นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สพฐ. และ

Report
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และ
แนวทางการดาเนินงาน
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
โดย
นายสมุทร สมปอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๘
๕ นโยบายทั่วไป
๑. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา
๒. การสร้ างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย
๓. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทาง
การศึกษา
๔. การส่ งเสริมและยกสถานะของครูซ่ งึ เป็ นบุคลากรหลักในระบบ
การศึกษา
๕. การบริหารและการปฏิบัตริ าชการกระทรวงในทุกระดับ
๗ นโยบายเฉพาะ
๑. การพัฒนาการศึกษาในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
สนับสนุนการแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. การเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘
และการดารงความต่ อเนื่องภายหลังการก้ าวเข้ าสู่ประชาคม
อาเซียน
๓. การพัฒนาศักยภาพการแข่ งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
อย่ างยั่งยืน
๔. การมุ่งเน้ นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ มี
คุณภาพ
๗ นโยบายเฉพาะ (ต่อ)
๕. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้
ทันสมัย
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตริ าชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๗.การดาเนินการตามแผนการศึกษาแห่ งชาติและการปฏิรูป
การศึกษา
๑๐ นโยบายเร่ งด่วน
๑. เร่ งสารวจและให้ ความช่ วยเหลือเยียวยา รวมทัง้ ฟื ้ นฟูโรงเรียน
สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ อุทกภัย โดยเร็ว
๒. เร่ งแก้ ไขปั ญหาความรุ นแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษา
อาชีวะศึกษาอย่ างเป็ นระบบและต่ อเนื่อง
๓. เร่ งสร้ างค่ านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกาหนด
มาตรการเพื่อจูงใจให้ นักเรียนนักศึกษา พ่ อแม่ และผู้ปกครอง มี
ความยินดีและส่ งเสริมให้ บุตรหลานเข้ ารับการศึกษาในสาย
อาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและ
เป็ นความต้ องการของตลาดแรงงาน
๑๐ นโยบายเร่ งด่วน (ต่อ)
๔. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ ผ้ ูเรียนพัฒนา
กระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทัง้ ปลูกฝั งในเรื่อง
ค่ านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้ างวินัย จิตสานึกความ
รับผิดชอบต่ อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการเป็ นคนไทย
๕. เร่ งพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแก่ นักเรียนในระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ของภาครัฐและเอกชน การช่ วยเหลือค่ า
อุปกรณ์ การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และการ
ช่ วยเหลือเด็กยากจน พิการ และด้ อยโอกาส
๑๐ นโยบายเร่ งด่วน (ต่อ)
๖. เร่ งขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่ วมในระบบ
การศึกษา โดยเฉพาะการจัดทาข้ อตกลงระหว่ างผู้ประกอบการ
ธุรกิจเอกชนในการให้ การสนับสนุนและการรับนักเรียนนักศึกษา
เข้ าทางานหลังสาเร็จการศึกษา และการสนับสนุนอื่น ๆ ให้ เพิ่ม
มากขึน้
๗. เร่ งปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครู ให้
เอือ้ ต่ อการเพิ่มโอกาสให้ มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ท่ ี
เหมาะสมเข้ ามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึน้ เพื่อสนับสนุน
การแก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และ
ครูสาขาขาดแคลนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๑๐ นโยบายเร่ งด่วน (ต่อ)
๘. เร่ งทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้ องของนักเรียน
นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่ าง ๆ และมาตรการติดตาม
ควบคุม การลักลอบการจัดกิจกรรมรับน้ องทัง้ ภายในและ
ภายนอกสถาบันการศึกษา ให้ เป็ นไปในแนวทางที่สร้ างสรรค์
ปลอดภัย ปราศจากการใช้ ความรุ นแรง การละเมิดและคุกคาม
ทางเพศ รวมทัง้ ไม่ ขัดต่ อหลักศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงาม
และเป็ นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยให้ มีผลบังคับใช้ ให้ ทุก
สถาบัน การศึกษายึดถือเป็ นแนวทางปฏิบัตอิ ย่ างเคร่ งครั ด
๑๐ นโยบายเร่ งด่วน (ต่อ)
๙. เร่ งทบทวนมาตรการความปลอดภัยสาหรับสถาบันการศึกษา
ต่ าง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา และ
มาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ งเป็ นหมู่
คณะของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยให้ มีผลบังคับใช้ ให้ ทุกสถาบันการศึกษายึดถือเป็ น
แนวทางปฏิบัตอิ ย่ างเคร่ งครัด
๑๐. เร่ งดาเนินการตามนโยบายเร่ งด่ วนของคณะรัฐมนตรีท่ เี กี่ยวข้ อง
กับด้ านการศึกษาทัง้ ที่เป็ นหน่ วยรับผิดชอบหลักและหน่ วย
สนับสนุน ให้ เห็นผลในทางปฏิบัตอิ ย่ างเป็ นรูปธรรม และ
เป็ นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กาหนด
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขัน
้
พืน
้ ฐาน
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๘
วิสยั ทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
๑. ส่ งเสริมและสนับสนุนให้ ประชากรวัยเรียนทุกคนได้ รับ
การศึกษาอย่ างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๒. ส่ งเสริมให้ ผ้ ูเรี ยน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ความหลักสูตร
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้ นการมีส่วนร่ วม เพื่อ
เสริมสร้ างความรับผิดชอบต่ อคุณภาพการศึกษา
จุดเน้น การดาเนินงานของ สพฐ. ปี งบประมาณ ๒๕๕๘
๑. จุดเน้ นด้ านนักเรียน
- นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมใิ จในความเป็ นไทย
ห่ างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่
เหมาะสม
- นักเรี ยนที่มีความต้ องการพิเศษได้ รับการส่ งเสริ มและพัฒนา
อย่ างเต็มศักยภาพรายบุคคล
๒. จุดเน้ นด้ านครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ครู ได้ รับการพัฒนาความรู้
และสมรรถนะ ผ่ านการปฏิบัตจิ ริง และ
ช่ วยเหลือต่ อเนื่อง
- พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มีความจาเป็ นได้ รับการ
พัฒนาเร่ งด่ วน
- ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็ นมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้ รับ
การยกย่ องเชิดชูเกียรติ
- เตรี ยมและจัดสรรครู
๓. จุดเน้ นด้ านการบริหารจัดการ
- เขตพืน้ ที่/โรงเรียน บริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้ นกระจายอานาจ
มีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่ อผลการดาเนินงาน (Participation and
Account ability)
- เขตพืน้ ที่ + โรงเรียน จัดการศึกษาอย่ างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
แนวทางการดาเนินงานของ สพป.นครนายก
• วิสัยทัศน์ (Vision)
“ นครนายก เป็ น เมืองเอก คุณภาพการศึกษา”
จุดเน้ น
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก
๑. ด้ านผู้เรียน
- ความเก่ ง
→ มีความรู้ วิชาพืน้ ฐาน/หลัก (ตามหลักสูตร)
→ อ่ านออก เขียนได้ แตกฉาน
→ มีความรู้ และสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑ คิดเชิงระบบ
เชื่อมโยง คิดอย่ างมีเหตุผล คิดเชิงวิพากษ์ คิดเชิงบวก
สร้ างสรรค์ ทางานเป็ นทีม มีทักษะการสื่อสาร
- ความดี
→ เป็ นพลเมืองไทยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม ๑๒ ประการ
จุดเน้ น (ต่ อ)
๒. ด้ านครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ครูได้ รับการนิเทศ แบบกัณยานิมิตร โดยเขตพืน้ ที่
- ครูได้ รับการพัฒนา ตามโครงการปฏิรูปการเรียนรู้
- ครูได้ รับการช่ วยเหลือ จัดการเรียนรู้ ได้ อย่ างมีประสิทธิผล
โดย PLC
- ครูมีสมรรถนะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จุดเน้น (ต่อ)
๓. ด้ ำนกำรบริหำรจัดกำร
- การบริ หารจัดการศึกษา ยึดแนวทางตามมาตรฐานของ
เขตพื้นที่และโรงเรี ยน
- มุ่งผลสัมฤทธิ์ การมีส่วนร่ วม
- ร่ วมรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
เป้ ำหมำยด้ ำนนักเรียน
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ (O-net,NT) สูงขึน้ จากค่ าเฉลี่ยเดิม
ปี ๒๕๕๖ อย่ างน้ อย ร้ อยละ ๕
๒. นักเรียน อ่ านคล่ อง เขียนคล่ อง อย่ างแตกฉาน อย่ างรู้เรื่ อง
๓. นักเรียนมีความรู้ และสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑ อย่ าง
แตกฉาน
๔. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนา ค่ านิยม ๑๒
ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวทางของลูกเสือ
เนตรนารี
๕. นักเรียนมีความสามารถพิเศษได้ รับการสนับสนุนเต็มที่ เด็ก
นักเรียนที่ต้องการพิเศษ ได้ รับการดูแล
เป้ ำหมำยด้ ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑. ได้ รับการพัฒนา องค์ ความรู้ และแนวทางการปฏิบัตหิ น้ าที่ โดย
- โครงการปฏิรูปการเรียนรู้
- โครงการ BBL
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม (บางมูลนากโมเด็ม)
- โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่ านดาวเทียมโรงเรียน
ไกรกังวล
- การจัดกิจกรรมการสอน แบบโครงงาน, IS.,ค่ านิยม ๑๒
ประการ,ประวัตศิ าสตร์ ,หน้ าที่พลเมือง
เป้ าหมายด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา
- กำรจัดกิจกรรมลูกเสื อ เนตรนำรี,แนวทำงกำรนำหลักศำสนำ
พัฒนำกำรสอนคุณธรรม
- กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ครูและบุคลำกร ได้ รับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดย PLC
(Professional Learning Community)
เป้ าหมายการบริ การจัดการ
๑. โรงเรี ยน
๑.โรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน
- ผ่ าน สมศ. รอบ ๓ และรอบ ๔
- ผ่ านมาตรฐาน
โรงเรียนวิถีพุทธ, โรงเรียนดีประจาตาบล,
โรงเรียนในฝั น
- ได้ รับการพัฒนาตามแนวทาง BBL
- กลุ่มโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย O-Net,NT สูงกว่ าค่ าเฉลี่ยของ
ประเทศ
เป้ าหมายการบริ การจัดการ(ต่อ)
- กลุ่มโรงเรียนไม่ มีนักเรียน อ่ านไม่ ออก อ่ านไม่ คล่ อง เขียนไม่ ได้
เขียนไม่ คล่ อง
- กลุ่มโรงเรียนมีรางวัลชนะเลิศของโรงเรียน หรือของครู ,ผู้บริหาร
นักเรียน ระดับประเทศ อย่ างน้ อย ๑ รางวัล ในเรื่องต่ าง ๆ ใน
ระดับ สพฐ./ กระทรวงศึกษาธิการ
- กลุ่มโรงเรียนจัดกิจกรรมตลาดโรงเรียน
เป้ าหมายการบริ หารจัดการ(ต่อ)
๒. สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก
- O-Net,NT มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดระดับประเทศ ๑-๒๕ ทั้งป.๓,
ป.๖,และ ม.๓
- ARS,KRS อยูใ่ นลาดับที่ ๑-๑๐ ของประเทศ
- ชนะเลิศในด้านต่าง ๆ ระดับประเทศ ลาดับ ๑-๑๐
อย่างน้อย ๑-๓ รางวัล
“เป้ าหมายมีไว้พงุ่ ชน”

similar documents