Zoals gebruikt

Report
Sectorplan: de regio aan zet!
Door Dominique Nijssen en Joep Mooren
6 en 7 mei 2014
Programma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Opening en doelstelling van de bijeenkomst
Korte toelichting op het Raamwerk sectorplan Zorg
Toelichting op de thema’s scholing en instroom jongeren
Schets van de administratieve procedure
Procedure inventarisatieformulier
Uitwisseling van ideeën
Raamwerk sectorplan Zorg
Twee sporen:
• Van werk naar werk en begeleiding > landelijk via de
branches
• Scholing en instroom jongeren:
– Ontwikkeling van competenties van medewerkers
– en gekwalificeerde scholing op hogere/andere
kwalificaties + instroom jongeren
> via de regionale werkgeversverbanden (waaronder Zorg
aan Zet)
Raamwerk sectorplan Zorg
Komt tegemoet aan groot aantal problemen in de oorspronkelijke regeling:
- overtekening 1e tranche
- branches versus regio’s.
- hoofdaanvragerschap
- garantieregeling en resultaatverplichting
•
•
•
•
Co-financiering: 50%
4,5 mln over 2014 en 2015 voor Limburg
Zorg aan Zet vraagt als samenwerkingsverband aan
2 thema’s:
1. Ontwikkeling van (competenties van) medewerkers
2. Gekwalificeerde scholing op hogere /andere
kwalificaties + instroom jongeren
Ontwikkeling competenties van medewerkers
Competentiescans
Maatregel 1: Uitvoering competentiescans
Zorg aan Zet organiseert samen met de werkgevers een campagne om de
medewerkers te mobiliseren deel te nemen aan activiteiten gericht op
competentieontwikkeling. Belangrijk onderdeel daarbij is de uitvoering van
een competentiescan.
Met name bedoeld voor medewerkers die dreigen boventallig te worden.
De competentiescans vormen mede de basis voor de uitwerking en
uitvoering van de competitieprogramma's.
Thema Ontwikkeling van medewerkers
Trainingsprogramma’s
Gericht op nieuwe vaardigheden en houdingsaspecten als:
samenwerken, communiceren, ondernemerschap, klantgericht
werken, kennis over de ketenzorg en wet en regelgeving.
Belangrijke thema’s daarbij:
• Paradigmaverschuiving
• Van intra- naar extramuraal
• Zelfsturende teams
• Functieverandering
Thema Ontwikkeling van medewerkers
Paradigmaverschuiving: denk dan aan een
competentieprogramma dat aansluit bij ontwikkelingen als:
Thema Ontwikkeling van medewerkers
Zelfsturende teams: denk dan een competentieprogramma
dat aansluit bij ontwikkelingen als:
Thema Ontwikkeling van medewerkers
Functieverandering: denk dan een competentieprogramma dat
aansluit bij ontwikkelingen als:
Thema Ontwikkeling van medewerkers
Trainingsprogramma’s
Maatregel 2: Een trainingsprogramma van gemiddeld 2 dagen
Maatregel 3: Een bijscholingsprogramma van gemiddeld 8 dagen
Maatregel 4: Een opleidingsprogramma van gemiddeld 16 dagen
Thema: gekwalificeerde scholing op
hogere/andere kwalificatie
+ instroom jongeren
• Samen met onderwijs een programma opstellen gericht op op- en
omscholing van zittende medewerkers en instroom jongeren.
• Met als doel de kansen op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst te
vergroten. Kwalificeren niet alleen voor andere functies in de zorg maar
waar mogelijk c.q. noodzakelijk voor tekortsectoren.
• De scholingsprogramma’s moeten bijdragen aan de nieuwe manier van
werken in de zorg.
• Via een (verkorte) mbo- of hbo opleiding in de vorm van een BBL-/duaal
traject. Bijvoorbeeld:
- van verzorgende niveau 3 naar verzorgende niveau 3IG of 3IG/MMZ
- van niveau 3 IG naar niveau 4
- van niveau 4 naar niveau 5
- omscholing naar andere functie binnen de sector
Thema: gekwalificeerde scholing op
hogere/andere kwalificatie
+ instroom jongeren
• Opscholen op MBO-niveau (BBL)
– Behoud van BBL plaatsen waar eerst afbouw was voorzien?
– Trajecten aanbieden voor medewerkers van lagere niveaus
• Opscholen op HBO-niveau
• EVC-trajecten
Thema Leerwerkbedrijf
•
•
•
•
Op te zetten door Zorg aan Zet
Leerwerkbedrijf per deelsector
De werkgeversrol wordt overgenomen door Leerwerkbedrijf
Leerarbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen leerlingen
en leerbedrijf
• Instellingen garanderen BBL opleidingsplaatsen
Administratieve procedure
•
•
•
•
•
•
Zorg aan Zet inventariseert en vraagt aan
Inventarisatieformulier
Aantallen + verletkosten
Toelichting op opleidingsplannen
Toelichting op noodzaak op- en omscholingsplannen
BBL-plaatsen in 2015 en 2016

similar documents