Powerpoint informatieavond vmbo 4

Report
VOORLICHTINGSAVOND VMBO 4
17 september 2014
RGO Middelharnis
PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
INRICHTING VAN HET EXAMEN
EXAMENVAKKEN
HERKANSING / HEREXAMEN
SLAAG / ZAKREGELING
STAGE IN BASIS EN KADER
SECTORWERKSTUK MAVO
EXAMEN
•
•
•
•
•
•
•
SCHOOLEXAMEN
tot en met 10 april 2015
Herexamen maatschappijleer: april 2015
CENTRAAL EXAMEN
1e tijdvak 11 mei t/m 27 mei 2015
2e tijdvak 16 t/m 18 juni 2015
1 juli diplomauitreiking
•
•
15.30 uur basis en kader
19.30 uur mavo
EXAMENVAKKEN basis- en kaderberoepsgericht
SCHOOLEXAMEN EN CENTRAALEXAMEN
•
NEDERLANDS
•
ENGELS
•
ECONOMIE
•
DUITS of WISKUNDE
•
ADMINISTRATIE of ICT( TELT VOOR 2 )
UITSLUITEND SCHOOLEXAMEN
•
MAATSCHAPPIJLEER
•
KUNSTVAKKEN 1
•
LICHAMELIJKE OPVOEDING
EXAMENVAKKEN MAVO
SCHOOLEXAMEN EN CENTRAALEXAMEN
•
NEDERLANDS, ENGELS, WISKUNDE
•
3 of 4 van de vakken;
•
ECONOMIE, DUITS, FRANS, AARDRIJKSKUNDE,
GESCHIEDENIS, NATUURKUNDE,
SCHEIKUNDE, BIOLOGIE, ADMINISTRATIE of
ICT
UITSLUITEND SCHOOLEXAMEN
•
MAATSCHAPPIJLEER
•
CKV
•
LICHAMELIJKE OPVOEDING
VOORBEELD PTA NEDERLANDS
Schooljaar
2014-2015
Vak
Nederlands
Afdeling
MAVO
Leerjaar
4
Methode
Op nieuw niveau
Algemeen
VMBO tekstboek en werkboek
Nr.
Inhoudelijke
omschrijving
Toetsvorm
Toetstype
Toetsduur
periode
Weging
Herkansbaar
1
Grammatica module
blok 1 t/m 4
ST
ET
1 lesuur
1
1
Nee
2
Leesvaardigheid
module blok 1 t/m 4
ST
ET
1 lesuur
1
1
Nee
3
Fictie boek
ST
ET
1 lesuur
1
1
Nee
4
Blok 1 en 2 spelling,
woordenschat, fictie en
schrijfvaardigheid
ST
ET
1 lesuur
1
1
Ja of 3 en 4
5
Blok 3 en 4 zie blok 1
en 2
ST
ET
1 lesuur
2
1
Ja of 1 en 2
6
Schrijfvaardigheid
Cd Cito
ST
ET
1 lesuur
2
1
Nee
7
Kijk- en
luistervaardigheid Cito
ST
ET
2 lesuren
2
1
Nee
8
Gemiddelde S.O.’s
ST
ET
½ lesuur
1-2-3
1
Nee
SLAAG / ZAK REGELING
•
•
•
•
•
•
•
GEMIDDELDE CIJFER CE MINIMAAL 5,5
NEDERLANDS MINIMAAL EEN 5
EEN VAK CIJFER 5, OVERIGE 6 OF
HOGER
EEN VAK CIJFER 4, COMPENSEREN MET EEN
7, OVERIGE 6 OF HOGER
TWEE VAKKEN CIJFER 5, COMPENSEREN MET
EEN 7, OVERIGE 6 OF HOGER
KUNSTVAKKEN 1 EN LICHAMELIJKE
OPVOEDING MET GOED OF VOLDOENDE
AFGESLOTEN
REKENTOETS GEMAAKT
HERKANSING / HEREXAMEN
HERKANSING SCHOOLEXAMEN
• APRIL 2015 ( 2 vakken zie ex.reglement)
• HEREXAMEN MAATSCHAPPIJLEER
HEREXAMEN CENTRAAL EXAMEN
• ÉÉN VAK ( schriftelijk )
16 tot en met 18 juni 2015
• HEREXAMEN CSPE administratie en ICT
(basis en kader) vanaf 3 juni 2015
Toetsweken
•
•
•
•
Klas 4 doet mee aan de volgende
toetsweken:
toetsweek 2 ( 19 jan-23 jan)
toetsweek 3 ( 27 mrt- 2 april)
Dit betekent dat de lessen in deze weken
vervallen en de leerlingen uitsluitend voor
toetsen op school zijn.
NIVEAUS VAN LESGEVEN BASIS EN KADER
•
Sommige leerlingen hebben een
basisbevordering.
•
Tot de kerstvakantie les op kaderniveau
•
Bij hoge prestaties examen op
kaderniveau nog mogelijk
DECAAN MEVR.T. MAST-CASSA
•
Begeleidt de oriëntatie op leren en
werken
•
Is aanspreekpunt voor leerlingen en
ouders met betrekking tot het kiezen van
vakken en vervolgopleiding
ORIËNTATIE OP LEREN EN WERKEN
•
•
•
•
•
•
•
•
EERSTE INVENTARISATIE, oktober 2014
Rgovmbomavo.dedecaan.net
Zoeken op sector of instelling
Open dagen, meeloopdagen (formulier vrij vragen)
VOORLICHTINGSAVOND(3e klassen)15-01-2015
PERSOONLIJKE GESPREKKEN
STEUNPUNT ONDERWIJS
AANMELDEN BIJ HET MBO
SECTOREN IN HET MBO
1.
2.
3.
4.
TECHNIEK
ZORG EN WELZIJN
ECONOMIE
LANDBOUW EN NATUURLIJKE
OMGEVING
NIVEAUS IN HET MBO
1.
2.
3.
4.
ASSISTENTENOPLEIDING niveau 1
BASISBEROEPSOPLEIDING niveau 2
VAKOPLEIDING niveau 3
MIDDENKADEROPLEIDING niveau 4
MBO OPLEIDINGEN
•
BOL
BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG
5 dagen naar school
•
BBL
BEROEPSBEGELEIDENDE LEERWEG
1 dag naar school, 4 dagen werken
WEBSITES
•
•
•
•
•
•
•
WWW.ALBEDA.NL
WWW.ZADKINE.NL
WWW.ZOOMVLIET.NL
WWW.ROCZEELAND.NL
WWW.GLR.NL
WWW.HMCOLLEGE.NL
www.STC-GROUP.NL
CONTACT
•
•
•
Gesprek
Telefoon 0187-482777
Mail: [email protected]
STAGE
• BASIS EN KADER
•
•
MAANDAG 17 NOVEMBER 2014
TOT EN MET VRIJDAG 28 NOVEMBER 2014
( WEEK 47 EN 48)
STAGEWERKSTUK IN WEEK 49
SECTORWERKSTUK
• MAVO
•
•
•
Sector ZORG EN WELZIJN
Sector ECONOMIE
Sector TECHNIEK
•
•
STAGE IN WEEK 47 ( 17 tm 21 november )
SECTORWERKSTUK inleveren in WEEK 1
VRAGEN EN CONTACT
Per mail; [email protected]
of via het telefoonnummer van de school
LOKALEN DIVERSE MENTOREN
•
•
•
•
•
•
V4a
V4b
M4a
M4b
M4c
M4d
Dhr. Orgers
lokaal 201/203
Dhr. Van Driel
lokaal 226
Mevr. Verbakel lokaal 134
Mevr. Kneepkens lokaal 242
Dhr. Leentjes
lokaal 136
Dhr. Vogelaar
lokaal 046
Ouderavond klas 4
RGO Middelharnis
17 september 2014
RGO Middelharnis
Taken mentor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Contactpersoon voor de leerlingen
Vertrouwenspersoon voor de leerlingen, maar ook:
Mevrouw T. Mast
Dhr. W. van Dis
Welbevinden van de leerlingen (op school en thuis)
Sfeer in de klas (lukt niet alleen!)
Contacten met ouders
Overleg met collega’s
Rapportvergaderingen/spreekavonden
Hulp inschakelen indien nodig
RGO Middelharnis
Contact met u
•
•
•
•
•
•
door mentor:
over cijfers en/of gedrag
(bellen of mail, maar mail werkt sneller)
tussen ouders en mentor:
op de spreekavond (december en maart)
door de ouders:
tussendoor indien gewenst
(geen probleem als u mij bij de voornaam
noemt in mailverkeer)
ouders kunnen contact opnemen via:
mail [email protected]
telefonisch op 0187-482777 (school)
RGO Middelharnis
Afspraken
•
•
•
•
•
•
Geen alcohol
Geen drugs
Geen energydrinks (redbull etc)
Geen telefoon aan in de klas
Kluisjes en omgeving netjes houden
Boeken, schriften, rekenmachine mee
RGO Middelharnis
HOT lessen en verplicht (straf)huiswerk maken
•
Indien een leerling niet bevorderbaar
staat wordt hij verplicht om
op maandag, dinsdag en woensdagmorgen van 8.00
uur – 8.30 uur op school te werken aan een tekortvak
•
Indien een leerling meerdere keren het
huiswerk niet in orde heeft, wordt hij
verplicht om op school huiswerk te
maken.
MAVO XL KLAS
•
•
•
Doel; betere aansluiting bij doorstroom
naar havo
Tijdens de lessen Nederlands, Engels en
wiskunde wordt zoveel mogelijk
verdiepingsstof aangeboden
Tijdens de zogenoemde XL uren ( 1
lesuur per week ) krijgen de leerlingen
overige verdiepingsstof aangeboden op
havo niveau voor de kernvakken
wiskunde, Nederlands, Engels.
Tips
•
•
•
•
•
•
•
Eten vóór schooltijd
Huiswerk maken zonder radio, televisie, telefoon
Social Media (‘s-nachts, foto’s, pesten, e.d.) Weet
wat uw kind doet!
Hulp bij het plannen bieden; controleer de agenda
Probeer uzelf op de hoogte te blijven houden van
de cijfers van uw kind ( Magister)
Neem contact op bij problemen of vragen
Tip voor uw kind: maak een goede start!
RGO Middelharnis
Tot slot..
•
Gelegenheid voor vragen
•
Ik wens u en uw zoon of dochter een heel fijn
schooljaar toe!
RGO Middelharnis

similar documents