Arbeid med grunnleggende norsk: begrepslæring og

Report
Arbeid med grunnleggende
norsk: begrepslæring og
tilpasning
Agnete Bueie
13.11.2014
Disposisjon
• Utvikling av ordforråd – et teoretisk perspektiv
• Tekster til bruk i språkopplæringen
• Eksempel på et læremiddel for Grunnleggende norsk
Opplæring i grunnleggende norsk
• Skal utvikle språklig selvtillit og trygghet
• Ivareta lese- og skriveopplæringen og bidra til å utvikle elevenes
ordforråd og begrepsforståelse i ulike fag
• Særskilt norskopplæring, samordnes med morsmålsopplæring og
tospråklig fagopplæring
• Overgangsplan - målet er at elevene så raskt som mulig skal kunne
følge ordinær opplæring i norsk og andre fag på norsk.
Utvikling av ordforråd
• Sentralt:
•
•
•
•
Elevene må forstå det som foregår i opplæringen
Elevene må oppleve mestring
De må se mening og sammenheng i skolens aktiviteter
De må oppleve inkludering og anerkjennelse
• Til dette trengs arbeid med ordforråd
• Cummins (2000): 5 – 7 år å utvikle et aldersadekvat andrespråk
• ”De må ta igjen et bevegelig mål”
Ordforrådets betydning
• Viktig for all kommunikasjon
• Lytte
• Tale
• Lese
• Skrive
• Golden og Kulbrandstad (2007): Forskning viser sammenheng mellom ordforråd
og tekstforståelse
Skille mellom
• Kommunikativ kompetanse
• Akademisk kompetanse
Hva vil det si å kunne et ord?
• Formside
• Innholdsside
• Gjenkjenne ordet
• Uttale ordet
• Ordets betydning
• I konteksten
• Andre betydninger
• Grammatikalsk bruk
• Ordets stamme
• Ordets bøying
• Sammenhengen ordet brukes i
• Ordet brukt sammen med
• Stil
• Metaforisk bruk
• Assosiasjoner relatert til ordet
• Kjennskap til mulige positive eller negative betydninger av ordet
Ekstensjon
= Alle de gjenstander, handlinger eller lignende et ord refererer til
• Underekstensjon
• Overekstensjon
• Intensjonsdybde
– Forståelsen av ordet kan være overfladisk og vag eller sterkt nyansert
– Eks: forgasser
• Semantisk-assosiativt nettverk: assosiasjonene vi gjør når vi hører et
ord
– Private eller kulturelle
– Erfaringsbakgrunn
• Innholdsord
• Ord som har rimelig grad av selvstendig mening
• Funksjonsord
• Ord som først og fremst får sin mening gjennom den sammenhengen de
brukes i (og, eller, men, for, på, fordi, at, når, her, der, nå osv.)
Vær oppmerksom på…
• Faste uttrykk (for så vidt, i og for seg, fram og tilbake…) – hvis man ikke kjenner
uttrykket, kan man bruke mye tid på enkeltord i uttrykket
• Sammensatte ord (tyngdekraft, verdensrom, solsystem, klimaforskning)
• I norsk spesifiserer forleddet etterleddet – slik er det ikke i alle språk (og ikke alle språk har
sammensatte ord)
• Sammensatte ord kan også ha ledd som er sammensatt (fotballtreningsøkt)
• Metaforer (vippe av pinnen, medaljens bakside, ser du hva jeg mener?, hun fikk
opp øynene for…, jeg grep poenget, det gikk over hodet på meg)
• Metaforiske uttrykk kan være korte eller lange, ha vanlig syntaks eller bryte med vanlig
syntaks (å komme noen i møte)
• Brukes ofte om abstrakte fenomen
• Kan ha sjeldne ord (å sveise folk sammen) eller vanlige ord, men som kan ha ulike
betydninger (gi grønt lys for…)
Morsmålets betydning
•
•
•
•
•
Morsmålet er grunnmuren
Hvis begrepene er etablert på morsmålet, kan de enkelt oversettes til andrespråket
Det tar lang tid før et nytt språk kan overta morsmålets rolle
Hvis utviklingen i morsmålet stopper, forsinkes begrepsutviklingen
Når morsmålet stagnerer, må eleven lære både begrepene og ordene samtidig – krevende
• Tospråklig opplæring og støtte er viktig i utvikling av ordforråd
• Samarbeid norsklærer - morsmålslærer
• Kartleggingsmateriell for nyankomne ungdommer: http://nafo.hioa.no/wpcontent/uploads/2013/09/NAFO-kartleggingsmateriell-nyankomne-minoritetsspr%C3%A5kligeungdommer.pdf
Ordforrådet kan utvides gjennom
• Intensjonal læring – bevisst trening/opplæring
• Insidentell læring – språklæring som et tillegg til en annen aktivitet
• Interaksjonen er sentral – eleven må være både aktiv og ha innflytelse i
situasjonen
Direkte ordforrådsundervisning
• Introduserer ordet i en sammenheng (for eksempel brukt i tekst)
• Gir ordet oppmerksomhet gjennom metakommentarer
• Konkretiserer
• Framhever ordet i uttale
• Viser skriftbildet – lyderer
• Utforsker begrepsinnholdet
• Aktiviserer elevene i samtale
• Gjentar
(Kulbrandstad 2008)
Ordkart
Egenskaper
Hva er
det?
(forklaring)
ORD
Eksempel
Eksempel
Eksempel
ORDLISTE
ORD
FORKLARING
ORDET PÅ
MORSMÅL
BILDE/
ILLUSTRASJON
Eksempler på strategier som kan brukes i arbeid
med ordforråd
Disse ordene kjenner
jeg
Jeg tror jeg vet hva
disse ordene betyr
Disse ordene er
ukjente for meg
Et nytt ord…
(skriv ordet)
Som betyr…
(forklaring)
Og kan brukes i en setning
(evt. tegning/illustrasjon)
Word Generation
(se Bjerkan m.fl. 2013 for nærmere beskrivelse)
• Utviklet ved Harvard, en tilpasset variant utprøvd i Norge
• 15 minutter pr dag
• Utg.pkt. et samfunnsaktuelt tema, som gjerne inneholder et etisk,
moralsk eller politisk dilemma
• Hver uke introduseres en ny tekst, med en tilhørende problemstilling
Fast struktur hver uke
• Mandag: introduksjon av tekst, ordforklaringer, ukens problemstilling
• Tirsdag: Naturfag: arbeid med utvalgte ord i naturfagsoppgaver
• Onsdag: Matematikk: Ordene tas i bruk i matematikkoppgaver
• Torsdag: Samfunnsfag: ordene tas i bruk i samfunnsfag. Klassedebatt
med utg.pkt. i ukens problemstilling. Argumentere og begrunne
standpunkt.
• Fredag: skrivetime. Med utg.pkt. i problemstillingen skal elevene
skrive en argumenterende tekst som inneholder ukens ord,
argumenter og begrunnelser.
Elevene lager ordskjema
Ord
Segregering
Diskuteres
Opprette
Ivareta
Tilegne
Arena
Betydning
Bøyingsformer Eksempel på
Beslektede ord
bruk
Å holde
Segregeringer Under
Segregere
befolknings
apartheidtiden Segregasjon
grupper
ble svare og
atskilt i et
hvite
land eller
segregert. Det
område
var for
eksempel
benker kun for
hvite
Tekster som kan egne seg for
språkopplæringen
• Leser søker bok
http://www.lesersokerbok.no/
• Klar tale
http://www.klartale.no/
• Klart og kort (nynorsk) http://www.klartale.no/klartogkort/
• NRK Supernytt
http://nrksuper.no/super/supernytt/
Bildebøker – god støtte i bildene
Lingua Planet
• Læremiddel for læreplanen Grunnleggende norsk
• Heldigitalt
• Tilpasset opplæring
www.lokus.no (Aschehoug forlag)
Litteratur
• Golden, Anne (2009). Ordforråd, ordbruk og ordlæring. 3.utg.
Gyldendal Akademisk.
• Wold, Astrid Heen (2008). «Utvikling av ordforråd med fokus på norsk
som andrespråk». I Selj og Ryen: Med språklige minoriteter i klassen.
Cappelen Akademisk Forlag.
• Bjerkan, Kirsten Meyer m.fl. (2013). Ordforråd hos flerspråklige barn.
Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer. Gyldendal
Akademisk.

similar documents