Basa, Uga - RP

Report
Responsible Parenthood and All-Natural Family Planning Program
• Ang Mucus Method nasulayan scientifically ug gi-endorso sa
World Health Organization (WHO).
• Kung gamiton sa insaktong pamaagi, kini epektibo sama sa
tanang pamaagi sa pagplano sa pamilya.
• Effectiveness Rate: 97%
Kinsa ang makagamit sa BOM?
•
•
Kini alang sa tanang babaye-bisan unsa ang gitas-on sa
iyang cycle
Kini alang sa mga babaye nga andam maniid sa iyang mucus
ug mo-record niini sa BOM Chart
Ang pagpaniid sa mucus mao
ang pinaka-epektibo nga
pamaagi sa pag-ila kanus-a
ang mabungahon o dili
mabungahon nga mga adlaw
sa babaye.
MECHANISM OF ACTION:
• Pinaagi sa pagpaniid sa kausaban sa pagpanggawas sa mucus
o reglang puti, mahibaloan sa usa ka asawa kanus-a siya
mabungahon o dili mabungahon
• Ang kahibalo kanus-a siya mabungahon o dili mabungahon
makatabang sa magtiayon sa pagplano kanus-a sila
makighilawas aron sa pag-angkon o paglat-ang sa
pagpanganak
Mabungahong mga Adlaw
• Basa ang nabati sa iyang kinatawo
• Makita niya ang danlog, mainat, tubigon ug
klaro nga mucus.
• Ang mucus maoy magpalagsik ug magsilbing
langoyanan sa binhi sa lalaki.
• Kon ang binhi mahiusa sa itlog, ang
pagmabdos mahitabo.
DILI Mabungahong mga Adlaw
• Uga ang pagbati sa kinatawo
• Kasagaran wlay makita nga mucus
• Usahay adunay makitang hagkot nga mucus
Ang PAGPANIID ug PAGRECORD sa MUCUS
sa BABAYE
PAG-OBSERBAR
BABAYE
1. Pagbati (Basa, Uga)
PANGUTANA
KINSA?
MAGTIAYON
UNSA?
1. Pagbati (Basa, uga)
2. Nakita (Mucus)
Kinatawo sa babaye
Kada-adlaw, sa tanang
adlaw sa sikolo
Tibuok adlaw
Sa dili pa ug
pagkahuman og pangihi
Unsay gibati sa akong
kinatawo?
Unsay nakita sa akong
pante?
PAG-RECORD
2. Nakita nga Mucus
ASA?
Mucus Method Chart
KANUS-A?
Sa gabii, sa dili
pa matulog
UNSAON?
Gamiton ang
mga Simbolo sa
Chart
BILLINGS OVULATION METHOD
R–
“Regla” o Menstruation, Spotting
U–
Uga , walay mucus nga makita
M–
Uga apan anaay mucus nga hagkot, dinogmok
X–
Basa, ang mucus danlog, mainat, tubigon,
sihag, klaro
X – Peak day, Kataposang adlaw sa pagbasa
1,2,3 – Post Peak Days
♥
– Pagpakighilawas
PERSONAL MUCUS CHART
Asawa: ___________________________________________
Gitas-on sa cycle:_________________
Bana: ____________________________________________
Bulan/Tuig:
________________________
_
Cycle Day
Bulan
Petsa
Unsay
akong
NAKITA?
Unsay
aking
GIBATI?
SYMBOLS
LOVE
MAKING
1 2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
14
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
31
3
2
3
3
PERSONAL MUCUS CHART
Asawa: ___________________________________________
Gitas-on sa cycle:_________________
Bana: ____________________________________________
Bulan/Tuig:
________________________
_
Cycle Day
1 2
3
Bulan
ABRIL
4
5
6
7
8
9
10
1
1
1
2
1
3
14
1
5
16
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
MAY
10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7
PETSA
Unsay
Akong
GIBATI?
Unsay
Akong
NAKITA?
SIMBOLO
B
A
S
A
BB
AA
S S
AA
D
U
G
O
DD
UU
GG
OO
B U U U U U B
A G G G G G A
S A A A A A S
A
A
B
A
S
A
B
A
S
A
W W W WW D
A A A A A A
L L L L L N
A A A A A L
O
G
M
A
I
N
A
T
M
A
I
N
A
T
S
P
O
T
T
I
N
G
B
A
S
A
B
A
S
A
DA DA
NL NL
OG OG
/
/
SIH TU
BI
AG GO
N
U U U U U U U U U U U U U U
G G G G G G G G G G G G G G
A A A A A A A A A A A A A A
WW
A A
L L
A A
W
A
L
A
WW
A A
L L
A A
W
A
L
A
W
A
L
A
WW
A A
L L
A A
W
A
L
A
WW
A A
L L
A A
WW
A A
L L
A A
1 2 3
R RR R U U U U U X X X X X U U U U U U U U U U U U U U
Pre-ovulatory
Phase
PAGPAKIG-
♥ ♥ ♥
Post Peak Days
Ovulatory
Phase
Post- ovulatory Phase
♥ ♥♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥
HILAWAS
MENSTRUAL
PHASE
EDR
PEAK
DAY
MGA ADLAW NGA PWEDE
MAKIGHILAWAS
30
3
1 32
3
3
Balaod sa BOM
1. Likayan ang pagpakighilawas panahon sa
pagregla.
2. Likayan ang pagpakighilawas panahon sa Preovulatory phase hangtod matudlo na ang balaod
sa Early Days Rule (EDR)
3. Likayan ang pagpakighilawas sa tanang mga
adlaw nga basa ang pagbati sa babaye o sa mga
adlaw nga nakapaniid og basa nga mucus.
4. Hulaton ang kataposang adlaw nga basa ang
pagbati o Peak Day ug i-apply ang Peak Day
Rule.
Peak Day Rule
• Pag-ihap og 3 ka-adlaw human sa Peak Day – mao kini ang Post
Peak Days. Panahon sa Post Peak days, ang babaye makabati na
og pag-uga sa iyang kinatawo ug posibling makakita siya ug mucus
nga uga o wala gayud mucus nga makita.
• Sa ika-upat ka-adlaw human sa Peak Day, pwede na ang
magtiayon makighilawas adlaw o gabii nga walay pagmabdos nga
mahitabo hangtod mobalik ang sunod nga pagregla.
Early Day Rule (EDR)
• Kini magamit lamang panahon sa Pre-Ovulatory Phase
• Ang pagpakighilawas sa magtiayon sal-angan og isa ka-gabii ug
himoun lamang panahon sa gabii sa dili pa ang alas 12:00.
Pagpaklaro sa Nasabtan sa Kleyente
• Pangutan-a ang kleyente kon adunay gitudlo nga dili
klaro. Hatagi’g dugang pagpasabot kon gikinahanglan.
• Ipasulay ang kleyente sa pag-record sa chart ug
pagbasa ug pagpasabot sa tanang nakasulat sa chart.
• Pangutan-a ang kleyente kon unsay iyang gibati nga sa
iyang pagpaoli sa ilang balay aduna na siyay nakatonan, ug paggamit sa CMM o BOM.
• Hatagi ang kleyente og blank CMM o BOM Chart.
• Dasiga ang kleyente sa pagbalik kon aduna siya’y
kalibog o pangutana mahitungod sa pamaagi.
• padayon sa PAGBALIK-BISITA.
Responsible Parenthood and All-Natural Family Planning Program
Return-Visit
Dalhon sa Kleyente sa pagbalik-bisita:
CMM o BOM Chart
Kapikas sa kinabuhi (kon wala nakakuyog sa unang pagbisita)
Protocol sa Pagbisita-Balik:
Pahimangnoi nga makigkita sa Counselor sa 3-ka higayon
Cycle 1 Follow-up – sa dili pa molabay ang 3-ka semana gikan sa
pagsugod sa regla
Cycle 2 Follow-up – sa dili pa molabay ang 3-ka semana gikan sa
pagsugod sa regla (I-registro na ang kleyente nga “New Acceptor –
NA)
Cycle 3 Follow-up - sa dili pa molabay ang 3-ka semana gikan sa
pagsugod sa regla (Ang kleyente mamahimo nang “Autonomous
User)
Note: Kon
nahuman na ang pagtudlo (kasagaran 3 ka-bulan o 3 kacycles) ug hanas na ang kleyante sa paggamit sa BOM, tudloi ang
kleyente unsaon paggamit sa “AUTONOMOUS MUCUS CHART”.

similar documents