Regionens nuläge - Region Västerbotten

Report
Regionens nuläge
Utmaningar och de europeiska målen till år 2020
Europa har haft sämre tillväxt
USD, 2000 års priser
Källa: World Bank
Smart, hållbar och inkluderande tillväxt i Europa
●sysselsättning ● forskning ●utbildning ● fattigdomsminskning ● klimat ● energi
Utmaningar
●demografi ● urbanisering ●tillväxt ● klimat
Utmaningar
Demografisk utmaning i mindre kommuner…
Andelen som ska
försörja hela
befolkningen minskar
Stora pensionsavgångar och
små ungdomskullar innebär
brist på arbetskraft
Brist på kvinnor i
barnafödande
ålder
Källa: Konjunkturläge Västerbotten, våren 2012
Utmaningar
…och i större kommuner
Utflöde av unga
människor efter
avslutade studier
Andelen som ska
försörja hela
befolkningen minskar
Stora ungdomskullar kommer
samtidigt ut på arbets- och
bostadsmarknaden
Utmaningar
Ökande urbanisering
Hög befolkningskoncentration
i norra Sveriges FA-regioner
Befolkningskoncentrationen har ökat i alla
FA-regioner mellan 2000 och 2010
(utom Jokkmokk)
Samtidigt ökar inflyttningen till städer:
Umeå
+10,5%
Stockholm +12,7%
Peking
+44%
Mellan 2000 och 2010
Källa: Regional tillväxt, Tillväxtanalys
Utmaningar
Europa, en liten kontinent som förväntas minska
Källa: Förenta Nationerna, 2006
Utmaningar
Förutsättningar för tillväxt i Västerbotten
SEK, miljarder
Tillväxt +90% sedan 1993
Real tillväxt +34% sedan 1993
Utmaningar
BRP i länet relativt andra delar av Sverige
Relativt låg privat tjänsteproduktion
Relativt hög varuproduktion och offentlig verksamhet
Västerbotten relativt:
Riket
SmålandBlekinge
VärmlandDalarna
Norrbotten
Jämtland
Västernorrland
129
99
104
104
98
103
70
85
96
107
96
91
141
135
100
89
109
110
Sektor:
Varuproduktion (SNI A01-F43)
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98)
Offentliga myndigheter
Mindre privat tjänstesektor i Västerbotten än de flesta jämförda regionerna
Sektorns andel av bruttoregionprodukten 2009 i länet relativt samma andel i andra delar av Sverige.
Värde >100 innebär att sektorn är större i Västerbotten, värde<100 att sektorn är mindre i Västerbotten.
Utmaningar
Globala miljöproblem utmaning för tillväxt
Växthusgasutsläpp
Energiintensitet
Kolutsläpp
per
energienhet
BRP
per
invånare
Befolkningsstorlek
När målen är minskade växthusgasutsläpp, ökande befolkning
och positiv ekonomisk tillväxt
krävs minskad användning av icke-förnybara energikällor och minskad energiintensitet
Målen
Svenska målen för EU2020
●sysselsättning ●utbildning ● utanförskap ● forskning ● klimat ● energi
EU 2020 sysselsättning
Andelen sysselsatta ska öka till väl över 80% till år 2020
Lägre andel sysselsatta
bland kvinnor och betydligt
lägre bland utrikesfödda
EU2020 utbildning
Andelen som går ut gymnasiet ska öka till över 90% till år 2020*
EU2020 utbildning
Andelen 30-34 år som har en eftergymnasial utbildning ska vara minst 40-45% år 2020*
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Kvinnor
49%
51%
59%
51%
Män
33%
32%
42%
33%
EU2020
utanförskap
Andel 20–64 år som är utanför arbetskraften (utom heltidsstuderande),
långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna till väl under 14 procent 2020
Andel 20-64 år som varken förvärvsarbetar eller studerar
Det saknas data för
långtidsarbetslösa och
långtidssjukrivna
Underskattar omfattningen
EU2020 FoU
Andel av BRP som går till FoU ska vara minst 4%
Västerbotten lägre än
storstadsregionerna
men högre än övriga
EU2020 klimat
Växthusgasutsläpp ska minska med 40% till år 2020 jämfört med 1990 års nivåer
Ton/år
Största källan till
utsläpp har ökat
Största minskningen
inom energiförsörjning
Användning av
fluorerande gaser
Västerbotten -6%
Riket -9%
EU2020 energi
Energiintensiteten* ska minska med 20 procent från 2008 (MWh/miljoner SEK)
Förändringen sedan
1995 ska upprepas
Något högre
energiintensitet än riket
EU2020 energi
Andelen förnybar energi ska vara minst 50% av totala energianvändningen
Andel förnybart*:
1990 ca 63%
2009 ca 66%
Total energiproduktion i Europa
Skift mot ökad andel fjärrvärme
Regionala utvecklingsstrategin/
regionala tillväxtprogrammet (RTP)
●regionala mål ●tillväxtarbete
Regionala mål/tillväxtarbete
EU2020
EU-finansiering
Nationella strategier
RUS/RTP
Nationella anslag
Regional/lokal medfinansiering
Projekt som en del av det
regionala tillväxtarbetet
Regionala mål/tillväxtarbete
Beviljade medel mot olika prioriteringar
Mest medel till innovativa miljöer
Många
gränsöverskridande
projekt
SEK, miljoner
Projekt som genomförts helt eller delvis i Västerbotten
har totalt beviljats 6,3 miljarder 2007-
Vad blir prioriteringarna i
Västerbotten fram till 2020?

similar documents