005คณะที่5

Report
คณะที่ 5
การตรวจราชการแบบบูรณาการ
ร่วมก ับสาน ักนายกร ัฐมนตรี
ปี งบประมาณ ๒๕๕๘
นายแพทย์ธรี พล โตพ ันธานนท์
รองห ัวหน้าผูต
้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นนโยบายสาค ัญ 4 ประเด็น
1.
ี น
การดาเนินตามกรอบประชาคมอาเซย
2.
การจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล้อม
3.
้ ทีป
โครงการตามแผนพ ัฒนาชนบทเชงิ พืน
่ ระยุกต์ตามแนวพระราชดาริ
(โครงการปิ ดทองหล ังพระ) และการพ ัฒนาตามหล ักปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.
การตรวจราชการเพือ
่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/ข้อร้องเรียนของประชาชน
กระทรวงสาธารณสุข ตรวจประเด็นที่ 1, 2, 4
กระทรวงสาธารณสุข ไม่ตรวจในประเด็นที่ 3
ี น
1.การดาเนินตามกรอบประชาคมอาเซย
ประเด็นนโยบายสาคัญ ทีเ่ กีย
่ วกับกระทรวงสาธารณสุ
ข
ิ
1.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งข ันของสนค้าและบริการ
1.อาหารปลอดภ ัย
เจ้าภาพหล ัก : สสอป./
กรม อ.
เจ้าภาพร่วม : กรมวิทย์ฯ/
อย./คร.
กระทรวงทีเ่ กีย
่ วข้อง
มหาดไทย/พาณิชย์/
เกษตร
2.Primary GMP
เจ้าภาพหล ัก : อย.
เจ้าภาพร่วม : กรมวิทย์ฯ/
กรมอ./
สป.
กระทรวงทีเ่ กีย
่ วข้อง
เกษตร/มหาดไทย/
พาณิชย์/แรงงาน
ึ ษา
อุตสาหกรรม/ศก
วิทยาศาสตร์
3.ยาเสพติด
เจ้าภาพหล ัก : ศอ.ปส.สธ.
เจ้าภาพร่วม : สบรส./
กรม พ./
กรมจิต/
กรม สบส.
กระทรวงทีเ่ กีย
่ วข้อง
ยุตธ
ิ รรม/มหาดไทย/
แรงงาน/กลาโหม/
ั
ึ ษา/
พ ัฒนาสงคม/ศ
ก
ั
เอกชน/ประชาสงคม
ิ ค้า
ด้านพ ัฒนาสน
บริการ
และปัจจ ัยสน ับสนุน
1.ความปลอดภัยอาหารในส่ วนภูมภิ าค : Value Chain
ต้ นนา้
กลางนา้
ปลายนา้
อาหารผลิตในประเทศ + นาเข้ า
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ิ ค ้าเกษตร
(สานั กมาตรฐานสน
ั ว์,
และอาหารแห่งชาติ, กรมปศุสต
กรมประมง, กรมวิชาการเกษตร)
- GAP
- Q Mark
2. กระทรวงสาธารณสุข
(สาน ักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา)
- GMP
- Primary GMP
(โรงงานประกอบ/แปรรูปอาหาร)
1. กระทรวงสาธารณสุข
(สานักสง่ เสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย,
กรมอนามัย, สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมควบคุมโรค)
ื้ ประกอบด ้วย
- กาหนดมาตรฐานตลาดสดน่าซอ
1. มาตรฐานด ้านสุขาภิบาลสงิ่ แวดล ้อม
2. มาตรฐานด ้านอาหารปลอดภัย
3. มาตรฐานด ้านการคุ ้มครองผู ้บริโภค
(กระทรวงพาณิชย์)
2. กระทรวงมหาดไทย
- องค์ก รปกครองส ่ ว นท อ้ งถิ่น (อปท.) ออก
เทศบั ญ ญั ต ิ หรือ ข ้อกาหนดออกครอบคลุ ม ตลาด
สดประเภทที่ 1
3. กระทรวงพาณิชย์
- เครือ
่ งชงั่ กลาง
ิ ค ้า
- มาตรฐานราคาสน
- การสนับสนุนการปรับปรุงมาตรฐาน
1. กระทรวงสาธารณสุข
(สานักสง่ เสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย,
กรมอนามัย, สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์,
กรมควบคุมโรค)
- กาหนดมาตรฐานตามโครงการสุขาภิบาล
อาหาร สง่ เสริมการท่องเทีย
่ ว สนับสนุน
เศรษฐกิจไทย (CFGT)
2. กระทรวงมหาดไทย
- อปท. ออกเทศบัญญัตแ
ิ ละข ้อกาหนด
ควบคุมดูแลร ้านอาหารและแผงลอย
3. กระทรวงอืน
่ ๆ
- กาหนดมาตรฐานให ้ร ้านอาหารและแผง
ลอยตามบทบาทหน ้าที่
ต ัวชว้ี ัด
ต ัวชวี้ ัดที่ 1 : ร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน
่ เสริมการท่องเทีย
โครงการสุขาภิบาลอาหาร สง
่ ว
สน ับสนุนเศรษฐกิจไทย (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย
Clean Food Good Taste)
เป้าหมาย ร้อยละ 80
ต ัวชวี้ ัดที่ 2 : ตลาดสดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ื้
ตลาดสดน่าซอ
เป้าหมาย ร้อยละ 100
5
2.การบูรณาการงาน Primary GMP ในปี 2558 : Value Chain
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดร่วม
ต้นน้ า
พ ัฒนาการผลิตอาหารตามเกณฑ์ Primary GMP และเพิม
่ ขีดความสามารถในการ
แข่งข ันให้เป็นทีย
่ อมร ับของตลาดทงภายในประเทศและต่
ั้
างประเทศ


ร้อยละการขยายต ัวของยอดขายผลิตภ ัณฑ์อาหารทีเ่ ข้าข่าย Primary GMP
ร้อยละสถานทีผ
่ ลิตอาหารผ่านเกณฑ์ Primary GMP
ปลายน้ า
กลางน้ า
กระทรวงเกษตรฯ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย
- พัฒนา และแปรรูป
สินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
- ตรวจสอบ รับรอง
พัฒนา ส่งเสริม สินค้า
เกษตรให้ได้มาตรฐาน
- ควบคุมคุณภาพความ
ปลอดภัย
- กากับดูแลให้ผผู ้ ลิต
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และ
อนุญาตให้ผลิต
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
ความหลากหลาย น่าสนใจ
และเป็ นที่ตอ้ งการของ
ตลาด
กระทรวง
อุตสาหกรรม
- เพิ่มประสิทธิภาพ ลด
ต้นทุนการผลิต เสริม
มาตรฐาน สนับสนุนให้
เกิดมาตรฐานซึ่งเป็ นที่
ยอมรับ
กระทรวงพาณิชย์
- ส่งเสริมและพัฒนาการ
ตลาดเพื่อการส่งออก และ
ตลาดภายใน ประเทศ
กระทรวงการคลัง
- ส่งเสริมและสนับสนุ น
แหล่งเงินทุน
(ต่อ) หน่วยงานต่างๆ ทีต
่ อ
้ งบูรณาการการทางานร่วมก ัน
กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย
เกษตรจังหวัด
เกษตรอาเภอ
มาตรฐาน
กรมการพัฒนาชุมชน
พัฒนาการจังหวัด
กระทรวงพาณิชย์
สานักงานปลัดฯ
พาณิชย์จงั หวัด
องค์ความรู ้
Innovation
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.
ออมสิน
อุตสาหกรรมจังหวัด
อย.
สสว.
หน่วยงานส่งเสริม
กรมวิทย์ฯ
หน่วยงานอื่นๆ
อุตสาหกรรม
ของดี
ขายได้
ต ัวชวี้ ัด
ต ัวชวี้ ัดที่ 1 : ร้อยละของสถานทีผ
่ ลิตอาหารทีเ่ ข้าข่าย
Primary GMP ต้องมีคะแนนตรวจประเมิน
สถานทีผ
่ ลิตมากกว่าร้อยละ 60
เป้าหมาย ร้อยละ 60
ต ัวชวี้ ัดที่ 2 : เกิดการพ ัฒนาสถานทีผ
่ ลิตต้นแบบทว่ ั ประเทศ
เป้าหมาย ไม่นอ
้ ยกว่า 76 แห่ง
8
3.ยาเสพติด : ประเด็นยุทธศาสตร์ & VALUE CHAIN 2558
ประเด็นยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ (Goal)
- ลดปริมาณและนา
คนออกจากวงจร
การกระทาผิดให้
เห็ นอยางชั
ดเจน
่
จนไมส
่ ่ งผลกระทบ
ตอสั
่ งคมและ
ประชาชน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก :
สธ. / ยธ. / มท.
หน่วยงานสนับสนุ น
:
ป.ป.ส. / กห. /
ตร. / พศ. /ศธ./
พม./แรงงาน /
เอกชน ภาค
Key Success
Project/Activity
KPI & Target
Factors
ผลผลิต (Output)
Service / Product Delivery
Facility
- จานวนผู้เสพผูติ
้ ดเขารั
้ บการ
Preparation
บาบัด
- กาหนดนโยบายยาเสพ
ติดเป็ นวาระ
แห่งชาติทต
ี่ อง
้
ดาเนินการเรงด
่ วน
่
- ปรับปรุงโครงสราง
้
พืน
้ ฐาน
- เตรียมพรอมและพั
ฒนา
้
บุคลากร
- สนับสนุ นงบประมาณ
เวชภัณฑ/วั
์ สดุ
- สนับสนุ นงานวิชาการ
เกีย
่ วกับการ
บาบัดรักษาทีม
่ ี
มาตรฐาน
- พัฒนาระบบข้อมูล การ
รายงาน
- การสื่ อสาร
1. กระบวนการบาบัดรักษาทีม
่ ม
ี าตรฐานและมี
ความเหมาะสมกับ
ความรุนแรงของการเสพติด เน้นการ
ดาเนินงานในเชิงคุณภาพ
และนาเขาสู
้ ่ กระบวนการบาบัดรักษาใน
ระบบสมัครใจเป็ น
อันดับแรก
2. ปรับโครงสรางและความพร
อมการ
้
้
ให้บริการ
- ศูนยคั
์ ดกรองระดับจังหวัดและอาเภอ
- ศูนยเพื
่ ประสานการดูแลผูผ
าบัด
้ านการบ
่
์ อ
ฟื้ นฟู
ในระดับจังหวัดและอาเภอ
- สถานทีร่ องรับการบาบัดฯตามมาตรฐาน
3. วางแนวทางการติดตาม การช่วยเหลือผู้
ผานการบ
าบัดรักษาในทุก
่
ระบบให้สามารถกลับมาดารงชีวต
ิ ได้
M
&
E
อยางปกติ
สุข และไมหวน
่
่
รักษาตามเป้าหมายอยางมี
่
คุณภาพ
- จานวนผู้ผานการบ
าบัดฟื้ นฟู
่
ไดรั
้ บการสนับสนุ น
ช่วยเหลือตามความประสงค ์
ผลลัพธ ์ (Outcome)
- สั ดส่วนของผูเข
้ ารั
้ บการ
บาบัดรักษาในระบบสมัคร
ใจ ไมน
70
่ ้ อยกวาร
่ อยละ
้
ของผู้เขารั
้ บการบาบัด
ฟื้ นฟูทง้ั หมด
- ร้อยละ 80 ของผู้ผานการ
่
บาบัดฟื้ นฟูไดรั
บ
การ
้
ติดตาม
ผลกระทบ (Impact)
- ความพึResults
งพอใจและความเชือ
่ มัน
่
ของประชาชนใน
การแกไขปั
ญหายาเสพติด
้
สูงขึน
้
ต ัวชว้ี ัด
ระด ับกระทรวง (Early remission rate)
ต ัวชวี้ ัดที่ 1 : อ ัตราการหยุดเสพ
เป้าหมาย ร้อยละ 50
ระด ับจ ังหว ัด (Retention rate) ว ัด 2 ระยะ
ต ัวชวี้ ัดที่ 2 : อ ัตราคงอยูใ่ นการบาบ ัดร ักษา
เป้าหมาย ร้อยละ 70
ต ัวชวี้ ัดที่ 3 : อ ัตราคงอยูใ่ นระยะติดตามการร ักษา
เป้าหมาย ร้อยละ 60
10
วิธก
ี ารตรวจติดตามของกระทรวงสาธารณสุข
กาหนดการ
ื /กาหนดการ
• สาน ักตรวจและประเมินผล จ ัดทาหน ังสอ
พร้อมทงประสาน/แจ้
ั้
งผูเ้ กีย
่ วข้องร ับทราบ
ั
ิ ทีป
(รวมเชญ
่ รึกษาผูต
้ รวจราชการภาคประชาชน ด้านสงคม)
เป้าหมาย
• ผูต
้ รวจราชการกระทรวง พร้อมด้วยทีมตรวจราชการ สตป./
้ ทีท
กรม ตรวจติดตามร่วมก ันในพืน
่ ก
ุ จ ังหว ัด
รอบที่ 1 : กุมภาพ ันธ์ - มีนาคม 2558
รอบที่ 2 : มิถน
ุ ายน - สงิ หาคม 2558
รายงานผล
การตรวจ
่ สาน ักนายกร ัฐมนตรี จานวน ๒ ครงั้
• จ ัดทารายงานสง
ครงที
ั้ ่ 1 : ภายในว ันที่ 31 มีนาคม 2558
ครงที
ั้ ่ 2 : ภายในว ันที่ 30 ก ันยายน 2558
11
หมายเหตุ : ตรวจพร้อมกรณีปกติ/อยูท
่ ด
ี่ ล
ุ ยพินจ
ิ ของผูต
้ รวจราชการ
ี น
1.การดาเนินตามกรอบประชาคมอาเซย
ประเด็
นนโยบายส
าคัคุญ
ทีเ่ กีย
่ วี ตวกั
บกระทรวงสาธารณสุ
ข
ั
1.2 การพ
ัฒนาทร
ัพยากรมนุษย์
ณภาพช
ิ และการคุ
ม
้ ครองทางสงคม
จุดเน้น
ด้าน
สาธารณสุข
กรอบประเด็นการตรวจติดตาม
1. การเข้าถึงการร ักษาสุขภาพและการ
บริการทางการแพทย์ทเี่ พียงพอ
2. การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและ
่ เสริมการดารงชวี ต
สง
ิ ทีม
่ ส
ี ข
ุ ภาพ
3. การควบคุม การเฝ้าระว ัง และ
แนวทางการป้องก ัน โรคติดต่อ
และโรคไม่ตด
ิ ต่อ
4. การจ ัดทาหล ักประก ันสุขภาพถ้วนหน้า
ASEAN Network on UHC
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง
1. กระทรวงสาธารณสุข
2. กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
3. กระทรวงแรงงาน
ั
4. กระทรวงพ ัฒนาสงคม
และความมน
่ ั คงมนุษย์
2. การจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล้อม
(การจ ัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap)
จุดเน้น
ประเด็นตรวจติดตาม
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง
1.การจ ัดการขยะมูลฝอย ตกค้าง
สะสมในสถานทีก
่ าจ ัดขยะมูล
้ ทีว่ ก
ฝอยในพืน
ิ ฤติ
(ขยะมูลฝอยเก่า)
1.การสารวจ ประเมิน และจ ัดทาแผนฟื้ นฟู เป็น
3 ระยะ 1)ระยะเร่งด่วน (6 เดือน) 2) ระยะ
้ ไป)
ปานกลาง (1 ปี ) 3) ระยะยาว (1 ปี ขึน
2.สถานทีก
่ าจ ัดขยะของเอกชนไม่ถก
ู ต้อง/
้ ฎหมาย
การบ ังค ับใชก
กระทรวงทร ัพยากร/มหาดไทย/
เกษตร/การคล ัง/สาธารณสุข/
ึ ษา/พล ังงาน/วิทยาศาสตร์
ศก
2. การจ ัดการขยะมูลฝอยและของ
ี อ ันตรายทีเ่ หมาะสม
เสย
(ขยะมูลฝอยใหม่)
1.รูปแบบ/ผลการดาเนินการ การจ ัดการขยะ
้ ที/
มูลฝอยในแต่ละพืน
่ แต่ละระยะ
2.ผลการจ ัดการแบบรวมศูนย์/เทคโนโลยี
่ เสริมภาคเอกชนลงทุน
ผสมผสาน/สง
กระทวงทร ัพยากร/มหาดไทย/
เกษตร/การคล ัง/สาธารณสุข/
ึ ษา/พล ังงาน/วิทยาศาสตร์
ศก
3. การวางระเบียบมาตรการการ
บริหารจ ัดการขยะมูลฝอย
ี อ ันตราย
และของเสย
ความก้าวหน้าการออกกฎ/ระเบียบ/
แผนแม่บท/มาตรการบริหารจ ัดการแต่ละระยะ
ึ ษา/
กระทรวงทร ัพยากร/ศก
มหาดไทย/เกษตร/การคล ัง/
สาธารณสุข/พล ังงาน/
วิทยาศาสตร์
4. การสร้างวิน ัยของคนในชาติมุง
่
่ ารจ ัดการทีย
สูก
่ ง่ ั ยืน
ั ันธ์ ปลูกจิตสานึกให้
1.รณรงค์/ประชาสมพ
่ โรงเรียน สถานศก
ึ ษา
ประชาชน เชน
ั
2.ผลล ัพธ์/ผลกระทบต่อปัจจ ัยทางสงคม
3.ตรวจสอบ/ดาเนินการทางกฎหมาย
กระทรวงทร ัพยากร/มหาดไทย/
เกษตร/การคล ัง/สาธารณสุข/
ึ ษา/พล ังงาน/วิทยาศาสตร์/
ศก
สาน ักนายกร ัฐมนตรี
ื้ พ.ศ. 2545)
ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (กฎกระทรวงว่าด้วยการกาจ ัดมูลฝอยติดเชอ
บทบาทกระทรวงสาธารณสุข
ในการข ับเคลือ
่ นวาระแห่งชาติการจ ัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
จุดเน้น
กรอบประเด็น
การตรวจติดตาม
(ทีเ่ กีย
่ วข้องก ับ สธ.)
บทบาทของ
สาน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัด
1. การจ ัดการขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่
้ ที่
กาจ ัดขยะมูลฝอยในพืน
วิกฤติ
(ขยะมูลฝอยเก่า)
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชนในชุมชน
ใกล้เคียงสถานทีก
่ าจ ัดขยะมูล
้ ทีว่ ก
ฝอยในพืน
ิ ฤติ
้ วิกฤติ 6
(โดยเฉพาะในพืน
จ ังหว ัด คือ ปทุมธานี ลพบุร ี
พระนครศรีอยุธยา สระบุร ี
สมุทรปราการ และนครปฐม)
1. วิเคราะห์ขอ
้ มูล
ี่ งทีอ
- จานวนชุมชนและประชากรทีม
่ ค
ี วามเสย
่ าจได้ร ับ
ผลกระทบต่อสุขภาพฯ
- จานวน/ประเภทเรือ
่ งร้องเรียนเหตุราคาญจากการ
้ ที่
จ ัดการขยะมูลฝอยในพืน
่ นร่วมในการจ ัดทาแผน
2. ติดตามสถานการณ์และมีสว
จ ัดการขยะมูลฝอยของจ ังหว ัด
ี่ งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
3. ประเมินความเสย
ในชุมชนและคนงาน และผล ักด ันให้จ ังหว ัดมีมาตรการ
ป้องก ันผลกระทบต่อสุขภาพ จากการค ัดแยก เก็บขน
และกาจ ัด ขยะมูลฝอย
2. การจ ัดการขยะมูลฝอย
ี อ ันตรายที่
และของเสย
เหมาะสม
(ขยะมูลฝอยใหม่)
การเฝ้าระว ังผลกระทบต่อ
ี อ ันตรายใน
สุขภาพจากของเสย
ชุมชนทีป
่ ระกอบการไม่ถก
ู ต้อง
้ ที/
1. ฐานข้อมูลพืน
่ ชุมชนทีม
่ ก
ี ารค ัดแยกซากผลิตภ ัณฑ์
์ ย่างไม่ถก
อิเล็ กทรอนิกสอ
ู ต้อง
2. ให้ความรูแ
้ ละสน ับสนุน อปท. ในการกาก ับดูแล
ี่ ง
ประชาชนกลุม
่ เสย
ต่อ บทบาทกระทรวงสาธารณสุข
ในการข ับเคลือ
่ นวาระแห่งชาติการจ ัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
จุดเน้น
กรอบประเด็น
การตรวจติดตาม
(ทีเ่ กีย
่ วข้องก ับ สธ.)
บทบาทของ
สาน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัด
3. การวางระเบียบมาตรการ
การบริหารจ ัดการขยะมูล
ี อ ันตราย
ฝอย และของเสย
การออกข้อบ ัญญ ัติทอ
้ งถิน
่
้ ฎหมาย
และการบ ังค ับใชก
สาธารณสุขของเทศบาล/อบต.
1. สน ับสนุนให้เทศบาล/อบต. นาคาแนะนาของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ทีเ่ น้นการค ัดแยก
ขยะมูลฝอยตงแต่
ั้
คร ัวเรือนไปออกข้อกาหนด
้ ามกฎหมาย
ท้องถิน
่ และบ ังค ับใชต
2. สน ับสนุนท้องถิน
่ ในการพ ัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมด้านการจ ัดการขยะ
มูลฝอยให้ได้ตามมาตรฐาน (EHA)
4. การสร้างวิน ัยของคนใน
่ ารจ ัดการที่
ชาติมง
ุ่ สูก
ยง่ ั ยืน
การสร้างต้นแบบการค ัดแยก
ขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขล ักษณะ
ทีค
่ ร ัวเรือน
ฝึ กอบรม อสม. เพือ
่ ให้ความรูแ
้ ก่ชุมชนและมี
สว่ นร่วมในการค ัดแยกขยะมูลฝอยตงแต่
ั้
คร ัวเรือน
(อบรมตามหล ักสูตรทีก
่ รมอนาม ัยกาหนด
ี น
1.การดาเนินตามกรอบประชาคมอาเซย
1.2 การพ ัฒนาทร ัพยากรมนุษย์
ั
คุณภาพชวี ต
ิ และการคุม
้ ครองทางสงคม
(ด้านสาธารณสุข)
(4 เรือ
่ ง)
2. การจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาติ
และสงิ่ แวดล้อม
(การจ ัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap)
(4 เรือ
่ ง)
กระทรวงสาธารณสุข ตรวจราชการร่วมก ับ
สาน ักนายกร ัฐมนตรีเขตละ 1 จ ังหว ัด (18 เขต)
วิธก
ี ารตรวจติดตามของสาน ักนายกร ัฐมนตรี
กาหนดการ
เป้าหมาย
รายงานผล
การตรวจ
• สาน ักนายกร ัฐมนตรี (เขต 1-18) จะประสานแจ้งกาหนดการ
ตรวจราชการ แบบบูรณาการ มาทีเ่ ขตบริการสุขภาพที่ 1-12
ของ กระทรวงสาธารณสุข ล่วงหน้า 1 เดือน
• ผูต
้ รวจราชการสาน ักนายกร ัฐมนตรี และผูต
้ รวจราชการทุก
้ ที่ อย่างน้อยเขตละ
กระทรวง ไปตรวจติดตามร่วมก ันในพืน
1 จ ังหว ัด รอบที่ 1 : ก.พ. 2558 รอบที่ 2 : ส.ค.-ก.ย. 2558
ทงนี
ั้ ้ อยูท
่ ด
ี่ ล
ุ พินจ
ิ ของผูต
้ รวจราชการ
• ผูต
้ รวจราชการทุกกระทรวง รายงานผลการตรวจราชการใน
ประเด็นนโยบายทีเ่ กีย
่ วข้อง
• ผูต
้ รวจราชการสาน ักนายกฯ จ ัดทารายงานการตรวจราชการฯ
้ ทีร่ ว
ทีล
่ งพืน
่ มก ัน
• สาน ักนายกร ัฐมนตรี จ ัดทารายงานผลการตรวจราชการ
แบบบูรณาการเสนอนายกร ัฐมนตรี
17
4.การตรวจราชการเพือ
่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/
ข้อร้องเรียนของประชาชน
ผูต
้ รวจราชการกระทรวง
ตรวจเยีย
่ มศูนย์ดารงธรรมทุกจ ังหว ัด
เพือ
่ กระตุน
้ /เร่งร ัดการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
หมายเหตุ : ตรวจพร้อมกรณีปกติ/บูรณาการ/อยูท
่ ด
ี่ ล
ุ ยพินจ
ิ ของผูต
้ รวจราชการ
1
ผูร้ ับผิดชอบโครงการระด ับกรม
จ ัดทาประเด็น/แบบติดตามแนว
ทางการดาเนินการของจ ังหว ัด
(PPR1)
่ จ ังหว ัด 30 ธ.ค.2557)
(สง
5
ทีมตรวจราชการ
ผตร./สธน./ห ัวหน้ากลุม
่ เขต สตป.
(ข้อมูลลงตรวจราชการรอบที่ 1)
4
ผูต
้ รวจกรม/ผูร้ ับผิดชอบ สตป.
2
หน่วยร ับตรวจ (สสจ. 76 จ ังหว ัด)
ตอบแบบประเมินตนเอง (PPR1)
่ ภายในว ันที่ 15 ม.ค. 58)
(สง
PPR1 : Project Paper Review
รวบรวมข้อมูลเพือ
่ ลงตรวจ
่ ภายในว ันที่ 30 ม.ค. 58)
(สง
3
ผูร้ ับผิดชอบโครงการระด ับกรม
ั
วิเคราะห์/สงเคราะห์
่ ภายในว ันที่ 20 ม.ค.58)
(สง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใน web site สาน ักตรวจและประเมินผล http://203.157.240.30/bie/home ว ันที่ 30 ธ ันวาคม 2557
1
ผูต
้ รวจกรม
จ ัดทาข้อเสนอแนะที่ ผตร. ให้ไว้
ขณะตรวจราชการรอบที่ 1
5
ทีมตรวจราชการ
ผตร./สธน./ห ัวหน้ากลุม
่ สตป.
(ติดตาม/ประเมินผล รอบที่ 2)
แก่หน่วยร ับตรวจ 76 จ ังหว ัด
(PPR2)
4
ผูร้ ับผิดชอบ สตป.
รวบรวมข้อมูล
2
หน่วยร ับตรวจ 76 จ ังหว ัด
ตอบข้อเสนอแนะ (PPR2)
่ ภายในว ันที่ 15 เม.ย. 2558)
(สง
่ ภายในว ันที่ 15 พ.ค. 2558)
(สง
3
ผูต
้ รวจกรม
ั
วิเคราะห์/สงเคราะห์
่ ภายในว ันที่ 30 เม.ย. 2558)
(สง
PPR2 : Project & Progress Review
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใน web site สาน ักตรวจและประเมินผล http://203.157.240.30/bie/home ว ันที่ 10 มกราคม 2558

similar documents