Hnojiva

Report
HNOJIVA
FUITOVÁ JITKA
Proč hnojit?
 Živiny = látky, které organismus přijímá a požaduje k
projevu všech svých životních fcí
 Anorganické látky, které se stávají živinami většinou
až ve své iontové formě
 Nedostatek živiny se projevuje např. poruchami
růstu, omezenou tvorbou vysokomolekulárních látek
apod.
Rozdělení živin
 Makroelementy: od několika desetin do desítek %:
C, O, H, N, P, K, Ca, Mg, S
 Mikroelementy: obsah menší než 0,05 %: Fe, Mn,
Zn, Cu, B, Mo
 Prvky užitečné: jejich obsah v R může dosahovat
vysokých hodnot, nepotřebují je všechny rostlinné
druhy: Na, Al, Si, Cl
Příjem živin
 Většinu živin svými kořeny ve formě iontů:
Kationty: K+, NH4+, Ca2+, Mg2+…
2. Anionty: NO3-, SO42-, H2PO4-…
 Proti koncentračnímu spádu
1.

Mimokořenová výživa: list, stonek, květ, větve…:
nikdy nemůže nahradit kořenovou výživu
Hlavní projevy narušené výživy
 Nekrózy- nedostatek i nadbytek živin, hlavně
porušený metabolismus
 Barevné změny- dekolorace = chlorosy:
rozpad, špatná obnova, omezená tvorba chlorofylu →
žloutnutí, purpurové zabarvení, černání dužiny
brambor
 Poruchy růstu- nedostatek stavebních prvků (N2,
Ca, B, Zn)
HNOJIVA
 Organická (statková) hnojiva:
 Chlévský hnůj (35-40 t/ha/4 roky)
 Močůvka (N-K hnojivo, travnaté porosty, nadměrné
rozšíření plevelů, 30-40 t/ha)
 Kejda (nadměrné ředění!, hlavně na kukuřici)
 Zaorávka slámy (nedostatek statkových hnojiv, hlavně
sláma ozimé řepky, ozimé obilniny)
 Zelené hnojení (zaorává se vyprodukovaná hmota R,
které jsou pěstovány k tomuto účelu, hořčice, řepka a
ředkev, jetel plazivý, použití při ztížené dopravě)
HNOJIVA
 Průmyslová (minerální, koncentrovaná)
hnojiva:
 Vyšší obsah živin
 Z přírodních surovin (fosfáty, draselné minerály,
vápence) a zdrojem N je přímá syntéza amoniaku z N
aH
 Při výrobě se omezuje množství vedlejších složek
Dusíkatá hnojiva
 Ledek vápenatý (LV) 15% N, 20% Ca – na list s
rychlým účinkem, do 300 kg/ha, pozdní přihnojení
obilnin, cukrovky, krmné řepy, máku…
 Síran amonný (SA) 21% N, 24% S – N ve čpavkové
formě, vhodný k základnímu hnojení, řepka, chmel,
cibule, brambory, kukuřice, nutné vápnění
Dusíkatá hnojiva
 Dusičnan amonný (DA) = Ledek amonný 34%N
obě formy N, univerzální hnojivo, možnost výbuchu,
PE pytle
 Ledek amonný s vápencem (LAV) 25%, 26%,
27%, 27,5% N, NH4NO3 + CaCO3, LAM, LAD, LAS,
univerzální, do všech půd
 Močovina (MO)- v půdě se štěpí na uhličitan
amonný a vodu, okyseluje, rychlé zapravení do půdy,
kombinace s pesticidy
Dusíkatá hnojiva
 DAM 390 (39% objem. N) – dusičnan amonný +
močovina, rovnoměrná aplikace, kombinace s
pesticidy, možnost popálení R
 Dusíkaté vápno (DV) min 19,8% N – na klíčící R
toxické, vysoká cena, v práškové formě jako herbicid,
insekticid, fungicid, hlavně v zahradnictví
FOSFOREČNÁ HNOJIVA
 Superfosfát granulovaný jednoduchý (SP) 17-
19% P2O5 = 7- 8,5% P + 20% Ca + 10% S – vhodné
hnojivo pro nedostatek S, při předseťové přípravě
 Superfosfát granulovaný trojitý (TSP) 45-48%
P2O5 = 20-21% P, stejné použití jako SP
 Hyperkorn + magnezium (HP) 26% P2O5 =
11,5%P (Hyperkorn 26+3), řada doprovodných
balastních prvků (Zn, B, Mo..), do kyselých půd
DRASELNÁ HNOJIVA
 Draselná sůl 60% krystalická, granulovaná (DS)
60% K2O = 50% K – chlorid draselný, univerzální K
hnojivo, na všechny plodiny (ne na R citlivé na Cl)
 Kamex granulovaný (KX) 33% K + Mg, Na, S, Cl
– ne na těžké jílovité půdy, cukrovka, krmná řepa,
pícniny
 Magnesia-kainit (MK) 7,5-9,1% K – pastevní
porosty, pícniny, halofytní R
DRASELNÁ HNOJIVA
 Patentkali (PtK) 24-25% K + Mg, Cl (max. 3%), S: k
plodinám citlivým na Cl a náročným na Mg, zelenina,
ovoce, okrasné keře, peckoviny
 Síran draselný (SD) 42% K + 17-18% S, vysoká
cena, k plodinám citlivým na Cl, předseťové a
předsaďbové hnojení
HOŘEČNATÁ HNOJIVA
 Hořká sůl 10% Mg – mimokořenová výživa
postřikem
 Keiserit (KS) 15-16% Mg - + S, rychlá korekce
deficience Mg, při předseťové přípravě
 Magnesit MgCO3, dolomity a dolomitické
vápence
Ostatní hnojiva
 Vápenatá:
 Pálené vápno (PV) 57-60% Ca
 Mletý vápenec (MV) 30-38% Ca+Mg
 Vápenatohořečnatá struska (VHS) 24-28%
Ca+Mg – jemně mletá ocelářská struska, velmi
pozvolné uvolňování
PEVNÁ VÍCESLOŽKOVÁ HNOJIVA
 Obsahují 2 a více živin hlavně v granulované formě
 NPK- různé poměry, Hyperkali, Cererit, NP,
NPMg, …..
 Hojně používané
DVOUSLOŽKOVÁ KAPALNÁ HNOJIVA
 K základnímu hnojení ozimých a jarních plodin
 nesmí se mísit s hnojivy obsahující Mg a Ca
 Folimag, Premag, Synmag, Dammag-1, -2, -3,
Dumag,…
AGROFERT FARM PLAN
 Precizní zemědělství – lokálně specifické hospodaření na
pozemcích
 3 základní technologie
1. GPS
2. GIS
3. Stroje a zařízení pro variabilní zásah
 4 základní okruhy
1. Lokalizace pozemku
2. Kontinuální sběr dat z pozemku (půdní vzorky,
výnosy…)
3. Zpracování výsledků a modelace map
4. Diferencovaný agrotechnický zásah
„PLÁNY HNOJENÍ“
 Počítačový program na sestavení plánu: jak hnojit,
kde hnojit, kolik hnojit
 Různé evidence hnojiv a hnojení
 Bilancování živin

similar documents