مهارت های بهتر زیستن

Report
‫برگزار میکند‬
‫توانايي ابرازصادقانه نظرات‪،‬احساسات ونگرش‌ها‬
‫بدون احساس اضطراب که شامل دفاع فرد از حقوق خود مي‌باشد‪،‬‬
‫به شكلي كه حقوق ديگران پايمال نشود‪.‬‬
‫ی‬
‫انواع برخورهای رفتار ‌‬
‫‪‬‬
‫‪‬پرخاشگرانه‪:‬‬
‫فرد با تهديد كردن و تضييع حق ديگران توهين آميز برخورد مي كند‪.‬‬
‫‪‬منفعالنه‪:‬‬
‫فرد با عذر خواهي افراطي و كوچك انگاري خود تمامي افكار‪ ،‬احساسها و حقوق شخص ي خ ‌ود‬
‫را به نفع طرف مقابل ناديده مي گيرد‪.‬‬
‫‪‬جرات مندانه‪:‬‬
‫هر احساس ي بجز اضطراب به‌راحتي ابراز شده و نتيجه آن حرکت به سوی اهداف و مقاصد‬
‫شخص ي بدون ضايع كردن حق ديگران است‪.‬‬
‫رفتار جسورانه به فرد كمك مي‌كند تا بتواند‪:‬‬
‫‪‬‬
‫احساسات خود را ابراز كند‬
‫روابط خود را بهبود بخشد‬
‫اعتراض كند‬
‫نظر خود را بيان كند‬
‫درخواست كند‬
‫نه بگويد‬
‫به خود اطمينان داشته‌باشد‬
‫اعتماد به‌نفس خود را افزايش‌دهد‬
‫نيز جلب كند‬
‫احترام ديگران را ‌‬
‫توانايي تصميم‌گيري‌ خود را بهبود‌بخشد‬
‫حقوق‌ خود را حفظ كند‬
‫‪‬‬
‫مطمئن شويد كه چه مي‌خواهيد‪ ،‬آيا مي‌خواهيد بگوييد "بله" يا "نه"‪ .‬اگر مطمئن نيستيد‬
‫بگوييد كه بايد درموردش فكر كنيد و زماني را براي دادن پاسخ خود مشخص كنيد‪.‬‬
‫اگر مطمئن نيستيد كه چه چيزي از شما خواسته شده‪ ،‬توضيح بيشتري بخواهيد‪.‬‬
‫تا جايي‌كه مي‌توانيد پاسخ كوتاهي داده و از دادن توضيحات طوالني و آوردن داليل زياد‬
‫خودداري‌ كنيد‪.‬‬
‫از عباراتي با ضمير "من" استفاده كنيد و به‌جاي سرزنش يا محكوم كردن ديگري به مطرح‬
‫كردن موضوع بپردازيد‪.‬‬
‫به جاي عباراتي مانند "فكر نمي‌كنم بتوانم ‪ "....‬از كلمه "نه" استفاده كنيد‪.‬‬
‫توصيه‌هايي براي نه گفتن‬
‫‪‬‬
‫د خواست خود ا به‌صورت واضح و مستقيم بيان كنيد‪.‬‬
‫ر‬
‫ر‬
‫سعي كنيد حركات غير كالمي‌تان با پيامي كه مي‌دهيد همخواني داشته باشد‪.‬‬
‫به‌جاي گفتن "نمي‌توانم" ‪ ،‬بگوييد "اين ‌كار را نخواهم كرد"‪.‬‬
‫گاهي مجبوريد امتناع خود از انجام آن كار را چند بار تكرار كنيد‪.‬‬
‫در اين صورت به جاي اينكه هر بار دليل جديدي بياوريد‪" ،‬نه" گفته و همان دليل قبلي‬
‫را تكرار كنيد‪.‬‬
‫اگر عليرغم اينكه چند بار نه گفتيد فرد مقابل به اصرار خود ادامه داد‪ ،‬سكوت كرده يا‬
‫موضوع صحبت را تغيير دهيد‪ .‬در موارد بحراني حتي مي‌توانيد به گفتگوي خود پايان‬
‫دهيد‪.‬‬
‫" گفتن‪ -‬ادامهتوصيههايي براي " نه‬
‫‪‬‬
‫افراد منفعل گاهي حتي وقتي با چيزي مخالف هستند‪ ،‬براي آرام نگه داشتن شرايط‪ ،‬تظاهر به‬
‫موافقت مي‌كنند‪ ،‬براي مثال لبخند زده‪ ،‬سرشان را تكان داده يا به‌دقت گوش مي‌كنند‪.‬‬
‫در‌حالي‌كه الزم‌ است به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم مخالفت خود را نشان دهند‪.‬‬
‫لزومي ندارد كه احساس گناه كنيد‪ .‬شما رسالت نداريد به هر قيمتي كه شده تمام مشكالت‬
‫ديگران را حل كرده يا همه را خوشحال كنيد‪.‬‬
‫اگر حتما مي خواهيد به فرد مقابل كمك كنيد‪ ،‬مي‌توانيد پيشنهاد خود را به او بگوييد ‪.‬‬
‫بايد در نظر داشت كه رفتار جرأت‌مندانه هميشه ضرورتا فرد را در رسيدن به اهداف خود‬
‫موفق نمي‌سازد‪.‬‬
‫ي است و خيلي از‬
‫تصميم گيري مستلزم مسئوليت پذير ‌‬
‫مردم براي فرار از اين مساله از تصميم گيري خود داري مي‬
‫كنند‪.‬‬
‫تصمیم گيری هنر است‪.‬‬
‫انواع تصمیم گيری ‪:‬‬
‫فردی و گروهی‬
‫مراحل تصميم گيري‬
‫مشكل‬
‫پيامدها‬
‫راه حل ها‬
‫‪‬‬
‫تصميم من ‪:‬‬
‫داليل من ‪:‬‬
‫احساسات‬
‫تصمیم گيری فردی‬
‫‪‬‬
‫شناسايي مسايل مهم‬
‫تعيين علت هاي اصلي مسئله‬
‫مشخص كردن راه حل هاي احتمالي براي مسئله‬
‫ارزيابي راه حل ها‬
‫انتخاب بهترين راه حل‬
‫اجرايي كردن و به كار بستن راه حل‬
‫بررس ي درستي و مناسب بودن راه حل‬
‫تصمیم گيری گروهی‬
‫‪‬‬
‫مجموع کل دانش گروه بیشتر از دانش فرد است‪.‬‬
‫گرو ها معموال دامنه ی وسیعتر ی از پیشنهادات را گردآوری می کنند‪.‬‬‫‪-‬مشارکت مقبولیت تصمیم گرفته شده را برای گروه افزایش می دهد‪.‬‬
‫‪-‬اعضای گروه بهتر درک می کنندکه چرا چنين تصمیمی گرفته شده است‪.‬‬
‫یک حالت و وضعیت ریسک وقتی به وقوع می پیوندد که بين دو یا‬
‫چند گزینه ‪ ،‬انتخابی در کار است‪ ،‬که پیامد های پنهان آن‬
‫‪،‬ناشناخته است و بایستی از نظر شخص ی ارزیابی گردد‪.‬‬
‫ریسک‪‬منطقی‬
‫ارزيابي ريسك‬
‫تعيين اهداف كلي و جزیی‬
‫مشخص كردن گزينه‌ها‬
‫جمع آوري اطالعات‪ /‬سنجيدن گزينه‌ها‬
‫به حداقل رساندن ريسك‌ها‬
‫طراحي و اجرايي كردن بهترين گزينه‬
‫خودمدیریتی‬
‫‪‬‬
‫تعریف ‪:‬‬
‫وظایف و کار های هر روزه ی خود را به طور موثر‬
‫ی کنید و به منظور بیشترین‬
‫سازماندهی و برنامه ریز ‌‬
‫بهره از زمان موجود هر روز اولویت ها را مشخص کنید‬
‫و ابتدا آنها را تکمیل کنید‪.‬‬
‫اصول خود مدیریتی‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬کار ها با اولویت باال را‪ ،‬اول‌ انجام دهید‪.‬‬
‫‪.2‬از زمان استفاده مفید بکنید‬
‫‪.3‬امور را به دیگران نيز محول کنید‬
‫‪.4‬کار ها را گروهی انجام دهید‪.‬‬
‫تميز نگه دارید‪.‬‬
‫‪.5‬محل کار خود را ‌‬
‫‪.6‬برای نه گفتن آماده باشید‪.‬‬
‫‪.7‬برای هر روز خود هدفی داشته باشید‪.‬‬
‫‪.8‬سعی نکنید بیش از حد کار کنید‪.‬‬
‫‪.9‬کاغذ بازی‌ را کنترل کنید‪.‬‬
‫‪.10‬برنامه ای اثر بخش طراحی کنید ‪.‬‬
‫‪.11‬عمل گرا باشید‪.‬‬
‫مدیریت زمان‬
‫‪‬‬
‫بهترین استفاده از زمان ‪،‬یعنی دستیابی به بیشترین بازده در زمان موجود‬
‫است‪.‬‬
‫موثر از زمان ‪،‬مدیریت بهینه آن است ‪.‬‬
‫کلید استفاده ‌‬
‫تکنیک های مدیریت زمان‬
‫‪‬‬
‫شناسایی اهداف خاص و دارای ضرب االجل‬
‫با انگيزه بودن‬
‫استفاده بهینه از تلفن‬
‫ی‬
‫یادداشت بردار ‌‬
‫فقط انجام فعالیت های اصلی‬
‫عمل گرا و وظیفه محور‌ بودن‬
‫کار کردن در محدوده زمانی‬
‫برنامه ریزی‌ برای هر روز کاری‌‬
‫ی از تجربیات‬
‫یادگير ‌‬
‫لیوان‬
‫‪‬‬
‫ما از هر ‪ 10‬دقیقه عمرمان‪ 7 ،‬دقیقه آن را مشغول‬
‫برقراری ارتباط هستیم‪.‬‬
‫فرایند گوش کردن‬
‫‪‬‬
‫*هدفتان از شنیدن را مشخص کنید‪.‬‬
‫*به پیام توجه کنید‪.‬‬
‫*پیام را پردازش کنید‪.‬‬
‫*به پیام پاسخ دهید‪.‬‬
‫توصیه های برای ایجاد مهارتهای عالی شنیداری‌‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬توجه‪.‬‬
‫‪.2‬تمرکز کردن‪.‬‬
‫‪.3‬بگذارید طرف مقابل حرفش را تمام کند‪.‬‬
‫‪.4‬نکات مهم‬
‫‪.5‬سوال بپرسید‪.‬‬
‫‪.6‬باز خورد بدهید‪.‬‬
‫‪.7‬ساکت باشید‪.‬‬
‫‪.8‬دیگر محور‌ باشیم‪.‬‬
‫‪.9‬بگذارید دیگران ستاره میدان باشند‪.‬‬
‫هنر ارتباط موثر با تکیه بر دانش و مهارتهای سخنوری است‪.‬‬
‫مفهوم خالقيت‬
‫•خالقيت توانايي طراحي‪ ،‬تركيب‪ ،‬ساختن يا انجام دادن چيزها‬
‫به شیوه ای متفاوت یا ن ‌و است‪.‬‬
‫خالقيت توانايي مطرح كردن راه حل‌هاي نوآورانه براي مشكالت و نیازها است‪.‬‬
‫خالقيت برای ما بنوعی مشخص کننده تفاوت بين موفقيت و شكست است‪.‬‬
‫هفت مرحله خالقیت تا بهترزیستن‬
‫‪‬‬
‫‪-1‬آمادگی ذهن‬
‫‪-2‬تحرک و انرژی شامل ورزش و بازی‌‪,‬دوچرخه سواری‌‪,‬پیاده روی و یوگا‪,‬شنا‬
‫‪-3‬انواع موسیقی تئاتر‪,‬نمایش سینما‬
‫‪-4‬دفترچه یادداشت(برنامه ریزی‌‪,‬ایده های نو و راههای جدید‪,‬عالقمندی)‬
‫‪-5‬معاشرت با افردای که خالق هستند‬
‫‪-6‬راهنمای بزرگتر برای توسعه خالقیت شما(کارگاه)‬
‫‪-7‬سبک خالقانه در زندگی روزمره‬
‫طبیعتگردی & بومگردی‬

similar documents