warme save care behandeling

Report
Forensisch psychiatrische jeugdzorg: save care behandeling
Prof. Dr. Bie Tremmery
Kinder- en Jeugdpsychiater – Psychotherapeut
Open Forum ‘Kinderen en jongeren: geestelijke gezondheid en psychiatrie” - Kinderrechtencoalitie
Vlaanderen - 15 juni 2011
Introduction
• De term ‘psychische ziekte’ wordt in de publieke
opinie te pas en te onpas gebruikt.
• ‘Psychisch ziek’ staat in de media voor iedere
aandoening, zoals een psychose,
persoonlijkheidstoornissen, depressie,
leerproblemen of … simpele fobie.
• Emoties zijn geen psychiatrische stoornis.
De Psychiatrische Forensische Patiënt psychiatrisch benadert
RELATIE PSYCHIATRISCH - FORENSISCH?
“Reguliere” psychiatrie
•
•
•
•
lijdensdruk
ziekte
initiatief bij betrokkene, bij omgeving,…
georganiseerd in behandel cluster
Forensische Kinder- en Jeugdpsychiatrie
• Kader: jeugdbeschermingsrecht
• Niet door lijdensdruk of ziekte
• Niet georganiseerd in behandel clusters
• POS – MOF = POF – MOS?
Forensische Kinder- en Jeugdpsychiatrie
•
•
•
•
•
•
Expertise verslag?
Wettelijk kader om behandeling op te leggen?
Rechten van het kind? Rechten van de maatschappij?
Wettelijk kader voor gesloten behandeling?
Responsiviteit behandeling vs. gerechtelijke maatregel?
Kan een behandeling starten zonder een moreel ethische
stelling name?
• Maatschappij en wetgeving gaat uit van causaliteit
• Wetenschappelijk onderzoek toont aan
– Hogere prevalentie in bepaalde groepen
– Is echter GEEN bewijs voor causaliteit
– Ongekend: effect van een psychiatrische behandeling op
normoverschrijdende gedrag van de jongere
=> In sommige gevallen zal een psychiatrische
behandeling soelaas bieden, in andere echter niet.
De Psychiatrische Forensische Patiënt criminologisch benadert
RISICOTAXATIE
SAVRY
Historische factoren
1
Eerder gewelddadig gedrag
2
Eerder niet-gewelddadig delinquent gedrag
3
Jonge leeftijd bij eerste uiting van gewelddadig gedrag
4
Zich onttrokken hebben aan toezicht/interventie
5
Eerdere zelfbeschadiging of suicide pogingen
6
Getuige zijn geweest van geweld in het gezin
7
Individuele risicofactoren
17
Negatieve opvattingen
18
Impulsiviteit / Riskant gedrag
19
Problemen met middelengebruik
20
Problemen met hanteren van boosheid
21
Gebrek aan Empathie / Berouw.
Geschiedenis van mishandeling als kind
22
Aandachtstekort/Hyperactiviteit
8
Criminaliteit van de ouders/verzorgers
23
Onvoldoende medewerking aan interventies
9
Vroege verstoring in de verzorgingssituatie
24
Weinig interesse in/binding met school of werk
10
Geringe schoolprestaties
Protectieve factoren
Sociale / contextuele factoren
11
Omgang met delinquente leeftijdgenoten
12
Afwijzing door leeftijdgenoten
13 Ervaren stress en geringe copingvaardigheden
P1
Prosociale betrokkenheid
P2
Duidelijke ondersteuning door een ander
P3
Duidelijk hechte band met tenminste één prosociale volw.
P4
Positieve houding tegenover interventie en gezag
14
Geringe opvoedingsvaardigheden van de ouders
15
Gebrek aan steun van andere volwassenen
P5
Duidelijk positieve gerichtheid op school of werk
16
Achterstandsbuurt
P6
Veerkrachtige persoonlijkheid
Delict & ernstige gedragsproblemen worden
best in bredere context benaderd
• Kinderen die getuige zijn van geweld tussen
ouders hebben meer gedragsproblemen
• Partnermishandeling gaat vaak samen met
kindermishandeling
• Vroege verstoring in de verzorgingssituatie is
determinerend
• Gedragsproblemen bij kinderen zijn de krachtigste
voorspeller van latere partnermishandeling
De Psychiatrische Forensische Patiënt therapeutisch benadert
FORENSISCH BEHANDELEN
Forensisch behandelen: een maatschappelijk
gegeven
• Kan een behandeling starten zonder een moreel
ethische stellingname ?
• Is resocialisatie mogelijk zonder dergelijke
stellingname ?
• NAMING – BLAMING – CLAIMING
Maatschappelijke verwachting
• Geen recidive
• Economisch
• Onder impuls van Europees Hof voor de
Rechten van de Mens te Straatsburg
Verwachting patiënt
• Gemeenschapsinstelling of andere
maatregelen vermijden
• Hulpvraag ?
• Lijdensdruk ?
Forensische visie
Een forensische behandeling
=
maatschappelijk representatieve behandeling
(niet enkel pathologie behandeling)
Forensische visie
Maatschappelijk representatieve behandeling
=
Evaluatie van de facetten die je gaat behandelen om
resocialisatie te realiseren
(psychiatrische ziekte, gewetensontwikkeling, responsabilisatie,
gezinsfunctioneren, factoren vanuit de risicotaxatie…)
Forensische visie
• Causale relatie psychiatrie - criminogenese?
=> Hoogstwaarschijnlijk enkel beïnvloeding
• Uitkomst van deze jongeren wordt bepaald door
de psychiatrische ziekte én delinquentie
Psychiatrische Forensische Patiënt
• de psychiatrische problematiek (CURE level)
• de misdrijf omschreven feiten (RISK level)
• de nood aan beveiliging (SECURITY level)
Inhoudelijke werking
• Veilig behandelklimaat is essentieel
• ‘Peer’groep & Groepsdynamiek is determinant
• Psychiatrisch behandelaanbod – psychotherapie,
ergo-, muziek-, psychomotore therapie, …
• Forensische behandelaanbod – Equipe module
omtrent delictketens, delictscenario en
gewetensvorming
• Gezinsbegeleidingen
• School: les en begeleiding naar re-integratie
Trajecten werken!
• Preventie heeft gefaald: quid vroegdetectie en
vroegbehandeling?
• POS / MOF ~ Chronisch traject
• Trajectdenken met permanente evaluatie van
behandel- en beveiligingsnoden!
• Ontwikkelingspotentieel stimuleren
• Intense samenwerking en partnerschap tussen
psychiatrie, onderwijs, welzijn en justitie
Fordulas
CONCLUSIE
Conclusie
• Er is geen causaal verband tussen ziektebeelden
en delict, wel een invloed
• Quid POS MOF
• Een forensische behandeling kan niet terug
gebracht worden tot een pathologie behandeling
=> intense samenwerking en partnerschap tussen
psychiatrie, onderwijs, welzijn en justitie
• Maatschappelijke stellingname: een forensische
behandeling omvat ook een delictbehandeling!
Conclusie
• Goede inschatting van de mogelijkheden van de
patiënt is nodig
• Beveiligend werken = zorg op maat =
responsabiliseren
• Jongeren meer verantwoordelijkheid laten nemen
dan ze aankunnen is gevaarlijk
• Zorgtrajecten met gedifferentieerd behandel- en
beveiligingsaanbod zijn noodzakelijk

similar documents