บทที่ 1 สัญญาณไฟฟ้าชนิดต่างๆ เฉลยแบบฝึกหัด

Report
เฉลยแบบฝึ กหัด
บทที่ 1 สัญญาณไฟฟ้ าชนิดต่างๆ
ผูเ้ ฉลย นายสายยันต์ กันอินทร์
แบบฝึ กหัดที่ 1.1
จากรู ป จงหาส่ วนประกอบคลื่นพัลส์ดงั ต่อไปนี้
E (v)
15
10
5
0
4
8
12
16
20
24
28
32
T (μs)
1. ความกว้างพัลส์ (tp)
2. ช่องว่างพัลส์(ti)
3. ช่วงเวลาเกิดพัลส์ซ้ า(prt)
4. อัตราการเกิดพัลส์ซ้ า(prr)
= 8 μs – 4 μs =
4 μs
= 12 μs – 8 μs =
4 μs
= (tp + ti)
= 4 μs – 4 μs
= 8 μs
1
1
=
=
prt
8 μs
1
=
8 x 10-6
1x 10 6
=
8
6
=
0.125 x 10 Hz
หรื อ 125 KHz
5. แรงดันสูงสุ ดของพัลส์(Ep) = 15 V
6. แรงดันเฉลี่ยของพัลส์(Eav) = (tp x Ep)
prt
7. ดิวตีไซเคิล(Duty Cycle)
= ( 4 μs x 15 V )
8 μs
=
60 V
8
=
7.5 V
= Eav x 100 % =
7.5 V x 100%
Ep
15 V
=
50 %
แบบฝึ กหัดที่ 1.2
จากรู ปคลื่นดิฟเฟอเรนติเอเตด จงหาค่าเปอร์เซ็นต์อตั ราส่ วนความ
ลาดเอียง (%P) เมื่อคลื่นมีความถี่ 10 KHz และช่วงเวลาเอียง(tt)
30
20
10
0
Ep
-10
-20
-30
tt
วิธีทา
จาก
P = E1 – E2
Ep
2
P = 30 V – 20 V
40 V
2
เพราะฉะนั้น %P = 0.5 x 100 %
= 10 V = 0.5
20 V
= 50 %
จากสูตร
T
=
T
=
เพราะฉะนั้น tp
=
ดังนั้น tt
tp
P
1
f
เมื่อ f = 10KHz
=
1
10X103 Hz
T
=
2
=
50 μs
0.5
=
100 μs
100 μs
2
= 50 μs
=
100 μs
แบบฝึ กหัดที่ 1.3
วงจรเชิงเส้นหนึ่งประกอบด้วยตัวต้านทาน50k Ω ต่ออนุกรมกับตัว
เก็บประจุ 0.5 μF จงหาเวลาคงที่ วงจร RC
วิธีทา จาก
τ
τ
=
=
=
=
=
RC
50 k x 0.5 μ
3
-6
(50 x 10) x (0.5 x 10)
-3
25 x 10
25 ms
แบบฝึ กหัดที่ 1.4
วงจรไฟฟ้ าหนึ่งประกอบด้วยตัวเหนี่ยวนา 60 mH ต่ออนุกรมกับ
ตัวต้านทาน 200 Ω จงหาค่าเวลาคงที่ วงจร RL
วิธีทา จาก τ
=
L
R
-3
=
60 m
=
(60 x 10)
200
200
-3
-6
τ =
0.3 x 10 หรื อ 300 x 10
หรื อ τ
=
300 μs
แบบทดสอบท้ายบทที่ 1
จงพิจารณาเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงคาตอบเดียว
1. ลักษณะสัญญาณที่ถูกกาหนดขึ้นมาตามธรรมชาติและนาไปใช้งานอย่าง
กว้างขวางและแพร่ หลายคือคลื่นชนิดใด
ข) พัลส์
ค) สี่ เหลี่ยม ง) อินติเกรต
Xก) ไซน์
2.คลื่นที่เกิดจากการผสมคลื่นหลายชนิดเข้าด้วยกัน
คือคลื่นชนิดใด
ก) ไซน์
ข) เอียง
ค) ขั้นบันได X
ง)สามเหลี่ยม
3.คลื่นสี่ เหลี่ยมเกิดขึ้นได้จากการผสมคลื่นใดเข้าด้วยกัน
ก) ไซน์
ข) เอียง
ค) ขั้นบันได ง) เอกซ์โพเนเชียล
X
4. คลื่นพัลส์กบั คลื่นสี่ เหลี่ยมแตกต่างกันในส่ วนใด
ก) ขนาดความแรงคลื่น
ข) ความลาดเอียงคลื่น
ค) ความถี่ของคลื่นที่เกิดขึ้น
ง) ช่วงเวลาเกิดคลื่นเทียบกับช่วงช่องว่างคลื่น
X
จากรูปต่ อไปนีใ้ ช้ ตอบคาถาม ข้ อ 5 – 10
E(v)
40
20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
t(ms)
5.ช่วงเวลา tP ของคลื่นมีค่าเท่าไร
ก) 5 ms
ข) 10 ms
ค) 15 ms
ง) 20 ms
X
6.ช่วงเวลา prt ของคลื่นมีค่าเท่าไร
ก) 10 ms
ข) 20 ms
ค) 30 ms
ง) 40 ms
X
7.ค่า prr ของคลื่นมีค่าเท่าไหร่
ก) 50 Hz ข) 100 Hz
ค) 150 Hz
ง) 200 Hz
X
8.แรงดัน E av ของคลื่นมีค่าเท่าไร่
ก) 10 V
ข) 15 V
ค) 20 V
ง) 25 V
X
9.ที่เวลา 20 ms ถูกเรี ยกว่าอะไร
ก) ขอบขาขึ้น ข) ขอบขาลง ค) ช่องวางพัลส์ ง) ความกว้างพัลส์
X
10.ช่วงเวลา 20 – 30 msถูกเรี ยกว่าอะไร
ก) ช่องว่างพัลส์
ข) ความกว้างพัลส์
X
ค) อัตราการเกิดพัลส์ซ้ า
ง) ช่วงเวลาเกิดพัลส์ซ้ า

similar documents