********* PowerPoint - โรงเรียน บ้าน หนอง คู

Report
Company
LOGO
 อัตลักษณ์ หากแปลตรงตัวจะมาจาก อัต+ลักษณ์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะ คานี้
ราชบัณฑิตยสถาน*ได้ ให้ ความหมาย ดังนี้ คาว่ า อัตลักษณ์ (อ่านว่ า อัด-ตะ-ลัก)
ประกอบด้ วยคาว่ า อัต (อัด-ตะ) ซึ่งหมายถึง ตน หรือ ตัวเอง กับ ลักษณ์ ซึ่งหมายถึง
สมบัตเิ ฉพาะตัว
คาว่ า อัตลักษณ์ ตรงกับคาภาษาอังกฤษว่ า identity (อ่านว่ า ไอ-เด็น-ติ-ตี)้ หมายถึง
ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งซึ่งทาให้ สิ่งนั้นเป็ นทีร่ ้ ู จักหรือจาได้ เช่ น
นักร้ องกลุ่มนีม้ อี ตั ลักษณ์ ทางด้ านเสี ยงที่เด่ นมาก ใครได้ ยนิ ก็จาได้ ทนั ที. สั งคมแต่ ละ
สั งคมมีอตั ลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของตนเอง โลกาภิวตั น์ ทาให้ อตั ลักษณ์ ของสั งคมไทย
เปลีย่ นไป
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน กาหนดให้ มตี วั บ่ งชี้ ดังนี้
-ตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน จานวน ๘ ตัวบ่ งชี้ มีค่านา้ หนัก ๙๐ คะแนน (จานวน ๒๔ ตัว
บ่ งชี้ย่อย แต่ ละตัวบ่ งชี้มีค่านา้ หนัก ๒.๕ คะแนน ยกเว้ นตัวบ่ งชี้ย่อยที่ ๕.๑ , ๕.๒ , ๖.๑๖.๕ , ๗.๑ และ ๘ มีค่านา้ หนัก ๕ คะแนน ส่ วนตัวบ่ งชี้ย่อยที่ ๖.๖ มีค่านา้ หนัก ๑๐
คะแนน)
-ตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์ มีจานวน ๒ ตัวบ่ งชี้ มีค่านา้ หนัก ๕ คะแนน (แต่ ละตัวบ่ งชี้
มีค่านา้ หนัก ๒.๕ คะแนน)
-ตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม มีจานวน ๒ ตัวบ่ งชี้ มีค่านา้ หนัก ๕ คะแนน (แต่ ละ
ตัวบ่ งชี้มีค่านา้ หนัก ๒.๕ คะแนน)
จากมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน สพฐ.
ด้ านที่ ๔ มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา
(ปฐมวัย) มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามปรัชญา วิสยั ทัศน์ และจุดเน้น
ของการศึกษาปฐมวัย
(ประถมฯ)มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
ที่กาหนดขึ้น(๕ คะแนน)”
ตัวบ่ งชี้ด้านอัตลักษณ์ กาหนดไว้ ตัวบ่งชี้ที่ ๙. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง หรื อจุดเด่น หรื อลักษณะพิเศษของประเภทโรงเรี ยน
การกาหนดอัตลักษณ์สถานศึกษา จึงควรพิจารณาจากการดาเนินงานของสถานศึกษา ความสาเร็จ
ของสถานศึกษา วิสยั ทัศน์ พันธกิจและบริ บทของสถานศึกษา ซึ่งบุคลากรทุกคนควรมีส่วนร่ วมในการ
กาหนดอัตลักษณ์
การกาหนดอัตลักษณ์ตอ้ งไม่มากจนเกินไป เป็ นอัตลักษณ์ที่ชุมชนรับรู้ ซึ่งอาจเขียนในรู ปคาขวัญ
หรื อวิสยั ทัศน์เพื่อให้จาได้ง่ายการกาหนด
อัตลักษณ์าจกาหนดเป็ นภาพรวมของโรงเรี ยน หรื อแบ่งตามขอบข่ายงาน
อัตลักษณ์ โรงเรียนที่กาหนดในภาพรวม
ปฐมวัย:ยิม้ แย้มมารยาทเด่ น เน้ นจิตอาสา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประถมศึกษา:วิชาการเด่ น เน้ นจิตอาสา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การกาหนดอัตลักษณ์ โรงเรียน ไม่จาเป็ นต้องกาหนดเป็ นคาขวัญเสมอไป
อาจกาหนดไว้เป็ นข้อ ๆ ตามจุดเด่นของสถานศึกษาและเป็ นสิ่ งที่สถานศึกษาปฏิบตั ิได้จริ ง
ตัวอย่ างการกาหนดอัตลักษณ์ สถานศึกษา เช่น
-โรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นไทย โรงเรี ยนหลักสู ตรสถานศึกษาเยีย่ ม โรงเรี ยนวิถีพทุ ธเน้นจิตอาสา
-โรงเรี ยนมีอตั ลักษณ์ดา้ นการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
-โรงเรี ยนในโครงการตามพระราชดาริ
-โรงเรี ยนเศรษฐกิจพอเพียง
-โรงเรี ยนจัดการเรี ยนแบบ BBL
-โรงเรี ยนบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม
-โรงเรี ยนไฮเทค ICT สู่สากล
-โรงเรี ยนที่ดีเด่นด้านการสอนคละชั้น (โรงเรี ยนขนาดเล็ก)
-โรงเรี ยนที่อาศัยชุมชนเป็ นวิทยากรให้ความรู้นกั เรี ยน ครู พอ่ ครู แม่ ครู พระ ครู ตารวจ ครู หมอ
อนามัย (โรงเรี ยนขนาดเล็ก)
-โรงเรี ยนสองภาษา (ภาษาที่สอง) โรงเรี ยนยิม้ (แบบอาเภอยิม้ )
ตัวบ่งชี้ดา้ นอัตลักษณ์จะเป็ นตัวที่ช่วยให้สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน
มีบริ บทต่างกัน โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็กสามารถพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง หรื อจุดเด่น
หรื อลักษณะพิเศษของประเภทโรงเรี ยน ดังนั้นสถานศึกษาแต่ละแห่ งจึง
ควรกาหนดอัตลักษณ์ให้เหมาะสมกับโรงเรี ยน มุ่งเน้นอัตลักษณ์ที่เป็ น
จริ งเชิงประจักษ์
พัฒนานักเรียนสู่ “อัตลักษณ์ ”
(สพฐ.)มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามปรัชญา วิสยั ทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
ระดับปฐมวัย
ด้ านความรับผิดชอบ
- อาบน้ า แต่งตัว(เครื่ องแบบนักเรี ยน) ได้ดว้ ยตนเอง
- รับประทานอาหารได้ดว้ ยตนเอง
- มีพ้ืนฐาน ปัด กวาด เช็ด ถู เบื้องต้นได้
- รู้จกั เก็บรักษาสิ่ งของเข้าที่อย่างเป็ นระเบียบ
ด้ านความสะอาด
- รักษาความสะอาดร่ างกายได้อย่างสม่าเสมอ
- สามารถแปรงฟันได้ถูกวิธี
- แต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย
- มีสุขนิสยั ที่ดีต่อความสะอาด (การปฏิบตั ิจนเป็ นนิสยั )
ด้ านมารยาทงาม
- รู้จกั แสดงความเคารพต่อครู
- รู้จกั ทาความเคารพต่อผูป้ กครองและผูใ้ หญ่
- ใช้คาพูดสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ มีอะไรให้ช่วยไหมครับ/ค่ะ ถูกต้องตามโอกาสอย่างเหมาะสม
(สพฐ.)มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้ นที่กาหนดขึน้
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-3
ด้ านความรับผิดชอบ
- ช่วยเหลืองานบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระผูป้ กครอง
- ปฏิบตั ิหน้าที่เวรตามที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่าเสมอ
- ทาการบ้านตามที่ครู มอบหมายทุกครั้ง
- อุทิศเวลาและกาลังกายเพื่อส่วนรวม
ด้ านความสะอาด
- ร่ างกายสะอาด
- การแต่งการสะอาด
- สมุด เครื่ องเขียน แบบเรี ยนและเครื่ องมือเครื่ องใช้สะอาดและเป็ นระเบียบ
- ห้องเรี ยน โต๊ะเรี ยน บริ เวณห้องเรี ยน สะอาดเป็ นระเบียบ
- มีสุขนิสยั รักความสะอาด
ด้ านมารยาทงาม
- รู้จกั แสดงความเคารพต่อนักเรี ยนรุ่ นพี่
- รู้จกั แสดงความเคารพต่อครู
- รู้จกั แสดงความเคารพต่อผูป้ กครองหรื อผูใ้ หญ่
- ใช้คาพูดสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ มีอะไรให้ช่วยไหมครับ/ค่ะ ถูกต้องตามโอกาสอย่างเหมาะสม
พัฒนานักเรียนสู่ “อัตลักษณ์ ”
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
ด้ านความรับผิดชอบ
-
ด้ านความสะอาด
ช่วยเหลืองานบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระผูป้ กครอง
ปฏิบตั ิหน้าที่เวรตามที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่าเสมอ
ทาการบ้านตามที่ครู มอบหมายทุกครั้ง
อุทิศเวลาและกาลังกายเพื่อส่ วนรวมโดยไม่ชกั ช้า
รู ้จกั การเป็ นผูน้ าผูต้ ามที่ดี(รู ้หน้าที่)
ช่วยเหลืองานโรงเรี ยนโดยมีจิตสาธารณะ
- ร่ างกายสะอาด
- การแต่งการสะอาด
- สมุด เครื่ องเขียน แบบเรี ยนและเครื่ องมือเครื่ องใช้สะอาดและเป็ นระเบียบ
- ห้องเรี ยน โต๊ะเรี ยน บริ เวณห้องเรี ยน สะอาดเป็ นระเบียบ
- มีสุขนิสัยรักความสะอาด
- เป็ นตัวอย่างที่ดีในด้านความสะอาดและช่วยรณรงค์ให้รุ่นน้องรักษาความสะอาด
ด้ านมารยาทงาม
- รู ้จกั แสดงความเคารพต่อนักเรี ยนรุ่ นพี่
- รู ้จกั แสดงความเคารพต่อครู
- รู ้จกั แสดงความเคารพต่อผูป้ กครองหรื อผูใ้ หญ่
- ใช้คาพูดสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ มีอะไรให้ช่วยไหมครับ/ค่ะ ถูกต้องตามโอกาสอย่างเหมาะสม
- รู ้จกั การไหว้บุคคลต่างๆอย่างถูกต้อง
- รู ้จกั วิธีการกราบที่ถูกต้อง
- รู ้จกั มารยาทในการพูด การฟัง การอ่าน การเดินและการนัง่
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
•วางแผนจัดทาโครงการการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
•ดาเนิน การปฐมนิเทศนักเรี ยนและผูป้ กครองนักเรี ยนให้ทราบอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและขอความ
ร่ วมมือให้ผปู้ กครองช่วยขับเคลื่อนให้เป็ นไปตามคุณลักษณะที่สถานศึกษา กาหนด
•มอบหมายให้คณะครู ทุกคนเกิดความตระหนักร่ วมมือ ร่ วมใจ ช่วยกันชี้แนะชี้นาเมื่อเห็นนักเรี ยนปฏิบตั ิ
ไม่ถูกต้อง
•ปิ ดประกาศข้อตกลงสิ่ งที่นกั เรี ยนต้องปฏิบตั ิ ไว้ในที่เปิ ดเผยและมอบหมายครู เวรต้องทาการอบรม
นักเรี ยนให้ซึมซับเป็ นไปตาม อัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
•ภายหลังที่นาสู่การปฏิบตั ิไปได้ระยะหนึ่งมอบหมายให้ครู ประจาชั้นทาการตรวจสอบ ทบทวน
คุณลักษณะของนักเรี ยนตามตัวชี้วดั ที่กาหนดทั้ง 3 ด้าน ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
•ทาการประเมินผลการดาเนินงานการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ที่เกิดกับนักเรี ยนเมื่อสิ้ นปี การศึกษาและทาการ
สรุ ปรายด้าน
•ประเมิน ความพึงพอใจในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ “สถานศึกษาส่ งเสริ มความรับผิดชอบ สะอาด
มารยาทงาม ” กับผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายเมื่อสิ้ นปี การศึกษา
•รายงานผลการประเมินอัตลักษณ์และความพึงพอใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ

similar documents