kemisk energi

Report
Olika energiformer
Energiprincipen
Vad är energi?
 Energi och materia bygger upp jorden.
 Materia är allt som kan vägas = allt som består av
atomer.
Men vad är
energi?
Är all energi
lika värdefull?
Varifrån
kommer
energin vi
använder?
Vad händer
med energi
som vi
utnyttjat?
Olika energiformer
 Elektrisk energi:
 Lägesenergi
 Rörelseenergi
 Elastisk energi
 Kemisk energi
 Värmeenergi
 Kärnenergi
 Strålningsenergi
 (Ljudenergi)
Elektrisk energi
 Elektrisk energi beror på
elektrisk laddning.
Lägesenergi
 Ett föremål har
lägesenergi beroende på
att det befinner sig på en
viss höjd.
Rörelseenergi
 Ett föremål har
rörelseenergi på grund
av sin rörelse.
Elastisk energi
 Elastiska föremål får
elastisk energi när de
dras ut, trycks ihop, böjs
eller vrids.
Kemisk energi
 Kemisk energi kan
omvandlas genom en
kemisk reaktion.
Värmeenergi
 Materia har värmeenergi
på grund av sin
temperatur.
 Allt som är varmare än
-273° C har värmeenergi.
 Egentligen en form av
rörelseenergi.
Kärnenergi
 Energi som vi får ut när
atomkärnor klyvs.
Strålningsenergi
 Strålningsenergi är t ex
ljus och gammastrålning
Ljudenergi
 Ljudenergi
(finns i vår bok, räknas
inte alltid med)
Energi kan omvandlas
Solen skiner:
Strålningsenergi blir…
…värmeenergi.
Vattnet värms,
bildar moln.
Värmeenergi blir…
lägesenergi när
vattnet stiger
Strålningsenergi → värmeenergi → lägesenergi
Energi kan omvandlas
Lägesenergi →
rörelseenergi:
Vattnet i dammen har
lägesenergi. I fallet
omvandlas det till
rörelseenergi.
Rörelseenergi → elenergi
Rörelseenergin får en
turbin att snurra. Den är
kopplad till en generator
som ger elenergi.
Lägesenergi → rörelseenergi → elenergi
Vilka omvandlingar mellan
energiformer hittar du här?
Kemisk energi (batteri)→ elenergi
→
Värmeenergi
+
Strålningsenergi (ljus)
Energiprincipen
Energi kan inte skapas eller
förstöras
Energi kan bara omvandlas från en
form till en annan.
Energiprincipen
 Mängden energi ändras inte. Det är bara formen som
ändras.
I tanken finns bensin som
ger kemisk energi
Kemisk energi omvandlas till:
• Rörelseenergi
• Ljudenergi
• Friktionsvärme (däck-väg)
• Värme i motorn
• Friktionsvärme i axlar och
lager
• Strålningsenergi i lampor
Verkningsgrad
Ungefär 30% av den
kemiska energin blir
rörelseenergi.
En stor del blir till värme
– oönskad energi
Det är ofta så vid energiomvandlingar – den nyttiga
energin är en liten del av ursprungsenergin.
Ex glödlampa: 5 % av tillförd elenergi blir ljus
Energikällor
Inte förnybara:
 Kol
 Olja
 Naturgas
 Kärnkraft
Förnybara
 Vind
 Vatten
 Biobränsle
 Sol
Växthuseffekten
 Växthuseffekten håller temperaturen på jorden på en
nivå som gör att vi kan leva här.
 Atmosfären runt jorden håller kvar en del av värmen.
 De fossila bränslena gör så att halten koldioxid i
atmosfären ökar – det blir varmare på jorden= den
ökade växthuseffekten.

similar documents