ASEAN

Report
จัดทำโดย
ASEAN
ด.ญ.พิชชำภำ กำพย์ศรี
ด.ญ.สิรำมล สิงหไพศำล
เสนอ
อำจำรย์ฐิตำพร ดวงเกตุ
ความหมายASEAN

“ประชำคมอำเซียน” เป็ นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน
เพือ
่ เพิม
่ อานาจตอรองและขี
ดความสามารถการแขงขั
่
่ นของอาเซียนในเวที
ระหวางประเทศในทุ
กดาน
รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหมๆ่
่
้
ในระดับโลกทีส
่ ่ งผลกระทบมาถึงภูมภ
ิ าคอาเซียน เช่น ภาวะโลกร้อน การกอ
่
การร้าย หรือกลาวอี
กนัยหนึ่งคือ การเป็ นประชาคมอาเซียน คือการทาให้
่
ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็ น “ครอบครัวเดียวกัน” ทีม
่ ค
ี วามแข็งแกรงและมี
ภม
ู ิ
่
ตานทานที
ด
่ ี โดยสมาชิกในครอบครัวมีสภาพความอยูที
่ ี ปลอดภัย และ
้
่ ด
สามารถทามาคาขายได
อย
ง่ ขึน
้
้
้ างสะดวกมากยิ
่
แรงผลักดันสาคัญทีท
่ าให้ผู้นาประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงกันทีจ
่ ด
ั ตัง้ ประชาคม
อาเซียน อันถือเป็ นการปรับปรุงตัวครัง้ ใหญและวางรากฐานของการพั
ฒนาของ
่
อาเซียน คือ สภาพแวดลอมระหว
างประเทศที
เ่ ปลีย
่ นแปลงไปทัง้ ในดาน
้
่
้
การเมือง เศรษฐกิจและสั งคม ทีท
่ าให้อาเซียนตองเผชิ
ญกับความท้าทายใหมๆ่
้
เช่นโรคระบาด อาชญากรรมขามชาติ
ภัยพิบต
ั ธิ รรมชาติ และปัญหา
้
สิ่ งแวดลอม
ภาวะโลกรอน
และความเสี่ ยงทีอ
่ าเซียนอาจจะไมสามารถแข
งขั
้
้
่
่ น
ทางเศรษฐกิจไดกั
่ ๆ โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ซึง่ มีอต
ั ราการ
้ บประเทศอืน
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางก
าวกระโดด
่
้
ประชาคมอาเซียนถือกาเนิดขึน
้ อยางเป็
นทางการเมือ
่ เดือนตุลาคม 2546 จากการที่
่
บรูไนดำรุสซำลำม (BRUNEI DARUSSALAM)







ชื่อทำงกำร : เนกำรำ บรูไน ดำรุสซำลำม (Negara Brunei Darussalam แปลว่ำ ดินแดน
แห่งควำมสงบสุข)
เมืองหลวง : บันดำร์ เสรี เบกำวัน (Bandar Seri Begawan)
ภำษำ : ภำษำมำเลย์ (Malay หรือ Bahasa Melayu) เป็ นภำษำรำชกำร รองลงมำเป็ น
ภำษำอังกฤษและภำษำจีน
ศำสนำ : ศำสนำประจำชำติ คือ ศำสนำอิสลำม (67%) ศำสนำอื่น ๆ ได้แก่
ศำสนำพุทธ (13%) ศำสนำคริสต์ (10%) และฮินดู
สกุลเงิน : ดอลลำร์บรูไน (Brunei Dollar : BND)
ระบอบกำรปกครอง : สมบูรณำญำสิทธิรำชย์
ดอก Simpor
กัมพูชำ (CAMBODIA)







ชื่อทำงกำร : รำชอำณำจักรกัมพูชำ (Kingdom of Cambodia)
เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ (Phnom Penh)
ภำษำ : ภำษำเขมรเป็ นภำษำรำชกำร ส่วนภำษำที่ใช้โดยทัวไป
่ ได้แก่ อังกฤษ
ฝรังเศส
่
เวียดนำม จีน และไทย
ศำสนำ : ศำสนำประจำชำติ คือ ศำสนำพุทธ นิกำยเถรวำท (แยกเป็ น 2 นิกำย
ย่อย คือ ธรรมยุตินิกำยและมหำนิกำย) และศำสนำอื่นๆ อำทิ ศำสนำอิสลำม
และศำสนำคริสต์
สกุลเงิน : เงินเรียล (Riel : KHR)
ระบอบกำรปกครอง : ประชำธิปไตยแบบรัฐสภำ
ดอกลำดวน
อินโดนี เซีย (INDONESIA)



ชื่อทำงกำร : สำธำรณรัฐอินโดนี เซีย (Republic of Indonesia)
เมืองหลวง : จำกำร์ตำ (Jakarta)
ภำษำ : ภำษำรำชกำรและภำษำประจำชำติ ได้แก่ ภำษำอินโดนี เซีย หรือ Bahasa
Indonesia




ศำสนำ : ชำวอินโดนี เซียร้อยละ 87 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 6 นับถือ
ศำสนำคริสต์นิกำยโปรแตสแตนท์ ร้อยละ 3.5 นับถือศำสนำคริสต์นิกำยแคทอ
ลิก ร้อยละ 1.8 นับถือศำสนำฮินดู และร้อยละ 1.3 นับถือ ศำสนำพุทธ 4
สกุลเงิน : รูเปี ยห์ (Rupiah : IDR)
ระบอบกำรปกครอง : ประชำธิปไตย
ดอก Moon Orchid (กล้วยไม้รำตรี)
ลำว (LAOS)

ชื่อทำงกำร : สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (The Lao People's Democratic
Republic)






เมืองหลวง : นครเวียงจันทน์ (Vientiane)
ภำษำ : ภำษำลำวเป็ นภำษำรำชกำร
ศำสนำ : ร้อยละ 75 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 16-17 นับถือผี ที่เหลือนับถือ
ศำสนำคริสต์ (ประมำณ 100,000 คน) และอิสลำม (ประมำณ 300 คน)
สกุลเงิน : กีบ (Kip)
ระบอบกำรปกครอง : ระบบกำรปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
ลีลำวดี หรือลันทม
่
มำเลเซีย (MALAYSIA)







ชื่อทำงกำร : มำเลเซีย (Malaysia)
เมืองหลวง : กรุงกัวลำลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)
ภำษำ : มำเลย์ (Bahasa Malaysia เป็ นภำษำรำชกำร) อังกฤษ จีน ทมิฬ
ศำสนำ : อิสลำม (ศำสนำประจำชำติ ร้อยละ 60.4) พุทธ (ร้อยละ 19.2) คริสต์ (ร้อย
ละ 11.6) ฮินดู (ร้อยละ 6.3) อื่น ๆ (ร้อยละ 2.5)
สกุลเงิน : ริงกิตมำเลเซีย (Malaysian Ringgit : MYR)
ระบอบกำรปกครอง : ประชำธิปไตยในระบบรัฐสภำ (Parliamentary Democracy)
ชบำ
พม่ำ (MYANMAR)







ชื่อทำงกำร : สหภำพพม่ำ (Union of Myanmar)
เมืองหลวง : เนปี ดอ (Naypyidaw)
ภำษำ : ภำษำพม่ำเป็ นภำษำรำชกำร
ศำสนำ : ศำสนำพุทธ (พม่ำบัญญัติให้ศำสนำพุทธเป็ นศำสนำประจำชำติใน
พ.ศ. 2517) ร้อยละ 90 ศำสนำคริสต์ร้อยละ 5 ศำสนำอิสลำมร้อยละ 3.8 ศำสนำ
ฮินดูร้อยละ 0.05
สกุลเงิน : จ๊ำด (Kyat : MMK)
ระบอบกำรปกครอง : เผด็จกำรทำงทหำร
ประดู่
ฟิลิปปินส์ (PHILIPPINES)




ชื่อทำงกำร : สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
เมืองหลวง : กรุงมะนิลำ (Manila)
ภำษำ : มีกำรใช้ภำษำมำกกว่ำ 170 ภำษำ โดยส่วนมำกเกือบทัง้ หมดนัน้ เป็ น
ตระกูลภำษำย่อยมำลำโย-โปลินีเซียนตะวันตก แต่ในปี พ.ศ. 2530 รัฐธรรมนูญ
ได้ระบุให้ภำษำฟิลิปิโน (Filipino) และภำษำอังกฤษเป็ นภำษำรำชกำร ส่วน
ภำษำต่ำงประเทศอื่น ๆ ที่ใช้กนั มำกในประเทศฟิลิปปินส์มีทงั ้ หมด 8 ภำษำ
ได้แก่ ภำษำสเปน ภำษำจีนฮกเกี้ยน ภำษำจีนแต้จิ๋ว ภำษำอินโดนี เซีย ภำษำ
ซินด์ ภำษำปัญจำบ ภำษำเกำหลี และภำษำอำหรับ โดยฟิลิปปินส์นัน้ มีภำษำ
ประจำชำติคือ ภำษำตำกำล็อก
ศำสนำ : ร้อยละ 92 ของชำวฟิลิปปินส์ทงั ้ หมดนับถือศำสนำคริสต์ โดยร้อยละ 83
นับถือนิกำยโรมันคำทอลิก และร้อยละ 9 เป็ นนิกำยโปรเตสแตนต์ มุสลิมร้อย
ละ 5 พุทธและอื่น ๆ ร้อยละ 3
สิงคโปร์ (SINGAPORE)







ชื่อทำงกำร : สำธำรณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
เมืองหลวง : สิงคโปร์
ภำษำ : ภำษำทำงรำชกำร คือ ภำษำมำเลย์ (ภำษำประจำชำติ) จีนกลำง (แมน
ดำริน) ทมิฬ และอังกฤษ สิงคโปร์ส่งเสริมให้ประชำชนพูด 2 ภำษำ โดยเฉพำะ
จีนกลำง ในขณะที่ภำษำอังกฤษเป็ นภำษำที่ใช้ในกำรติดต่องำนและใน
ชีวิตประจำวัน
ศำสนำ : พุทธ 42.5% อิสลำม 14.9% คริสต์ 14.5% ฮินดู 4% ไม่นับถือศำสนำ 25%
สกุลเงิน : ดอลลำร์สิงคโปร์ (Singapore Dollar : SGD)
ระบอบกำรปกครอง :ประธำนำธิบดีเป็ นประมุข และนำยกรัฐมนตรีเป็ น
หัวหน้ ำฝ่ ำยบริหำร
กล้วยไม้ในกลุ่ม แวนด้ำ
ประเทศไทย (THAILAND)







ชื่อทำงกำร : รำชอำณำจักรไทย (Kingdom of Thailand)
เมืองหลวง : กรุงเทพมหำนคร (Bangkok)
ภำษำ : ภำษำไทยเป็ นภำษำรำชกำร
ศำสนำ : ประมำณร้อยละ 95 ของประชำกรไทยนับถือศำสนำพุทธนิกำยเถร
วำท ซึ่งเป็ นศำสนำประจำชำติโดยพฤตินัย แม้ว่ำยังจะไม่มีกำรบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยก็ตำม ศำสนำอิสลำมประมำณร้อยละ 4 ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็ นชำวไทยทำงภำคใต้ตอนล่ำง ศำสนำคริสต์และศำสนำอื่น
ประมำณร้อยละ 1
สกุลเงิน : บำท (Baht : THB)
ระบอบกำรปกครอง : ระบอบประชำธิปไตยแบบรัฐสภำ
ดอกพุทรักษำ
เวียดนำม (VIETNAM)







ชื่อทำงกำร : สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม (Socialist Republic of Vietnam)
เมืองหลวง : กรุงฮำนอย (Hanoi)
ภำษำ : ภำษำเวียดนำม (Vietnamese) เป็ นภำษำรำชกำร ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2463 วงกำร
วิชำกำรเวียดนำมได้ลงประชำมติที่จะใช้ตวั อักษรโรมัน (quoc ngu) แทนตัวอักษร
จีน (Chu Nom) ในกำรเขียนภำษำเวียดนำม
ศำสนำ : ส่วนใหญ่ชำวเวียดนำมนับถือศำสนำพุทธ นิกำยมหำยำนสูงถึงร้อย
ละ 70 ของจำนวนประชำกร ร้อยละ 15 นับถือศำสนำคริสต์ ที่เหลือนับถือลัทธิ
ขงจื้อ มุสลิม
สกุลเงิน : ด่อง (Dong : VND)
ระบอบกำรปกครอง : ระบอบสังคมนิยม
บัว

similar documents