Rambøll

Report
1993
2004
2009
Seminar om udligningsarbejdet
Analyse af regionale beskæftigelsesog ledighedsmønstre
ANALYSE AF REGIONAL LEDIGHED OG
BESKÆFTIGELSE
• Beskrivelse af den regionale fordeling af ledighed og
beskæftigelse
• Beskrivelse af udviklingen over den seneste konjunkturcyklus
• Analyse af mulige forklaringer på de regionale forskelle
BRUTTO-BRUTTO LEDIGHED
LEDIGHED –
–
BRUTTO-BRUTTO
alle midlertidige
midlertidige indkomsterstattende
indkomsterstattende ydelser
ydelser
alle
BBL=den registrerede
registrerede ledighed
ledighed +
+ alle
alle aktiverede
aktiverede +
+ alle
alle passive
passive kontanthjælpsydelser
kontanthjælpsydelser
BBL=den
Dvs. BBL
BBL er
er ikke
ikke udtryk
udtrykfor
for dem
dem som
som umiddelbart
umiddelbart står
står til
til rådighed,
rådighed, men
men kan
kangive
give et
et
Dvs.
mere nuanceret
nuanceret billede
billede af
af den
den lokale/regionale
lokale/regionale udfordring,
udfordring, omkostning.
omkostning.
mere
26. april 2010
Seminar om udligningsarbejdet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg
2
BRUTTO-BRUTTO LEDIGHEDENS FORDELING
2009
26. april 2010
Seminar om udligningsarbejdet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg
3
BRUTTO-BRUTTO LEDIGHEDENS FORDELING
2008
26. april 2010
Seminar om udligningsarbejdet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg
4
BRUTTO-BRUTTO LEDIGHEDENS FORDELING
2004
26. april 2010
Seminar om udligningsarbejdet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg
5
ER BANANEN I VIRKELIGHEDEN EN
FISKEKROG?
26. april 2010
Seminar om udligningsarbejdet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg
6
HVAD SKER DER MED DEN REGIONALE
SPREDNING I LEDIGHEDEN OVER TID?
(Gns. Ledighed i top- og bund kvartil)
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
25 pct. fraktil
75 pct. fraktil
26. april 2010
Seminar om udligningsarbejdet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg
7
DEN REGIONALE SPREDNING FØLGER
LEDIGHEDSNIVEAUET
60%
14%
50%
12%
10%
40%
8%
30%
6%
20%
10%
Andel kommuner, der
ligger +/- 2 pct. point
fra mediankommunen
0%
4%
2%
0%
Median +/- 2 pct. (venstre akse)
Fuldtidsledige (højre akse)
26. april 2010
Seminar om udligningsarbejdet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg
8
Bornholm
Albertslund
Allerød
Egedal
Hørsholm
Rudersdal
Gentofte
Dragør
Lyngby-Taarbæk
Lejre
Vallensbæk
Furesø
Faxe (median 2009)
Nyborg (median 2008)
2008
Odense
Fredericia
København
Ishøj
Lolland
6%
5%
4%
3%
2%
2008 spænd
HVAD ER DET DER SKER NÅR SPREDNINGEN
ØGES?
10%
9%
8%
7%
1%
0%
26. april 2010
Seminar om udligningsarbejdet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg
9
2009
Bornholm
Allerød
Egedal
Hørsholm
Rudersdal
Gentofte
Dragør
Lyngby-Taarbæk
Lejre
Vallensbæk
Furesø
Faxe (median 2009)
Nyborg (median 2008)
2008
Albertslund
Odense
Fredericia
København
Ishøj
Lolland
6%
5%
4%
3%
2%
7%
2009 spænd
2008 spænd
HVAD ER DET DER SKER NÅR SPREDNINGEN
ØGES?
10%
9%
8%
1%
0%
26. april 2010
Seminar om udligningsarbejdet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg
10
ER DER VINDERE OG TABERE I
KONJUNKTURCYKLUSSEN?
Relativ udvikling 2004-2008
Stort fald
Mindre
fald/stigning
Stor stigning
Generelt
konjunktur
medløbende
Nedadgående
konjunkturmedløbende
Mindre
stigning/fald
Opadgående
konjunktur
medløbende
Ikke
konjunktur
medløbende
Relativ
udvikling
2008-2009
26. april 2010
Seminar om udligningsarbejdet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg
11
KONKLUSION PÅ REGIONAL SPREDNING
• Den regionale fordeling af ledigheden
• Visse udkantsområder samt de store byer har høj ledighed
• Midt- og Vestjylland, samt Hovedstadens omegnskommuner har den
laveste ledighed
• Mønstre er stabile over tid: det er i det store hele de samme
kommuner der ligger højt/lavt igennem hele perioden
• Men nogle kommuner er mere konjunkturfølsomme end andre
• Udvikling i spredningen
• Forskelle indsnævres når ledigheden  0
• Med konjunkturomslaget ser vi igen en øget regional spredning
• Den relative spredning er nogenlunde konstant
26. april 2010
Seminar om udligningsarbejdet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg
12
ANALYSE AF FORSKELLE I DEN REGIONALE
UDVIKLING I BESKÆFTIGELSE OG LEDIGHED
•
Der er store geografiske forskelle i ledigheden og beskæftigelsen
•
Dem har derfor analyseret …
•
Men først skal vi finde ud af, hvad vi mener med regional
•
altså hvilke geografiske afgrænsninger, der med rimelighed kan siges
at afgrænse regionale arbejdsmarkeder
26. april 2010
Seminar om udligningsarbejdet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg
13
HVAD MENES MED REGIONALE
ARBEJDSMARKEDER?
• Af rent operationelle og datamæssige årsager kunne det være
hensigtsmæssigt at anvende Danmarks Statistiks opdeling i 11
landsdele
26. april 2010
Seminar om udligningsarbejdet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg
14
ER LANDSDELE REGIONALE
ARBEJDSMARKEDER?
• Vi undersøger og finder:
Ja, ifølge professor Per Kongshøj Madsen, for der er
stadig stor variation i ledigheden mellem landsdelene
• at der er signifikant forskellig gennemsnitlig ledighed mellem
landsdelene og
• at der er signifikant ens varians i ledigheden inden for landsdelene.
• at størstedelen af kommunerne inden for en landsdel spredes over én
eller to klynger, når fordelingskriterierne er deres bagvedliggende
socioøkonomiske variable og pendlingsmønstre, hvilket indikerer en
rimelig graf af naturlig sammenhængskraft inden de eksisterende
landsdele.
• Vi konkluderer, at det er rimeligt at svare ja.
26. april 2010
Seminar om udligningsarbejdet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg
15
FORSKELLE I REGIONAL LEDIGHED
AFSPEJLER FORSKELLE I DE REGIONALE
SOCIOØKONOMISKE PROFILER
Nordsjælland
Nordjylland
Landbrug
Almennyttige boliger
2,0
Tilflyttere
Landbrug
Industri
Almennyttige boliger
Byggeri
1,5
Ledige
Handel
1,0
Ikke vest
2,0
Tilflyttere
Transport
Byggeri
1,5
Ledige
Ikke vest
Finansiering
Udpendlere
Tjenester
Erhvervs erfaring
16 til 24 årige
LVU
50 til 64 årige
Ufaglært
Gymnasiel
Faglært
Nordsjælland
Transport
0,5
Indpendlere
KVU
Handel
1,0
0,5
MVU
Industri
Indpendlere
Finansiering
Udpendlere
Tjenester
Erhvervs erfaring
16 til 24 årige
LVU
50 til 64 årige
MVU
Ufaglært
KVU
Gymnasiel
Faglært
Gns. Hele landet
Nordjylland
Gns. Hele landet
26. april 2010
Seminar om udligningsarbejdet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg
16
FORKLARING AF LEDIGHEDEN KRÆVER
DERFOR LANDSDELSSPECIFIKKE
FORKLARINGSMODELLER
Østsjælland
Nordjylland
26. april 2010
Seminar om udligningsarbejdet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg
17
Østjylland
Sydjylland
Nordjylland
Beskæftigede i industri
Vestjylland
Beskæftigede i landbrug og fiskeri
Fyn
+Bornholm
Vest- og Sydsjælland
Østsjælland
Nordsjælland
København by og omegn
Oversigt over de
landsdelsspecifikke modellers
forklarende variable og deres
påvirkning af ledigheden
Hele landet
LANDSDELSSPECIFIKKE MODELLER
(+)
(-)
(+)
(-)
Beskæftigede i bygge og anlæg
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Beskæftigede i handel, hotel og restauration
Beskæftigede i transport, post og tele
Beskæftigede i finansiering + forretningsservice
(-)
(-)
(-)
Beskæftigede i off. og personlige tjenester
Erhvervskompetencegivende uddannelse
(+)
(-)
Kort videregående uddannelse
Ufaglærte
(+)
(+)
Faglærte
(-)
Personer mellem 16 og 24 år
(+)
Personer mellem 50 og 64 år
(+)
(-)
Ikke-vestlige indbyggere
(+)
Udpendlere
(-)
(+)
(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
(-)
(+)
(+)
(-)
Indpendlere
Tilflyttere
Andel almennyttige boliger i boligmassen
(+)
(+)
(+)
Gennemsnitlig anciennitet
(-)
(-)
(-)
BNP pr. indbygger
(-)
Beskatningsgrundlag pr. indbygger
26. april 2010
Seminar om udligningsarbejdet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg
18
LIGE ET PAR ORD OM FORTOLKNINGEN
• Det er ikke den hele sandhed…
• Perioden har sit at sige…
• Antallet af observationer bestemmer også meget…
• Der er derfor ikke plads til alle på en gang…
• Eksempel: Sydjylland
Landbrug
Almennyttige boliger
2,0
Tilflyttere
Industri
Byggeri
1,5
Ledige
Handel
1,0
Ikke vest
Transport
0,5
Indpendlere
Finansiering
Udpendlere
Ledighed =   
−1 ∙ 
−2 ∙ 
+3 ∙   
+
Tjenester
Erhvervs erfaring
16 til 24 årige
LVU
50 til 64 årige
MVU
Ufaglært
KVU
Gymnasiel
Faglært
Sydjylland
Gns. Hele landet
26. april 2010
Seminar om udligningsarbejdet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg
19
LANDSDELENES SOCIOØKONOMISKE
PROFILER HAR ÆNDRET SIG I SAMME – PÅ
MANGE MÅDER POSITIVE – RETNING
• Beskæftigelsen
• Landbrug, industri og transport faldet
• Byggeri, handel, hotel og restauration samt ikke mindst finansiering og
forretningsservice steget
• Demografien
• Andelen af 16-49-årige er faldet
• Andelen af 50-64-årige er steget
• Uddannelsesniveauet
• Flere faglærte og personer med videregående uddannelser steget
• Færre ufaglærte
• Mobiliteten forbedret alle vegne
26. april 2010
Seminar om udligningsarbejdet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg
20
MEN…
• Alligevel er landsdelene blevet ramt meget forskelligt siden
konjunkturomslaget (3. kvartal 2008)
• 3,1% - 5-6% – 11% / 21%/29% - 11%/13
• Det skyldes, at trods konvergens i socioøkonomiske profiler er de
relative forskelle i væsentlig grad fastholdt
• Dette er afspejlet i de statistiske forklaringsmodeller
• Ved at de faktorer, der relativt bedst forklarer ledigheden er meget
forskellige
26. april 2010
Seminar om udligningsarbejdet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg
21
FASTLÆGGELSE AF SÅRBARHED
• Landsdelene kan derfor (groft) inddeles i tre sårbarhedskategorier
• Kategori 1: København by og omegn, Nordsjælland og Østsjælland
• Kategori 2: Østjylland
• Kategori 3: Vest- og Sydsjælland, Fyn og Syd-, Vest- og Nordjylland
26. april 2010
Seminar om udligningsarbejdet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg
22
KONKLUSION
• Mest sårbare landsdele er dem, der har en stor andel af beskæftigede inden for
konjunkturfølsomme eller skrumpende brancher som byggeri, transport, landbrug
eller industri og som samtidig har lavt uddannelsesniveau, mange ufaglærte og lav
pendling. Disse landsdele er derfor også blevet ramt relativt hårdest efter
konjunkturomslaget i 2008.
• Mindst sårbare er landsdele med høj beskæftigelse inden for videnstunge og mindre
konjunkturfølsomme brancher som finansiering og forretningsservice og som har et
relativt højt uddannelsesniveau og høj pendling.
• Der er ikke indikation på, at der med den sidste højkonjunktur er sket et egentligt
paradigmeskift i ledigheden, men der er indikationer på, at tilflytning, pendling, skift
i beskæftigelsen fra traditionelle brancher som industri og landbrug over til servicefag
på sigt kan gøre socioøkonomisk set svage landsdele mindre sårbare over for
konjunkturudsving
26. april 2010
Seminar om udligningsarbejdet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg
23
Tak for jeres opmærksomhed

similar documents