การติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร

Report
การติดตัง้ ไฟฟ้าภายนอกอาคาร
โดย อาจารย์สุวนิ ันท์ จันทอุไร
เนื้อหา







เครื่องมือที่ใช้สาหรับติดตั้งไฟฟ้ าภายนอกอาคาร
อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการติดตั้งไฟฟ้ าภายนอกอาคาร
การขุดหลุมปั กเสา
การพาดสายไฟฟ้ า
การยึดเสาไฟฟ้ า
การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ า
การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
เครื่องมือที่ใช้สาหรับติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร
งานติดตั้งไฟฟ้ าภายนอกอาคารได้แก่การปั กเสา พาดสายไฟฟ้ า ยึดโยง การ
ติดตั้งอุปกรณ์ตดั ตอนและอุปกรณ์ป้องกันระบบจาหน่ ายแรงสูง ระบบจาหน่ าย
แรงตา่ หม้อแปลงไฟฟ้ า ฟิ วส์และอื่น ๆ ซึ่งจาเป็ นต้องใช้เครื่องมือ ที่เหมาะสม
เท่านั้นจึงจะสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างปลอดภัย
เครื่องมือที่จาเป็ นต้องใช้ขณะปฏิบตั งิ านติดตัง้ ไฟฟ้า
ภายนอกอาคาร มีดงั นี้
1.เครื่องมือป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
2. เครื่องมือสาหรับงานปั กเสาไฟฟ้ า
3. เครื่องมือสาหรับงานพาดสายไฟฟ้ า
4. เครื่องมือวัดและทดสอบ
1เครือ่ งมือป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ประกอบด้วย
- หมวกแข็งป้องกันอันตราย
- ถุงมือยาง
- เข็มขัดนิ รภัย
- รองเท้านิ รภัย
- เหล็กปี นเสา
ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือเพื่อปฏิบตั ิงานบนเสาไฟฟ้ าซึ่งจะต้องแต่งกายให้
ถูกต้องเพื่อความปลอดภัย
1.หมวกแข็งป้องกันอันตราย(safety hardhat)
ใช้สวมบนศีรษะเพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุที่บริเวณศีรษะในขณะ
ปฏิบตั ิงาน อันเนื่ องมาจากเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆหล่นลงมาถูก
ศีรษะเป็ นการลดอุบตั ิเหตุหรือผ่อนหนักเป็ นเบาได้หมวกแข็งที่ใช้มี
ด้วยกันหลายสี เช่น สีแดง สีเหลือง สีขาว ซึ่งแต่ละสีจะบอก ถึงหน้าที่หรือ
ตาแหน่ งที่ปฏิบตั ิงานดังนี้
• หมวกสีแดงสาหรับวิศวกร
• หมวกสีเหลือง สาหรับผูค้ วบคุมคนงาน
• หมวกสีขาว สาหรับคนงาน
2.ถุงมือยาง ( Rubber qloves )
มีคุณสมบัติเป็ นฉนวนไฟฟ้ าแบ่งออกเป็ น 2 ชนิ ดคือถุงมือยางแรงตา่
และมีถุงมือยางแรงสูงถุงมือยางแรงตา่ ส่วนมากจะ มีสีเดียว สาหรับถุงมือยาง
แรงสูงด้านนอกและด้านในจะออกแบบเป็ นอย่างดีอย่าให้มีรอยขีดข่วนหรือเป็ น
รูทะลุท้งั นี้ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานครั้งต่อ ๆ ไปนั้ นเอง โดยปกติจะ
ใช้ค่กู บั ถุงมือหนัง
3.เข็มขัดนิ รภัย หรือเรียกว่า เซฟตี้ เบล้ว(Saftybelt)
ใช้สาหรับยืดตัวช่างไฟฟ้ ากับเสาเพื่อให้สามารถ ยืนปฏิบตั ิงานบนเสาไฟฟ้า
ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเข็มนิ รภัย ประกอบด้วยตัวเข็มขัดและสายกันตก
5.รองเท้านิรภัยหรือเรียกว่าเซฟตี้ซูต
(Safetyshoes)
เป็ นรองเท้าหนังที่มีความแข็งแรง ปลอดภัยและต้องมีความเป็ น
ฉนวนไฟฟ้ า เพื่อใช้ป้องกันการถูกกระแสไฟฟ้ าดูด บริเวณของรองเท้าจะเป็ น
โลหะใช้ป้องกันเท้าไม่ให้บาดเจ็บเนื่ องจากเครื่องมือและอุปกรณ์ที่หล่นทับ
6.เหล็กปี นเสา
ใช้สาหรับสอดเข้าในรูของเสาไฟฟ้ า เพื่อใช้ในการเหยียบปี นเสาไฟฟ้ าทามา
จากเหล็กกลมเชื่อมติดกับเหล็กแผ่น ใช้เชือกผูกมัดระหว่างปี นเสากับเท้าทาให้
กระชับกับเท้า ขณะปฏิบตั ิงานบนเสาไฟฟ้ า
อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการติดตัง้ ไฟฟ้าภายนอกอาคาร
1เสาไฟฟ้ าคอนกรีตอัดแรง
2 ลูกถ้วย
3. อลูมิเนี ยมกลม
4.ปรีฟอร์มไลน์การ์และปรีฟอร์มอาร์เมอร์รอด
5.ไวเบรชัน่ แดมเปอร์ แบบสไปแรล
6. ไม้ชกั ฟิ วส์
ไม้ชกั ฟิ วส์มีรปู ร่างเป็ นท่อกลมกลวง สามารถเลื่อนปรับได้ ให้มีความ
ยาวและสั้นได้โดยมีความยาว 8,10,12,16,18 และ 24 ฟุต ที่บริเวณก้านบน
มีขอเกาะใช้สาหรับปลดฟิ วส์ ผิวด้านนอกขอบท่อมีคุณสมบัติเป็ นฉนวนไฟฟ้ า
สามารถทนแรงดันไฟฟ้ าได้สงู ถึง 33 kv เป็ นเครื่องมือที่ใช้ทาหน้าที่ในการ
ปลดฟิ วส์แรงสูงและฟิ วส์แรงตา่
2. เครื่องมือสาหรับงานปั กเสาไฟฟ้ า
การปั กเสาไฟฟ้ าในปั จจุบนั มี 2 ประเภทคือ
- การปั กเสาไฟฟ้ าจากการใช้แรงงานคน
- การปั กเสาไฟฟ้ าจากการใช้เครื่องผ่อนแรง
เครื่องมือที่ใช้ในการปั กเสาไฟฟ้ ามีการแบ่งตามชิดการใช้งานได้ 4 ชนิ ดคือ
1. เครื่องมือขุดหลุม
2. เครื่องมือย้ายเสาและยกเสา
3. เครื่องมือกระทุง้ ดิน
2.1 เครื่องมือขุดหลุม
แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1. เครื่องมือขุดหลุมโดยใช้แรงคน
เครื่องมือขุดหลุมโดยใช้แรงคนเป็ นการขุดหลุมโดยอาศัยแรงงานจาก
คนโดยตรงมีเครื่องมือที่ใช้ในการขุดหลุมดังนี้
- จอบ
ใช้สาหรับขุดดิน
- ชะแลง
ใช้สาหรับกระทุง้ ดิน
- พลัว่
ใช้สาหรับตักดิน
- พลัว่ หนี บดิน ใช้สาหรับหนี บดินจากก้นหลุมให้ลึก
2. เครื่องมือขุดหลุมโดยใช้เครื่องผ่อนแรง
เป็ นการนาเครื่องมือเข้ามาช่วย เพื่อทาให้การขุกหลุมนั้นรวดเร็วขึ้ น
เครื่องมือที่ใช้คือ
- สว่านมือขุดหลุม มีลกั ษณะคล้ายสว่านมือเจาะไม้ แต่มีขนาดใหญ่กว่าใช้คน
หมุน ด้ามเจาะสว่านให้ลึกลงไปในดิน แล้วใช้รถดึงสว่านขึ้ นเป็ นการขุดหลุมที่
สะดวกนวดเร็ว
- รถขุดหลุม เป็ นรถบรรทุก สว่านขนาดใหญ่ ใช้ในการขุดหลุมด้วยเครื่อง
จักรที่ใช้ ระบบไฮดรอลิกส์ แต่มีขอ้ จากัดในการขุดหลุม คือ ไม่สามารถขุดหลุม
ในที่แคบได้
2.2 เครื่องมือย้ายเสาและยกเสา
เนื่ องจากส่วนใหญ่เสาที่ใช้ในปั จจุบนั เป็ นเสาคอนกรีตอัดแรงซึ้ งมี
น้ าหนักมาก การเคลื่อนย้ายจึงต้องใช้รถยก หรือรถลากด้วยลวดสลิง
2.3 เครื่องมือกระทุง้ ดิน
เครื่องกระทุง้ ดิน ได้แก่ จอบ เสียม ชะแลง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้โคนเสา
ไฟฟ้ าติดแน่ นกับพื้ นดินไม่ส้นั คลอน
3. เครื่องมือสาหรับงานพาดสาย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อดึงสายไฟฟ้ าให้ตึงและพอดี ไม่ให้ตกท้องช้างหรือ
หย่อนเกินไป ซึ่งจะเป็ นสาเหตุทาให้สายแกว่งไปมาเมือ่ ถูกลมพัดและไม่เป็ น
ผลดีต่อระบบไฟฟ้ าโดยรวม เครื่องมือที่ใช้กบั งานพากสายไฟฟ้ า ประกอบด้วย
คัมอะลอง(Comalong) คอฟฟิ่ งฮอยล์ (Coffing Hoist) รอก เชือก
และ รถไฮดรอลิกส์
1. คัมอะลอง (Comalong)
ใช้สาหรับจับยึดสายให้แน่ น ประกอบด้วยสองส่วน คือ ปากหนี บและห่วง
ส่วนที่ใช้จบั และหนี บสายไฟฟ้ าให้แน่ น คือ ปากหนี บ ส่วนห่วงใช้ในการคล้อง
เข้ากับ คอฟฟิ่ งฮอยล์
2. คอฟฟิ่ งฮอยล์ (Coffing Hoist)
หรือเรียกสั้นๆว่า ฮอยล์ เป็ นแม่แรงดึง สายไฟฟ้ าให้ตึง ประกอบด้วยตะขอ
เกี่ยวทั้งสองด้าน ด้านหนึ่ งใช้คล้องกับเสาไฟฟ้ าอีกด้านหนึ่ งใช้คล้องเข้ากับ
คัมอะลอง
3. รอก ใช้สาหรับยกวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้ าขึ้ นไปบนที่สงู และจากที่สงู ลงสู่ดา้ นล่าง
ในการใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้ านั้นใช้รอกในการนาวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้ า และ
เครื่องมือขึ้ นไปบนเสาไฟฟ้ าในแนวดิ่ง
4. เชือก ใช้สาหรับดึงวัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องมือขึ้ นและลงในแนวดิ่งโดยใช้งาน
ร่วมกับรอก
5. รถยนต์ไฮดรอลิกส์ ใช้สาหรับยกของที่มีน้ าหนักมากและใช้ดึงสายไฟฟ้ า
จานวนหลายๆเส้นทาให้สะดวกรวดเร็วและใช้เวลาในการปฏิบตั ิงานน้อยลง
4. เครื่องมือวัดและทดสอบ
เครื่องมือวัดและทดสอบ ประกอบด้วย แคล้มออนมิเตอร์ มัลติมิเตอร์
เมกเกอร์ และ Earth Resistance Tester
1. แคล้มป์ ออนมิเตอร์ ใช้สาหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้ าในสายส่งที่มีค่าสูง
2. มัลติมิเตอร์
ใช้วดั แรงดันไฟฟ้ า ความต้านทาน กระแสค่าตา่ ๆ
3. เมกเกอร์
ใช้ทดสอบความเป็ นฉนวน
4. Earth Resistance Tester ใช้สาหรับวัดค่าความต้านทาน
ดิน
การปั กเสาพาดสาย
การจ่ายพลังงานไฟฟ้ าบนอากาศหรือลักษณะเหนื อศีรษะจะอาศัยการ
เชื่อมโดยสายไฟฟ้ าเข้าหากันหรือที่เรียกว่าการพาดสาย โดยทัว่ ไปจะพากไว้บน
หัวเสาไฟฟ้ าทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินอันเนื่ องมาจากไฟฟ้ าแรงสูง
อย่างไรก็ตามการเลือกตาแหน่ งที่ปักเสาจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับปั จจัย ด้าน
ต่างๆได้แกสภาพพื้ นที่ ความคลองตัวในการปฏิบตั ิงานความจาเป็ นในการติดตั้งสาย
ยึดโยงรวมถึง ความปลอดภัยในการจ่ายกระแสไฟฟ้ าและงานซ่อมบารุงในอนาคต
การปั กเสา
ก่อนที่จะทาการปั กเสาต้องสารวจพื้ นที่ตน้ ทางจนถึงปลายทางเพื่อกาหนด
ระยะแนวการปั กเสารวมถึงจานวนวัสดุอุปกรณ์ท้งั หมดที่ตอ้ งใช้งาน ซึ่งจะเป็ น
ข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนกาลังคนและเครื่องจักรให้ทางานต่อไป การปั กเสา
ประกอบด้วยขั้นตอนการขุดหลุมและปั กเสา
การขุดหลุม
ขนาดความกว้างของหลุมต้องไม่เล็ดหรือใหญ่จนเกินไป สาหรับความ
ลึกเสาที่ตอ้ งปั กลงในหลุมจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด หากพื้ นที่เป็ น
ดินดานหรือหินต้องเทคอนกรีตที่โคนเสาส่วนผสมซีเมนต์ต่อทรายหินอัตราส่วน
เท่ากับ 1:3:5 โดยมีการค่ายันเสาไว้อย่างน้อย 7 วัน เพือ่ ให้คอนกรี ตแข็งตัว
ขนาดเสา
(เมตร)
ปั กลึกลงในดิน (เมตร)
ดินอ่อน
ดินแข็งปานกลาง
ดินแข็ง
หินแข็ง
ระดับแรงดัน
(โวลท์)
8
1.50
1.30
1.10
1.00
220/380
9
1.50
1.30
1.10
1.00
220/380
10
1.70
1.50
1.30
1.00
220/380
12
2.00
1.80
1.60
1.20
11-22 kv
14
2.30
2.00
1.70
1.70
11-12 kv
16
-
2.00
-
-
-
ระยะระหว่างเสาไฟฟ้า สาหรับระบบจาหน่ ายแรงสูง
-ระบบจาหน่ ายที่ก่อสร้างในเมืองระยะเสา 40 เมตร
-ระบบจาหน่ ายก่อสร้างนอกเมืองระยะเสาไม่เกิน 100 เมตร ขึ้ นอยู่
กับความเหมาะสมของหน้างาน
-ระบบจาหน่ ายก่อสร้างผ่านหมูบ่ า้ นระยะเสา 40,80 และ 100 เมตร
ขึ้ นอยูก่ บั ความหนาแน่ นของชุมชนนั้นๆ
- ระบบจาหน่ ายที่พาดด้วยสายเคเบิลอากาศ ระยะห่างระหว่างเสา
40-50 เมตร
ระยะระหว่างเสาไฟฟ้า สาหรับระบบจาหน่ ายแรงต ่า
-ระบบจาหน่ ายแรงตา่ ที่ก่อสร้างในเมืองและนอกเมืองระยะห่าง
ระหว่างเสา 40-50 เมตร ในกรณีที่ปักแซมช่วงเสาแรงสูง 100
เมตร
-ระยะห่างระหว่างเสาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อม
-ระยะช่วงเสาที่เกิน 120 เมตร ให้ใช้แบบเสาคู่
การพาดสาย
สาหรับการพาดสายระหว่างเสาไฟฟ้ าต้นแรกถึงต้นสุดท้ายในแต่ละ
พื้ นที่จะมีระยะห่างไม่เท่ากัน ขึ้ นอยูก่ บั ลักษณะภูมิประเทศและการเปลี่ยนแนว
สายไฟฟ้ าเช่นระยะห่าง 1 กิโลเมตร เข้าปลายสาย(dead end)หนึ่ งครั้ง หรือทา
ในระยะ 3 กิโลเมตร
(เป็ นระยะสูงสุดที่จะทาการเข้าปลายสายได้ ตามข้อกาหนด)
สาหรับวิธีการพาดสายไฟฟ้ าปฏิบตั ิกนั ทัว่ ไปในปั จจุบนั มี 3 วิธี คือ
-การวางโรลสายบนที่ต้งั โรลสายบนพื้ นดินและใช้คนลากสาย
-การวางโรลสายบนที่ต้งั โรลสายบนพื้ นดินและใช้รถยนต์ลากสาย
-การวางโรลสายบนที่ต้งั โรลสายบนรถยนต์และใช้รถยนต์ลากสาย
แบบฝึ กหัด
1.ระยะตกท้องช้าง (Saging) หมายถึง
2. การปั กเสาพาดสาย Dead End หมายถึง
3. จงอธิบายระยะระหว่างเสาไฟฟ้ า สาหรับระบบจาหน่ ายแรงตา่
4. วิธีการพาดสายไฟฟ้ าทาได้กี่วธิ ี อะไรบ้าง
5. เครื่องมือสาหรับงานปั กเสาไฟฟ้ ามีอะไรบ้าง
6. เครื่องมือสาหรับงานพาดสายมีอะไรบ้าง
7. เครื่องมือวัดและทดสอบประกอบด้วยอะไรบ้าง
8. ไม้ชกั ฟิ วส์ใช้ทาหน้าที่อะไร จงอธิบาย
9.การขุดหลุมสาหรับปั กเสาขนาด 12 เมตร ควรมีขนาดเท่าใด ในทุกๆสภาพดิน
10. สว่านมือขุดหลุม มีลกั ษณะอย่างไร จงอธิบาย

similar documents