی در زمینه ارتباط اجتماعی و صحبت کردن در این‬
‫موقعیتها داشته باشند ولی در اللی انتخابی‪ ،‬کودک توانایی صحبت کردن در بعضی از‬
‫موقعیتهای اجتماعی را دارد (مثال درخانه)‪.‬‬
‫رایجترین اختالالت همزمان‪ ،‬اختالالت اضطرابی دیگر‪ ،‬عمدتا اختالل‬
‫اضطراب اجتماعی‪ ،‬و پس از آن اختالل اضطراب جدایی و فوبی خاص‬
‫هستند‪.‬‬
‫رفتارهای نافرمانی در کودکان مبتال به اللی انتخابی روی می دهد‪ ،‬هرچند‬
‫که رفتار نافرمانی ممکن است به موقعیتهایی که نیازمند گفتار است‪،‬‬
‫محدود باشد‪.‬‬
‫تأخیرها یا اختالالت ارتباط نیز ممکن است در برخی کودکان مبتال به اللی‬
‫انتخابی روی دهند‪.‬‬
‫فوبی خاص‬
Specific Phobia
‫ویژگی های اصلی فوبی خاص دست نخورده باقی مانده است‪ ،‬اما دیگر الزم‬
‫نیست افراد باالی ‪ 18‬سال ترسها یا اضطرابشان را افراطی یا غیرمعقول‬
‫تشخیص دهند و طول مدت « معموال ‪ 6‬ماه یا بیشتر ادامه یابد» نیز شامل‬
‫تمام سنین می شود‪.‬‬
‫‪.A‬‬
‫‪.B‬‬
‫‪.C‬‬
‫‪.D‬‬
‫‪.E‬‬
‫‪.F‬‬
‫‪.G‬‬
‫ترس یا اضطراب محسوس در مورد موضوع یا موقعیتی خاص‪.‬‬
‫ــ این ترس در کودکان ممکن است با گریه‪ ،‬قشقرق‪ ،‬میخکوب شدن یا چسبیدن ابراز شود‪.‬‬
‫موضوع یا موقعیت فوبیک تقریبا همیشه ترس یا اضطراب فوری را ایجاد می کند‪.‬‬
‫از موضع فوبیک به طور فعال با ترس یا اضطراب شدید اجتناب می شود‪.‬‬
‫این ترس یا اضطراب با ایجاد خطر واقعی توسط موضوع یا موقعیت خاص و زمینه‬
‫اجتماعی ـ فرهنگی تناسب ندارد‪.‬‬
‫این ترس‪ ،‬اضطراب‪ ،‬یا اجتناب مداوم است و معموالً ‪ 6‬ماه یا بیشتر ادامه می یابد‪.‬‬
‫این ترس یا اجتناب‪ ،‬اختالل قابل توجهی در عملکرد اجتماعی‪ ،‬شغلی یا زمینه های‬
‫مهم دیگر عملکرد ایجاد می کند‪.‬‬
‫این اختالل با نشانه های اختالل دیگری بهتر توجیه نمی شود‪.‬‬
‫‪ ‬آگورافوبی‪ .‬اگر فردی فقط از یک موقعیت آگورافوبیک بترسد‪ ،‬فوبی‬
‫خاص موقعیتی می تواند تشخیص داده شود‪ .‬ولی اگر از دو یا تعداد‬
‫بیشتری موقعیت آگورافوبیک بترسد‪ ،‬تشخیص آگورافوبیک احتماال موجه‬
‫است‪.‬‬
‫این اختالل با دامنه ای از اختالالت دیگر‪ ،‬مخصوصا در افراد مسن ارتباط دارد‪.‬‬
‫افراد مبتال به فوبی خاص در معرض خطر بیشتر اختالالت دیگر قرار دارند که‬
‫اختالالت اضطرابی دیگر‪ ،BMD ،MDD ،‬اختالالت مرتبط با مواد‪ ،‬نشانه‬
‫های جسمانی و اختالالت مرتبط و اختالالت شخصیت (مخصوصا شخصیت‬
‫وابسته) از آن جمله هستند‪.‬‬
)‫اختالل اضطراب اجتماعی (فوبی اجتماعی‬
Social Anxiety Disorder
(Social Phobia)
‫ویژگیهای اصلی بدون تغییر مانده‪.‬‬
‫حذف این استلزام که افراد باالی ‪ 18‬سال باید ترسها یا اضطرابشان را افراطی یا‬
‫غیرمعقول تشخیص دهند و طول مدت « معموال ‪ 6‬ماه یا بیشتر ادامه یابد» نیز شامل‬
‫تمام سنین می شود‪.‬‬
‫تصریح کننده «فراگیر» حذف و تصریح کننده «فقط عملکردی» جایگزین آن شده است‪.‬‬
‫تصریح کننده «فراگیر» در ‪ DSM-IV‬مشکل ساز بود‪ ،‬به نحوی که «ترسها شامل اکثر‬
‫موقعیتهای اجتماعی می شوند» قابل عملیاتی شدن نبود‪ .‬افرادی که فقط از موقعیتهای‬
‫عملکردی می ترسند‪ ،‬به نظر می رسد زیرگروه متفاوتی از اختالل اضطراب اجتماعی‬
‫را به لحاظ سبب شناسی‪ ،‬سن شروع‪ ،‬پاسخ فیزیولوژیکی و پاسخ به درمان تشکیل می‬
‫دهند‪.‬‬
‫‪ .A‬ترس یا اضطراب محسوس در مورد یک یا چند موقعیت اجتماعی که در آن فرد با‬
‫احتمال بررسی دقیق دیگران مواجه می شود‪.‬‬
‫توجه‪ :‬در کودکان اضطراب باید در موقعیتهای همساالن و نه فقط هنگام تعامل با دیگران‬
‫رخ دهد‪.‬‬
‫‪ .B‬فرد می ترسد که طوری عمل کند که به صورت منفی ارزیابی شود‪.‬‬
‫‪ .C‬موقعیتهای اجتماعی تقریبا همیشه ترس یا اضطراب را برانگیخته می کنند‪.‬‬
‫توجه‪ :‬در کودکان ترس یا اضطراب ممکن است با گریه‪ ،‬قشقرق‪ ،‬و‪ ...‬ابراز شود‪.‬‬
‫‪ .D‬از موقعیتهای اجتماعی اجتناب می شود یا این موقعیتها با ترس یا اضطراب شدید‬
‫تحمل می شوند‪.‬‬
‫‪ .E‬این ترس با تهدید واقعی که توسط موقعیت اجتماعی ایجاد می شود و با زمینه‬
‫اجتماعی ـ فرهنگی بی تناسب است‪.‬‬
‫‪ .F‬ترس‪ ،‬اضطراب‪ ،‬یا اجتناب مداوم است و معموال ‪ 6‬ماه یا بیشتر ادامه می یابد‪.‬‬
‫‪ .G‬ترس‪ ،‬یا اجتناب اختالل قابل توجهی در عملکرد اجتماعی و شغلی فرد ایجاد می کند‪.‬‬
‫‪ .H‬این ترس ناشی از تاثیرات فیزیولوژیکی مواد یا بیماری جسمانی نیست‪.‬‬
‫‪ .I‬این ترس با نشانه های اختالل روانی دیگری بهتر توجیه نمی شود‪.‬‬
‫‪ .J‬اگر بیماری جسمانی دیگری وجود داشته باشد‪ ،‬ترس یا اجتناب آشکارا نامربوط یا‬
‫بیش ازحد است‪.‬‬
‫مشخص کنید اگر‪:‬‬
‫فقط عملکردی‪ :‬اگر ترس به صحبت کردن یا عمل کردن در انظار محدود شده باشد‪.‬‬
‫‪ ‬کم رویی هنجاری‪ .‬کم رویی به خودی خود بیمارگون نیست‪ .‬با این حال در صورتی‬
‫که تاثیر ناگوار قابل مالحظه ای بر عملکرد اجتماعی‪ ،‬شغلی و زمینه های مهم دیگر‬
‫عملکرد وجود داشته باشد و مالکهای کامل این اختالل را برآورده کند‪ ،‬تشخیص فوبی‬
‫اجتماعی باید درنظر گرفته شود‪.‬‬
‫‪ ‬آگورافوبی‪ .‬افراد مبتال به آگورافوبی ممکن است از موقعیتهای اجتماعی اجتناب کنند‬
‫زیرا ممکن است گریز دشوار باشد یا درصورت بروز نشانه ها‪ ،‬کمک در دسترس‬
‫نباشد در حالی که افراد مبتال به فوبی اجتماعی بیشتر از بررسی دقیق دیگران میترسند‪.‬‬
‫همچنین افراد مبتال به فوبی اجتماعی وقتی کال تنها گذاشته می شوند‪ ،‬آرام هستند‪.‬‬
‫‪ ‬اختالل اضطراب فراگیر‪ .‬نگرانی های اجتماعی در اضطراب فراگیر بر ماهیت‬
‫روابط جاری است‪ ،‬نه بر ترس از ارزیابی منفی‪ .‬افراد مبتال به اضطراب فراگیر‬
‫نگرانی های بیش ازحد درمورد عملکرد اجتماعی خود دارند و این نگرانی به عملکرد‬
‫غیراجتماعی و هنگامی که فرد توسط دیگران ارزیابی نمی شود نیز مربوط می شود‪.‬‬
‫اختالل اضطراب اجتماعی اغلب با اختالالت اضطرابی دیگر‪ MDD ،‬و اختالالت‬
‫مصرف مواد همزمان است و شروع این اختالل عموما قبل از اختالالت دیگر است‬
‫(بجز فوبی خاص و اختالل اضطراب جدایی)‪.‬‬
‫این اختالل با ‪ BMD‬و اختالل بدشکلی بدن همزمان است‪.‬‬
‫نوع فراگیرتر اختالل اضطراب اجتماعی ‪ ،‬اما نه فقط عملکردی‪ ،‬اغلب با اختالل‬
‫شخصیت دوری جو همزمان است‪.‬‬
‫در کودکان‪ ،‬با اوتیسم پرکارکرد و اللی انتخابی همزمان است‪.‬‬
‫اختالل وحشتزدگی‬
‫‪Panic Disorder‬‬
‫اختالل وحشتزدگی و ترس از مکانهای باز در ‪ DSM-5‬ازهم جدا شده اند و‬
‫هر کدام مالکهای مجزایی دارند‪.‬‬
‫این تغییر به این علت است که تعداد زیادی از افراد مبتال به ترس از مکانهای‬
‫باز‪ ،‬نشانه های وحشت را تجربه نمی کنند‪.‬‬
‫افراد مبتال به ترس از مکانهای باز در ‪ ،DSM-5‬باید از دو یا چند موقعیت‬
‫بترسند (بخاطر افتراق از فوبی خاص)‪.‬‬
‫‪ .A‬حمالت وحشتزدگی غیرمنتظره عودکننده که با چهار (یا تعداد بیشتری) از نشانه های‬
‫زیر روی میدهد‪:‬‬
‫توجه‪ :‬هجوم ناگهانی می تواند از حالت آرامش یا حالت مضطرب روی دهد‪.‬‬
‫‪ .1‬تپش های قبل‪ ،‬یا شتاب سرعت قلب‪.‬‬
‫‪ .2‬تعریق‪.‬‬
‫‪ .3‬لرزیدن یا تکان خوردن‪.‬‬
‫‪ .4‬احساس کمبود نفس یا خفه شدن‪)smothering(.‬‬
‫‪ .5‬احساس خفگی(‪)choking‬‬
‫‪ .6‬درد یا ناراحتی قفسه سینه‪.‬‬
‫‪ .7‬تهوع یا ناراحتی شکمی‪.‬‬
‫‪ .8‬احساس گیجی‪ ،‬بی ثباتی‪ ،‬منگی‪ ،‬یا ضعف‪.‬‬
‫‪ .9‬احساس سرما یا گرما‪.‬‬
‫‪ .10‬احساسات کرختی یا مورمور‪.‬‬
‫‪ .10‬مسخ واقعیت (احساس عدم واقعیت) یا مسخ شخصیت (جدا بودن از خود)‬
‫‪ .11‬احساس از دست دادن کنترل یا دیوانه شدن‪.‬‬
‫‪ .12‬ترس از مردن‪.‬‬
‫توجه‪ :‬نشانه های خاص فرهنگ نباید جزء یکی از چهار نشانه الزم به حساب آیند‪.‬‬
‫‪ .B‬حداقل یکی از حمالت‪1 ،‬ماه (یا بیشتر) یک یا هردو مورد زیر را در پی داشته است‪:‬‬
‫‪ .1‬نگرانی مداوم درمورد حمالت وحشتزدگی دیگر یا پیامدهای آنها‪.‬‬
‫‪ .2‬تغییر ناسازگارانه قابل توجه در رفتار مرتبط با حمالت‪.‬‬
‫‪ .F‬این حمالت ناشی از تاثیرات فیزیولوژیکی مواد یا بیماری جسمانی نیست‪.‬‬
‫‪ .G‬این اختالل با اختالل روانی دیگری بهتر توجیه نمی شود‪.‬‬
‫این اختالل با اختالالت اضطرابی دیگر (مخصوصا آگورافوبی)‪ ،BMD ،MDD ،‬و‬
‫احتماال اختالل مصرف الکل خفیف همزمان است‪.‬‬
‫درحالی که اختالل وحشتزدگی اغلب در سن پایین تر از اختالات همزمان شروع می شود‪،‬‬
‫گاهی شروع بعداز اختالل همزمان است و امکان دارد به عنوان شاخص شدت بیماری‬
‫همزمان درنظر گرفته شود‪.‬‬
‫این اختالل به طور قابل مالحظه ای با چندین نشانه و بیماری جسمانی عمومی نظیر‬
‫سرگیجه‪ ،‬بی نظمی های قلب‪ ،‬پرکاری تیروئید‪ ،‬آسم‪ ،COPD ،‬و سندرم روده تحریک‬
‫پذیرهمزمان است‪.‬‬
‫ویژگیهای اساسی حمله وحشت بدون تغییر مانده است‪ ،‬اما اصطالحات حمالت وحشت‬
‫وابسته به موقعیت‪/‬نشانه ای‪ ،‬ناشی از موقعیت و غیرمنتظره‪/‬بدون نشانه‪ ،‬با حمالت‬
‫وحشت غیر منتظره و قابل انتظار جایگزین شده اند‪.‬‬
‫کارکرد حمالت وحشت به عنوان مشخصه یا عامل پیش آگهی شدت تشخیص‪ ،‬دوره و‬
‫همایندی در بین اختالالت شامل اختالالت اضطرابی می شود ولی محدود به آن نیست‪.‬‬
‫بنابراین حمله وحشت می تواند به عنوان تصریح کننده تمام اختالالت موجود در‬
‫‪ DSM-5‬باشد‪.‬‬
‫آگورافوبی‬
Agoraphobia
‫‪.A‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.B‬‬
‫‪.C‬‬
‫‪.D‬‬
‫ترس یا اضطراب محسوس در دو مورد (یا بیشتر) از پنج موقعیت زیر‪:‬‬
‫استفتده از وسایل حمل و نقل عمومی‪.‬‬
‫بودن در مکانهای باز (مثل پارکینگ های بی سقف‪ ،‬بازارها‪ ،‬پل ها)‪.‬‬
‫بودن در مکان های بسته (مثل فروشگاه ها‪ ،‬تئاتر‪ ،‬سینما)‪.‬‬
‫ایستادن در صف یا بودن در جمعیت‪.‬‬
‫تنها بیرون از خانه بودن‪.‬‬
‫فرد به علت اینکه فکر می کند در صورت وقوع نشانه های شبه وحشتزدگی یا نشانه‬
‫های ناتوان کننده یا خجالت آور‪ ،‬امکان کمک یا گریختن وجود نداشته باشد‪ ،‬از این‬
‫موقعیتها می ترسد یا اجتناب می کند‪.‬‬
‫موقعیت های آگروفوبیک تقریبا همیشه ترس یا اضطراب را تحریک می کند‪.‬‬
‫از موقعیت های آگورافوبیک بطور فعال اجتناب می شود‪ ،‬این موقعیت ها به حضور‬
‫یک همراه نیاز دارند‪ ،‬یا با ترس یا اضطراب شدید تحمل می شوند‪.‬‬
‫‪ .E‬ترس یا اضطراب با خطر واقعی که توسط موقعیتهای آگورافوبیک ایجاد می شوند و با‬
‫موقعیت اجتماعی ـ فرهنگی‪ ،‬متناسب نیست‪.‬‬
‫‪ .F‬ترس‪ ،‬اضطراب‪ ،‬یا اجتناب مداوم است و معموال ‪ 6‬ماه یا بیشتر ادامه می یابد‪.‬‬
‫‪ .G‬ترس‪ ،‬یا اجتناب اختالل قابل توجهی در عملکرد اجتماعی و شغلی فرد ایجاد می کند‪.‬‬
‫‪ .H‬اگر بیماری جسمانی وجود داشته باشد‪ ،‬ترس‪ ،‬یا اجتناب آشکارا بیش ازحد است‪.‬‬
‫‪ .I‬ترس‪ ،‬اضطراب‪ ،‬یا اجتناب با اختالل روانی دیگر بهتر توجیه نمی شود‪.‬‬
‫توجه‪ :‬آگورافوبی صرف نظر از وجود اختالل وحشتزدگی تشخیص داده می شود‪ .‬اگر‬
‫نشانه های فرد مالکهای اختالل وحشتزدگی و اگورافوبی را برآورده کند‪ ،‬هردو‬
‫تشخیص باید داده شود‪.‬‬
‫‪ ‬فوبی خاص‪ ،‬نوع موقعیتی‪ .‬یکی از ویژگیهای متمایز کننده اندیشه پردازی‬
‫شناختی است‪ .‬بنابراین اگر فرد به دالیل دیگری غیر از نشانه های شبه‬
‫وحشتزدگی یا نشانه های ناتوان کتتده یا خجالت آور دیگر از موقعیت بترسد‪،‬‬
‫تشخیص فوبی خاص مناسبتر است‪.‬‬
‫‪ ‬رایج ترین اختالالت همراه‪ ،‬اختالالت اضطرابی دیگر (مثل فوبی خاص‪،‬‬
‫اختالل وحشتزدگی‪ ،‬فوبی اجتماعی)‪ ،PTSD ،MDD ،‬و اختالل مصرف‬
‫الکل هستند‪ .‬در حالی که اختالالت اضطرابی دیگر غالبا قبل از شروع‬
‫آگورافوبی واقع می شوند‪ ،‬افسردگی و مصرف مواد بعنوان پیامد آگورافوبی‬
‫روی می دهند‪.‬‬
‫اختالل اضطراب فراگیر‬
Generalized Anxiety Disorder
‫‪ .A‬اضطراب و نگرانی بیش ازحد که در بیشتر روزها حداقل به مدت ‪ 6‬ماه‪ ،‬درمورد چند‬
‫واقعه یا فعالیت روی می دهند (مانند عملکرد شغلی یا تحصیلی)‪.‬‬
‫‪ .B‬فرد کنترل کردن این نگرانی را دشوار می داند‪.‬‬
‫‪ .C‬اضطراب و نگرانی با سه (یا بیشتر) از شش نشانه زیر ارتباط دارند (به شرطی که‬
‫حداقل برخی نشانه ها در بیشتر روزها ظرف ‪ 6‬ماه گذشته وجود داشته اند)‪.‬‬
‫توجه‪ :‬فقط یک نشانه در کودکان ضروری است‪.‬‬
‫‪ .1‬بی قراری یا احساس عصبی یا کفری بودن‪.‬‬
‫‪ .2‬به راحتی خسته شدن‪.‬‬
‫‪ .3‬مشکل تمرکز کردن یا تهی بودن فکر‪.‬‬
‫‪ .4‬تحریک پزیری‪.‬‬
‫‪ .5‬تنش عضالنی‪.‬‬
‫‪ .6‬اختالل خواب‪.‬‬
‫‪ .D‬اضطراب‪ ،‬یا نشانه های جسمانی اختالل قابل مالحظه ای در عملکرد فرد ایجاد میکند‪.‬‬
‫‪ .E‬این اختالل ناشی از تاثیرات فیزیولوژیکی مواد یا بیماری جسمانی نیست‪.‬‬
‫‪ .F‬این اختالل با اختالل روانی دیگر بهتر توجیه نمی شود‪.‬‬
‫‪ ‬فوبی اجتماعی‪ .‬افراد مبتال به فوبی اجتماعی‪ ،‬اغلب در موقعیتهای اجتماعی‬
‫که باید کاری انجام دهند یا توسط دیگران ارزیابی شوند‪ ،‬دچار اضطراب‬
‫می شوند در حالی که فرد در اضطراب فراگیر خواه مورد ارزیابی قرار‬
‫بگیرد یا نگیرد‪ ،‬نگرانی دارد‪.‬‬
‫افرادی که مالک های اضطراب فراگیر را دارند احتماال مالکهای اختالالت اضطرابی‬
‫دیگر و افسردگی را نیز نشان میدهند‪.‬‬
‫همزمانی با اختالالت مصرف مواد‪ ،‬سلوک‪ ،‬روانپریشی‪ ،‬عصبی ـ رشدی‪ ،‬و عصبی ـ‬
‫شناختی کمتر شایع است‪.‬‬
‫ دارو‬/ ‫اختالل اضطرابی ناشی از مواد‬
Substance/Medication Induced Anxiety Disorder
‫‪ .A‬حمالت وحشتزدگی یا اضطراب در تصویر بالینی غالب است‪.‬‬
‫‪ .B‬شواهدی از سابقه‪ ،‬معاینه بدنی‪ ،‬یا نتایج آزمایشگاه برای مورد ‪ 1‬و ‪ 2‬وجود دارد‪:‬‬
‫‪ .1‬نشانه های مالک ‪ A‬در طول مسمومیت یا ترک مواد یا به سرعت پس از آن یا بعد از‬
‫قرار گرفتن در معرض دارو ایجاد می شوند‪.‬‬
‫‪ .2‬مواد ‪ /‬داروی درگیر می تواند نشانه های مالک ‪ A‬را ایجاد کند‪.‬‬
‫‪ .C‬این اختالل با اختالل اضطرابی که ناشی از مواد‪/‬دارو نیست‪ ،‬بهتر توجیه نمی شود‪.‬‬
‫‪ .D‬این اختالل منحصرا در طول دوره دلیریوم رخ نمی دهد‪.‬‬
‫‪ .E‬این اختالل‪ ،‬ناراحتی یا اختالل قابل مالحظه ای در عملکرد فرد ایجاد میکند‪.‬‬
‫توجه‪ :‬این تشخیص فقط زمانی باید بجای تشخیص مسمومیت با مواد یا ترک مواد داده شود‬
‫که نشانه ها در مالک ‪ A‬غالب بوده و به قدر کافی شدید باشند که توجه بالینی را موجه‬
‫سازند‪.‬‬
‫مشخص کنید‪ :‬باشروع در مدت مسمومیت‬
‫با شروع در مدت ترک‬
‫با شروع بعد از مصرف دارو‬
‫‪ ‬مسمومیت با مواد و ترک مواد‪ .‬در صورتی که نشانه های وحشتزدگی یا‬
‫اضطراب در تصویر بالینی غالب بوده و به قدر کافی شدید باشند که توجه‬
‫بالینی مستقل را موجه سازند‪ ،‬تشخیص اختالل اضطرابی ناشی از‬
‫مواد‪/‬دارو باید عالوه بر مسمومیت با موتد یا ترک داده شود‪.‬‬
‫اختالل اضطرابی ناشی از بیماری جسمانی دیگر‬
Anxiety Disorder Due To Another
Medical Condition
‫‪ .A‬حمالت وحشتزدگی یا اضطراب در تصویر بالینی غالب است‪.‬‬
‫‪ .B‬شواهدی از سابقه‪ ،‬معاینه بدنی‪ ،‬یا نتایج آزمایشگاه وجود دارد مبنی بر اینکه این‬
‫اختالل پیامد مستقیم بیماری جسمانی دیگر است‪.‬‬
‫‪ .C‬این اختالل با اختالل روانی دیگر بهتر توجیه نمی شود‪.‬‬
‫‪ .D‬این اختالل منحصرا در طول دوره دلیریوم رخ نمی دهد‪.‬‬
‫‪ .E‬این اختالل‪ ،‬ناراحتی یا اختالل قابل مالحظه ای در عملکرد فرد ایجاد میکند‪.‬‬
‫‪ ‬اختالل اضطراب بیماری‪ .‬این اختالل با نگرانی درمورد بیماری‪ ،‬درد‪ ،‬و‬
‫دلمشغولی های بدنی مشخص می شود و این درحالی است که ممکن است‬
‫فرد بیماری جسمانی تشخیص داده شده را داشته یا نداشته باشد‪.‬‬
‫اختالل اضطرابی مشخص دیگر‬
Other Specified Anxiety Disorder
‫این تشخیص در مواردی به کار می رود که نشانه های مخصوص اختالل اضطرابی‬
‫که ناراحتی یا اختالل قابل مالحظه ای در عملکرد فرد ایجاد می کنند غالب‬
‫باشند‪ ،‬ولی مالک های کامل برای هیچ یک از اختالالت اضطرابی را برآورده‬
‫نکند‪.‬‬
‫و در موقعیت هایی مورد استفاده قرار می گیرد که متخصص بالینی بخواهد دلیل‬
‫خاصی که نشانه ها‪ ،‬مالکهای هیچ اختالل اضطرابی را برآورده نمی کند‪ ،‬را ذکر‬
‫کند‪ .‬مثال (اختالل اضطرابی مشخص دیگر) و به دنبال آن دلیل خاص انجام می‬
‫شود (اضطراب فراگیر که بیشتر روزها اتفاق نمی افتد)‪.‬‬
‫نمونه های دیگر شامل‪:‬‬
‫‪ .1‬حمالت با نشانه محدود‪.‬‬
‫‪( Khyal cap .2‬حمالت باد)‪.‬‬
‫‪( Ataque de nervios .3‬حمله اعصاب)‪.‬‬
‫اختالل اضطرابی نا مشخص‬
Unspecified Anxiety Disorder
‫این تشخیص در مواردی به کار می رود که نشانه های مخصوص اختالل اضطرابی که‬
‫ناراحتی یا اختالل قابل مالحظه ای در عملکرد فرد ایجاد می کنند غالب باشند‪ ،‬ولی‬
‫مالک های کامل برای هیچ یک از اختالالت اضطرابی را برآورده نکند‪.‬‬
‫و در موقعیت هایی مورد استفاده قرار می گیرد که متخصص بالینی تصمیم بگیرد دلیل‬
‫خاصی که نشانه ها‪ ،‬مالکهای هیچ اختالل اضطرابی را برآورده نمی کن د‪ ،‬را ذکر نکند‬
‫و نشانه هایی را منظور کند که در آنها‪ ،‬اطالعات کافی برای تشخیص دادن مشخص تر‬
‫وجود ندارد (مثال در بخش اورژانس)‪.‬‬
‫خالصه تغییرات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اختالالت اضطرابی دیگر شامل ‪ OCD‬و ‪ PTSD‬نمی شود‪.‬‬
‫تغییرات در مالکها برای فوبی خاص و اختالل اضطراب اجتماعی حذف این شرط است‬
‫که افراد باالی ‪ 18‬سال باید ترسها یا اضطرابشان را افراطی یا غیرمعقول تشخیص‬
‫دهند‪ .‬بجای آن اضطراب باید با خطر یا تهدید واقعی در محیط بی تناسب باشد‪.‬‬
‫مدت ‪ 6‬ماه به تمام سنین گسترش یافته است‪.‬‬
‫حمالت وحشتزدگی به عنوان شاخصی است که می تواند در تمام اختالالت ‪DSM-5‬‬
‫قابلیت کاربرد دارند‪.‬‬
‫اختالل وحشتزدگی و آگورافوبی از هم جدا شده اند‪.‬‬
‫شاخص فراگیر برای اختالل اضطراب اجتماعی حذف شده است و شاخص فقط‬
‫عملکردی جایگزین آن شده است‪.‬‬
‫اختالل اضطراب جدایی و اللی انتخابی جزء اختالالت اضطرابی هستند‪ .‬جمله بندی‬
‫مالکها عوض شده است‪ .‬همچنین شروع قبل از ‪ 18‬سالگی حزف شده و بیان مدت‬
‫«معموال ‪6‬ماه یا بیشتر ادامه یابد» برای بزرگساالن اضافه شده است‪.‬‬
‫با تشکر از حسن توجه شما‬

similar documents