Kvalitetssikring

Report
Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 1
v/ Magne Beddari
Kvalitetssikring av byggeprosjekt
Mål for temaheftene 1-4 :
 Gå gjennom krav til kvalitetsikring, kvalitetstyring
og HMS av byggeprosjekt

Sette fokus på hva som er byggeledernes ansvar
og oppgaver knyttet til KS og HMS

Gjøre dere som byggeledere, kjent med og bevist
på praktiske metoder og verktøy for
kvalitetsikring og HMS
Begrep knyttet til kvalitet (1):

Kvalitet
I overensstemmelse med spesifikasjoner og krav, behov og
forventninger.

Kvalitetssikring
De systematiske tiltak som iverksettes for at et produkt eller en
tjeneste skal tilfredsstille de spesifiserte krav

Kvalitetsstyring
Driftsmessige teknikker og aktiviteter som benyttes for å oppfylle
kravene til kvalitet
Begrep knyttet til kvalitet (2):

Kvalitetssystem
Omfatter organisasjonsstrukturen, ansvar, prosedyrer,
prosesser og ressurser for å etterleve uttalt politikk og for å
oppnå fastsatte mål.

Kvalitetsplan
Dokument som beskriver praksis, ressursbruk og rekkefølge av
aktiviteter for oppnå kvalitet på en bestemt kontrakt eller
prosjekt.

Gjennomføringsplan
For søknadspliktige tiltak
overordnet dokument for kommunen som utarbeides av
ansvarlig søker. Oppdateres gjennom tiltaket (prosjektet) og
signeres av ansvarlig søker for hver oppdatering
Totale kvalitetskostnader
Feilkostnader
 Interne feilkostnader

Kostnader i byggeperioden
–
–
–
–
Feilretting
Omarbeiding
Reparasjon
Flikking før overlevering

Eksterne feilkostnader

Kostnader på skader og
utbedringer etter at bygget er tatt i
bruk
Styringskostnader
 Forebyggings- og
forbedringskostnader
 Kontrollkostnader

Byggefeil
–
Utførelse i strid med lover,
forskrifter, standarder, god
byggeskikk eller byggherrens
bestilling, dvs. ikke i henhold
til kontrakt eller avtale.

Byggeskader
–
Skader som oppdages etter at
byggeprosjekt er avsluttet og
overtatt av eieren. Detter
forårsaker funksjonssvikt og
ekstraordinære
vedlikeholdskostnader fordi
det er gjort feil under
utredning, prosjektering,
produksjon eller
materielltilvirkning.

Årsaker til byggefeil og byggeskader
– Ca 35 % skyldes feil eller mangler under prosjektering
– Ca 35 % utførelsesfasen
– Ca 10 % skyldes feil på materialer eller produkt
– Ca 20 % skyldes andre feil (hærverk, ulykke)
Optimalisering av kvalitetskostnadene
Krav til bedrift, prosjekt og byggeplass
Myndighetskrav
Byggherrekrav
* KS-krav iht. PBL
* HMS-krav iht. IK-forskriften
* HMS-krav iht. Byggherreforskriften
* KS-krav iht. kontrakt
Lover og
forskrifter
(kontrollplan)
Prosjekt
Byggeplass
Kontrakt
(kvalitetsplan og
HMS-plan)
Bedriftens egne krav
* Krav til lønnsomhet (kalkyler og budsjett)
* Krav til kvalitet og sikkerhet (KS- og HMS-system)
Forholdet mellom myndighetskrav og
byggherrekrav
Myndighetskrav stilles gjennom lover og forskrifter
 PBL (godkjenning av foretak for ansvarsrett,
saksbehandling og kontroll, teknisk forskrift)
 Internkontroll/HMS-forskrift (Arbeidsmiljøloven,
lov om tilsyn med el-anlegg, brannvernloven,
forurensningsloven, lov om eksplosive varer)
Byggherrekrav stilles gjennom kontrakt
 Kvalitetsplan
 HMS-plan
Kontrollplan iht. PBL er et myndighetskrav fra
plan- og bygningsmyndighetene.
Kvalitetskrav gjennom PBL (1)
- Ansvarsrett – utdanning, praksis og styringssystem i bedriften
- Kontroll ved viktige og kritiske områder og oppgaver
- Obligatorisk uavhengig kontroll ved
•
Fuktsikring av våtrom (nybygging og ombygging)
•
Lufttetthet (i nye boliger)
I tiltaksklasse 2 og 3 gjennomføres uavhengig kontroll for:
•
Bygningsfysikk (utførende : byggfukt, lufttetthet og ventilasjon)
•
Konstruksjonssikkerhet (utførende : hovedbæresystem inkl kontroll
av materialegenskaper)
•
Geoteknikk (utførende : geotekniske oppgaver utførelse og dok
som prosjektert)
•
Brannsikkerhet ( kontroll av prosjektering - strategi/konsept)
God egenkontroll – enklere uavhengig kontroll
Kvalitetskrav gjennom PBL (2)
•
•
Sluttdokumentasjon ved ferdigstillelse –
Sluttkontroll, FDV og samsvarserklæring (av både utførende og
prosjekterende)
Kontrollerklæring utstedes av kontrollforetaket –
Der det ikke er gjennomført uavhengig kontroll må utførende
utarbeide kontrollerklæring
Krav til styringssystem etter PBL
•
Organisasjonsplan med ansvars- og oppgavefordeling og
faglig leders plassering i prosjektorganisasjonen
•
•
•
•
•
Identifikasjon av gjeldende krav i plan- og
bygningslovgivningen kontrakts og prosjektgjennomgang
System for å identifisere, rette opp og hindre
gjentakelse av avvik avviksbehandling,
System for styring av dokumenter dokumentstyring
Tillegskrav for de forskjellige funksjoner foretaket
har godkjenning for
Dokumentasjon for oppfyllelse av systemkrav –
egenerklæring, revisjon og tilgjengelig for kommunen
Krav til ansvarlig utførende (1)
•
Utførelse iht prosjekteringsgrunnlaget
•
Ivareta generelle utførelsesmetoder og spesifikke
krav til utførelsen i tillatelsen som for eksempel
standardiserte krav til materialer og utførelse. Foretaket skal ha
rutiner for å undersøke utførelsesforutsetninger for bestemte
utførelsesmetoder
•
Påse at byggevarer og produkter har
dokumentasjon iht. TEK kap.5
•
Sikre lovlig fremdrift i utførelsesfasen, f.eks ikke
starte arbeider før igangsettingstillatelse er gitt
Krav til ansvarlig utførende (2)
•
Kommunisere med ansvarlig søker
•
Sikre sporbarheten til myndighetskrav (sikre
dokumentasjon av utførelse og kontroll)
•
Kvalifisere og styre eventuelle underentreprenører
der enkelte utførelsesoppgaver er satt bort. (mao krav til
opplæring og informasjon)
Krav til ansvarlig kontrollerende etter
gammel PBL (1)
•
Sikre ivaretakelse av krav og vilkår i tillatelsen og PBL generelt
•
Organisering av kontrollen og gjennomføring og
dokumentasjon i den enkelte byggesak, herunder oppbygging
av kontrolldokumentasjon og rapporteringsrutiner, sjekklister til
bruk for detaljkontroll, varslingsrutiner, avviksbehandling og
rutiner for hvordan foretakets ledelse fører tilsyn med
dokumentert egenkontroll
(har man gjort og gjør man dette?)
•
Forholde seg til ansvarlig søker som den koordinerende i
byggesaken og bindeleddet til bygningsmyndighetene
Krav til ansvarlig kontrollerende etter
gammel PBL (2)
•
Bistå ansvarlig søker ved utarbeidelse av kontrollplan
•
Sikre sporbarheten til myndighetskrav
•
Kvalifisere og styre andre kontrollforetak der enkelte
kontrolloppgaver er satt bort slik at kontrollen blir helhetlig
Kvalitetskrav fra kunde/byggherre (1)
Hvilke krav stiller byggherren til entreprenøren og
byggeplassen på det konkrete prosjektet?
Kvalitetssystem som bygger på:
 Kravene i PBL
 ISO 9001 : 2000
 Spesielle kontraktskrav
Kvalitetskrav fra kunde/byggherre (2)
En prosjektspesifikk kvalitetsplan som omfatter:
 Organisasjon og ledelse
 Fremdrifts- og ressursplan
 Kontrollplan m/sjekklister
 Avviksbehandling
 Dokumentstyring
 Arbeidsprosedyrer (for nye og kritiske arbeidsoperasjoner)

similar documents