Sp 7 gjennomgang - Software Innovation

Report
Nyheter i 360° SP7 og planer videre
Knut-Erik Gudim
Principal Product Manager 360°
Stikkordet er FORENKLING!
• Brukeropplevelsen
• Installasjon, leveranse og oppgraderinger
• Drift og administrasjon
• …og hjelpe til med å forenkle kundenes
forretningsprosesser
Service Pack 7 – de nye leveransene
Web basert
Administrator
360 eArchive
360 Process
Engine
360° som sky
tjeneste
…..men også mange praktiske forbedringer….
• 360 eMeetings:
• Møter, saker og dokumenter offline - raskere og enklere
• 360 eWorker:
• Dokumenter offline og innebygget «PDF viewer»
• 360 Møte/Utvalg:
• Innkalling som en komplett «PDF bok» med innholdsfortegnelse
• 360 Outlook Add-in:
• File søk, Drag & Drop av flere e-poster som flere dokumenter
• 360 Ekspedisjon:
• Støtte for print og «sikker postleveranse» mot Digipost
• 360 web klient
• tilpasset krav til universell utforming ( for blinde og svaksynte)
Web basert Administrator
Service Pack 7
Vi går nå (stegvis) fra dette…….
< Gule Admin>
<Røde Admin>
Til dette…… en ny web basert integrert Administrator
Noen viktige egenskaper
• Tilgjengelig på web
• Språkstøtte (Admin på norsk)
• Fra «database-tabeller» til
integrerte funksjoner/veivisere
• Færre «hopp» og tastetrykk….
• Sporbarhet (logging) av
operasjoner
Funksjonalitet tilpasset forskjellige roller og «faser»
• Steg 1 : Daglig drift
(Kunde)
• Steg 2 : Parameter oppsett av et konfigurert system
(Rådgiver - eller kunde)
• Steg 3 : Konfigurering av et system
(“Teknisk” konsulent)
• Steg 1 : released I SP7
• Steg 2 : ferdig utviklet – i test på 360 Online
• Steg 3 : planlagt 2015
eArchive 360°
ServicePack 7
eArchive 360° - en helt selvstendig «arkivkjerne»
eArchive 360° er en selvstendig arkivløsning som kan lagre alle typer
dokumenter og data “fra alle systemer”
Hva kan vi håndtere ?
NOARK systemer
Filer og mapper fra et
Filsystem (H: drive)
Meta data og filer
Fra SharePoint lister
Fakturaer og finansielle data
fra finansielle applikasjoner
Data og documenter fra kundespesifikke
løsninger
++++
Vi importerer
data som de
opprinnelig er
Vi konverterer
IKKE! (eller bare
et minimum)
Dette er et LESE
arkiv
eArchive 360° – noen mulige anvendelser
• Separat «arkivkjerne» for kundesystemer
• Alternativ til konvertering fra 3.parts NOARK system
• «Historisk arkiv» for avsluttede arkivdeler i 360
• Overføring til eArkiv ved periodisering
…. OG kombinasjoner av dette …..
eArchive 360° - både for arkivarer og ”vanlige” brukere
• Arkivarer:
• Import/Export av arkiver
• Administrasjon av Arkivnøkler,
Kassasjon, Tilgangskontroll etc
• Vanlig brukere:
• Søk og gjenfinning
• Hierarkisk navigasjon via arkivstrukturen
• Eller i fritekst på tvers av arkiver/arkivdeler
I eArchive 360° lagres data internt som XML
• Reduserer kompleksitet - øker fleksibilitet og
skalerbarhet
• Alle opprinnelige metadata kan importeres
• Dokumenter i sitt opprinnelige format
• Alle data er søkbare og kan presenteres fullt ut for
brukerne
• Man velger selv hva som skal “mappes”
felter i database (f.eks Fakturanr/Kundenr)
What is “unmapped data”?
When records are imported from a business
system they can consists of both Meta data
and files. The amount of Meta data will differ
from system to system. An invoicing system
might have 30 invoice specific fields, while a
DM system might have 20 document centric
fields. If you wanted to import all data from
both these systems into 360°; you may need to
create almost 50 custom fields to save all the
data (mapping source to destination).
eArchive 360° solves this by handling
unmapped data in its original form, only
requiring a minimal set of fields to be mapped.
360 Process Engine
Service Pack 7
….et verktøy for å «automatisere» prosesser og del prosesser….
- Importere et formular fra nett
- Opprette en sak
- Initiere en tilpasset prosess
Oppgaver genereres for
saksbehandler
Håndtering av:
Automatiserte og manuelle oppgaver
Beslutningspunkter
Interne og eksterne frister
Ventetid
«Løkker»
En oppgave kan generere
et sett med automatiserte
funksjoner
Saken kan stilles i vent på ekstern eller intern hendelse
Prosessen aktiviteres automatisk
En «scheduler» ovevåker
frister og reagerer på hendelser
Fra enkle «forløpsmaler» til automatiserte prosesser
360° Process Engine – egenskaper
• Grafisk definisjon av prosesser
• «Verktøykasse» med funksjoner
• Funksjonene kan gis 360 parametre mens man
definerer prosessene
• Prosessdefinisjoner kan eksporteres og
importeres som XML filer
• Forløpsmaler er brukergrensesnittet
• Funksjoner og delprosesser kan kjøre
automatisk
• Eller utføres av brukerne som manuelle oppgaver
• Frister og hendelser kan overvåkes
• Og automatisk sette i gang funksjoner og del
prosesser
360° som en tjeneste «i skyen»
ServicePack 7
Vi har erfaring med skytjenester…….
Nå er også en «komplett» 360° tilgjengelig som sky-tjeneste
Service delivered by Software Innovation hosted in Microsoft Datacenters
Hva betyr “360 i skyen”?
• Du får en enkel løsning uten tilpasninger – men
integrert med Office, Outlook – og med mulighet for
tilleggsmoduler - STANDARD
• Trengs ingen lokale servere – eller lokalt installert
programvare – IKKE LOKAL HW/SW
• Du leier en egen versjon av 360 som driftes av
Software Innovation på Microsofts datasenter i Europa
– LEIE IKKE LISENS
• Software Innovation legger løpende ut feilrettelser og
nye versjoner – ENKEL OPPGRADERING
Hvilke varianter tilbyr vi?
• Public 360 Online
• Public 360 Online
Kommune
• Business 360 Online
for mindre offentlige og
halvoffentlige
virksomheter
for små kommuner
for bedrifter og
organisasjoner
Public 360 Online
• Mindre offentlige virksomheter
• Standard Sak/Arkiv – men også enkel
håndtering av kontrakter og annet
• Outlook og Office integrasjon
• Forenklet web-klient
• Enkle prosedyrer
• Ferdig definerte skrivebord
•
•
•
•
Saksbehandling
Prosjekter
Kontrakter
Samhandling
• Søk og dokumentproduksjon via maler
• Opsjoner:
•
eWorker
Service delivered by Software Innovation hosted in Microsoft Datacenters
Public 360 Online Kommune (pilot)
• Små kommuner
• Sak/Arkiv og Møte/Utvalg –
•
Teknisk sak som opsjon
•
Men også enkel håndtering av kontrakter og
annet
• Outlook og Office integrasjon
• Forenklet web-klient
• Ferdig definerte skrivebord
• Maler
• Opsjoner
•
Teknisk Sak
•
eWorker
Service delivered by Software Innovation hosted in Microsoft Datacenters
Hva skjer videre i 2014-15?
2014-15
Hovedoverskrifter 2014-2Q2015
• Innbyggerdialog & Prosess støtte
• Søk
• Informasjonsdeling & Samhandling
• Mobile enheter
• Kundeønsker og forbedringer
Noen nyheter høsten 2014
“360 SharePoint Connect”
Integrasjon med SharePoint rom for eksterne
• SharePoint Connect
• Enklere oppsett: Ingen installasjon i SharePoint
• Sikkerhet : Ingen porter må åpnes inn til 360°
• Fleksibilitet: Kan integreres også mot sites som ikke er
opprettet fra 360°
• Masse-eksport og import av dokumenter
Eksport av dokumenter fra 360 til SharePoint
Import av dokumenter fra SharePoint til 360°
Ny versjon av «360° File Preview»
• HTML 5 – ikke Flash
• Langt raskere enn tidligere
• Konverterer bedre
Ny “360° PDF Signering”
med støtte for Buypass virksomhetsertifikat
• Virksomhetsertifikat for å signere ved
Ekspedisjon av documenter
• Eller ved arkivering for å sikre mot endring
• Mottager kan verifier I ADOBE Reader
at filen er signert av aktuell
organisasjon.
Buypass
• HW basert på server
Mot 1-2Q 2015
Funksjonalitet for digital kommunikasjon
Næringsliv/
organisasjoner
• Skjema mottak
Pri 2: Sentralisert utsending (post)
• Inbound Automation
Pri 1: Elektronisk svar (altinn)
Kvittering
• Saksbehandling
Elektronisk
skjema/
dialog
Tjenestebeskrivelse
Elektronisk dialog
ID
porten
Saksbehandling
Vedtak/
Svar
SvarUt
• Elektronisk ekspedisjon
Politisk
behandling
• Sikker Digital Post til
innbyggerne (DIFI)
• SvarUt
• Folke- og enhetsregister
Innbyggere
Pri 2: Sentralisert utsending (post)
Pri 1: Elektronisk svar (norge.no)
• Publisering
Kvittering
Tjenestebeskrivelse
ID
porten
Kilde: Bergen Kommune
• Process Engine
Elektronisk
skjema/
dialog
Elektronisk dialog
Saksbehandling
Politisk
behandling
Vedtak/
Svar
SvarUt
• OpenGov
• Public Journal
• Mine saker
• Elektronisk dialog
Elektronisk dialog – et eksempel
Log in here:
Elektronisk dialog – et eksempel
360 eWorker for iPad: Integrasjon med Office
• Redigering av dokumenter på iPad
• Ved workflow og som check-out/check-in
• Opplasting av filer til 360
• “Send til 360” fra andre Apps
• Office for iPad o.a
• Integrasjon med kamera
• Opplasting av bilder til
• …. OG personlig tilrettelegging av brukergrenseflaten…..
“Google søk” i 360
Personlig organisering av informasjonen i 360
“Dele, diskutere & følge”
Andre kundeønsker det arbeides med
• Opplasting av flere filer samtidig i web klienten
• Konfigurerbare dokumentlister i detaljbilder
• Bedre meldinger ved e-mail varsling og links
• Masseoppdatering - forbedringer
• Sletting av tidligere versjoner og varianter
• Kassasjon av dokumenter
Hvor kan du lære mer?
[email protected]

similar documents